Lunds Universitet jobb i Lund

Hitta lediga jobb hos Lunds Universitet i Lund. Välj att läsa mer om ett jobb eller gå vidare och ansök jobbet i Lund.

Postdoktor i allmän rättslära el. folkrätt med inriktning Quantum Computing

Forskarassistent
Läs mer Sep 14
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 46 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
För full annons, vänligen gå till "ansök här" 

Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna består i huvudsak av forskning men även undervisning upp till 20 procent av arbetstiden samt samverkan med det omgivande samhället ingår.

Postdoktorn ska bedriva självständig forskning inom det brett konstruerade vetenskapliga fälten allmän rättslära eller folkrätt med särskild inriktning mot kvantteknologi. I ljuset av det övergripande temat för QSHIFT är forskningsplaner som rör kopplingen mellan mänskligt beslutsfattande och framväxande kvantteknologi från rättsteoretiskt eller folkrättsligt perspektiv av särskilt intresse.

Postdoktorn förväntas bidra i koordineringen av projektets forskningsaktiviteter i Lund och att interagera med projektets tre samarbetspartners i Schweiz, Danmark och Tyskland.

Fakultetens forskare och lärare förväntas bidra till en levande forskningsmiljö och fakultetens övriga verksamhet och i huvudsak bedriva arbetet på arbetsplatsen.

Inom ramen för anställningen bereds möjlighet till högskolepedagogisk utbildning motsvarande minst tre veckor.

Behörighet

Behörig att anställas som postdoktor är den som har avlagt en juris doktorsexamen eller utländsk examen som bedöms motsvara en juris doktorsexamen. Detta behörighetskrav ska vara uppfyllt senast tre vardagar efter ansökningstidens utgång. För anställning som postdoktor ska främst den komma ifråga som avlagt doktorsexamen för högst tre år sedan före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer, tjänstgöring inom totalförsvaret, eller andra liknande omständigheter eller för ämnesområdet relevant tjänstgöring/uppdrag

För postdoktor gäller som allmänt behörighetskrav att vara lämplig för och ha den förmåga i övrigt som behövs för att väl fullgöra arbetsuppgifterna i den aktuella anställningen.

Bedömningsgrunder

 Bedömningsgrunder vid anställning som postdoktor i QSHIFT-projektet är god förmåga att utveckla och genomföra forskning av god kvalitet inom det brett konstruerade vetenskapliga fälten allmän rättslära eller folkrätt med särskild inriktning mot kvantteknologi. Vid anställning som postdoktor ska främst beaktas vetenskaplig förmåga.

Särskild vikt kommer att fästas vid tidigare erfarenhet av forskning gällande rättsliga frågor kopplade till mänskligt beslutsfattande.

Särskild vikt kommer att fästas vid åberopad forskningsplan för anställningen.

Inom ramen för det aktuella projektet sker arbete inom en liten grupp rättsvetenskapliga forskare i Lund och som postdoktor förväntas du vara en del av detta samarbete. Vikt kommer därför även att fästas vid god samarbetsförmåga samt förmåga att visa nyfikenhet och öppenhet för aktiva samarbeten med projektets partners inom olika forskningsområden.

Ansökningsprocess

Ansökan ska innehålla följande:

- personligt brev
- kortfattad curriculum vitae (CV)
- fullständig publikationslista
- kopia på doktorsexamensbevis
- intyg från andra erfarenheter och kompetenser som är relevanta för anställningen
- plan över forskningsprojekt (inklusive publikationsplan) som sökande önskar arbeta med under tiden som postdoktor (högst fem sidor). Planen ska skrivas på engelska språket eller svenska, danska eller norska språket.
- förteckning över doktorsavhandlingen och de övriga två vetenskapliga arbeten som sökanden önskar åberopa
- de åberopade vetenskapliga arbetena
- kortfattad redogörelse för pedagogiska meriter

Vänligen notera att de handlingar som inkommer eller upprättas med anledning av denna ledigförklarade anställning (såsom ansökningar, sakkunnigutlåtanden och protokoll) som huvudregel är allmänna och därmed offentliga. Detta innebär att handlingarna får (med undantag för sekretessbelagda handlingar) läsas av den som så begär det.

Varaktighet

Tidsbegränsad anställning, tre år. Anställningen får förlängas om det finns särskilda skäl

Villkor

Anställningen regleras av ett kollektivavtal, “Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor”, mellan arbetsmarknadens parter daterat 2021-11-19 (Arbetsgivarverket, OFR:s och Saco-S ).

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan

Juridiska fakulteten är en av Lunds universitets fyra ursprungliga fakulteter. Vid fakulteten verkar ca 2000 studenter på grundnivå och avancerad nivå och ett 160-tal anställda varav ett 40-tal är doktorander.Mer information om fakulteten finns på vår hemsida www.jur.lu.se

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Ansök nu

Biträdande universitetslektor i skatterätt

Universitets- och högskolelektor
Läs mer Sep 14
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 46 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
För full annons, vänligen gå till "ansök här" 

Villkor 

Anställningen är tidsbegränsad till max 4 år och avser heltid.

Anställningen tidsbegränsas enligt 4 kap. 12 a § HF (Högskoleförordningen).

Befordran till universitetslektor 

En biträdande universitetslektors arbete och meritering bör utvärderas efter halva anställningstiden. Den anställde ska få anvisningar inom vilka områden vederbörande behöver utvecklas för att kunna befordras till en tillsvidareanställning som universitetslektor.

En biträdande universitetslektor ska efter ansökan befordras till en anställning tillsvidare som universitetslektor om han eller hon har behörighet för sådan anställning och dessutom bedöms lämplig vid en prövning enligt de behörighetskrav och bedömningsgrunder som framgår nedan. En biträdande universitetslektor kan endast ansöka om befordran vid ett tillfälle.

Ansökan ska inges till juridiska fakulteten senast efter 3 år och 6 månaders anställningstid.

Behörighet för universitetslektor 

Behörig att anställas som universitetslektor är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt juris doktorsexamen eller utländsk doktorsexamen som bedöms motsvara en juris doktorsexamen eller har uppnått motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

För universitetslektor gäller som allmänt behörighetskrav att vara lämplig för och ha den förmågan i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna i den aktuella anställningen.

Enligt Lunds universitets anställningsordning måste den sökande ha genomgått högskolepedagogisk utbildning om minst fem veckor eller på annat sätt ha inhämtat motsvarande kunskaper för att vara behörig. Om det finns särskilda skäl kan den som inte har högskolepedagogisk utbildning om minst fem veckor ändå anses vara behörig.

Bedömningsgrunder för universitetslektor 

Vid befordran till universitetslektor ska följande utgöra grund för bedömning:

- Den övergripande bedömningsgrunden är att den sökande ska visa en stark progression under anställningstiden som biträdande universitetslektor i förmågan att bedriva forskning samt progression i förmågan att bedriva undervisning. Bedömningen av progressionen relateras bland annat till den beskrivning av den planerade forskningsverksamheten (inklusive tids- och publikationsplan) och forskningsambitionerna som den sökande ingivit i samband med sin ansökan till det aktuella biträdande universitetslektoratet
- God nationell och internationell nivå som forskare, där kravet på internationell meritering ska bedömas med hänsyn till ämnets karaktär och tradition
- God pedagogisk förmåga, vilket innebär god förmåga att bedriva, utveckla och leda undervisning och annan pedagogisk verksamhet på olika nivåer och med varierande undervisningsmetoder
- Förmåga att delta i handledning av doktorander i studier till doktorsexamen
- Förmåga att samverka med det omgivande samhället och att informera om sin verksamhet
- Förmåga i övrigt att leda och utveckla verksamhet, såsom erfarenhet från administrativa och ledarskapsuppdrag
- Förmåga att undervisa på svenska eller annat skandinaviskt språk och engelska på juristprogrammet är ett krav

Vikt kommer också att fästas vid:

- Dokumenterad förmåga att formulera forskningsansökningar om externa medel
- Dokumenterade internationella forskningserfarenheter, exempelvis i form av publikationer, forskningsvistelser i utlandet, forskningssamarbeten och konferenspresentationer
- Bred ämnesmässig kompetens

Anvisningar för ansökan 

Ansökan till anställningen söks elektroniskt via Lunds universitets sökandeportal. Kompletteringar i form av inbundna publikationer/motsvarande, skickas i fyra exemplar till: Juridiska fakulteten vid Lunds universitet, att: Jenny Lindskog, Box 207, 221 00 Lund.

Ansökan ska vara på svenska, danska, norska eller engelska och ska innehålla följande:

- Personligt brev
- Meritförteckning med bilagor (max 10 sidor bilagor)
- Fullständig publikationslista
- Förteckning över doktorsavhandlingen och de övriga tre vetenskapliga arbeten som sökanden önskar åberopa. Ange DOI-kod för varje publikation om sådan finns
- De vetenskapliga arbetena
- Beskrivning av den planerade forskningsverksamheten (inklusive tids- och publikationsplan) och forskningsambitionerna (max 5 sidor)
- Kortfattad redogörelse för pedagogiska meriter (såsom sammanfattning av den pedagogiska verksamheten, kort pedagogisk självreflektion, pedagogisk meritförteckning (max 3 sidor))
- Övriga handlingar som sökanden önskar åberopa

Vänligen notera att de handlingar som inkommer eller upprättas med anledning av denna ledigförklarade anställning (såsom ansökningar, sakkunnigutlåtanden och protokoll) som huvudregel är allmänna och därmed offentliga. Detta innebär att handlingarna får (med undantag för sekretessbelagda handlingar) läsas av den som så begär det.

Villkor 

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.

Juridiska fakulteten är en av Lunds universitets fyra ursprungliga fakulteter. Vid fakulteten verkar ca 2000 studenter på grundnivå och avancerad nivå och ett 160-tal anställda varav ett 40-tal är doktorander.Mer information om fakulteten finns på vår hemsida www.jur.lu.se

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Ansök nu

Professor i rättshistoria

Professor
Läs mer Sep 14
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 46 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
För full annons, vänligen gå till "ansök här"

Behörighet

Behörig att anställas som professor är den som har visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet (4 kap.

3 § HF).

För en professor vid Lunds universitet gäller som allmänt behörighetskrav att vara lämplig för och ha den förmåga i övrigt som behövs för att väl fullgöra arbetsuppgifterna i den aktuella anställningen.

Enligt Lunds universitets anställningsordning måste den sökande även ha genomgått högskolepedagogisk utbildning om minst fem veckor eller på annat sätt ha inhämtat motsvarande kunskaper för att vara behörig. Om det finns särskilda skäl kan den som inte har högskolepedagogisk utbildning om minst fem veckor ändå anses vara behörig.

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrunder vid anställning som professor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla. Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av den vetenskapliga skickligheten. Den pedagogiska skickligheten ska ha visats genom undervisning på grund-, avancerad och forskarnivå.

Vid anställning som professor ska följande utgöra grund för bedömning:

- Mycket god nationell och internationell nivå som forskare, där kravet på internationell meritering ska bedömas med hänsyn till ämnesinriktningens karaktär och tradition
- Mycket god pedagogisk förmåga, vilket innebär mycket god förmåga att bedriva, utveckla och leda undervisning och annan pedagogisk verksamhet på olika nivåer och med varierande undervisningsmetoder
- God förmåga att handleda doktorander till doktorsexamen
- God förmåga att samverka med det omgivande samhället och att informera om sin verksamhet
- God förmåga i övrigt att leda och utveckla verksamhet
- Förmåga att undervisa på svenska eller annat skandinaviskt språk på juristprogrammet är ett krav liksom förmåga att undervisa på engelska
- Väl utvecklad forsknings- och undervisningskompetens inom undervisning och examination i främst svensk, men också europeisk och internationell rättshistoria

Vikt kommer också att fästas vid:

- Dokumenterad erfarenhet av att driva, delta eller leda nationella och internationella forskningsmiljöer, gärna med tvärvetenskapliga inslag
- Dokumenterad erfarenhet av att erhålla externa forskningsmedel och etablera externfinansierade forskningsprojekt
- Mot bakgrund av att professorn i ämnet förutsätts kunna delta i internationella forskningsmiljöer är det meriterande med goda språkkunskaper i mer än ett främmande språk
- God förmåga att samarbeta, samt administrativa kvalifikationer och personlig lämplighet

Övriga bedömningsgrunder:

- Eftersom den svenska rätten fortfarande är central i juristutbildningen är bidrag till den svenska rättshistorien särskilt meriterande. Därtill kommer – mot bakgrund av ämnets utveckling – att komparativa (exempelvis europeiska och nordiska) perspektiv också är meriterande
- Vidare framstår som meriterande att den sökande strategiskt kan framlägga en plan för sin framtida forskning och för större forskningsprojekt inom ämnesområdet rättshistoria (så som det beskrivits ovan). En sådan plan bör även redovisa undervisnings- och handledningsmeriter inte bara i rättshistoria utan också i andra centrala obligatoriska ämnen inom juristutbildningen

Anvisningar för ansökan

Ansökan till anställningen söks elektroniskt via Lunds universitets sökandeportal. Kompletteringar i form av inbundna publikationer/motsvarande, skickas i tre exemplar till: Juridiska fakulteten vid Lunds universitet, att: Helena Josefsson, Box 207, 221 00 Lund.

Ansökan kan med fördel inges på engelska och ska utformas i enlighet med följande mall (för akademisk meritportfölj, innehållande beskrivningar av meriter, se länk) och innehålla följande:

- Personligt brev
- Kortfattad curriculum vitae (CV)
- Beskrivning av vetenskapliga meriter med bilagor (såsom sammanfattning av forskningen, forskningsprofil, forskningsverksamhet inkl. nationella och internationella meriter, forskningserfarenheter och meriter)
- Fullständig publikationslista
- Förteckning över 10 utvalda publikationer (inklusive i förekommande fall doktorsavhandlingen) som sökanden önskar åberopa. De åberopade 10 publikationerna ska biläggas ansökan. DOI-kod för varje publikation ska anges om sådan finns
- Beskrivning av pedagogiska meriter med bilagor (såsom sammanfattning av den pedagogiska verksamheten, kort pedagogisk självreflektion, pedagogisk meritförteckning)
- Beskrivning av meriter rörande ledarskap och administration med bilagor (såsom sammanfattning, kort självreflektion och meritförteckning av administrativa erfarenheter och ledningsuppdrag)
- Beskrivning av meriter rörande samverkan med bilagor (såsom sammanfattning, kort självreflektion och meritförteckning av insatser och åtaganden rörande samverkan)
- En skriftlig presentation av planerna för sökandens forskning och hur den sökande vill bidraga till utveckling av ämnet under kommande år, samt angivande av de ämnen inom juristprogrammet utöver rättshistoria som sökanden önskar undervisa i
- Övriga handlingar som sökanden önskar åberopa.

Vänligen notera att de handlingar som inkommer eller upprättas med anledning av denna ledigförklarade anställning (såsom ansökningar, sakkunnigutlåtanden och protokoll) som huvudregel är allmänna och därmed offentliga. Detta innebär att handlingarna får (med undantag för sekretessbelagda handlingar) läsas av den som så begär det.

Juridiska fakulteten är en av Lunds universitets fyra ursprungliga fakulteter. Vid fakulteten verkar ca 2000 studenter på grundnivå och avancerad nivå och ett 160-tal anställda varav ett 40-tal är doktorander.Mer information om fakulteten finns på vår hemsida www.jur.lu.se

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Ansök nu

Biträdande universitetslektor i civilrätt inriktad mot förmögenhetsrätt

Universitets- och högskolelektor
Läs mer Sep 14
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 46 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
För full annons, vänligen gå till "ansök här"

Villkor 

Anställningen är tidsbegränsad till maximalt fyra (4) år och avser heltid.

Anställningen tidsbegränsas enligt 4 kap. 12 a § högskoleförordningen.

Befordran till universitetslektor 

En biträdande universitetslektors arbete och meritering utvärderas efter halva anställningstiden. Den anställde erhåller då anvisningar om vilka områden vederbörande behöver utvecklas för att kunna befordras till universitetslektor med anställning tills vidare.

En biträdande universitetslektor ska efter ansökan befordras till en anställning tills vidare som universitetslektor om han eller hon har behörighet för sådan anställning och dessutom bedöms lämplig vid en prövning enligt de behörighetskrav och bedömningsgrunder som framgår nedan. En biträdande universitetslektor kan endast ansöka om befordran vid ett tillfälle.

Ansökan ska inges till juridiska fakulteten senast efter 3 år och 6 månaders anställningstid.

Behörighet för universitetslektor 

Behörig att anställas som universitetslektor är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt juris doktorsexamen eller utländsk doktorsexamen som bedöms motsvara en juris doktorsexamen eller har uppnått motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

För universitetslektor gäller som allmänt behörighetskrav att vara lämplig för och ha den förmågan i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna i den aktuella anställningen.

Enligt Lunds universitets anställningsordning måste den sökande ha genomgått högskolepedagogisk utbildning om minst fem veckor eller på annat sätt ha inhämtat motsvarande kunskaper för att vara behörig. Om det finns särskilda skäl kan den som inte har högskolepedagogisk utbildning om minst fem veckor ändå anses vara behörig.

Bedömningsgrunder för universitetslektor 

Vid befordran till universitetslektor ska följande utgöra grund för bedömning:

- Den övergripande bedömningsgrunden är att den sökande ska visa en stark progression under anställningstiden som biträdande universitetslektor i förmågan att bedriva forskning samt progression i förmågan att bedriva undervisning. Bedömningen av progressionen relateras bland annat till den beskrivning av den planerade forskningsverksamheten (inklusive tids- och publikationsplan) och forskningsambitionerna som den sökande ingivit i samband med sin ansökan till det aktuella biträdande universitetslektoratet
- God nationell och internationell nivå som forskare, där kravet på internationell meritering ska bedömas med hänsyn till ämnets karaktär och tradition
- God pedagogisk förmåga, vilket innebär god förmåga att bedriva, utveckla och leda undervisning och annan pedagogisk verksamhet på olika nivåer och med varierande undervisningsmetoder
- Förmåga att delta i handledning av doktorander i studier till doktorsexamen
- Förmåga att samverka med det omgivande samhället och att informera om sin verksamhet
- Förmåga i övrigt att leda och utveckla verksamhet, såsom erfarenhet från administrativa och ledarskapsuppdrag
- Förmåga att undervisa på svenska eller annat skandinaviskt språk och engelska på juristprogrammet är ett krav

Vikt kommer också att fästas vid:

- Dokumenterad förmåga att formulera forskningsansökningar om externa medel
- Dokumenterade internationella forskningserfarenheter, exempelvis i form av publikationer, forskningsvistelser i utlandet, forskningssamarbeten och konferenspresentationer
- Bred ämnesmässig kompetens

Anvisningar för ansökan 

Ansökan sker elektroniskt via Lunds universitets sökandeportal. Kompletteringar i form av inbundna publikationer eller motsvarande skickas i tre (3) exemplar till:

Juridiska fakulteten vid Lunds universitet

att: Jenny Lindskog

Box 207

221 00 Lund

Ansökan ska vara på svenska, danska, norska eller engelska och ska innehålla följande:

- Personligt brev
- Meritförteckning med bilagor (max 10 sidor bilagor)
- Fullständig publikationslista
- Förteckning över doktorsavhandlingen och de övriga tre vetenskapliga arbeten som sökanden önskar åberopa. Ange DOI-kod för varje publikation om sådan finns
- De vetenskapliga arbetena
- Beskrivning av den planerade forskningsverksamheten (inklusive tids- och publikationsplan) och forskningsambitionerna (max 5 sidor)
- Kortfattad redogörelse för pedagogiska meriter (såsom sammanfattning av den pedagogiska verksamheten, kort pedagogisk självreflektion, pedagogisk meritförteckning (max 3 sidor))
- Övriga handlingar som sökanden önskar åberopa

De handlingar som inkommer eller upprättas med anledning av denna ledigförklarade anställning (såsom ansökningar, sakkunnigutlåtanden och protokoll) som huvudregel är allmänna och därmed offentliga. Detta innebär att handlingarna får (med undantag för sekretessbelagda handlingar) läsas av den som så begär det.

Villkor 

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.

Juridiska fakulteten är en av Lunds universitets fyra ursprungliga fakulteter. Vid fakulteten verkar ca 2000 studenter på grundnivå och avancerad nivå och ett 160-tal anställda varav ett 40-tal är doktorander.Mer information om fakulteten finns på vår hemsida www.jur.lu.se

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Ansök nu

Universitetslektor i skatterätt

Universitets- och högskolelektor
Läs mer Sep 14
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 46 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
För full annons, vänligen gå till "ansök här" 

Behörighet 

Behörig att anställas som universitetslektor är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt juris doktorsexamen eller utländsk examen som bedöms motsvara en juris doktorsexamen eller har uppnått motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

För universitetslektor gäller som allmänt behörighetskrav att vara lämplig för och ha den förmåga i övrigt som behövs för att väl fullgöra arbetsuppgifterna i den aktuella anställningen.

Enligt Lunds universitets anställningsordning måste den sökande även ha genomgått högskolepedagogisk utbildning om minst fem veckor eller på annat sätt ha inhämtat motsvarande kunskaper för att vara behörig. Om det finns särskilda skäl kan den som inte har högskolepedagogisk utbildning om minst fem veckor ändå anses vara behörig.

Bedömningsgrunder 

Som bedömningsgrunder vid anställning av en universitetslektor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla. Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av andra behörighetsgrundande förhållanden.

Vid anställning som universitetslektor ska följande utgöra grund för bedömning:

- God nationell och internationell nivå som forskare, där kravet på internationell meritering ska bedömas med hänsyn till ämnets karaktär och tradition
- God pedagogisk förmåga, vilket innebär god förmåga att bedriva, utveckla och leda undervisning och annan pedagogisk verksamhet på olika nivåer och med varierande undervisningsmetoder
- Förmåga att delta i handledning av doktorander i studier till doktorsexamen
- Förmåga att samverka med det omgivande samhället och att informera om sin verksamhet
- Förmåga i övrigt att leda och utveckla verksamhet
- Förmåga att undervisa på svenska eller annat skandinaviskt språk på juristprogrammet är ett krav liksom förmåga att undervisa på engelska

Särskild vikt kommer att fästas vid:

- Goda ämneskunskaper i främst svensk, men också europeisk och internationell skatterätt
- Erfarenhet av kursansvar på grund- och/eller avancerad nivå
- Kreativitet och visad innovativ förmåga avseende utveckling av kurser, lärandemoment och läromedel
- Dokumenterade internationella forsknings- och undervisningserfarenheter, exempelvis i form av vistelser i utlandet

Vikt kommer också att fästas vid i skatterätt

- Bred ämnesmässig kompetens
- Dokumenterad förmåga att formulera forskningsansökningar om externa medel
- Dokumenterade internationella forsknings- och undervisningserfarenheter, exempelvis i form av publikationer, forsknings- och undervisningsvistelser i utlandet, forskningssamarbeten och konferenspresentationer

Anvisningar för ansökan 

Ansökan till anställningen söks elektroniskt via Lunds universitets sökandeportal. Kompletteringar i form av inbundna publikationer/motsvarande, skickas i tre exemplar till: Juridiska fakulteten vid Lunds universitet, att: Helena Josefsson, Box 207, 221 00 Lund.

Ansökan ska utformas på svenska, danska, norska eller engelska i enlighet med följande mall (för akademisk meritportfölj, innehållande beskrivningar av meriter, se länk) och innehålla följande:

- Personligt brev
- Kortfattad curriculum vitae (CV)
- Beskrivning av vetenskapliga meriter med bilagor (såsom sammanfattning av forskningen, forskningsprofil, forskningsverksamhet inkl. nationella och internationella meriter, forskningserfarenheter och meriter)
- Fullständig publikationslista
- Förteckning över doktorsavhandlingen och de maximalt övriga 5 vetenskapliga arbeten som sökanden önskar åberopa. De åberopade 6 publikationerna ska biläggas ansökan. DOI-kod för varje publikation ska anges om sådan finns
- Beskrivning av pedagogiska meriter med bilagor (såsom sammanfattning av den pedagogiska verksamheten, kort pedagogisk självreflektion, pedagogisk meritförteckning)
- Beskrivning av meriter rörande ledarskap och administration med bilagor (såsom sammanfattning, kort självreflektion och meritförteckning av administrativa erfarenheter och ledningsuppdrag)
- Beskrivning av meriter rörande samverkan med bilagor (såsom sammanfattning, kort självreflektion och meritförteckning av insatser och åtaganden rörande samverkan)
- Övriga handlingar som sökanden önskar åberopa

Vänligen notera att de handlingar som inkommer eller upprättas med anledning av denna ledigförklarade anställning (såsom ansökningar, sakkunnigutlåtanden och protokoll) som huvudregel är allmänna och därmed offentliga. Detta innebär att handlingarna får (med undantag för sekretessbelagda handlingar) läsas av den som så begär det.

Villkor 

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.

Juridiska fakulteten är en av Lunds universitets fyra ursprungliga fakulteter. Vid fakulteten verkar ca 2000 studenter på grundnivå och avancerad nivå och ett 160-tal anställda varav ett 40-tal är doktorander.Mer information om fakulteten finns på vår hemsida www.jur.lu.se

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Ansök nu

Lektor i offentlig rätt m särskilt ansvar för distans- och uppdragsutb.

Universitets- och högskolelektor
Läs mer Sep 14
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 46 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
För full annons, vänligen gå till "ansök här" 

Behörighet 

Behörig att anställas som universitetslektor är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt juris doktorsexamen eller utländsk examen som bedöms motsvara en juris doktorsexamen eller har uppnått motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

För universitetslektor gäller som allmänt behörighetskrav att vara lämplig för och ha den förmåga i övrigt som behövs för att väl fullgöra arbetsuppgifterna i den aktuella anställningen.

Enligt Lunds universitets anställningsordning måste den sökande även ha genomgått högskolepedagogisk utbildning om minst fem veckor eller på annat sätt ha inhämtat motsvarande kunskaper för att vara behörig. Om det finns särskilda skäl kan den som inte har högskolepedagogisk utbildning om minst fem veckor ändå anses vara behörig.

Bedömningsgrunder 

Som bedömningsgrunder vid anställning av en universitetslektor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla. Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av andra behörighetsgrundande förhållanden.

Vid anställning som universitetslektor ska följande utgöra grund för bedömning:

- God nationell och internationell nivå som forskare, där kravet på internationell meritering ska bedömas med hänsyn till ämnets karaktär och tradition
- God pedagogisk förmåga, vilket innebär god förmåga att bedriva, utveckla och leda undervisning och annan pedagogisk verksamhet på olika nivåer och med varierande undervisningsmetoder
- Förmåga att delta i handledning av doktorander i studier till doktorsexamen
- Förmåga att samverka med det omgivande samhället och att informera om sin verksamhet
- Förmåga i övrigt att leda och utveckla verksamhet
- Förmåga att undervisa på svenska eller annat skandinaviskt språk på juristprogrammet är ett krav liksom förmåga att undervisa på engelska

Särskild vikt ska läggas vid:

- Goda ämneskunskaper i svensk offentlig rätt
- Bred undervisningserfarenhet
- Erfarenhet av kursansvar på grund- och avancerad nivå
- Erfarenhet av distans- och uppdragsutbildning
- Kreativitet och visad innovativ förmåga avseende utveckling av kurser, lärandemoment och läromedel

Vikt kommer också att läggas vid:

- Dokumenterad förmåga att formulera forskningsansökningar om externa medel
- Kunskap i medicinsk rätt
- Dokumenterade internationella forskningserfarenheter, exempelvis i form av publikationer, forskningsvistelser i utlandet, forskningssamarbeten och konferenspresentationer

Vid lika meriter i övrigt ska pedagogisk skicklighet värderas framför skicklighet inom andra områden.

Anvisningar för ansökan 

Ansökan till anställningen söks elektroniskt via Lunds universitets sökandeportal. Kompletteringar i form av inbundna publikationer/motsvarande, skickas i tre exemplar till: Juridiska fakulteten vid Lunds universitet, att: Helena Josefsson, Box 207, 221 00 Lund.

Ansökan ska utformas i enlighet med följande mall (för akademisk meritportfölj, innehållande beskrivningar av meriter, se länk) och innehålla följande:

- Personligt brev
- Kortfattad curriculum vitae (CV)
- Beskrivning av vetenskapliga meriter med bilagor (såsom sammanfattning av forskningen, forskningsprofil, forskningsverksamhet inkl. nationella och internationella meriter, forskningserfarenheter och meriter)
- Fullständig publikationslista
- Förteckning över doktorsavhandlingen och de övriga 5 vetenskapliga arbeten som sökanden önskar åberopa. De åberopade 6 publikationerna ska biläggas ansökan. DOI-kod för varje publikation ska anges om sådan finns
- Beskrivning av pedagogiska meriter med bilagor (såsom sammanfattning av den pedagogiska verksamheten, kort pedagogisk självreflektion, pedagogisk meritförteckning)
- Beskrivning av meriter rörande ledarskap och administration med bilagor (såsom sammanfattning, kort självreflektion och meritförteckning av administrativa erfarenheter och ledningsuppdrag)
- Beskrivning av meriter rörande samverkan med bilagor (såsom sammanfattning, kort självreflektion och meritförteckning av insatser och åtaganden rörande samverkan)
- Övriga handlingar som sökanden önskar åberopa

Vänligen notera att de handlingar som inkommer eller upprättas med anledning av denna ledigförklarade anställning (såsom ansökningar, sakkunnigutlåtanden och protokoll) som huvudregel är allmänna och därmed offentliga. Detta innebär att handlingarna får (med undantag för sekretessbelagda handlingar) läsas av den som så begär det.

Villkor 

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.

Juridiska fakulteten är en av Lunds universitets fyra ursprungliga fakulteter. Vid fakulteten verkar ca 2000 studenter på grundnivå och avancerad nivå och ett 160-tal anställda varav ett 40-tal är doktorander.Mer information om fakulteten finns på vår hemsida www.jur.lu.se

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Ansök nu

Postdoktor i studiet av Vintergatan som galax mha stora genommönstringar

Forskarassistent
Läs mer Sep 27
Nytt
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 46 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Introduktion
Anställningen är placerad i en grupp som leds av Sofia Feltzing och jobbar med stjärnpopulationer med speciellt fokus på att förstå hur Vintergatan bildades.

Genom ett anslag från KAW deltar institutionen i 4MOST (http://www.4most.eu) och delar av gruppen deltar i WEAVE och SDSS-V. Alla dessa är storskaliga genommönstringar av Vintergatan med hjälp av multifiber-spektrografer. Astronomer vid Lunds universitet deltar aktivt i arbetet med ESAs astrometriska Gaia satellit.

Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna rör väsentligen forskning. Forskningens huvudsakliga inriktning skall vara Galactic Archealogy, dvs studiet av Vintergatan som galax. I gruppen jobbar vi mycket med att använda resultaten av storskaliga spektroskopiska genommönstringar av stjärnorna i Vintergatan och med hjälp av dem bygger vi en förståelse av hur Vintergatan har bildats och utvecklats. Under den kommande femårsperioden kommer vi att fokusera på att studera Vintergatans stjärnbildningshistoria samt hur Vintergatans sammanslagning med mindre galaxer har påverkat stjärnbildningshistorien. Grundläggande för dessa studier kommer att bli fortsatt utveckling av ålderbestämmningar för individuella stjärnor och stjärnpopulationer samt att arbeta med att förstå hur så kallade selection functions påverkar tolkningen av resultaten.

Den anställde kan delta i 4MOST-projektet och samarbeten i WEAVE och SDSS-V. Den anställde kan även arbeta upp till 30% av tiden inom 4MOST-projektets arbetsgrupper och då gärna inom den grupp som jobbar med att karaktärisera selection functions.

Den anställde förväntas sprida sina egna och gruppens forskningsresultat genom att publicera vetenskapliga artiklar, berätta om forskningen vid internationella konferenser och besök vid institutioner vid andra lärosäten, t ex genom att ge seminarier. Detta innebär ett visst resande, till detta finns en budget avsatt men den anställde förväntas också söka egna resmedel från externa finansiärer.

Behörighet
Behörig att anställas som postdoktor är i första hand den som avlagt doktorsexamen, eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, inom anställningens ämnesområde och som avlagts högst tre år före ansökningstidens utgång. Den sökande måste inte ha en doktorsexamen vid ansökningstillfället, men måste ha det då anställningen startar. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare.

Bedömningsgrunder
Detta är en meriteringsanställning inriktad på forskning. Anställningen är tänkt som ett inledande steg i karriären och bedömningen av de sökande kommer i första hand att baseras på deras vetenskapliga meriter och potential som forskare. Särskild vikt kommer att fästas vid vetenskaplig förmåga inom ämnesområdet. 

Kvalifikationer
Krav för anställningen är:
Den anställde skall ha en doktorsexamen där avhandlingens innehåll väsentligen fokuserar på studiet av Vintergatan, dess stjärnor och galaxbildning. 

Den anställde ska vara specialiserad inom teori/modellering eller observationer. Det väsentliga är att vara intresserad av att studera hur Vintergatan bildades med hjälp av stora fotometriska och spektroskopiska genommönstringar.

Meriterande för anställningen är:
Det är meriterande att ha erfarenhet av stora spektroskopiska genommönstringar och deras användande för att studera Vintergatan som galax.

Det är meriterande att ha jobbat med att antingen karaktärisera selection functions för en genommönstring eller att ha använt selection function för att tolka genommönstringens resultat.

Det är meriterande att ha jobbat med att jämföra simuleringar av galaxbildning med observationer av Vintergatan.

Det är meriterande att ha goda kunskaper i statistik och dess tillämpningar inom området.

Kunskaper i programmering i Python är meriterande.

Villkor
Anställningen är tidsbegränsad till två år och avser heltid. Anställningen tidsbegränsas enligt avtal, “Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor”, mellan arbetsmarknadens parter daterat 2022-02-01 (Arbetsgivarverket, OFR/S och SACO:S).

Övrigt
Intervjuer kommer att genomföras via videosamtal eller telefonkonferens. Intervjuerna sker snarast efter ansökningstidens utgång.

Så här söker du
Anställningen söks via universitets rekryteringssystem. Ansökan skall innehålla ett personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilka sätt anställningen matchar dina meriter (max 1,5 sidor). Ansökan skall innehålla en beskrivning av den forskning du skulle önska bedriva inom ramen för anställningen (3 sidor). Här är det bra att ta upp hur den föreslagna forskningen matchar utlysningen, gruppens forskningsprofil samt möjliga samarbeten inom institutionen.

Till ansökan skall fogas ett CV, fullständig publikationslista samt kopia på doktorsdiplom eller dokumentation som gör det troligt att en doktorsexamen kommer att erhållas före anställningens början. Namn och kontaktuppgifter (email, telefon, adress samt websida) på upp till tre personer som vid behov kan ge dig en referens skall bifogas.  

 

 

Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid nio institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

Institutionen för astronomi och teoretisk fysik bedriver forskning och undervisning inom tre huvudområden: astronomi och astrofysik; teoretisk partikelfysik; samt beräkningsbiologi och biologisk fysik. Vår forskning är nyfikenhetsdriven, grundad i strävan att förstå hur verkligheten är uppbyggd, från de minsta partiklarna till universum i stort, såväl som livet självt. Inom alla tre områden har vi en internationellt stark ställning och vi arbetar aktivt för att ytterligare stärka vårt internationella renommé.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Ansök nu

Doktorand i tillämpad fysik; röntgenavbildningsinstrumentering

Doktorand
Läs mer Sep 2
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 46 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Avdelningen för Synkrotronljusfysik (http://www.

sljus.lu.se) är en del av fysiska institutionen och har mer än 40 anställda. Tyngdpunkten i forskningen är experimentella studier av elektroniska, strukturella och kemiska egenskaper hos material. Vid avdelningen använder och utvecklar vi ett brett urval av synkrotron- och labbaserade tekniker. Vi är också delaktiga i att utveckla strålrör, experimentstationer, experimentella tekniker och acceleratorsystem för MAX IV laboratoriet samt har ett nära samband med European Spallation Source (http://www.esss.se), som är en ny europeisk neutronanläggning som är under konstruktion i anslutning till MAX IV. MAX IV är en ett nationellt storskaligt laboratorier som är en del av Lunds Universitet och ligger på cycklingsavstånd från fysiska institutionen.  Laboratoriet är världens ljusstarkaste synkrotronljusanläggning där forskare från Sverige och resten av världen bedriver forskning inom t.ex. materialvetenskap, biologi, kemi och nanoteknik.

NanoLund (http://www.nano.lu.se), tidigare känt som Nanometerkonsortiet, som grundades 1988, stöder och samordnar verksamheten inom nanovetenskap och nanoteknik vid Lunds universitet. NanoLund är idag Sveriges största forskningsmiljö för nanovetenskap, och engagerar cirka 250 doktorander och forskare inom fakulteterna för teknik, naturvetenskap och medicin vid Lunds universitet. Visionen är att sammanföra de mest kreativa hjärnorna i en världsledande tvärvetenskaplig forskningsmiljö för att bidra till att lösa samhällets stora utmaningar genom att utmana nanovetenskapens gränser. NanoLund driver Lund Nano Lab (http://www.nano.lu.se/lundnanolab-2), som har excellenta faciliteter för tillverkning och karakterisering på nanoskalan.

För mer information om huvudhandledaren av projektet hänvisas till: https://www.sljus.lu.se/staff/pablo-villanueva-perez

Arbetsuppgifter

Röntgenstrålar har en unik förmåga att undersöka prover i deras naturliga tillstånd, så som celler, proteiner i lösning eller elektroniska apparater, potentiellt vid upplösning ner till atomär nivå. Uppkomsten av diffraktionsbegränsade lagringsringar (MAX IV) och röntgenfrielektronlasrar (European XFEL) har öppnat ett helt nytt spektrum av tillämpningar tack vare deras oöverträffade briljans. Detta projekt försöker utveckla en ny röntgenavbildningsmetod döpt till röntgenmultiprojektionsavbildning, kapabel till att filma processer i 3D med tidsupplösning flera storleksordningar snabbare än dagens 3D-röntgenavbildningstekniker. Särskilt kommer kandidaten att arbeta med utvecklingen av en sådan teknik och dess tillämpning i studiet av cellulosafibrer, ett återvinningsbart biomaterial som kan ersätta fossilbaserade material. Det utvecklade instrumentet kommer att tas i drift vid två av de ljusstarkaste källorna i världen: MAX IV och European XFEL.

Projektet är experimentellt med en beräkningsdel. Den framgångsrika kandidaten kommer få möjlighet att:

- Få förståelse för röntgenavbildningsinstrumentering, från röntgenoptik till detektionskomponenter.
- Delta i utvecklingen och designen av en ny röntgenavbildningsteknik som utnyttjar de unika förmågorna hos MAX IV och European XFEL.
- Få praktisk erfarenhet av operationer och instrumentintegrationstekniker vid storskaliga anläggningar så som MAX IV och European XFEL.
- Föreslå och testa komponenter passande för röntgenmultiprojektionsavbildning så som röntgenstråldelare, provmiljöer och detekteringsscheman.
- Utföra experiment på nya biomaterial (cellulosafibrer) och ta upp grundläggande frågor för att ersätta plast.
- Arbeta i internationella forskningssamarbetsmiljöer.

 Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna kan det även ingå medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden.

För mer information https://lu.varbi.com/se/what:job/jobID:537968/

Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid nio institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

Fysiska institutionen är en av Lunds universitets största institutioner med cirka 400 anställda. Institutionen är gemensam för naturvetenskaplig och teknisk (LTH) fakultet. Vid institutionen finns sju forskningsavdelningar och ett antal större forskningscentra. Forskningen vid institutionen omfattar ett brett spektrum av modern fysik.

www.fysik.lu.se

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Ansök nu

Bibliotekarie till naturvetenskapliga biblioteket

Bibliotekarie
Läs mer Sep 27
Nytt
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 46 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Naturvetenskapliga biblioteket
Naturvetenskapliga fakulteten har en sammanhållen biblioteksverksamhet som riktar sig till alla fakultetens ämnesområden.

Bibliotekets främsta uppgift är att stödja utbildning och forskning genom att tillgängliggöra kvalitetsgranskad information. Biblioteket har också ett växande uppdrag gällande spridning, bevarande och effektiv hantering av information och forskningsdata. Andra viktiga verksamheter är undervisning och handledning i informationshantering till universitetets studenter och stöd till forskare vid olika steg i forskningsprocessen.

Tjänsten är placerad på ämnesbiblioteket för fysik vid fysiska institutionen, men du arbetar för forskare och studenter inom hela bibliotekets upptagningsområde.

Vi utlyser en tillsvidaretjänst på 100%. Provanställning kan komma att tillämpas.

Arbetsuppgifter
Din huvudsakliga arbetsuppgift är att stödja forskande personal genom forskningsprocessen.

Du samarbetar med kollegor med liknande arbetsuppgifter inom naturvetenskapliga biblioteket och du ingår i Lunds universitet biblioteksgrupp för forskningsdata (DAU). Samarbetet omfattar även personal kopplad till fakultetens IT- och arkivstöd.

Du driver utvecklingen av naturvetenskapliga bibliotekets forskningsstöd med särskilt fokus på att stödja spridning och tillgängliggörande av universitetets forskningsresultat.

Du har god förståelse för forskningens publiceringslandskap och känner till FAIR-principerna. Du har erfarenhet av att arbeta med öppen vetenskap och drivs av en vilja att hjälpa forskare att tillgängliggöra sin forskning.

Du arbetar med universitetets CRIS-system LUCRIS, främst genom att kvalitetsgranska metadata kopplat till vetenskapliga publikationer och forskningsresultat.

En viktig aspekt av tjänsten är att omvärldsbevaka både internationellt och lokalt vid Lunds universitet och tid för kompetensutveckling kommer att rymmas inom tjänsten.

I tjänsten ingår även yttre tjänst med både lån- och informationsarbete samt annan service och support till studenter och forskare som besöker biblioteket och vi ser att du bidrar till bibliotekets utvecklingsarbete.

Verksamhetens behov men även vilka kompetenser du har kan påverka tjänstens utformning.

Kvalifikationer
Krav
Examen i biblioteks- och informationsvetenskap eller motsvarande.
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.

Meriterande
Erfarenhet av arbete på forsknings- och högskolebibliotek och/eller visa en god förståelse för verksamhetsområdet.
Erfarenhet av pedagogiskt arbete och/eller intresse för undervisning och handledning.
Erfarenhet av arbete i yttre tjänst, serviceanda och fallenhet för utåtriktat stöd.
Akademisk examen inom naturvetenskapligt ämne.
Vi ser gärna att du har erfarenhet av att ta fram olika typer av publicerings- och citeringsanalyser.

Vi lägger stor vikt i att du har intresse för att arbeta nära forskare och studenter och ser hur biblioteket kan bidra till god kvalitet i utbildning och forskning.
Vi ser att du har god förmåga att skapa och upprätthålla goda relationer.
Du har ett pedagogiskt förhållningssätt och lätt för att sätta dig in i nya områden.
Du är drivande och bra på att lägga upp och planera ditt arbete. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

Villkor
Tillsvidareanställning, heltid 100% med start enligt överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas.

Kontaktperson är bibliotekschef Kristina Holmin Verdozzi, kristina.holmin_verdozzi@science.lu.se

Instruktioner för ansökan
Din ansökan bör innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt anställningen matchar dina meriter. Ansökan bör även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.).

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.

Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid nio institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

Kansli N arbetar med service och stöd till fakultetens ledning. Vi har specialkompetens inom frågor som rör grund- och forskarutbildning, internationalisering, högskolepedagogik, ekonomi, it, personalfrågor, kommunikation, karriär och lika villkor. Vi är idag ett 30-tal personer som arbetar på kansliet.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Ansök nu

Ekonom 2 tjänster

Ekonomikonsult
Läs mer Sep 26
Nytt
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 46 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Naturvetenskapliga fakulteten är en av universitetets åtta fakulteter som bedriver forskning och utbildning inom hela det naturvetenskapliga området.

Vi söker nu två ekonomer.

Den ena tjänsten är placerad vid fakultetens kansli och den andra vid Centrum för miljö- och klimatvetenskap.

Beskrivning av arbetsplatsen
Naturvetenskapliga fakultetens kansli stöttar fakultetens ledning, institutioner, nämnder och kommittéer. Här finns specialkompetens inom frågor som rör bland annat utbildning, forskning, internationalisering, ekonomi, it och kommunikation. På kansliet jobbar idag drygt 30 personer.

Centrum för miljö- och klimatvetenskap (CEC) tillhör den naturvetenskapliga fakulteten vid Lunds universitet och skall bidra till en hållbar utveckling genom att vara en världsledande och nyskapande aktör för forskning, utbildning och samverkan inom miljö- och klimatområdet. Det sammantagna administrativa teamet omfattar omkring 20 personer och supporten inom ekonomiska frågor är en grundstomme för att verksamheten ska nå sina mål. Nu söker vi därför en ekonom som tar huvudansvar för arbetet med CEC:s ekonomi.

Vi erbjuder
Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension. Vi har även ett flextidavtal som skapar goda förutsättningar för balans mellan arbete och fritid.

Läs mer på universitetets webbplats om att vara anställd vid Lunds universitet: Jobba hos oss. 

https://www.lu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss

Arbetsuppgifter

Som ekonom hos oss kommer du att arbeta med:  

- Budget samt uppföljnings- och bokslutsarbete.
- Redovisning och rapportering enligt riktlinjer och regelverk.
- Stöd, information och samverkan med verksamhetens chefer.
- Löpande ekonomiarbete såsom fakturering, avstämning och bokföring.
- Delta i nätverk/kontakter med andra ekonomer.

Som ekonom på Centrum för miljö- och klimatvetenskap kommer du att vara huvudansvarig för arbetet med verksamhetens ekonomi inklusive projekthantering och projektredovisning. Du kommer att ha ett nära samarbete med befintlig ekonomiadministratör och personaladministratör. Du kommer även att vara involverad i centrets verksamhetsplanering. 

Som ekonom på fakultetens kansli kommer du att delta i arbetet med hela fakultetens ekonomi, övergripande planering och uppföljning. Du kommer att arbeta nära ekonomichefen och den ekonom som redan finns på kansliet idag. Då verksamheten står inför stora förändringar framöver kommer ett fokus för dig och dina kollegor att vara att ta fram ekonomiska underlag till fakultetsledningen. Du kommer också att kunna få uppdrag på våra institutioner, vilket ger dig möjlighet att komma närmare vår utbildnings och forskningsverksamhet.

Vi arbetar flexibelt och anställningarnas innehåll kan därför förändras i takt med verksamhetens behov.

Krav

Ekonomisk utbildning på högskolenivå eller annan kompetens som arbetsgivaren bedömer vara likvärdig

- Praktisk erfarenhet av kvalificerat ekonomiarbete inklusive controlling och redovisning
- Goda kunskaper i Officepaketet samt mycket goda kunskaper i Excel
- Mycket goda kunskaper i svenska och goda kunskaper i engelska i tal och skrift.
- God kommunikativ och pedagogisk förmåga när du förklarar ekonomi för icke-ekonomer.

Övriga meriter

Erfarenhet av ekonomiadministration inom statlig verksamhet, främst universitet eller högskola.

Erfarenhet av att arbeta med extern forskningsfinansiering. 

Som ekonom hos oss bör du vara självgående, ansvarstagande, strukturerad och noggrann. Vi värdesätter att du har en god analytisk förmåga, ett proaktivt och lösningsinriktat synsätt samt trivs med att ha en konsultativ roll. Eftersom det periodvis förekommer arbetstoppar är det viktigt att du har förmåga att prioritera bland arbetsuppgifter.

Vi kommer att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper. Hänsyn kommer även tas till hur du genom din erfarenhet och kompetens kan komplettera och stärka och utveckla det administrativa arbetet inom våra verksamheter.

Villkor

Tillsvidareanställning med startdatum snarast eller enligt överenskommelse, provanställning kan komma att tillämpas. Anställningarna avser heltid.

Kontaktperson: Monika Bengtsson monika.bengtsson@science.lu.se Ekonomichef Naturvetenskapliga fakulteten

Intervjuer är planerade att starta i v 45

Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid nio institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

Kansli N arbetar med service och stöd till fakultetens ledning. Vi har specialkompetens inom frågor som rör grund- och forskarutbildning, internationalisering, högskolepedagogik, ekonomi, it, personalfrågor, kommunikation, karriär och lika villkor. Vi är idag ett 30-tal personer som arbetar på kansliet.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Ansök nu

Konservator

Konservator
Läs mer Sep 19
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 46 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Beskrivning av arbetsplatsen

Under våren 2022 genomförde Universitetsbiblioteket en större omorganisation och delades upp i sex nya avdelningar.

Den nya avdelningen Bevarande och digitalisering ansvarar för bibliotekets bevarande- och digitaliseringsverksamhet och fysiskt tillgängliggörande. Avdelningen har idag ca. 17 medarbetare med flera olika personalkategorier som alla arbetar nära de fysiska samlingarna: konservator, bokbindare, digitaliseringssamordnare, fotograf, bildtekniker, grafisk formgivare, bibliotekarier och biblioteksassistenter.   

Den nya avdelningen Bevarande och digitalisering står inför en spännande framtid. Universitetsbibliotekets bevarandearbete är centralt för bibliotekets verksamhet och vi har ett lagstadgat bevarandeansvar för de omfattande fysiska samlingarna av olika karaktär. Biblioteket deltar i flera olika nationella och internationella samarbeten och bedriver övergripande projekt i vilka bevarandet spelar en stor roll. Ökat tryck på det preventiva bevarandearbetet, bland annat till följd av nya avdelningsuppdrag samt en ny digitaliseringsstrategi, medför att bevaranderesurserna måste utökas. Vi söker nu förstärkning till vår personalstyrka i form av en engagerad och erfaren konservator som är väl förtrogen med preventivt bevarandearbete på bred front.

Vi erbjuder
Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension. Vi har även ett flextidsavtal som skapar goda förutsättningar för balans mellan arbete och fritid.

Läs mer på universitetets webbplats om att vara anställd vid Lunds universitet https://www.lu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss

Arbetsuppgifter och ansvarsområden
Du kommer att ta en aktiv del i omvärldsbevakningen och bedriva fördjupad kunskapsinhämtning inom ansvarsområdet och du kommer att bistå med din kännedom i projekt och översyner.

Du kommer att utarbeta rutiner och riktlinjer för vår förebyggande samlingsvård och fungera som en rådgivande funktion vad gäller bevarande och materialkunskap. Vidare kommer du att hålla i internutbildningar i hantering och restvärdesräddning samt representera vårt bevarandearbete utåt mot externa institutioner och studenter.

Tillsammans med övrig bevarandepersonal kommer du att ansvara för samordnad skadedjurskontroll (IPM), klimat, ljus, katastrofplanering, restvärdesräddning, säkerhetsarbete i förhållande till bevarandeuppdraget, magasinsplaneringar, analysarbete, metodutveckling, handläggning av utlånsärenden, tillståndsbedömningar inför digitalisering, utlån och utställningar samt praktiskt utställningsarbete. Under 2023 kommer bibliotekets publika utrymme att byggas om, bl.a. med en helt ny utställningslokal, och i detta planeringsarbete kommer också din expertis att spela en roll.

Kvalifikationer 

Krav för anställningen är:
Examen från konservatorutbildning på bachelornivå (BSc) eller motsvarande som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Det är ett absolut krav att du har minst ett par års arbetslivserfarenhet av preventivt bevarandearbete.

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. För att lyckas i rollen ska du ha samarbetsförmåga, vara självgående och initiativtagande. Bevarandearbetet har många beröringspunkter med bibliotekets övriga avdelningar och det är viktigt att du har lätt för att samarbeta med andra medarbetare.

Personliga egenskaper som vi ser som nödvändiga i den här tjänsten är att vara noggrann, strukturerad och ansvarstagande. Inte sällan bedrivs det parallella projekt i verksamheten, varför det ställer krav på att du är säker i din roll och har en väl utvecklad förmåga att självständigt kunna planera, prioritera och utföra arbete av hög kvalitet och driva ditt arbete framåt inom givna tidsramar.

Kuriruppdrag och andra resor i tjänsten kommer att förekomma, vilket gör att du måste kunna vara bortrest under kortare och längre perioder. Som kurir har du har ett professionellt sätt och är trygg i din roll i kontakten med lånande institution.

Ditt arbete innehåller skriftlig dokumentation och du kommer att förmedla det i nationella och internationella sammanhang. Det är därför viktigt att du är bra på att kommunicera och nätverka och du behöver kunna uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska och engelska. Du är väl förtrogen med att arbeta i excel.

Meriterande för anställningen är:
Examen från konservatorutbildning på masternivå (MSc) eller motsvarande som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Erfarenhet av bevarandearbete från bibliotek eller arkiv. Erfarenhet av organiskt material såsom papper, fotografiskt och/eller bundet material. Arbete på våra olika depåer gör att körkort är önskvärt.

Övrigt
Anställningen är tillsvidare med omfattningen 100 procent med tillträde 2022-12-01 eller enligt överenskommelse.

Provanställning kan komma att tillämpas.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.
 

Universitetsbiblioteket vid Lunds universitet är ett tvärvetenskapligt bibliotek med bas i omfattande samlingar av såväl tryckt som elektroniskt material. Biblioteket erbjuder också en studiemiljö med cirka 400 läsplatser. Universitetsbiblioteket har cirka 100 anställda.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Ansök nu

Doktorand i Byggnadsfysik

Doktorand
Läs mer Sep 9
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 46 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Doktorand i Byggnadsfysik inom området hållbara byggnader för framtida klimat
Institutionen för Bygg- och miljöteknologi bedriver forskning och undervisning inom byggandet av hus, broar, dammar, vattenledningar avseende deras funktion, säkerhet, miljöpåverkan och uthållighet.

Vid avdelningen för Byggnadsfysik studeras hur värme, fukt och luft transporteras genom byggnadsdelar och byggnader. Forskningsresultaten används för att utveckla och knyta ihop enskilda byggnadsdelar, såsom grunder, ytterväggar, fönster och tak. Målet är skapa energieffektiva, hållbara och fuktsäkra hus med god inomhusmiljö och låg miljöpåverkan. 

Arbetsuppgifter
En hållbar utveckling förutsätter minskade resurser för byggnation och uppvärmning. Tjockare värmeisolering, nya byggnadsdelar samt ändrad ventilationen påverkar byggnadernas egenskaper. Detta har ibland medfört fuktskador såsom missfärgning, mögeltillväxt, dålig lukt och rötskador. Åtgärder har gjorts för att undvika dessa skador, genom forskning, byggregler, standarder och handböcker. Utvecklingen av beräkningsverktyg har ökat möjligheterna att prediktera fuktrelaterade problem.

Detta projekt syftar till att stödja byggbranschen i att projektera och uppföra energieffektiva byggnader, och renovera befintliga till nybyggnadsstandard, så att risken för fuktskador minimeras. Undviks fuktskador åstadkoms hållbara byggnader som reducerar behovet av energi. Dessutom sparas resurser för att framställa material, ökar byggnadens livslängd och reducerar transportbehovet. Det är kritiskt att även beakta pågående klimatförändringar som ställer nya krav på våra byggnader. För energiprestanda finns metoder för att ta fram och hantera dimensionerande klimat som används som randvillkor vid beräkningar. För fuktsäkerhet saknas dock bra verktyg för att ta fram dimensionerande klimat, detta gäller både för nuvarande och framtida klimat. Projektet innefattar därför både att studera fuktsäkra lösningar, som ger en hållbar konstruktion, och att ta fram dimensionerande klimat som används för att beräkna fuktsäkerheten hos de framtagna konstruktionerna.

Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna ingår det även medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden. Undervisningen sker i huvudsak på svenska.

Behörighet 
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har:

- avlagt examen på avancerad nivå eller 
- fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå eller          
- på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper

Kraven på särskild behörighet för Byggnadsfysik uppfyller den som har:

- minst 90 högskolepoäng med relevans för ämnesområdet, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå samt ett fördjupningsarbete om minst 30 högskolepoäng på avancerad nivå inom ämnesområdet, eller 
- examen på avancerad nivå inom relevant ämnesområde.

Slutligen krävs att studenten bedöms ha den förmåga som behövs för att klara utbildningen.

Övriga krav:
- Goda kunskaper i engelska, i både tal och skrift.

Bedömningsgrunder
Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Bedömningen av förmågan sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå. Följande beaktas:

-  Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet.
-  Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem.
- Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation.
- Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t ex yrkeserfarenhet.
Övriga meriter:
- Kunskaper relevanta för forskningsprojektet som beskrivs ovan, exempelvis inom statistik, materialkunskap, riskbedömning, etc. 
- Goda kunskaper i svenska i både tal och skrift är en fördel för forskningsprojektet och med tanke på undervisning.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.

Villkor
Endast den som är antagen till forskarutbildning får anställas som doktorand. Forskarutbildningen är fyra år vid heltidsstudier. Vid undervisning och annat institutionsarbete förlängs anställningen i motsvarande grad, dock längst till 5 år (dvs. max 20 %). Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§.

Instruktioner för ansökan
Ansökan kan skrivas på svenska eller engelska. Ansökan ska innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt forskningsprojektet matchar dina intressen och din utbildningsbakgrund. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.).

Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Ansök nu

Doktorand i naturgeografi inriktning med fokus på urskogsforskning

Doktorand
Läs mer Sep 22
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 46 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Tillstånd och förändringar i Europeiska urskogar
Få urskogar finns kvar och vi vet förvånansvärt lite av de som finns.

Även var de finns har varit ett mysterium. I detta doktorandprojekt kommer urskogar att studeras för att svara på några av följande frågor:

- Lagrar urskogar mer eller mindre kol i vegetation, död ved och i marken jämfört med skötta planterade eller sådda skogar som någon gång har avverkats?
- Har globala miljöförändringar och klimatförändringar lett till förändringar i urskogar?
- Är urskogar mer eller mindre stabila under torka jämfört med skötta skogar?
- Har trädmortalitet och störningar ökat eller minskat i urskogar de senaste decennierna och är skiljer sig eventuella förändringar från skötta skogar?

Projektet kombinerar fältarbete med analys av data från skoginventeringar och fjärranalysdata för att undersöka dessa bredare frågor.

Bakgrund och motivering
Urskogar har många namn; gammelskogar, primärskogar jungfruligaskogar etc. Skogarna kan definieras av att de har upplevt lite till ingen direkt mänsklig påverkan, framförallt avsaknaden av avverkning.

(1) Trots att vi kan följa och studera hur skogar förändras i form av biomassa, produktivitet eller mortalitet med hjälp av satelliter så har det varit svårt att avgöra vilka förändringar som beror på naturliga ekosystemsprocesser och miljöförändringar och vilka förändringar som beror på direkt mänsklig påverkan (avverkning, gödsling, mm). Urskogar är ideala studieplatser för att studera naturliga processer, då de definieras av avsaknad av direkt mänsklig påverkan.

(2) Hur mycket kol urskogar lagrar, eller hur mycket biodiversitet de innehar, kan användas för att uppskatta hur mänsklig markanvändning har påverkat kollagring och biodiversitet. Att anskaffa kartor och kunskap om urskogar i närtid är viktigt då urskogar avverkas och går förlorade i snabb takt, i Europa och globalt. Urskogarnas tillstånd är även viktiga för att förstå vilka tillstånd som kan uppnås via ekosystemsrestaurering och återförvildande.

Arbetsuppgifter
(1) Kartering och uppskattning av kollagring i Europeiska urskogar. Denna uppskattning av kollagring kombinerar fältinventeringar med data från inventeringar som gruppen tidigare har utfört i urskogar.Frågor: Lagrar urskogar mer eller mindre kol i vegetation, död ved och i marken än vad skötta skogar gör? Är kolupptaget över tid större eller positivt eller negativt?, större eller mindre än i skötta skogar?

(2) Fjärranalys av trender och förändringar i urskogar sedan tidigt 1980 tal. Fokuset här skulle vara förändringar i grönhet eller mortalitet och störningar över tid. Frågor: Har urskogar blivit grönare sedan 1980-talet? Om det är så, mer eller mindre än skötta skogar? Är urskogar mer eller mindre stabila under torka jämfört med skötta skogar? Har störningar och mortalitet ökat eller minskat i urskogar?

(3) Bidra till etableringen av ett nytt nätverk för långtidsövervakning av urskogar och studera data från detta nätverk.

Generellt är huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser.

Behörighet

Övriga krav:

Den sökande förväntas att ha erhållit en universitetsexamen (företrädelsevis en master eller magisterexamen) i naturvetenskap. En examen inom ämnen som naturgeografi, ekosystemsvetenskap, miljövetenskap ekologi eller liknande är att föredra.

Bedömningsgrunder
Följande beaktas:

- Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet.
- Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem.
- Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation.
- Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t ex yrkeserfarenhet.
- Mycket goda färdigheter i engelska
- Dokumenterad erfarenhet av fältarbete.
- Erfarenhet av vetenskaplig publikation.
- Dokumenterad erfarenhet och kunskap i alla eller vissa av följande metoder; kolinventering i fält, kartering, fjärranalys och statistisk modellering.
- Kunskap i programmering och verktyg spatiell statistik, geografiska informationssystem (GIS) och fjärranalys.
- Erfarenhet i att arbeta på avlägsna platser.
- Erfarenhet i att söka och erhålla extern finansiering.
- Intresse av att arbeta internationellt.
- Kunna uppge namnet och kontaktuppgifter till tre referenser.
Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.

Villkor
Endast den som är antagen till forskarutbildning får anställas som doktorand. Forskarutbildningen är fyra år vid heltidsstudier.

Instruktioner för ansökan
Ansökan ska skrivas på engelska. Ansökan ska innehålla personligt brev på maximalt 1 sida med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt forskningsprojektet matchar dina intressen och din utbildningsbakgrund. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.). Det uppskattas om ansökan innehåller en länk eller liknande till en tillgänglig kopia av den sökandes examens uppsats eller andra vetenskapliga publikationer, och kontaktuppgifter till tre referenser.Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid nio institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Ansök nu

Doktorand i numerisk analys

Doktorand
Läs mer Sep 22
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 46 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Arbetsuppgifter
Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser.

I arbetsuppgifterna kan det även ingå medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden.

Område för doktorandprojekt
Numeriska metoder för kopplade problem i miljövetenskap

Projektet handlar om så kallade kopplade multifysikproblem, mer bestämt interaktioner mellan två partiella differentialekvationer över ett gränssnitt. Särskilt behandlas miljövetenskapliga modeller som inkluderar luft eller vattenflöden. Exempel är atmosfär-ocean-interaktion inom klimatmodellering och kopplingen av grundvattenflöde med flodsystem. Standardmetoden är en partitionerad ansats där befintliga koder för de olika delproblemen återanvänds och interagerar genom utbyte av randinformation.

Inom projektet kommer vi att designa förbättrade partitionerade metoder för tidsberoende problem, och analysera deras matematiska egenskaper. En nyckelingrediens är så kallade waveform-metoder. Resultatet av projektet blir inte bara nya/förbättrade metoder och matematiska resultat om deras egenskaper, men också en implementering i en open source C++ bibliotek.

Behörighet
Grundläggande behörighet att antas till utbildning på forskarnivå har den som har 1. avlagt en examen på avancerad nivå eller 2. fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller 3. på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Prefekt kan för en enskild sökande medge undantag från kravet på grundläggande behörighet, om det finns särskilda skäl.

Särskild behörighet att antas till utbildning på forskarnivå i numerisk analys har den som med godkänt resultat genomgått kurser om minst 60 högskolepoäng i matematiska ämnen på avancerad nivå, varav minst 15 högskolepoäng i numerisk analys. Ett examensarbete omfattande minst 30 högskolepoäng skall ingå. Den särskilda behörigheten kan också ha erhållits genom annan motsvarande utbildning, vilket prövas i varje enskilt fall. För att möjliggöra tvärvetenskapliga initiativ samt väsentliga fördjupningar inom vissa områden kan andra kvalifikationer än sökandens ämnesspecifika kompetens inom numerisk analys tas under beaktande.

Bedömningsgrund
Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Bedömningen av förmågan sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå. Följande beaktas:

- Kunskaper och färdigheter i numerisk analys, speciellt numeriska metoder för differentialekvationer och numerisk lineär algebra är ett krav.
- Programmeringsfärdigheter, specifikt Python och C++ är stark meriterande. Erfarenhet med Linux baserade datorsystem är meriterande.
- Bedömd förmåga till självständigt tänkande och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem.
- Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.

Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1998:80. Som innehavare får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå. Vid tillsättning skall avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Förutom skyldighet att ägna sig åt egen forskarutbildning kan innehavaren åläggas att fullgöra tjänstgöring som avser utbildning, forskning och administrativt arbete enligt särskilda bestämmelser i förordningen.

Villkor
Tidsbegränsad anställning fyra år enligt HF 5 kap 7§. 

Ansökningsförfarande
Ansökan ska skrivas på svenska eller engelska. Ansökan ska innehålla ett personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt forskningsprojektet matchar dina intressen och din utbildningsbakgrund. Ansökan ska dessutom innehålla aktuellt CV, en kopia av examensarbete (alternativt en sammanfattning ifall arbetet inte är avslutat), en förteckning över minst två referenser med kontaktuppgifter, kopia av universitetsbetyg och övriga handlingar som du önskar åberopa.

 

 

Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid nio institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Ansök nu

Postdoktor i Fysik

Forskarassistent
Läs mer Sep 22
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 46 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Avdelningen för synkrotronljusfysik (http://www.

sljus.lu.se) är en del av fysiska institutionen och har mer än 50 anställda. Tyngdpunkten i forskningen är experimentella studier av materialets elektroniska, strukturella och kemiska egenskaper samt acceleratorer, instrumentering och metoder för synkrotronljusforskning. Vid avdelningen använder och utvecklar vi ett brett urval av synkrotron- och lab-baserade tekniker, såsom röntgenfotoelektronspektroskopi / -avbildning och röntgendiffraktion/avbildning. Vi är också värd för en av Sveriges största anläggningar för svepspetsmikroskopi. Vi är dessutom engagerade i utvecklingen av MAX IV-laboratoriet och arbetar med strålrör, experimentstationer och acceleratorsystem.

För mer information om handledaren i projektet, följ länken: http://www.sljus.lu.se/staff/jesper-wallentin/

Särskild ämnesbeskrivning
Postdoktor-projektet kommer utveckla nanofokuserad röntgendiffraktion (XRD) för att avbilda domändynamik i ferroelektriska material. Dessa material har domäner med parallel elektrisk polarisation, på liknande sätt som magnetiska domäner i ferromagnetiska material. Ferroelektriska material används och utvecklas för en rad tillämpningar, såsom minnen och beräkningar. De ferroelektriska egenskaperna styrs till hög grad av dynamiken hos domänerna, som har en storlek från tiotals nanometer till några mikrometer.  

De senaste åren har den spatiella upplösningen på nanofokuserad röntgendiffraktion blivit tillräckligt bra för att kunna avbilda individuella domäner, vilekt ger unika möjligheter för att studera deras dynamik under tex switching. Strålröret NanoMAX vid MAX IV, världens första fjärde generationens synkrotron, erbjuder en unik kombination av högt flux och spatiell upplösning med utmärkta möjligheter för in situ-studier.

Denna tjänst är ett samarbete mellan NanoLund, divisionen för synkrotronljusfysik (SRR) och NanoMAX. Postdoktorn kommer tillbringa halva tiden vid NanoLund & SRR för att forska inom projektet, och halva tiden vid NanoMAX med att utveckla strålröret och ge användarstöd. 

Postdoktorn kommer samarbeta med olika grupper som syntetiserar ferroelektriska material och komponenter, främst inom forskningscentret NanoLund. I synnerhet kommer postdoktorn att utveckla metoder och instrumentering för att in situ-avbildning av ferroelektriska domäner under switchning. Kandidaten kommer ha betydande frihet att påverka inriktningen på projektet, och förväntas ta egna initiativ och driva projektet relativt självständigt.

Arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna som postdoktor ingår främst att bedriva forskning. Undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna, dock högst en femtedel av arbetstiden. Inom ramen för anställningen ska det ges möjlighet till tre veckors högskolepedagogisk utbildning.

Behörighet
Behörig att anställas som postdoktor är den som avlagt doktorsexamen, eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, inom anställningens ämnesområde och som avlagts högst tre år före datum för anställningsbeslut. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare.

Övriga krav:

- Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.

Bedömningsgrunder
Detta är en meriteringsanställning främst inriktad på forskning. Anställningen är tänkt som ett inledande steg i karriären och bedömningen av de sökande kommer i första hand att baseras på deras vetenskapliga meriter och potential som forskare.

Särskild vikt kommer att fästas vid vetenskaplig förmåga inom ämnesområdet.

Vid anställning av postdoktor ska följande utgöra grund för bedömning:

- God förmåga att utveckla och genomföra forskning av god kvalitet.
- Pedagogisk förmåga.

För denna tjänst är det väsentligt med omfattande erfarenhet av röntgendiffraktion. Erfarenhet av programmering och dataanalys är också viktigt.

Erfarenhet av nanofokuserade röntgenmetoder och ferroiska material är fördelaktigt, men inget krav.

Övriga meriter (inte rangordnade):

- Erfarenhet av ferroelektriska och andra ferroiska material
- Erfarenhet av nanofokuserade och koherenta röntgenmetoder
- Erfarenhet av andra röntgenmetoder
Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka pågående forskning inom institutionen samt bidra till dess framtida utveckling.

Villkor
Anställningen är tidsbegränsad till max 3 år och avser heltid. Anställningen tidsbegränsas enligt avtal, “Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor”, mellan arbetsmarknadens parter daterat 2022-02-01 (Arbetsgivarverket, OFR:s, och Saco-S).

Instruktioner för ansökan
Ansökan ska skrivas på engelska och innehålla:

- Meritförteckning/CV inklusive publikationslista.
- En generell beskrivning av tidigare forskningsarbete och framtida forskningsintressen (max tre sidor).
- Kontaktuppgifter till minst två referenser.
- Kopia av examensbevis för doktorsexamen samt ev. andra intyg/betyg som du önskar åberopa.

Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid nio institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

Fysiska institutionen är en av Lunds universitets största institutioner med cirka 400 anställda. Institutionen är gemensam för naturvetenskaplig och teknisk (LTH) fakultet. Vid institutionen finns sju forskningsavdelningar och ett antal större forskningscentra. Forskningen vid institutionen omfattar ett brett spektrum av modern fysik.

www.fysik.lu.se

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Ansök nu

Fakultetskoordinator

HR-specialist/HR-adviser
Läs mer Sep 23
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 46 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Beskrivning av arbetsplatsen
Humanistiska och teologiska fakulteternas kansli är en utvecklande och allsidig arbetsplats med olika yrkeskompetenser som stöttar verksamheten inom flera olika områden.

Här finns drygt 20 medarbetare som arbetar med ekonomi, kommunikation, HR-frågor, kvalitets- och utvecklingsfrågor, internationellt utbyte samt stöd till fakultetsstyrelsen och dess beslutande och beredande organ, som lärarförslagsnämnden och verksamhetsnämnderna med ansvar för grundutbildning, forskarutbildning och forskning.

På kansliet arbetar vi kontinuerligt för att skapa förutsättningar för arbetsglädje, utveckling och delaktighet för alla medarbetare.

Vi erbjuder
Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension. Vi har även ett flextidsavtal som skapar goda förutsättningar för balans mellan arbete och fritid.

Läs mer på universitetets webbplats om att vara anställd hos oss https://www.lu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss

Arbetsuppgifter och ansvarsområden
Arbetet innebär dels att samordna de internationella anställningarna vid fakulteterna och dels att tillsammans med lärarförslagsnämndens sekreterare handlägga rekryteringsärenden.

Arbetet med rekryteringsärenden innebär bland annat att:

- I samarbete med lärarförslagsnämndens sekreterare hantera pågående lärarrekryteringar inklusive institutionskontakter.
- Utföra viss sammanträdesadministration.
- Koordinera provföreläsningar och intervjuer.
- Ha kontakt med sökande och sakkunniga inklusive viss hantering av ansökningshandlingar.
- Sammanställa underlag till beslutande instanser, förbereda uppdateringar av dokument om rekrytering med mera.

Arbetet med att samordna de internationella anställningarna innebär bland annat att:

- Kunna svara på migrationsfrågor både gentemot institutionerna och gentemot nyanställda som är på väg att etablera sig i Sverige.
- Vara HT-fakulteternas kontaktperson åt universitetets upphandlade relocationfirma.
- Hålla sig uppdaterad kring regelverk och ha kontakt med andra myndigheter såsom Migrationsverket och Skatteverket gällande internationell personal.
- Ingå i Lunds universitets gemensamma nätverk för internationella frågor.

Viss personaladministration kan även förekomma.

Kvalifikationer
Krav för anställningen är:
- Högskoleutbildning på minst kandidatnivå inom PA-programmet eller motsvarande utbildning som arbetsgivaren finner likvärdig.
- Flera års erfarenhet av kvalificerat administrativt arbete.
- Erfarenhet av migrationsfrågor.
- Erfarenhet av arbete inom offentlig sektor.
- Mycket god förmåga att uttrycka sig och formulera texter på svenska och engelska.

Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper såsom god kommunikativ förmåga, flexibilitet och ett prestigelöst förhållningssätt. Det är också viktigt att du är noggrann och serviceinriktad.

Meriterande för anställningen är:
- God kännedom om universitet- och högskolesektorn samt dess regelverk.
- Vana av sammanträdesadministration.
- Erfarenhet av personaladministration.
- Erfarenhet av kompetensbaserad rekrytering.
- Vana av administrativa system såsom Varbi, Primula eller motsvarande.

Övrigt
Anställningen är tillsvidare med omfattningen 100 procent med tillträde den 1 december 2022 eller enligt överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas.

Så här söker du
Anställningen söks via universitetets rekryteringssystem. Ansökan ska innehålla ett personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt anställningen matchar dina meriter. Ansökan bör även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.).

Om Humanistiska och teologiska fakulteterna

Humanistiska och teologiska fakulteterna har åtta institutioner och bedriver en stor och varierad verksamhet inom forskning och utbildning som i vid mening syftar till att förstå människan som kulturell och samhällelig varelse. Vi har ca 700 anställda och ca 4 000 helårsstudenter.

Kansliet ger service till HT-fakulteternas gemensamma ledningsorgan och universitetets centrala ledning. En viktig uppgift är vidare att stödja och samordna fakulteternas institutioner i den decentraliserade administrationsstruktur som finns vid Lunds universitet. Kansliet fungerar också som en kunskapsbank och en rådgivande konsultinstans ifråga om relevanta lagar, förordningar och regelsystem.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Ansök nu

Forskningsingenjör i fjärranalys

Forskarassistent
Läs mer Sep 21
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 46 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Anställningen gäller en forskningsingenjör att arbeta inom projektet SITES Spectral, finansierat av VR genom infrastrukturstöd till Sveriges Lantbruksuniversitet.

SITES är en svensk infrastruktur för långsiktig ekosystemforskning (https://www.fieldsites.se) vid ett antal svenska forskningsstationer. Inom denna infrastruktur driver Lunds Universitet SITES Spectral som hanterar insamling och analys av spektrala fjärranalysdata. Vi går nu in i projektets tredje fas med finansiering 2023-2028. Vår uppgift är att samordna insamling och processering av data från drönarfotograferingar, fenologiska kameror, spektrala mätinstrument och satellitmätningar.

Arbetsuppgifter
Vi söker en entusiastisk, noggrann och serviceorienterad medarbetare som ska arbeta med fjärranalysdata som kommer in från SITES fältstationer. Data ska organiseras och processeras från rådata till dataprodukter som publiceras i SITES dataportal. I arbetet ingår radiometrisk och geometrisk processering av drönarbilder, framställning av digitala höjdmodeller och ortofoton, radiometrisk processering av data från spektralsensorer, kalibrering av spektralsensorer, processering av tidsserier av fenologiska kamerabilder, nedladdning och extraktion av satellitdata (Sentinel-2), kvalitetskontroll, integrering av data i GIS, metadataframställning, dokumentation, samt informationsarbete och kommunikation med SITES personal. Programmering av arbetsflöden sker i Python-miljö. Anställningen som forskningsingenjör innebär främst tekniskt arbete men sker i en vetenskaplig miljö där intresse för forskningsfrågor är en viktigt aspekt.


Krav för anställningen är:

- Masterexamen inom geomatik, lantmäteri, GIS, naturgeografi eller liknande ämne med stort inslag av fjärranalys och GIS.
- Erfarenhet av arbete med bilddata från UAV, inklusive radiometrisk och geometrisk korrektion samt framställning av dataprodukter
- Erfarenheter av analys av data från spektrala sensorer
- Erfarenheter av analys av data från fenologiska kameror
- Erfarenheter av analys av satellitbilder för vegetationstillämpningar
- Erfarenhet av GIS-programvara, t.ex. ArcGIS eller QGIS
- Dokumenterad färdighet i Pythonprogrammering
- Flytande i engelska i tal och skrift

Meriterande är:

- Förtrogenhet med metadatahantering, databaser m.m.
- Erfarenhet som drönarpilot
- Erfarenhet av Linux såväl som Windows
- Erfarenhet av produktion av rapporter och/eller vetenskapliga artiklar
- Annan dokumenterad kommunikationsförmåga

Bedömningsgrunder
Bedömningen av de sökande kommer att baseras på meriter enligt ovanstående kriterier. Stor hänsyn kommer också att tas till personlig lämplighet för tjänsten. Hänsyn tas också till noggrannhet, samarbetsförmåga och självständighet.Villkor
Anställningen är sex månaders provanställning för att sedan övergå till tillsvidareanställning och avser heltid. 

Instruktioner för ansökan

Ansökan ska skrivas på engelska och innehålla:

- Meritförteckning/CV inklusive beskrivning av kurser relevanta för ansökan.
- Motivering till ansökan som beskriver lämpligheten för tjänsten. Inkludera en punktvis beskrivning för hur vart och ett av kraven för anställningen matchas.
- Kontaktuppgifter till minst två referenser.
- Kopia av examensbevis för master eller högre examen samt ev. andra intyg/betyg som sökande önskar åberopa.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid nio institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Ansök nu

Kurator

Kurator
Läs mer Sep 27
Nytt
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 46 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Arbetsuppgifter

Som kurator på studenthälsan får du möjlighet att jobba med samtalsbehandling och rådgivning på individnivå samt medverkan i Studenthälsans kurs- och föreläsningsverksamhet.

Det ingår också i arbetsuppgifterna att vara delaktig i utvecklingen av Studenthälsans verksamhet samt att delta i nätverksarbete och samverka med studentorganisationer och olika funktioner såväl inom universitetet som externt.

Du kommer även få jobba med: 

- sk triagesamtal eller bedömningssamtal för att utröna studentens problematik
- Remittering till region Skånes vårdsystem, tex primärvård och psykiatri
- Genomföra individuella samtal samt även hålla i grupper av både förebyggande och behandlande karaktär. Några av våra grupper syftar till att hjälpa studenterna hantera tex prokrastinering, talängslan, stress, oro. 
-  Att hålla seminarier och föreläsningar på svenska och engelska om tex alkohol, stress och prokrastinering
- Vara involverad i ungefär 2 gruppbehandlingar med olika fokus och i utvecklingsarbetet på mottagningen.

 Studenthälsan erbjuder en rad olika förebyggande och behandlande insatser utifrån en modell för stegvis vård. På studenthälsan intresserar vi oss för att främja hälsa på olika sätt och har hela tiden Lunds studenters välmående i fokus.   

Kvalifikationer

- Socionomexamen
- En del av studenterna som söker hjälp hos oss är engelsktalande och de insatser vi jobbar med sker därför på både svenska och engelska. Detta gör att du behöver ha vana att uttrycka dig i tal och skrift på både svenska och engelska. 

Vi söker dig som kan strukturera ditt arbete och förhålla dig till studenthälsans uppdrag. Arbetet förutsätter att du är trygg i din yrkesroll och kan arbeta självständigt samt att du har en god förmåga att se möjligheter i olika situationer. Vi värdesätter också en god samarbetsförmåga samt kommunikativ förmåga, både i relation till kollegor och till studenter. 

Meriterande

- Grundläggande psykoterapiutbildning med inriktning KBT
- Erfarenhet av att jobba med riskbruksmetoden, ASTD, ICAP eller andra verktyg för att hantera riskbruk gällande alkohol.
- Erfarenhet av ACT eller FACT
- Vana att arbeta självständigt med bedömning och åtgärdsplanering
- Goda kunskaper om samhällets trygghetssystem och lagar

Övriga villkor

Anställningen är tillsvidare med omfattningen 100 procent med tillträde enligt överenskommelse

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.

Provanställning kan komma att tillämpas. 

Så här söker du
Anställningen söks via universitetets rekryteringssystem. Ansökan bör innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt anställningen matchar dina meriter. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.)

Vi erbjuder

Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension. 

Läs mer på universitetets webbplats om att vara anställd hos oss https://www.lu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss

Studenthälsans uppdrag är att jobba förebyggande och behandlande på individ, grupp och organisationsnivå med studenters hälsa. Detta i syfte för att hjälpa studenterna att klara sina studier. På studenthälsan finns idag 12 medarbetare fördelat över medicinsk sekreterare, läkare, psykologer, kuratorer, arbetsmiljösamordnare och sjuksköterskor. Vi jobbar brett med studenternas hälsa och studieförmåga i fokus. Allt ifrån att stötta organisationen i systematiskt arbetsmiljöarbete till att behandla psykologiska tillstånd som är vanliga, tex stressrelaterad ohälsa, nedstämdhet och ångest eller att utbilda studenter om alkoholens påverkan på oss. Vi har ett strukturerat arbetssätt och implementerar just nu en modell för stegvis vård som innehåller en rad olika insatser beroende på studentens sökorsak. Vi jobbar med tjänster som gruppbehandlingar, kurser, föreläsningar, bedömningar, kortare och ibland längre psykologisk behandling mm.

Sektionen Student och utbildning ger service och administrativt stöd inom utbildningsområdet samt verkar för en god studiemiljö. Sektionen ger stöd till studenter i form av studenthälsa, studievägledning, handledning i studieteknik och akademiskt skrivande samt handläggning inför beslut om pedagogiskt stöd till studenter med funktionsnedsättning. I sektionens ansvarsområde ingår antagning, examensutfärdande och studiedokumentation med dess stödsystem. Dessutom arbetar sektionen med att utvärdera och utveckla metoder för kvalitetssäkring av universitetets utbildningar. Sektionen är systemägare för flera studieadministrativa stödsystem bl a Lubas och SUNET Survey. Sektionen har även ett lokalt systemansvar för Ladok, antagningssystemet NyA samt för administration av Högskoleprovet. Sektionen består av ca 90 medarbetare organiserade i avdelningarna Antagning, Examen, Studieadministrativa system, Utbildningsstrategiskt stöd, Studiestöd och vägledning samt Studenthälsan.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Ansök nu

tekniker med inriktning mot AV vid Bibliotek och IKT, två anställningar

AV-tekniker
Läs mer Sep 27
Nytt
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 46 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Beskrivning av arbetsplatsen
I samband med byggandet av Forum Medicum tar Medicinska fakulteten nu tar ett samlat grepp om AV-miljön på samtliga lokaler inom fakulteten.

Uppdraget för samordning har getts till Bibliotek och IKT enheten. Enheten genom avdelningen MedIT erbjuder professionellt, lättillgängligt, kontaktskapande IT-stöd med hög servicenivå inom ramen för den tekniska infrastrukturen för att stödja anställda på Medicinska Fakulteten.

Som AV-tekniker förutom deltagande i hantering av nuvarande utrustning i fakultetsgemensamma lokaler, inkl. utbildningslokaler kommer du deltar i planering av fakultetskoordinering inför förnyad AV-utrustning. Du kommer även bidra till uppbyggande av en AV-tjänstekatalog för att klargöra vad som ingår i den gemensamma servicen till fakultetens brukare. Du kommer på sikt även ingå i en samordningsgrupp som specialiserar sig på projektering, upphandling, inköp och design av audiovisuell utrustning som är tillgänglig som stöd för hela LU.

Enheten värnar om en god arbetsmiljö med respekt och omtanke i våra relationer med varandra där vi tillsammans skapar en miljö för utveckling och stimulans. Arbetsmiljö och säkerhet är integrerat i allt vi gör och är en naturlig del i verksamhetsplaneringen.

Vi erbjuder
Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension. Vi har även ett flextidsavtal som skapar goda förutsättningar för balans mellan arbete och fritid.

Läs mer på universitetets webbplats om att vara anställd vid Lunds universitet Jobba hos oss

Arbetsuppgifter
I rollen som AV-tekniker kommer du att jobba med AV-support/service. Du ansvarar för den AV-tekniska utrustningen. Du ansvarar för att löpande driftsäkra och underhålla all teknisk utrustning samt allmänna ytor och göra felanmälan vid behov. Även inköps- och projekteringsarbete förekommer.

Du kommer även att få ansvara för demonstration av den tekniska utrustningen. En förutsättning för tjänsten är att du kan arbeta i både MacOS- och Windows. Lokalerna används främst internt av kollegor och medarbetare.

Vanliga uppgifter:

- Ge stöd vid användning av teknik i lärosalar, konferensrum och videokonferensanläggningar.
- Planera och genomföra inspelningar och direktsändningar av till exempel föreläsningar och dylikt samt poddar.
- Felsöka, ställa diagnos och bedöma insatser för eventuella åtgärder i den dagliga driften av AV-utrustning.
- Ingå i fakultetens support för AV-system.
- Vara delaktig i planering av underhåll och upprättande av AV-teknikförsörjningsplan samt tjänstekatalog.
- Arbeta proaktivt med underhåll enligt teknikförsörjningsplan.
- Utforma och sammanställa användarvänligt material och hjälpinformation till användare. 
- Hänvisa medarbetare och studenter till information, stöd och supportmaterial som finns kring AV-teknik.
- Delta i projekterings- och inköpsarbete

Uppdraget innebär arbete på fakultetens fyra forsknings- och utbildningscentra som är placerade i Malmo? och Lund. AV-tekniker rapporterar direkt till avdelningschefen.

Kvalifikationer
För anställningen krävs:

- god erfarenhet av arbete med AV-support
- du är en god pedagog och har fokus på användarvänlighet
- goda kunskaper inom PA-teknik, presentations-/projektionsteknik samt videokonferenssystem och distansmötesteknik
- goda kunskaper i tal och skrift i såväl svenska som engelska
- vi ser din samarbetsförmåga inom arbetslaget som en självklarhet
- du är strukturerad, noggrann och trivs med eget ansvar
- du är serviceinriktad, initiativtagande, logiskt tänkande och lösningsorienterad

Meriterande för anställningen är:

- erfarenhet av professionell ärendehantering inom en större organisation, speciellt i ServiceNow
- kunskaper inom kamera- och videoproduktionsteknik samt ljudteknik
- programmeringskunskaper i Crestron, Extron och/eller Biamp
- erfarenhet av rådgivning och projektering
- dokumentationsvana (kräver god svenska)

Övrigt
Anställningen gäller tillsvidare och är på 100 %. Önskat tillträdesdatum är den 20221201 eller enligt överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas.

Så här söker du
Anställningen söks via universitetets rekryteringssystem. Ansökan ska innehålla ett personligt brev där du beskriver hur du uppfyller kvalifikationskraven, varför du är intresserad av anställningen samt ett CV. Ansökan bör även innehålla övrigt som du önskar åberopa (kopior av examen, betyg, intyg, rekommendationsbrev, uppgifter till referenser etc).

Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Ansök nu

Postdoktor i biologi

Forskarassistent
Läs mer Sep 26
Nytt
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 46 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Särskild ämnesbeskrivning
Bland insekter sticker bin ut som expertnavigatörer och använder sofistikerade strategier för att återvända till sitt bo efter invecklade och långa födosöksutflykter.

En sådan strategi är vägintegration (path integration), som ofta används i samband med visuell ruttnavigering och kan vara en grund för kognitiva kartor. Medan den neurala grunden för navigeringsbeteende blir alltmer upplyst, finns de flesta data om neurala kretsar hos fruktflugan, vars navigeringsförmåga inte är lika avancerad som bins.

Efter att ha erhållit stora mängder connectomics-data om neurala kretsar i insektshjärnans navigationscentrum över flera modellarter, har vi identifierat en krets som verkar vara specifik för bin och som kanske kan förklara dessa insekters förmåga till sofistikerad navigering beteende. Vi kommer nu att använda dessa data som grund för beräkningskretsmodellering för att testa om de anatomiska fynden verkligen är förenliga med denna hypotes. För det här projektet söker vi en erfaren forskare för att översätta våra connectomics data till beräkningsmodeller. Målet är att utveckla biologiskt realistiska modeller som inkluderar alla nyligen identifierade kretselement och att testa dess beteende i navigeringsuppgifter. För detta ändamål kommer kretsen att bäddas in i befintliga modeller av huvudriktningskodning och styrning, som båda också måste anpassas för att konstruera en bispecifik version av dessa nätverk. De förutsägelser som dessa modeller gör kommer att ligga till grund för beteendeexperiment.

Arbetsuppgifter

•  Den framgångsrika kandidaten kommer att arbeta heltid på ovan beskrivna forskningsprojekt. Det förväntas att hen aktivt och kreativt kommer att utveckla och optimera de detaljerade metoderna för att fullfölja de övergripande projektmålen.

•  Allt arbete kommer att utföras inbäddat i ett samarbetsforskningsteam som kräver delning av expertis, öppen diskussion om resultat och underlättande av experiment av andra teammedlemmar.

•  Aktivt deltagande i internationella konferenser förväntas samt spridning av resultat i peer review-publikationer.

•   Även om det inte är huvudfokus för positionen, förväntas undervisning på masternivå (föreläsning, handledning) som täcker neurobiologiskt och sensoriskt biologiskt innehåll. Undervisningen överstiger inte 20% av den totala tiden.

•   För att underlätta utvecklingen av undervisningsförmågan inkluderar positionen möjlighet till tre veckors utbildning i undervisning och lärande i högre utbildning.

•   Dessutom förväntas den framgångsrika kanditeringen aktivt söka oberoende forskningsfinansiering under anställningsperioden, vilket ger möjlighet att gå över till en oberoende forskarposition.

•    Slutligen inkluderar befattningen begränsade uppgifter inom administration relaterade till ovan nämnda arbetsuppgifter

Behörighet
Behörig att anställas som postdoktor är den som avlagt doktorsexamen, eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, inom anställningens ämnesområde och som avlagts högst tre år före datum för anställningsbeslut. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare.

Övriga krav:

•    Utbildning: Doktorsexamen i nervberäkning, bioinspirerade system eller liknande ämnen

•    Minst två års erfarenhet av arbete med beräkningsmodeller av insektshjärnor, illustrerat av relevanta publikationer i peer review-tidskrifter

•    Erfaren programmerare (python, ROS, matlab, C ++)

•    God kunskap om insektsnavigering och nervkretsar

•     Erfarenhet av att överbrygga connectomics data och beräkningsmodeller

•     Erfarenhet av design, implementering och utvärdering av beteendemodeller i simulerade och verkliga miljöer

•     Utmärkt kommunikationsförmåga i engelska, i både tal och skrift.

•     Jobbansökande bör vara mycket motiverad och ivrig att engagera sig i utmanade problem.

Bedömningsgrunder
Detta är en meriteringsanställning främst inriktad på forskning. Anställningen är tänkt som ett inledande steg i karriären och bedömningen av de sökande kommer i första hand att baseras på deras vetenskapliga meriter och potential som forskare. 

Särskild vikt kommer att fästas vid vetenskaplig förmåga inom ämnesområdet. 

Vid anställning av postdoktor ska följande utgöra grund för bedömning:

- God förmåga att utveckla och genomföra forskning av god kvalitet.
- Pedagogisk förmåga. 

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka pågående forskning inom institutionen samt bidra till dess framtida utveckling.

Villkor

Anställningen är tidsbegränsad till max 2 år och avser heltid. Anställningen tidsbegränsas enligt avtal, “Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor”, mellan arbetsmarknadens parter daterat 2022-02-01 (Arbetsgivarverket, OFR:s, och Saco-S).

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.

Instruktioner för ansökan 

Ansökan ska skrivas på engelska och innehålla:

- Meritförteckning/CV inklusive publikationslista.
- En generell beskrivning av tidigare forskningsarbete och framtida forskningsintressen (max två sidor).
- Kopia av examensbevis för doktorsexamen.

 

Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid nio institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Ansök nu

Universitetsadjunkt vid Internationella Miljöinstitutet

Universitets- och högskoleadjunkt
Läs mer Sep 26
Nytt
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 46 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Om arbetsplatsen:

Internationella miljöinstitutet (IIIEE) vid Lunds universitet inrättades 1994 och har sedan dess utvecklat internationell och genuin tvärvetenskaplig utbildning och forskning med fokus på att accelerera omställningen till hållbarhet.

IIIEE strävar efter att knyta samman forskningsresultat och deras tillämpning och samverkar aktivt med företag, myndigheter och organisationer lokalt, nationellt och globalt. Vid IIIEE är verksamheten fokuserad på: styrmedel, affärsmodeller, hållbar konsumtion och stadsutveckling.

Särskild ämnesbeskrivning

Elnätet idag är inte konstruerat för att möta nya krav gällande en ökad användning av intermittent energi (såsom solpaneler) och ökad efterfrågan. Det måste utvecklas ett smart elnät som kan leverera koldioxidsnål el mer effektivt och pålitligt, samtidigt som konsumenterna efterfrågan på el uppmärksammas och effektiviseras. I denna process är konsultföretag viktiga kunskapsförmedlare och mellanhänder. Även professionella och slutanvändares energipraktiker är viktiga. I denna tjänst läggs speciell tyngd på sociala praktiker, intermediärer och professionella aktörer och föreställningar om barriärer och drivkrafter för att åstadkomma ett smart elnät.

Arbetsuppgifter 

I tjänsten ingår att bedriva undervisning, forskning och administration.

Kandidaten ska utföra undervisning och forskning och skall vara bekant med teorier om sociala praktiker, intermediärer och middle-out perspektiv, samt relevanta metoder som kopplar till att studera barriärer och drivkrafter för implementering av förnybar teknik. Utbildningen vid IIIEE är tvärvetenskaplig och tillämpad och bedrivs såväl distans som på plats. Kandidaten förväntas undervisa i den undervisning som drivs av IIIEE på engelska.

Behörighet

För behörighet som universitetsadjunkt krävs:

- Avlagd examen på avancerad nivå eller på annat sätt inhämtad motsvarande kunskap och kompetens som är av betydelse, med hänsyn till anställningens ämnesinriktning och de arbetsuppgifter som ingår i anställningen.
- Visad pedagogisk skicklighet.
- Fem veckor högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt inhämtad motsvarande kunskap, om det inte föreligger särskilda skäl.

Övriga krav:

- Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
- Mycket goda kunskaper i svenska, i tal och skrift
- Demonstrerad erfarenhet av att genomföra och analysera intervjuer, skriva rapporter och sammanställa forskning inom energifältet

Bedömningsgrunder

Vid anställning som universitetsadjunkt ska följande utgöra grund för bedömning:

- Goda ämneskunskaper av relevans för anställningens innehåll och de arbetsuppgifter som ingår.
- God förmåga att utveckla och genomföra forskning av god kvalitet.
- God pedagogisk förmåga, vilket innebär god förmåga att bedriva och utveckla undervisning och annan pedagogisk verksamhet på olika nivåer och med varierande undervisningsmetoder.

Övriga meriter:

- Erfarenheter av att  arbeta självständigt, skapa egna forskningsnätverk samt skriva akademiska artiklar av hög kvalitet.
- Dokumenterad erfarenhet av att arbete tvärvetenskapligt samt av att samarbeta med olika typer av samhällsaktörer.
- God erfarenhet av att arbeta med studenter från flera nationaliteter.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka institutionen samt bidra till dess framtida utveckling.

Villkor

Tjänsten är en tillsvidareanställning med start 2023-05-01 eller enligt överenskommelse.

Instruktioner för ansökan

Ansökan bör innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt anställningen matchar dina meriter. Ansökan bör även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.). Max 5 publikationer får bifogas.

Välkommen med din ansökan! 

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Ansök nu

Universitetsadjunkt i logopedi

Universitets- och högskoleadjunkt
Läs mer Sep 26
Nytt
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 46 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Beskrivning av arbetsplatsen

Forskningen inom avdelningen för logopedi, foniatri och audiologi är tvärdisciplinär med flera inriktningar och stark klinisk förankring.

I Lund har ämnet breddats och fördjupats mot ett forskningsämne som omfattar både audiologi och logopedi. Genom denna inriktning vi har utvecklat avdelningens olika områden på ett helt nytt sätt och vår forskning kan karaktäriseras som baserad på mångfald med stark, både teoretisk och metodologisk, koherens. Denna starka struktur och sammanhållning skiljer Lund från logopedisk och audiologisk forskning vid övriga lärosäten i Sverige och gör forskningen internationellt gångbar och konkurrenskraftig. Anställda vid avdelningen deltar i och ansvarar i huvudsak helt för utbildningarna för audionomexamen och logopedexamen/magisterexamen i logopedi och vi har varit mycket framgångsrika i att skapa akademisk spets inom de två utbildningar vi bedriver.

Som arbetsplats värnar vi om en god arbetsmiljö med respekt och omtanke i våra relationer med
varandra.

Vi erbjuder
Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension. 

Läs mer på universitetets webbplats om att vara anställd vid Lunds universitet, https://www.lu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss 

Arbetsuppgifter och ansvarsområden

I arbetsuppgifterna ingår kursansvar, undervisning och examination inom områdena neurologi/vuxenmedicin, neurologopedi inklusive dysfagi, och mun-halscancerrehabilitering. Den sökande ska också kunna bidra med ämneskompetens och uppdatering av undervisningen inom ämnesområdena, liksom till generell pedagogisk och innehållsmässig utveckling av logopedprogrammet. Den sökande ska också kunna göra insatser i undervisningen inom andra områden, t.ex. som PBL-handledare och vara beredd att ta på sig administrativa och ledande uppdrag för programmet, såsom programledarskap.

Kvalifikationer

För anställningen krävs:

- legitimerad  logoped 
- flerårig klinisk erfarenhet 
- erfarenhet av undervisning inom neurologopedi inklusive dysfagi
- specialistkompetens inom området neuologopedi/dysfagi
- mycket god kännedom om logopedprogrammet vid Lunds universitet
- god och uppdaterad ämneskompetens inom neuroområdet
- högskolepedagogisk utbildning

Meriterande för anställningen:

- vetenskapliga publikationer inom neurologopedi inkl. dysfagiÖvrigt
Anställningen är tillsvidare med omfattning 100 %. Önskat startdatum 1 januari 2023, eller enligt överenskommelse.

Så här söker du
Anställningen söks via universitetets rekryteringssystem. Ansökan ska innehålla ett personligt brev där du beskriver hur du uppfyller kvalifikationskraven samt varför du är intresserad av anställningen. Ansökan ska även innehålla CV, inklusive publikationslista, en generell beskrivning av tidigare forskningsarbete, kopia av doktorsexamen samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av examensbevis, betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.)

Institutionen för kliniska vetenskaper i Lund (IKVL) är en av sex institutioner vid medicinska fakulteten. Institutionen har ett brett samarbete, såväl inom fakulteten som inom andra enheter vid universitet. IKVL har även ett väl utvecklat samarbete med Skånes universitetssjukhus (SUS) och Region Skåne samt det omgivande samhället och näringslivet. Detta för att främja klinisk och experimentell translationell forskning, utveckling och utbildning.

Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Ansök nu

Student worker, visitor guide at MAX IV

Informationsassistent
Läs mer Sep 23
Lund University was founded in 1666 and is repeatedly ranked among the world’s top 100 universities. The University has around 44 000 students and more than 8 000 staff based in Lund, Helsingborg and Malmö. We are united in our efforts to understand, explain and improve our world and the human condition.


Lund University welcomes applicants with diverse backgrounds and experiences. We regard gender equality and diversity as a strength and an asset.
Your team
The Communications Group at MAX IV at MAX IV consists of a Head of Communications, three communications officers and a webmaster.

The group is responsible for supporting both internal and external communication with tasks such as news reporting, social media presence, newsletters, maintenance and development of maxiv.se, and outreach to schools and the public. 
 
Would you like to work at one of the brightest lightsources in the world?

MAX IV are looking for 
students who would like to be part of our student employee team and help us guide visitors and present our facility. MAX IV Laboratory welcomes many visitors every year and offers guided tours for companies, organizations, students and the general public. Our student guides help our guests understand and be inspired by the important research that takes place at MAX IV.

To qualify for this position you need to be a full time student, having fulfilled at least 60hp and you have not started doctoral studies.

Your main work tasks will be 
At this time, we have a strong need for student guides who will assist with visits from year 8 students through our MAX4MINT initiative, which aims to increase students’ choice of MINT (STEM topics: mathematics, engineering, natural science and technology). These visits are offered Mondays and Thursdays through the 2022 Autumn term. 

To be successful in this role you need to have the following qualifications 
A previous knowledge of synchrotrons as part of your education or have done a project at a synchrotron. If not, we require students with a great interest in our facility and a willingness to learn.

Below are seen as merits
Public speaking and teaching skills are a strong plus.
Bilingual candidates (Swedish/English) encouraged as tours are given in both languages. 

As a person you are curious, motivated and reliable. You are passionate about inspiring others to discover science. 

What we offer
When you join our MAX IV family, you step into a world of front edge science. We make the invisible visible by supporting scientist from all over the world, generating scientific results for the benefit of society. We offer you a multicultural work environment with great opportunities for personal development with respect for a healthy work-life balance.

The employment is part time with a choice of between 10-20% and will run throughout the autumn term (end January 2023). Interviews will be held on an ongoing basis.

Would you like to work in a challenging and supporting environment? Then join us and take the opportunity to make a real difference!

For further information, please visit: 
https://www.lunduniversity.lu.se/about-lund-university/work-lund-university
http://www.sweden.se
https://www.maxiv.lu.se/about-us/careerjobs/comp_and_benefits/ 

 On call services may apply in the future.MAX IV is a Swedish national large-scale research laboratory hosted by Lund University. It provides scientists from Sweden as well as internationally, with state-of-the-art instrumentation for research in areas such as engineering, physics, structural biology, chemistry and nanotechnology. Fully developed it will receive more than 2 000 scientists annually, conducting ground-breaking experiments in materials and life sciences using the brilliant X-ray light.

The Communications Group at MAX IV Laboratory is responsible for supporting internal and external communications, including press and research communication, branding, projects and events as well as the MAX IV web site and social media presence. We advise on what should be communicated, where and when and to whom as well as providing training and certain operational assistance in communication issues to employees and management. The group consists of the Head of Communications and two Communications Officers.

We kindly decline all sales and marketing contacts.

Ansök nu

Postdoktor i osäkerhet i vetenskapliga bedömningar

Forskarassistent
Läs mer Sep 9
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 46 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Beskrivning av osäkerhet innefattar identifiering av källor till osäkerhet och utvärdering av deras betydelse för slutsatsen av en bedömning.

Subjektiv sannolikhet är ett kvantitativt mått på osäkerhet som gör det möjligt att kombinera principer för expert-elicitering med Bayesiansk inferens och probabilistisk modellering. Syftet med denna forskning är att utveckla och studera principer och metoder för att beskriva osäkerhet med subjektiva sannolikheter i vetenskapliga bedömningar i praktiken.

Arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna som postdoktor ingår främst att bedriva forskning. Undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna, dock högst en femtedel av arbetstiden. Inom ramen för anställningen ska det ges möjlighet till tre veckors högskolepedagogisk utbildning. Postdoktorn ska bedriva forskning på principer och metoder för bedömning av osäkerhet i slutsatser från vetenskapliga bedömningar. Det innefattar integrering av data och evidens i modeller med hjälp av beräkningsmodellering, vilket innefattar statistiskmodellering och maskininlärning, kombinerat med strukturerade metoder för elicitering av expertkunskap, för att beskriva osäkerhet i slutsatser från bedömningar. Särskild fokus är osäkerhet i kemiska riskbedömningar. Postdoktorn kommer arbeta med konceptualisering och tillämpning av karaktärisering av osäkerhet på fallstudier definierade inom projektet RISK-HUNT3R.

I denna tjänst ingår i huvudsak följande uppgifter: 

- Aktivt bidra till metodutveckling samt delta i relevant utbildning för att uppnå målen med projektet
- Aktivt deltagande på internationella konferenser och rapportering av resultat i vetenskapliga tidskrifter
- Vid intresse handleda studenter på grundutbildning samt vara biträdande handledare för doktorand
- Aktivt och oberoende söka forskningsfinansiering under anställningsperioden
- Utföra begränsade administrativa uppgifter

Behörighet
Behörig att anställas som postdoktor är den som avlagt doktorsexamen, eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, inom anställningens ämnesområde och som avlagts högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare.

Krav

- Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift
- Högre utbildning i matematik och statistik eller motsvarande, med erfarenhet i Bayesiansk modellering

Vi söker en kandidat med intresse i att använda subjektiva sannolikheter för att kvantifiera osäkerhet. Det kommer finnas möjlighet att lära sig principer och metoder för expert-elicitering, Bayesiansk modellering (och generaliseringar av detta) och kemiska riskbedömningar.

Bedömningsgrunder
Detta är en meriteringsanställning främst inriktad på forskning. Anställningen är tänkt som ett inledande steg i karriären och bedömningen av de sökande kommer i första hand att baseras på deras vetenskapliga meriter och potential som forskare. Särskild vikt kommer att fästas vid vetenskaplig förmåga inom ämnesområdet.

Vid anställning av postdoktor ska följande utgöra grund för bedömning:

- God förmåga att utveckla och genomföra forskning av god kvalitet
- Pedagogisk förmåga

Övriga meriter:

- Erfarenhet av expert-elicitering, evidenssynteser, kvantitativa riskbedömningar eller osäkerhetsanalys
- Kunskap om NAMs och AOPs för bedömning av exponering och effekt av kemiska ämnen på människor
- Förmåga att kommunicera vetenskapligt material till icke-forskare

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka pågående forskning inom institutionen samt bidra till dess framtida utveckling.

Villkor
Anställningen är tidsbegränsad till max 2 år och avser heltid. Anställningen tidsbegränsas enligt avtal, “Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor”, mellan arbetsmarknadens parter daterat 2022-02-01 (Arbetsgivarverket, OFR:s, Saco-S och SEKO).

Instruktioner för ansökan
Ansökan ska skrivas på engelska och innehålla:

- Meritförteckning/CV inklusive publikationslista
- Generell beskrivning av tidigare forskningsarbete och framtida forskningsintressen (max tre sidor)
- Kontaktuppgifter till minst två referenser
- Kopia av examensbevis för doktorsexamen samt ev. andra intyg/betyg som du önskar åberopa

Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid nio institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

Centrum för miljö- och klimatvetenskap, CEC (http://www.cec.lu.se/sv/) bedriver forskning, utbildning och kommunikation om miljövetenskap och klimatforskning vid Lunds universitet.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Ansök nu

Professor i missionsvetenskap med ekumenik

Universitets- och högskolelektor
Läs mer Jun 23
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 46 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Arbetsuppgifter
- Ansvara för utvecklingen av undervisning, forskarutbildning och forskning i ämnet missionsvetenskap med ekumenik.

Häri ingår: (1) egen forskning, (2) forskningsinitiering och forskningsledning, inklusive utarbetande av ansökningar om externa medel, (3) ledning av forskarseminariet och handledning av doktorander, (4) undervisning och kursutveckling på alla nivåer samt (5) administrativa uppgifter.
- Professorn ska också samverka med kollegor från andra discipliner vid CTR och särskilt med kollegorna i kyrkohistoria och praktisk teologi inom ämnesområdet kyrko- och missionsstudier, aktivt bidra till internationaliseringen av undervisning och forskning vid CTR samt vid behov kunna åta sig akademiska ledningsuppdrag.

Det är angeläget att tjänsteinnehavaren aktivt närvarar i institutionsmiljön och deltar i institutionens gemensamma aktiviteter. Samtidigt är missionsvetenskap med ekumenik ett internationellt präglat ämne vilket innebär att ett avsevärt antal resor ingår i tjänsten.

Krav för behörighet
Behörig att anställas som professor är den som har visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet. För anställning som professor krävs högskolepedagogisk utbildning om minst fem veckor eller att motsvarande kunskaper inhämtats på annat sätt.

Ytterligare krav för anställning är:
- Doktorsexamen eller motsvarande vetenskaplig kompetens som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ingår i anställningen.
- Förmåga att kunna undervisa på engelska är ett krav. Om den som tillträder anställningen inte behärskar svenska/annat skandinaviskt språk i tillräcklig grad för undervisning och kommunikation på arbetsplatsen upprättas en kompetensutvecklingsplan som preciserar hur den anställde ska kunna inhämta nödvändiga kunskaper och färdigheter i svenska inom en angiven tidsram. Planen utarbetas i samråd mellan anställd och närmaste chef.

Bedömningsgrunder
Som bedömningsgrunder vid anställning av en professor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla.

- Mycket god vetenskaplig, pedagogisk, administrativ och annan skicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och arbetsuppgifter samt personlig förmåga i övrigt som är av betydelse för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.
- Mycket hög grad av vetenskapliga meriter inklusive mycket god nationell och internationell nivå som forskare. Den internationella meriteringen bedöms med hänsyn till ämnesinriktningens karaktär och tradition. Visas genom: - omfattande dokumenterade forskningsinsatser och genom att den sökandes verksamhet håller hög nationell och internationell kvalitet,
- internationellt konkurrenskraftig publicering som visar på både bredd och djup,
- dokumenterad skicklighet i att planera, initiera, leda och utveckla forskning,
- dokumenterad förmåga att i konkurrens erhålla forskningsanslag,
- dokumenterad erfarenhet av och visad skicklighet i handledning,
- ett brett internationellt nätverk och aktivt deltagande i det nationella och internationella vetenskapssamhället vilket tar sig uttryck genom exempelvis dokumenterad erfarenhet av uppdrag som sakkunnig, redaktörskap, kollegial granskning (referent) och projektledning, medlemskap i formella nätverk och olika förtroendeuppdrag.


- Mycket god pedagogisk förmåga, vilket innebär mycket god förmåga att bedriva, utveckla och leda undervisning och annan pedagogisk verksamhet på olika nivåer och med varierande undervisningsmetoder. - Visas genom såväl erfarenhet av ovan beskriven pedagogisk verksamhet som ett reflekterande förhållningssätt kring den egna lärarrollen.


- God förmåga att handleda doktorander till doktorsexamen.
- God förmåga att samverka med det omgivande samhället och att informera om sin
verksamhet.
- God förmåga i övrigt att leda och utveckla verksamhet. - Visas genom dokumenterad erfarenhet av att, med goda vitsord och tydligt resultat, leda, samordna och utveckla forskningsverksamhet samt samarbeta med andra.Lika stor omsorg ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten som prövningen av den vetenskapliga skickligheten.

Särskilt meriterande i fallande ordning
- erfarenhet av forskning om både historiska och nutida möten mellan kristendom och andra religioner samt dialogen mellan dem, såväl i en europeisk kontext som på andra kontinenter,
- erfarenhet av att ha initierat och utarbetat strategiskt angelägna forskningsansökningar och erhållit externa forskningsanslag,
- erfarenhet av ämnesövergripande samverkan inom undervisning och forskning,
- erfarenhet av att arbeta i internationella miljöer och med internationalisering inom högre utbildning och forskning,
- goda ämnesrelevanta språkkunskaper utöver engelska,
- erfarenhet av att ha arbetat med högre utbildning och forskning vid institution utanför Europa och Nordamerika,
- erfarenhet av ekumenisk verksamhet och religionsdialog. 

 

Om Humanistiska och teologiska fakulteterna

Humanistiska och teologiska fakulteterna har åtta institutioner och bedriver en stor och varierad verksamhet inom forskning och utbildning som i vid mening syftar till att förstå människan som kulturell och samhällelig varelse. Vi har ca 700 anställda och ca 4 000 helårsstudenter.

Centrum för teologi och religionsvetenskap (CTR) har under olika namn funnits i Lund ända sedan universitetet började sin verksamhet 1668. Vid CTR bedrivs undervisning inom specialiseringarna religionshistoria och religionsbeteendevetenskap, bibelvetenskap, kyrko- och missionsstudier samt tros- och livsåskådningsvetenskap. Forskning bedrivs inom i princip alla religionsvetenskapliga och teologiska discipliner.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Ansök nu

Forskningsingenjör till Institutionen för elektro- och informationsteknik

Civilingenjör, konstruktion, elektronik
Läs mer Sep 16
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 46 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Beskrivning av arbetsplatsen
Du kommer att arbeta på Institutionen för elektro- och informationsteknik (EIT), och främst inom avdelningarna för Kommunikationsteknologi och Integrerade elektroniksystem.

Dessa båda avdelningar bygger en gemensam plattform för att testa nästa generations kommunikationssystem. Arbetet kommer att ske i nära samarbete med forskare och doktorander på institutionen.

Vi erbjuder
Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension. Vi strävar efter att skapa goda förutsättningar för balans mellan arbete och fritid. Läs mer på universitetets webbplats om att vara anställd hos oss https://www.lu.se/index.php/om-universitetet/jobba-hos-oss

Arbetsuppgifter 
Under de första åren kommer en stor del av ditt arbete vara att utveckla och underhålla den plattform för testning av en ny teknik för trådlös kommunikation, LIS – Large Intelligent Surfaces, som byggs på institutionen. Denna består av ett mycket stort antal sändare och mottagare, alla med egna antenner, fördelade över en stor yta. Testbädden finansieras både av Stiftelsen för Strategisk Forskning och ett ELLIIT infrastrukturprojekt. Med hjälp av ELLIIT-finansieringen kommer testbädden även att innehålla nätverksservrar och fjärrstyrda mobila enheter för att göra det möjligt att göra experiment över nätet utan att vara på plats, och på så sätt ge fler tillgång till testbädden. Senare kommer arbetet även att inkludera utveckling och drift av andra testbäddar, forskningsprojekt och experiment på institutionen. Arbetsuppgifterna kan komma att förändras över tid, utifrån verksamhetens behov.

Kvalifikationer
Vi söker en forskningsingenjör i gränslandet mellan hårdvaruimplementering och mjukvarusystem.
Krav för anställningen är:

- dokumenterad teknisk utbildning inom elektroteknik, datateknik eller motsvarande.
- mycket goda kunskaper i engelska i tal och skrift.
- teknisk kunskap i FPGA-programmering.
- kunskap i programmering, inklusive kunskap om nätverksapplikationer.

Meriterande för anställningen är:

- högskoleutbildning inom ingenjörsvetenskap.
- arbetslivserfarenhet inom relevanta områden.
- erfarenhet av att utveckla komplexa system, inklusive datahantering och synkronisering.
- erfarenhet av att utveckla hårdvara, inklusive kretsdesign och kretskortsframtagning.
- erfarenhet av sensorsystem och fjärrstyrda plattformar.

Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet. Hänsyn kommer att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka det tekniska arbetet inom institutionen, samt bidra till dess framtida utveckling.

Övrigt
Anställningen är tillsvidare med omfattningen 100 procent, med tillträde så snart som möjligt eller enligt överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas.

Så här söker du
Ansökan ska innehålla CV och personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt anställningen matchar dina meriter. Ansökan bör även innehålla examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc)”.

Välkommen med din ansökan!

Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Ansök nu

Postdoktor i informationssäkerhet

Forskarassistent
Läs mer Sep 14
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 46 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Beskrivning av arbetsplatsen
Avdelningen för säkerhets- och nätverkssystem arbetar brett med forskning inom datasäkerhet, trådlösa och fasta nät.

Säkerhetsgruppen består av ca. 15 medarbetare. Huvudinriktningen är kryptografi samt systemsäkerhet brett inom uppkopplade system. I projektet SMARTY, som fått finansiering från Stiftelsen för Strategiskt Forskning, arbetar vi med att ta fram nya säkerhetslösningar för morgondagens smarta städer. Målet med projektet är att titta på hur IoT enheter kan konfigureras säkert, uppgraderas samt hur enheterna och kommunikationsnätet kan skyddas mot överbelastningsattacker.

Vi erbjuder
Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension. Läs mer på universitets webbplats om att https://www.lu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss

Särskild ämnesbeskrivning                                                                              
Forskningen inom datorsäkerhet har kommit långt, men det finns många svåra utmaningar kvar att lösa för att få fram mer robusta och pålitliga system som är motståndskraftiga mot avancerade nätverks och hårdvaruattacker. Teknologitrenden med allt mer uppkopplade system kräver nytänkande i avseende modeller och principer för att skydda systemen utan att ge avkall på användbarhet och effektivitet.

Forskningsmöjligheten är tämligen bred inom kommunikations och datorsäkerhet för uppkopplade enheter. Vi välkomnar speciellt sökande med intresse för kombinationen mellan AI och säkerhet för dessa tillämpningar. Projektet tar även fram en större demonstrator som visar hur nya skyddsmekanismer kan fungera i praktiken.

Arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna som postdoktor ingår främst att bedriva forskning.  Även undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna, dock högst en femtedel av arbetstiden. Inom ramen för anställningen ges det möjlighet till tre veckors högskolepedagogisk utbildning. Syftet med anställningen är att utveckla sin självständighet som forskare samt skapa förutsättningar för vidare meritering.

Arbetsuppgifterna innefattar även:

- Forskning inom ämnesområdet.
- Undervisning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå.
- Handledning av examensarbetare och doktorander.
- Arbeta med att söka extern forskningsfinansiering.
- Samverkan med näringsliv och samhälle.
- Administration kopplat till arbetsuppgifterna ovan.

Behörighet
Behörig att anställas som postdoktor är den som har avlagt doktorsexamen, eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, inom anställningens ämnesområde. Bevis om att behörighetskravet är uppfyllt ska ha inkommit senast vid tidpunkten då anställningsbeslut fattas. Främst kommer den sökande i fråga som avlagt examen högst tre år före sista ansökningsdag. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare.

Övriga krav:

- Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
- Erfarenhet av forskning inom dator- och kommunikationssäkerhet

Bedömningsgrunder
Detta är en meriteringsanställning främst inriktad på forskning. Anställningen är tänkt som ett inledande steg i karriären och bedömningen av de sökande kommer i första hand att baseras på deras vetenskapliga meriter och potential som forskare. Särskild vikt kommer att fästas vid vetenskaplig förmåga inom ämnesområdet. Vid anställning av postdoktor ska följande utgöra grund för bedömning:

- God förmåga att utveckla och genomföra forskning av god kvalitet.
- Pedagogisk förmåga.

Övriga meriter:

- Publikationer i ämnesrelevanta tidskrifter och konferensserier, t.ex. ACM CCS, IEEE S&P, Crypto, Eurocrypt.
- Erfarenhet av forskning inom säkerhet för IoT-system
- Erfarenhet av mjukvaruutveckling för säkerhetssystem

Hänsyn kommer att tas till hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka forskningen inom avdelningen/institutionen samt bidra till dess framtida utveckling.

Övrigt
Anställningen är tidsbegränsad till 2 år och avser heltid. Anställningen tidsbegränsas enligt kollektivavtal, “Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor”.

Så här söker du
Ansökan ska skrivas på engelska. Redovisa dina meriter enligt LTHs akademiska meritportfölj, se länk nedan. Ladda upp som PDF-filer i rekryteringssystemet (inkl. kopia av doktorsexamen). Läs mer här: http://www.lth.se/jobb/sokalararanstallning/

Välkommen med din ansökan!

Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Ansök nu

Institutionsadministratör vid Internationella Miljöinstitutet

Administrativ assistent
Läs mer Sep 27
Nytt
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 46 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Beskrivning av arbetsplatsen
Internationella miljöinstitutet (IIIEE) vid Lunds universitet inrättades 1994 och har sedan dess utvecklat internationell och genuin tvärvetenskaplig utbildning och forskning med fokus på att accelerera omställningen till hållbarhet.

IIIEE strävar efter att knyta samman forskningsresultat och deras tillämpning och samverkar aktivt med företag, myndigheter och organisationer lokalt, nationellt och globalt. Vid IIIEE är verksamheten fokuserad på: styrmedel, affärsmodeller, hållbar konsumtion och stadsutveckling. För mer information se: http://www.iiiee.lu.se/

Vi erbjuder
Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension. Läs mer på universitets webbplats om att Jobba hos oss: https://www.lu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss

Arbetsuppgifter och ansvarsområden
Arbetet som institutionsadministratör innebär administration och handläggning inom ett brett område och i olika administrativa system. 

Huvudsakliga arbetsuppgifter är:

- Att ge stöd till prefekt och studierektorer
- Självständigt formulera utkast till beslut, utvärderingar, äskanden, verksamhetsrapporter och andra dokument
- Fakturahantering
- Att vara resesamordnare
- Att ge stöd till externa gäster
- Att organisera och ge stöd till personalsammankomster och olika event som organiseras
- Att publicera information på institutionens webb
- Att ansvara för allmän utbildning- och studentadministration
- Att bistå vid antagning av nya studenter och uppstart inför höstterminen
- Att ge information och stöd till studenterna
- Även andra arbetsuppgifter kan komma i fråga

Krav för anställningen är:

- Dokumenterad erfarenhet av kvalificerat administrativt arbete
- Mycket god administrativ förmåga, utvecklad samarbetsförmåga, självständighet och initiativkraft
- Mycket god datorvana och goda kunskaper i samt erfarenhet av Officepaketet.
- Mycket goda språkliga färdigheter i svenska och engelska i såväl tal som skrift.

Du tycker om att arbeta med service, har mycket god samarbetsförmåga och kan självständigt strukturera, planera och hantera en stor mängd administrativa ärenden. Arbetstempot är stundtals högt vilket ställer krav på flexibilitet. 

Meriterande för anställningen är:

- Universitets- och högskoleutbildning eller motsvarande som bedöms som likvärdig
- Erfarenhet av administrativt arbete inom högskolesektorn
- Vana av och intresse för att arbeta i administrativa stödsystem
- Erfarenhet av att publicera information på hemsidor 

Hänsyn kommer att tas till hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka det administrativa arbetet inom avdelningen/institutionen samt bidra till dess framtida utveckling.

Övrigt 
Anställningen är tillsvidare med omfattningen 100 procent med tillträde den 14 november 2022 eller enligt överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas.

Så här söker du
Ansökan ska innehålla CV och personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt anställningen matchar dina meriter. Ansökan bör även innehålla examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc).

Välkommen med din ansökan!

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Ansök nu

Doktorand vid avdelningen för reumatologi

Doktorand
Läs mer Sep 20
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 46 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Beskrivning av arbetsplatsen
Professor Anders Bengtsson är PI för gruppen och är ansvarig för alla forskningsprojekt.

I gruppen finns också tre disputerade kliniskt verksamma reumatologer och två kliniska doktorander. En PhD samt en doktorand arbetar mer med de experimentella delarna av forskningsprojekten. Det finns även två sjuksköterskor som är knutna till gruppen samt en biostatistiker.

Forskningsprojekten är inriktade på den autoimmuna sjukdomen Systemisk Lupus Erythematosus (SLE) där vi karakteriserar sjukdomen kliniskt, undersöker prognos och bedriver experimentella studier omkring bakomliggande sjukdomsmekanismer.

Vi erbjuder
Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension. Vi arbetar aktivt för att skapa goda förutsättningar för 
balans mellan arbete och fritid. Läs mer på universitetets webbplats om att vara anställd vid Lunds universitet, Jobba hos oss.

Arbetsuppgifter och ansvarsområden
Arbetsuppgifterna kommer att vara knutna till den experimentella delen av forskningen med utveckling av olika assays som dels avspeglar den pågående sjukdomsprocessen och dels kan vara användbara som biomarkörer för diagnos och bestämning av sjukdomsaktivitet vid SLE och närliggande sjukdomstillstånd.
Mer specifikt kommer doktoranden att arbeta med att kartlägga nya ännu ej upptäckta autoantigen från trombocyter vid SLE och liknande sjukdomar samt kartlägga proteomet i cerebrospinalvätskan hos patienter med SLE. Doktoranden kommer också att undersöka typ-I interferon systemet vid SLE, och kartlägga betydelsen av fosfolipidantikroppar och neuronala antikroppar vid SLE. Resultaten kommer att sammanställas och publiceras i vetenskapliga tidskrifter.

Kvalifikationer
Krav för anställningen är:
- Masterexamen i Biomedicin.
- God erfarenhet av laboratoriearbete relaterat till autoimmuna sjukdomar innefattande utveckling och validering av följande metoder: ELISA, cellbaserade reporter-gen analyser, q-PCR, proteinrening, proteinkemiska metoder som immunblot, cellodling och flödescytometri.
- Förmåga att kunna sammanställa och bearbeta analysresultat.
- Mycket god erfarenhet av att ta fram bakgrundsmaterial från vetenskaplig litteratur (relaterat till utveckling av assays att användas inom autoimmuna sjukdomar, särskilt SLE med antifosfolipidantikroppssyndrom och SLE med neuropsykiatriska manifestationer).
- Flytande svenska i såväl tal som skrift.
- Goda kunskaper i engelska, i såväl tal som skrift.

Meriterande för anställningen är:
- Utbildning inom Good manufacturing practice, Good laboratory practice, Good clinical practice.
- Erfarenhet av projekt inom proteomik.
- Goda teoretiska kunskaper inom immunologi, inflammation och autoimmunitet.
- Specialkunskap inom komplementsystemet.

Övrigt
Anställningen är tidsbegränsad under fyra år på heltid, enligt HF 5 kap 7§.
Önskat startdatum är den 1 januari 2023 (eller enligt överenskommelse).

Så här söker du
Anställningen söks via universitetets rekryteringssystem. Ansökan ska innehålla ett personligt brev där du beskriver hur du uppfyller kvalifikationskraven samt varför du är intresserad av anställningen.  Ansökan ska även innehålla CV samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av 
examensbevis, betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.)

Behörighet
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har: avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Bedömningsgrund
Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1998:80. Som innehavare får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå. Vid tillsättning skall avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Förutom skyldighet att ägna sig åt egen forskarutbildning kan innehavaren åläggas att fullgöra tjänstgöring som avser utbildning, forskning och administrativt arbete enligt särskilda bestämmelser i förordningen.

Villkor
Tidsbegränsad anställning fyra år enligt HF 5 kap 7§.

Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Ansök nu

Forskare i Fysik – biooptik & kvantoptik för medicinsk avbildning

Forskarassistent
Läs mer Sep 23
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 46 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Beskrivning av arbetsplatsen
Avdelningen för atomfysik vid Fysiska institutionen, Tekniska fakulteten (LTH), Lunds universitet, har en stab på över 50 forskare inklusive gästforskare och doktorander.

Forskningen vid avdelningen baseras främst på användningen av lasrar, allt från diodlasrar till terawattlasrar vid Högeffektfaciliteten. Forskningsområdena inkluderar: grundläggande atomfysik såsom, attosekundfysik, växelverkan mellan intensiva laserfält och materia och VUV/XUV laserspektroskopi, kvantelektronik, kvantinformation, kvantoptik, tillämpad molekylär spektroskopi, lasertillämpningar inom medicin och biologi, och industriella applikationer. Mer information finns på www.atomic.physics.lu.se.

Tjänsten är kopplad till kvantinformationsgruppen vid avdelningen för atomfysik. Gruppen arbetar med utveckling av hårdvara för kvantdatorer och kvantminnen och med att utveckla material där ljusets hastighet kan bromsas med 3-5 storleksordningar för applikationer inom t.ex. laserfrekvensstabilisering och medicinsk bildbehandling och behandling.

Arbetsuppgifter och ansvarsområden
Som forskare kommer du att vara en del av forskningsgruppen och arbeta med att utveckla, testa och förbättra tekniken.  Detta inkluderar experiment inom laserspektroskopi, materia-ljus växelverkan och avancerad optik, utveckling och uppbyggnad av experimentuppställningar mjukvaruutveckling för datainsamling, dataanalys och styrning av experiment, datorsimuleringar Monte Carlo, diffusionekvationen, Block och Maxwell-Block simuleringar och ray tracing samt generell mjukvaruprogramhantering.

Vi erbjuder
Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension. Du erbjuds en unik möjlighet att arbeta inom gränsområdet atomfysik – tillämpad medicinsk teknik. Vår ambition är att göra ett vetenskapligt genombrott när det gäller optisk avbildning på stora vävnadsdjup. Läs mer på universitetets webbplats om att vara anställd hos oss Jobba hos oss.

Kvalifikationer 
Krav för anställningen är:

- avlagd doktorsexamen i Fysik eller annat för projektet relevant ämne
mycket goda kunskaper i engelska i tal och skrift
- teoretisk kunnande och experimentell erfarenhet inom optik, laserfysik som kan appliceras inom forskningsgruppen verksamhet

Meriterande för anställningen är:

- tidigare experimentell erfarenhet av laserspektroskopi/materie-ljus växelverkan/avancerad optik
- tidigare experimentell erfarenhet av utveckling av experimentella experimentuppställningar
- erfarenhet av mjukvaruutveckling för datainsamling/dataanalys/styrning av experiment
- erfarenhet av datorsimuleringar Monte Carlo/diffusionekvationen/Block och Maxwell-Block/ray tracing
- generell erfarenhet från mjukvaruprogram såsom MatLab, Python, Onenote mm. 

Hänsyn kommer att tas till hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka forskningen inom avdelningen/institutionen samt bidra till dess framtida utveckling.

Övrigt
Tidsbegränsad anställning, 12 månader, omfattning 100%. Tillträde senast 2022-11-01. 

Detta är en förkortad version av annonsen. För att läsa annonsen i dess helhet vänligen se https://lu.varbi.com/what:job/jobID:538963/?lang=se

Så här söker du
Ansökan ska skrivas på engelska och bör innehålla CV inkl publikationslista, personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt anställningen matchar dina forskningsmeriter. Ansökan ska även innehålla kopia av doktorsexamen eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc)”.

Välkommen med din ansökan!

Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.

Fysiska institutionen är en av Lunds universitets största institutioner med cirka 350 anställda. Vid institutionen finns sju forskningsavdelningar och ett antal större centrumbildningar. Forskningen vid institutionen täcker ett brett spektrum av modern fysik. www.fysik.lu.se.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Ansök nu

Expert cellterapier för Parkinsons sjukdom

Forskarassistent
Läs mer Sep 26
Nytt
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 46 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Beskrivning av arbetsplatsen

Forskargruppen Developmental and Regenerative Neurobiology vid institutionen för Experimentell Medicinsk vetenskap inom Medicinska fakulteten, bedriver idag forskning om hur hjärnan utvecklas, stamcellsdifferentiering, cellulär reprogrammering och nya metoder för att reparera en skadad hjärna med fokus på Parkinsons sjukdom och ligger i framkant inom sitt område.

Forskargruppen arbetar just nu med projektet Novel Strategies for Cell-based Neural Reconstruction (H2020) som är ett internationellt samarbete mellan 13 olika internationella partners. Du kan läsa mer om projektet på vår hemsida https://www.regenerative-neurobiology.lu.se/. Forskargruppen leds av professor Malin Parmar och inkluderar ytterligare 15 medarbetare. Gruppen är internationell och omfattar medarbetare inom forskning, administration och teknik. Vi söker nu en driven och erfaren EXPERT inom utveckling av  cellterapier för Parkinsons sjukdom som stöd i projektet. Som arbetsplats värnar vi om en god arbetsmiljö med respekt och omtanke i våra relationer med varandra

Vi erbjuder

Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension. 

Läs mer på universitetets webbplats om att vara anställd hos oss https://www.lu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss

Arbetsuppgifter och ansvarsområden

Som Expert  inom forskargruppen regenerativ neurobiologi kommer du att delta i arbetet med att utveckla nya cell-baserade behandlingar för Parkinsons sjukdom.

Kvalifikationer

Krav för anställningen är:

- Phd i Neurobiologi eller motsvarande samt professorskompetens
- Många års erfarenhet av att utveckla nya cell baserad behandlingar för neurodegenerativa sjukdomar
- Dokumenterad erfarenhet av translationell cellterapi
-Gedigen erfarenhet av pre-kliniska PD modeller
- God förmåga att nätverka internationellt

Meriterande för anställningen är:

- Erfarenhet av samarbete med industrin

- Erfarenhet av internationalla forskningsnätverk

Övrigt

Anställningen är en visstidsanställning under ett år på 20 procent med startdatum den 1 januari 2023 eller enligt överenskommelse, dock längst till och med 31 december 2023.

Så här söker du


Anställningen söks via universitetets rekryteringssystem. Ansökan ska innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt anställningen matchar dina meriter. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.)

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.

Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Ansök nu

Ekonom

Redovisningsekonom
Läs mer Sep 26
Nytt
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 46 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Ekonomikontoret ger ekonomiadministrativt stöd till verksamheter inom den  universitetsgemensamma förvaltningen, Kultur- och museiverksamheterna (LUKOM), Universitetets särskilda verksamheter (USV) och Juridiska institutionen.

Organisatoriskt är Ekonomikontoret en del av Sektionen Ekonomi. Avdelningen består av 6 medarbetare och vi sitter i trevliga lokaler i centrala Lund. 

En av Ekonomikontorets medarbetare kommer att gå på föräldraledighet och vi söker därför en vikarie under perioden 2022-12-12 – 2023-08-25.

Arbetsuppgifter
Arbetet omfattar löpande redovisning, fakturering, budget, uppföljnings-, analys-, prognos- och bokslutsarbete. Du ska stödja, informera och samverka med verksamheternas ansvariga och kunna förklara ekonomiska utfall. I arbetsuppgifterna ingår att kunna utföra utredningsarbete på olika nivåer och sammanställa Pivottabeller. Du ska vara delaktig i utvecklingen av rutiner, mallar och processer.  Arbetsuppgifterna kan komma att förändras över tid.

Krav
Vi söker en ekonom som har ett flexibelt arbetssätt och som trivs med att arbeta med hela spannet från budgetarbete och tolkning av kontraktsvillkor till löpande redovisning. Arbetet ställer stora krav på förmåga att självständigt hantera  och planera ekonomiarbete.

Du har:

- Akademisk utbildning inom ekonomi eller motsvarande eftergymnasial utbildning
- God datorvana och goda kunskaper i Excel
- God pedagogisk och kommunikativ förmåga då du ska kunna förklara ekonomi för icke-ekonomer
- Hög känsla för service och ett flexibelt arbetssätt
- God förmåga att uttrycka sig väl, både skriftligt och muntlig på både svenska och engelska
- God samarbetsförmåga

Stor vikt kommer att fästas vid personlig lämplighet. Samarbetsförmåga, att kunna arbeta självständigt, strukturerat och noggrant är en förutsättning. Att kunna se helheter och vara analytisk är viktiga egenskaper liksom att kunna hantera flera arbetsuppgifter parallellt.  Hänsyn kommer även tas till hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka ekonomiarbetet inom avdelningen.

Vi erbjuder
Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension. Vi har även ett flextidsavtal som skapar goda förutsättningar för balans mellan arbete och fritid. Läs mer på universitetets webbplats om att vara anställd vid Lunds universitet. 

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.

Sektionen Ekonomis huvuduppgift är att ge verksamheten vid Lunds universitet stöd för en rationell ekonomiadministrativ hantering och tillgodose behoven av högkvalitativ ekonomisk information för att underlätta beslutsfattande inom och utanför universitetet. Detta innebär bl.a. att sektion Ekonomi: ansvarar för universitetets ekonomimodell och redovisningssystem, ger institutionerna stöd i deras dagliga ekonomihantering, kvalitetskontrollerar bokföringen, samordnar bokslutsarbetet, rapporterar till myndigheter, tar fram ekonomiska sammanställningar som behövs för uppföljning och beslutsfattande, ger utbildning och information i ekonomiadministrativa frågor. Sektion Ekonomi ansvarar också för universitetets likviditetshantering, lånehantering, ränteberäkning samt stiftelse- och fondförvaltning. Därutöver bistår sektion Ekonomi universitetet i upphandlingsärenden med syfte att skapa förutsättningar för effektiv och rationell anskaffning. Avdelningen inköp och upphandling handlägger dessutom anslutningar kring e-fakturering och e-inköp via Lupin, ett system för elektroniskt fakturaflöde och inköp via webb-portal.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Ansök nu

Kommunikatör vid Vattenhallen Science Center

Informatör/Kommunikatör
Läs mer Aug 29
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 46 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Vi erbjuder

Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension.

Vi har även ett flextidsavtal som skapar goda förutsättningar för balans mellan arbete och fritid.

Läs mer på universitetets webbplats om att vara anställd hos oss https://www.lu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss.

Arbetsuppgifter och ansvarsområden

Vi söker nu en engagerad kommunikatör som vill arbeta med ungas lärande och populärvetenskaplig forskningskommunikation med fokus på naturvetenskap och teknik.

Som kommunikatör har du ansvar för hela ”kedjan” i en kommunikationsinsats – från analys och planering till genomförande och uppföljning. I rollen ingår ett övergripande ansvar för Vattenhallens webbplats och produktion av innehåll till exempelvis skyltar, broschyrer, annonser, sociala medier och nyhetsbrev. Du stödjer också arbetet med design och inramning av utställningar. Du kommer att arbeta självständigt med strategiskt och operativt kommunikations- och marknadsföringsarbete i nära samarbete med föreståndaren, samverkanskoordinatorn och pedagoger på Vattenhallen. Att vara lyhörd för verksamhetens behov är en viktig del av arbetet. Du kommer också ingå i verksamhetens administrationsgrupp som har regelbundna möten för strategiskt arbete. Dessutom kommer du att ingå i ett större nätverk av kommunikatörer anställda vid LTH:s kansli. 

Då Vattenhallen har öppettider även helger och ofta har events kvällstid kommer anställningen innefatta visst helg- och kvällsarbete.

Kvalifikationer

Krav för anställningen är:

- Högskoleutbildning inom kommunikation eller utbildning som kan bedömas vara motsvarande
- Erfarenhet av arbete med kommunikationsplanering
- Erfarenhet av strategiskt och operativt arbete med digitala kanaler – webb och sociala medier
- Goda kunskaper i grafisk formgivning samt erfarenhet av att arbeta i program såsom Photoshop och InDesign
- Mycket god förmåga att uttrycka dig på svenska och engelska i tal och skrift

Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet. Vi söker dig som är en självständig, kunnig och kreativ kommunikatör som har god förmåga att planera, organisera och prioritera då arbetet periodvis har ett högt tempo. För att lyckas med uppdraget behöver du vara drivande, samarbetsorienterad och lyhörd. Du behöver även vara prestigelös och beredd att kavla upp ärmarna och bidra där det behövs. Engagemang och nyfikenhet är egenskaper som särskilt värdesätts.

Meriterande för anställningen är:

- Högskoleutbildning eller tidigare arbete inom naturvetenskap eller teknik
- Erfarenhet av tillgänglighetsanpassning av webb

Hänsyn kommer att tas till hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms kunna bidra till vår verksamhet.

Övrigt

Anställningen är tillsvidare med omfattningen 100 procent med tillträde den 1/11 2022 eller enligt överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas.

Så här söker du

Ansökan ska innehålla CV och personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt anställningen matchar dina meriter. Ansökan bör även innehålla examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc).

Välkommen med din ansökan!

Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.

Vattenhallen Science Center tillhör Lunds Tekniska Högskola och drivs i samverkan med Naturvetenskapliga fakulteten. Vattenhallen är en lustfylld interaktiv mötesplats för allmänheten, skolan, universitetet, och näringslivet där lokalerna rymmer pedagogiska aktiviteter och utställningar om aktuella vetenskapliga områden. För att visa våra unga besökare att de kan utbilda sig inom naturvetenskap och teknik bygger verksamheten på personaltäta aktiviteter där det är timanställda studenter som möter besökarna.Vattenhallen har blivit en stor framgång och har idag över 40 000 besökare per år som kommer från hela regionen. 150 skolelever (3-18 år) besöker Vattenhallen varje dag, 4 elever gör praktik varje vecka, lärare kommer på fortbildning, företag och organisationer kommer på möten, kick-off, 5-kamp och fest och på helger och skollov fylls lokalerna av experimentlystna familjer.Verksamheten har idag 13 anställda, men sysselsätter även ca 40 timanställda studenter som handleder besökarna. Vattenhallen finansieras till ca 60 % av LTH och Naturvetenskapliga fakulteten och ca 25 % av egna intäkter från avgifter på aktiviteter samt försäljning. Resten av verksamheten (ca 15 %) finansieras med externa medel från näringsliv, stiftelser, kommuner och Regionen.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Ansök nu

Laboratorieassistent vid avdelningen för infektionsmedicin

Laboratorieassistent
Läs mer Sep 27
Nytt
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 46 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Beskrivning av arbetsplatsen
Som laboratorieassistent hos oss kommer du att placeras inom forskargruppen infektion och immunmodulering under ledning av Mattias Collin och i samarbete med Karin Holm, forskare och specialistläkare i infektionssjukdomar.

Forskargruppen bedriver avancerad infektionsmedicinsk forskning med fokus på sjukdomsframkallande bakteriers förmåga att undkomma immunförsvaret.

Inom forskargruppen värnar vi om en god arbetsmiljö med respekt och omtanke i våra relationer med varandra. Vi arbetar ständigt för att skapa förutsättningar för arbetsglädje, utveckling och delaktighet för alla medarbetare.

Vi erbjuder
Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension. Vi har även ett flextidsavtal som skapar goda förutsättningar för balans mellan arbete och fritid. Läs mer på universitetets webbplats om att vara anställd vid Lunds universitet Jobba hos oss.

Arbetsuppgifter och ansvarsområden
Som laboratorieassistent hos oss kommer du främst att arbeta med molekylär, immunologisk och mikroskopisk analys av ytproteiner från Fusobacterium necrophorum.
Även andra uppgifter inom forskargruppen kan bli aktuella. 

Kvalifikationer
Krav för anställningen är:
- Kandidatexamen i Biomedicin eller motsvarande
- Dokumenterad erfarenhet av arbete med sjukdomsframkallande bakterier
- Att du har förmåga att organisera och dokumentera ditt arbete
- Att du kan arbeta självständigt
- Att du har en god samarbetsförmåga

Meriterande för anställningen är:
- Dokumenterad erfarenhet av arbete med anaeroba bakterier

Övrigt
Anställningen är en visstidsanställning (SÄVA) under ca 5 månader med omfattning 10 % av heltid med önskat tillträde den 15 oktober 2022, eller enligt överenskommelse. 

Så här söker du
Anställningen söks via universitetets rekryteringssystem. Ansökan ska innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt anställningen matchar dina meriter. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.)

Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Ansök nu

Universitetslektorat i tumörvirologi

Universitets- och högskolelektor
Läs mer Aug 18
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 46 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Anställning tillsvidare som universitetslektor i tumörvirologi med placering vid Institutionen för translationell medicin.

Ämnet tumörvirologi
Tumörvirologi är läran om kopplingen mellan virus- och tumörutveckling, vilket inkluderar cellulär och molekylär förståelse av hur virus orsakar tumör- och cancerutveckling, samt dess relation till sjukdomsmekanismer hos patienter.

Arbetsuppgifter
Anställningen avser att stärka och brygga strategiskt viktig forskning inom områdena medicinsk tumörbiologi och virologi, som har en stark forskningstradition vid Institutionen för Translationell Medicin. Innehavaren kommer att ha sin verksamhet lokaliserad till Medicinska fakultetens Malmö campus, och förväntas knyta an till verksamheten vid det virologiska centrum som är under uppbyggnad vid Lunds universitet.

Innehavaren kommer att etablera en ny forskningslinje inom området tumörvirologi med en experimentell inriktning, som kan samverka med och stärka, den etablerade forskningen inom följande områden vid institutionen och fakulteten: Klinisk virologi; systemvirologi; mikrobiologi med fokus på virus-värdinteraktioner; infektionsimmunologi; och tumörbiologi.

Anställningen ska vara en viktig brygga mellan grundforskning och klinisk translationell forskning – det sistnämnda är av stor betydelse för flera områden.

Den translationella forskningen stärker kliniska områden som klinisk mikrobiologi, infektion och onkologi inom Region Skåne.

Avsikten är även att anställningen ska stärka både prekliniska och kliniska verksamheter på grundutbildningsnivå, forskarutbildningsnivå, och inom forskningen.

I arbetsuppgifterna ingår eget forsknings- och utvecklingsarbete samt undervisning och handledning på grund-, avancerad- och forskarutbildningsnivå. I arbetsuppgifterna ingår också ledarskap och administration. Även andra arbetsuppgifter kan förekomma.

Behörighet
Behörig att anställas som universitetslektor enligt Högskoleförordningen 4 kap 4 § är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

För anställning som universitetslektor krävs högskolepedagogisk utbildning om minst fem veckor eller att motsvarande kunskaper inhämtats på annat sätt, om det inte föreligger särskilda skäl (se Lunds universitets anställningsordning).

Bedömningsgrunder
Den sökande ska ha visat vetenskaplig och pedagogisk skicklighet av betydelse för ämnet. Vid bedömningen kommer särskild vikt att tillmätas den vetenskapliga skickligheten. Främst ska den sökande visa dokumenterad erfarenhet av tumörvirologi med experimentell inriktning och fokus på sjukdomsmekanismer. Den sökande ska visa egen aktuell forskning på hög internationell nivå med publikationer där den sökande är seniorförfattare.  Vidare ska den sökande ha djupa kunskaper inom ämnet virologi som helhet, både på cellulär och molekylär nivå. Den sökande ska också ha dokumenterad erfarenhet inom experimentella tumörvirologiska modeller, metoder och frågeställningar.

Den sökande ska ha motsvarande docentkompetens. Meriterande är postdoktorerfarenhet vid annat lärosäte än där den sökande disputerade.

Meriterande är anslag sökta och erhållna i nationell eller internationell konkurrens.

Vid bedömningen kommer den pedagogiska skickligheten inom tumörvirologi, samt virologi, att tillmätas betydelse. Betydelse ska fästas vid undervisningskompetens på grund- och avancerad nivå och förmågan att handleda doktorander.

Den sökande ska visa förmåga till ledarskap, visa förmåga att interagera med det omgivande samhället, samt ha god samarbetsförmåga. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

För lärare vid Lunds universitet gäller som allmänt behörighetskrav att vara lämplig för och ha den förmåga i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.
Vid anställning av lärare gäller, utöver vad som följer av högskoleförordningen, Lunds universitets anställningsordning samt Medicinska fakultetens allmänna kravprofil och bedömningsgrunder (daterad 2022-03-30) vid anställning som universitetslektor: Se Regelverk

Övrig information
Upplysningar lämnas av dekanus Kristina Åkesson, tel. +46 40 39 11 57, https://lu.varbi.com/center/tool/position/489911/edit/tab:2/kristina.akesson@med.lu.se; och prefekt Lars B. Dahlin, tel. + 46 33 17 24 https://lu.varbi.com/center/tool/position/489911/edit/tab:2/kristina.akesson@med.lu.se.
Upplysningar om ansökningsförfarande lämnas av rekryteringshandläggare Eva Nilsson, tel. +46 46 222 17 89, https://lu.varbi.com/center/tool/position/489911/edit/tab:2/eva_a.nilsson@med.lu.se.

Anställningen tillsätts efter förslag från medicinska lärarförslagsnämnden.

Ansökningsförfarande
Anställningen söks elektroniskt via Lunds universitets sökandeportal senast 2022-10-10. Ansökan redovisas enligt medicinska fakultetens anvisningar för sökande till läraranställning (se https://www.medicin.lu.se/lfn under rubrik Meritsammanställning och CV).

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. 

 

Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Ansök nu

Biträdande forskare inom neuroinflammation

Forskarassistent
Läs mer Sep 26
Nytt
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 46 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Beskrivning av arbetsplatsen

Som biträdande forskare arbetar du i nära samarbete med andra forskare inom forskargruppen Experimentell Neuroinflammation, en forskargrupp tillhörande institutionen för experimentell medicinsk vetenskap vid Lunds universitet.

Mer information om vårt specifika team finns på vår hemsida: https://www.neuroinflammation.lu.se

Vår forskning fokuserar på Alzheimers sjukdom, med särskilt fokus på mikrogliacellernas bidrag. I vårt team träffas vi varje vecka för att diskutera arbetsrelaterade frågor och möjligheter. Vi har också ”Journal Clubs” tillsammans med andra experimentella forskargrupper inom området, både på fakulteten och i internationella sammanhang. Dessutom har vi varje månad projektmöten och lunchseminarier för att interagera inom och utanför vårt forskarteam. Forskagruppen leds av professor Tomas Deierborg.

Vi erbjuder

Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension. Vi har även ett flextidsavtal som skapar goda förutsättningar för balans mellan arbete och fritid.

Läs mer på universitetets webbplats om att vara anställd hos oss https://www.lu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss

Arbetsuppgifter och ansvarsområden
Som biträdande forskare ansvarar du för det specifika projektet ” Microglial ApoE in Alzheimer’s disease”. Detta innebär en mängd olika metoder, inklusive cellodlingsarbete, immunhistokemi, qPCR, ELISA och Western Blotting. Att undervisa och handleda studenter är också förväntade uppgifter.

Kvalifikationer

Krav för anställningen är:

- Kunna självständigt bedriva cellodlingsarbete
- Erfarenhet av undervisning och studenthandledning
- Biostatistisk kunskap
- Väl erfaren i metoder som Western Blot, ELISA, Immunohistokemi och qPCR
- Erfarenhet av ”single-cell”-experiment
- Kunna självständigt genomföra djurbeteendeförsök

Meriterande:

-  Grundläggande kunskaper inom bioinformatik
- Kunskap om hur man använder tillgängliga infrastrukturer/tekniska plattformar som krävs för forskningsprojektet, såsom Operetta.

Övrigt:

Detta är en särskild visstildsanställning på 50 % under 6 månader med start 1 novermber eller enligt överenskommelse

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.

Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Ansök nu

Postdoktor inom strukturella studier av mRNA-baserade vaccin LNP

Forskarassistent
Läs mer Sep 7
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 46 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Beskrivning av arbetsplatsen

Du kommer att vara baserad på medicinska fakulteten i Lund.

Gruppen för Molecular Biophysics är placerad på Biomedicinskt Centrum (BMC) vid Lunds universitet och leds av professor Trevor Forsyth.

Projektet kommer att genomföras i nära samarbete med https://www.curevac.com/en/  i Tyskland och med https://www.ill.eu/ Frankrike . CureVac är ett ledande globalt biofarmaceutiskt företag i kliniskt skede dedikerat till utvecklingen av nya klasser av läkemedel baserade på användningen av budbärar-RNA (mRNA)-teknologier. ILL är den mest intensiva neutronkällan i världen och har en ledande position för neutronvetenskap inom biovetenskap, mjuk kondenserad materia och hård kondenserad materia.

Du kommer ha god tillgång till toppmoderna faciliteter både inom de medicinska, naturvetenskapliga och tekniska fakulteterna och i närheten av de närliggande MAX-IV synkrotron- och ESS-neutronstråleanläggningarna samt tillgång till ILL- och ESRF-källorna i Grenoble, Frankrike.

Arbetsuppgifter och ansvarsområden
Arbetet kommer att fokusera på den strukturella karakteriseringen av mRNA-lipidnanopartiklar (LNP) med hjälp av tekniker som röntgen- och neutronspridning med liten vinkel (SAXS/SANS), selektiv deuteration och elektronmikroskopi. Vi försöker utveckla en avancerad strukturell karakterisering av mRNA-LNP som relaterar till farmaceutisk stabilitet och in vivo-effektivitet. Dessa strukturella detaljer är avgörande för att utveckla bättre vacciner för framtiden.Som postdoktor i gruppen kommer du bland annat:

- Utföra provberedning, datainsamling och analysarbete enligt överenskommelse under regelbundna samarbetsmöten med Lund/CureVac/ILL-grupperna.
- Delta i vanliga laboratorieuppgifter inom forskargruppen som en del av den normala dagliga verksamheten i en teamdriven laboratoriemiljö.
- Arbetet kommer sannolikt att kräva resor till/från CureVac i Tyskland, ILL i Frankrike och andra centra efter behov för projektet.
- Det kan också kräva deltagande vid nationella och internationella konferenser enligt överenskommelse med tillsynsgruppen.

Kvalifikationer
För anställningen krävs

- Doktorsexamen i fysik, biologisk vetenskap eller andra relevanta vetenskapsområden.
- Grundläggande förståelse för småvinklar röntgen/neutronspridning (SAXS/SANS) och motsvarande data. bearbetning/analys.
- Förmåga att utveckla och genomföra forskning av god kvalitet.
- Dokumenterad förmåga att arbeta självständigt och som en del av ett team.
- Förmåga att tydligt formulera vetenskapliga resultat och att utarbeta rapporter efter behov/efterfrågan.

Meriterande för anställningen

- Erfarenhet av grundläggande programmeringsuppgifter som förväntas för rutinmässig datahantering och tolkning

Övrigt:

Vi söker nu en postdoktor inom Molecular Biophysics. Anställningen är på heltid under 2 år. Önskat tillträdesdatum är 1 December 2022, eller enligt överenskommelse

Villkor
Den som godkänts ska ha avlagt doktorsexamen (eller en utländsk examen som bedöms likvärdig med doktorsexamen) inom ett relevant område senast tre år före ansökningsperiodens slut. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag i fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter. 

Anställningen är tidsbegränsad till 2 år enligt ”Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor” och avser heltid. 

Bedömningsgrunder vid Lunds universitet

- God förmåga att utveckla och genomföra forskning av god kvalitet samt
- Pedagogisk förmåga.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan

Om Lunds Universitet

Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Ansök nu

Forskningskoordinator vid enheten för diabetes och kardiovaskulär sjukdom

Dietist
Läs mer Sep 21
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 46 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Beskrivning av arbetsplatsen

Forskningskoordinatorn kommer att tillhöra forskargruppen Diabetes och kardiovaskulär sjukdom- genetisk epidemiologi under ledning av professor Marju Orho-Melander.

Vid forskargruppen för Diabetes och kardiovaskulär sjukdom – genetisk epidemiologi bedrivs forskning inom kost, gener, tarmens bakterier och deras samband till kardiometabola sjukdomar. Forskningen har sedan flera år legat i framkant inom området kost och genetik. Gruppen består av både forskande och teknisk personal. Forskargruppen är lokaliserad på Clinical Research Center (CRC) i Malmö och tillhör Institutionen för Kliniska Vetenskaper i Malmö (IKVM). Läs mer om vår intressanta forskning https://portal.research.lu.se/sv/persons/marju-orho-melander.

Inom forskargruppen värnar vi om en god arbetsmiljö med respekt och omtanke i våra relationer med varandra. Vi arbetar ständigt för att skapa förutsättningar för arbetsglädje, utveckling och delaktighet för alla medarbetare.

 

Vi erbjuder

Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension. Vi har även ett flextidsavtal som skapar goda förutsättningar för balans mellan arbete och fritid. Läs mer på universitets webbplats om att vara anställd vid Lunds universitet, https://www.lu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss.

 

Arbetsuppgifter och ansvarsområden

De planerade arbetsuppgifterna för forskningskoordinatorn är att planera och i samarbete med Kliniska Forskningsenheten i Malmö, koordinera och genomföra olika typer av kostundersökningar som till exempel en återundersökning av kost och tarmbakterier i MOS (Malmö Offspring Study) samt olika typer av kostinterventioner. Tjänsten innebär även att tillsammans med Kliniska studier – Sverige, Forum Söder koordinera en klinisk diabetesstudie kallad ”SMARTEST-microbiome” där allt från kontakt med deltagare, utskick av enkäter, uppföljning av deltagare, provregistrering/hantering i labb, beställning av material ingår. Kostdatahantering är centralt i denna tjänst och det planeras att genomföra en valideringsstudie av en ny kostenkät (FFQ) utvecklad från den så kallade CIAO-studien. Du kommer, som forskningskoordinator, arbeta i nära samarbete med kollegor angående kostdatahantering, kontroll och kostdatauttag framför allt i MOS (i kostprogrammet ”Livsmedelssystemet”), men det kan även innebära arbete med kostdata i SCAPIS-populationsstudie. Undervisning på Masterprogrammet i folkhälsa (Nutritionsepidemiologi) ingår också i tjänsten.

Även andra förekommande arbetsuppgifter kan bli aktuella så som involvering i andra projekt, administration, konferensresor, presentationer av forskning och handledning av studenter.

 

Kvalifikationer

Krav för anställningen är:

- Masterexamen i Nutrition, eller motsvarande.
- Doktorsexamen i Folkhälsa, eller motsvarande.
- Goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift, vilket är en förutsättning för kommunikation med studiedeltagare och arbete i en internationell forskningsmiljö.
- Dokumenterad erfarenhet av SPSS, Stata, RedCap, Livsmedelssystemet (Livsmedelsverket), Dietist XP, GraphPad Prism, Endnote.
- Erfarenhet av kostdatakontroll och bearbetning av kostdata
- Dokumenterad erfarenhet av arbete med validering av kostdata och kostregistreringsmetoder
- Erfarenhet av utveckling av kostmetoder
- Tidigare arbete med kostdatauttag och kostdatabaser
- Erfarenhet av att planera och genomföra uppföljningsstudier till kohortstudier
- Erfarenhet av labbverksamhet så som provhantering i kliniska studier
- Dokumenterad erfarenhet av att handleda studenter på Mastersnivå
- Mycket god kommunikationsförmåga

 

Meriterande för anställningen är:

- Interdisciplinära samarbeten
- Tidigare samarbete med Kliniska studier Sverige - Forum Söder, Lund samt Klinisk Forskningsenhet, SUS, Malmö
- Kännedom om tidigare kohort-studier i Malmö
- Dokumenterad erfarenhet av undervisning på Mastersnivå i folkhälsa/nutritionsepidemiologi
- Dokumenterad erfarenhet att söka och få egna forskningsanslag

Stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet för tjänsten.

 

Övrigt

Anställningen är tills vidare anställning med omfattning 100 % med önskat startdatum 1 november, eller enligt överenskommelse.

 

Så här söker du

Anställningen söks via universitetets rekryteringssystem. Ansökan ska innehålla ett personligt brev där du beskriver hur du uppfyller kvalifikationskraven samt varför du är intresserad av anställningen.

Ansökan ska även innehålla CV, inklusive publikationslista, en generell beskrivning av tidigare forskningsarbete, kopia av doktorsexamen, intyg om docentkompetens samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av examensbevis, betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.)

 

 

 

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.
 

Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.

Institutionen för kliniska vetenskaper i Malmö är en av de sex institutionerna vid Lunds universitets medicinska fakultet. Vi har ett starkt fokus på klinisk och epidemiologisk forskning, och bedriver även en omfattande preklinisk laboratorieforskning.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Ansök nu

Postdoktor i synkrotronanalys av biogeologiska prov

Forskarassistent
Läs mer Sep 12
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 46 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Särskild ämnesbeskrivning
Naturliga system styrs starkt av deras småskaliga heterogenitet som påverkar mikroberna som i sin tur driver ämnescyklerna.

Vi studerar dessa mikrohabitat och hur de påverkar mikrobiella funktioner med metoder som röntgenstrålningsbaserad transmissionsmikroskopi (STXM) och Röntgenstrålfluorescensanalys på nanometerskala.

Vi söker en mycket motiverad forskare med erfarenhet av synkrotronanalys eller motsvarande, för ett tvärvetenskapligt projekt inom mikrobiell ekologi vid Institutionen för biologi med placering vid MAX IV-laboratoriet, båda vid Lunds universitet. Projektet fokuserar på att designa och genomföra synkrotronexperiment på komplexa miljörelevanta prover, särskilt jord- och mikrobiella metaboliter, med möjlighet att använda sig av mikrofluidiska system.

På MAX IV kommer du huvudsakligen att vara kopplad till strållinjen SoftiMAX och även NanoMAX, som båda är spektralavbildande strållinjer utformade för att dra full nytta av koherensen i MAX IV:s röntgenstråle. Mer information om strållinjerna finns på https://www.maxiv.lu.se/accelerators-beamlines/beamlines/.

Arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna ingår främst att bedriva forskning inom ramen av det mikrobiella ekologiprojektet och att bidra med att utveckla metoder, provhanteringar eller dataanalyser vid strållinjerna, beroende på erfarenhet och kandidatens intresse. Som medlem av strålrörteamet kommer du lära dig att hanterar strålröret självständigt för dina egna experiment, och för liknande experiment som dina egna, och att kommer att bidra till allmänna uppgifter vid strållinjerna (underhåll / driftsättning). Inom ramen för anställningen ska det ges möjlighet till undervisning och tre veckors högskolepedagogisk utbildning, om så önskas. Du har möjlighet att nätverka inom de akademiska nätverken BECC (klimat- och miljövetenskap) och LINXS (synkrotrontekniker), och kommer ingå i en interdisciplinär forskningsmiljö.

Projektet genomförs i nära samarbete med ekologer på biologiska institutionen (https://www.biology.lu.se/research/research-groups/microbial-ecology , https://soilchip.wixsite.com/soilchip ) och ingenjörer vid institutionen för biomedicinsk teknik (http://bme.lth.se/research-pages/nanobiotechnology-and-lab-on-a-chip/). Mer information om strålrören kan hittas här: https://www.maxiv.lu.se/beamlines-accelerators/beamlines/ 

Behörighet
Behörig att anställas som postdoktor är den som avlagt doktorsexamen, eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, inom anställningens ämnesområde.

Specifika krav:
• Doktorscertifikat eller motsvarande inom ett relevant naturvetenskapligt område
• Demonstrerad erfarenhet av synkrotronrelaterade tekniker, eller andra relevanta    spektromikroskopitekniker som XPS, analytisk elektronmikroskopi eller spektro(mikro)skopitekniker som Raman- eller IR mikroskopi
• Visad erfarenhet av dataanalys av bild- /spektromikroskopi- och/eller röntgendata med tex.    Matlab och Origin, och/eller dataanalys av komplexa miljöprov 

• Erfarenhet av analys med någon av ovannämnda metoder av biologiska och miljörelaterade prov såsom jord eller sediment, lösta organiska ämnen eller akvatiska prov, eller stort intresse att börja jobba med komplexa miljöprov

Bedömningsgrunder
Detta är en meriteringsanställning främst inriktad på forskning. Anställningen är tänkt som ett inledande steg i karriären och bedömningen av de sökande kommer i första hand att baseras på deras vetenskapliga meriter och potential som forskare.

Särskild vikt kommer att fästas vid vetenskaplig förmåga inom ämnesområdet.

Följande meriter är bedömningskriterier för anställningen:

- Dokumenterad förmåga att utföra och slutföra högkvalitativ forskning
- Erfarenhet inom STXM och XRF-avbildning är meriterande
- Vilja att arbeta med flexibla arbetstider under datainsamling vid strållinjen
- Vetenskapliga programmeringsfärdigheter, helst i Python eller C++, och erfarenhet av storskalig databearbetning
- Hög intellektuell kapacitet och problemlösningsförmåga
- Teknisk och analytisk förmåga, organisationsförmåga
- Entusiasm, hängivenhet och förmåga att arbeta både självständigt och som del av en grupp

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka pågående forskning inom institutionen samt bidra till dess framtida utveckling.

Villkor
Anställningen är tidsbegränsad till max 2 år och avser heltid. Anställningen tidsbegränsas enligt avtal, “Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor”, mellan arbetsmarknadens parter daterat 2022-02-01 (Arbetsgivarverket, OFR:s, och Saco-S).

Instruktioner för ansökan 

Ansökan ska skrivas på engelska och innehålla:

• Personligt brev
• Resumé / CV, inklusive datum för offentligt doktorandförsvar eller motsvarande, avhandlingens    titel, tidigare arbetslivserfarenhet, nuvarande position, akademiska meriter och specialkompetens
• Fullständig lista över publikationer
• Namn, relation till och kontaktinformation till två professionella referenser
• Kopia av doktorsexamen 

Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid nio institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Ansök nu

HR-administratör med inriktning mot lön vid LTH:s kansli

Personaladministratör/Personalassistent
Läs mer Sep 16
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 46 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
LTH:s personalavdelning har 18 medarbetare som tillsammans ger stöd åt LTH:s chefer och ledning och driver arbetet med HR-frågor framåt.

Som HR-administratör tillhör du avdelningen, som är placerad vid fakultetens kansli. Vi är en avdelning med många kompetenser och lägger stor vikt vid att dela med oss och lära av varandra. 

Som personaladministratör med inriktning mot löneadministration kommer du att ingå i en grupp som tillsammans arbetar med olika arbetsuppgifter inom HR-administration. Vi erbjuder en roll där du är en mycket viktig medspelare i en stor helhet.

Vi erbjuder

Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension. Vi har även ett flextidsavtal som skapar goda förutsättningar för balans mellan arbete och fritid. Vi tillämpar Lunds universitets avtal om distansarbete, vilket ger möjlighet att till viss del arbeta hemifrån.
Läs mer på universitetets webbplats om att vara anställd hos oss https://www.lu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss

Arbetsuppgifter och ansvarsområden
Dina arbetsuppgifter kommer att fokusera på:

- Löneadministration, där du har ett ansvar att säkerställa att processen löper på samtidigt som ärendena handläggs på ett korrekt sätt.
- Granskning och registrering av underlag inom lönehantering. Det innebär till exempel att bevaka sjukskrivningar, granska ledigheter samt annan registrering i lönesystemet.
- Rådgivning och stöd i frågor kopplade till behörigheter, organisationsförändringar i Primula.
- Stöd vid felsökning och ärendesökning i lönesystemet vid tex anställningsärenden.
- Rådgivning vid korrigering av löneärenden i lönesystemet Primula, samt vidareslussning av frågor till rätt sakkunnig.
- Intern kommunikation inom fokusområdet såsom administration och uppdatering av de löneadministrativa sidorna på LTH:s intranät och sammanställning av nyhetsbrev inom lönefrågor.

Du har ett nära samarbete med och ger information till verksamheten om lönehantering, du för vidare viktig information via lämpliga kanaler ut i verksamheten samt håller i presentationer om lönefrågor för andra administratörer vid LTH.

Du kommer också fungera som en brygga mellan LTH, Lunds universitets centrala HR-avdelning och SSC (Statens servicecenter) inom området löneadministration, kommer vara kontaktperson på fakulteten för lönesystemet Primula/SSC samt fungera som LTH:s interna support för frågor inom området löneadministration samt lönesystem. Du kommer vara en nyckelspelare i arbetet att tillsammans med kollegor i organisationen hitta lösningar kopplat till lönesystemet, anställningar och våra lokala kollektivavtal. Arbetet sker i nära samarbete med personalsamordnare och personaladministratörer inom avdelningen och vid LTH:s institutioner.

Utöver att arbeta med löneadministration kommer även andra administrativa arbetsuppgifter inom personal-, lön- och allmän administration förekomma. Du kommer även att vara delaktig i att utveckla det personaladministrativa arbetet och hur vi arbetar med våra system och processer. Arbetet sker både på svenska och på engelska. Vi arbetar flexibelt inom avdelningen och anställningens innehåll kan förändras i takt med verksamhetens behov.

Kvalifikationer
Krav för anställningen är:

- Relevant utbildning inom löneadministration eller erfarenhet som kan anses motsvarande.
- Erfarenhet av personal- och/eller löneadministrativt arbete.
- Kunskap om eller erfarenhet av att arbeta med arbetsrätt och kollektivavtal kopplat till lön.
- God administrativ förmåga.
- God förmåga och erfarenhet av att arbeta i olika system så som löneadministrativa system, personalsystem, office-paketet m.fl.
- Mycket goda kunskaper i svenska i tal och skrift.
- Goda kunskaper i engelska i tal och skrift.

Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet. Vi söker dig som har ett prestigelöst förhållningssätt till dina arbetsuppgifter och mycket god förmåga att samarbeta med många parter. Du har god förmåga att arbeta strukturerat, proaktivt och du lägger stor vikt vid att ge god service. Du trivs med att arbeta med rutinartade arbetsuppgifter. Vidare har du en förmåga att självständigt strukturera, planera och hantera en stor mängd administrativa ärenden. Arbetsuppgifterna ställer krav på flexibilitet i förhållande till organisationen och våra digitala system.

Meriterande för anställningen är:

- Erfarenhet av att arbeta i Excel.
- Erfarenhet av att ta ut lönestatistik, sjukfrånvarostatistik och personalredovisningar.
- Erfarenhet av administrativt arbete i offentlig sektor.
- Erfarenhet av att arbeta i det löneadministrativa systemet Primula och gentemot SSC som hanterar Lunds universitets löner.
- Erfarenhet av och god förmåga att kommunicera med olika målgrupper och i olika kanaler.
- Erfarenhet av att tolka kollektivavtal kring semesterledigheter, tjänstledigheter osv.
- God förmåga att producera och publicera kortare texter till webbsidor och nyhetsbrev.

Övrigt

Anställningen är tillsvidare med omfattning 100 procent med tillträde enligt överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas. Du kommer att anställas med titeln personaladministratör.

Så här söker du


Ansökan skickas in via vårt rekryteringssystem där du kommer ombes att svara på urvalsfrågor, fylla i uppgifter som rör din meritförteckning samt skriva ett personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt anställningen matchar dina meriter.

Välkommen med din ansökan!


Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Ansök nu

Postdoktor inom bioinformatik

Forskarassistent
Läs mer Sep 7
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 46 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Beskrivning av arbetsplatsen

Proteinstruktur och bioinformatik-gruppen forskar på genetiska och andra varianter samt deras effekt i DNA, RNA och protein, i struktur, funktion och andra nivåer.

Vi har utvecklat flera av de mest pålitliga metoder för variationeffektprediktion, t.ex. PON-P2 och PON-All för patogenecitet, PON-Sol och PON-Stab för molekylära effekter och PON-mt-tRNA och PON-BTK för molekylspecifika prediktioner. Vi använder och utvecklar bioinformatiska metoder för att studera varianter, deras betydelse och relation till sjukdomar. Forskargruppens leds av professor Mauno Vihinen. Läs mer om vår forskning http://structure.bmc.lu.se/

Inom gruppen värnar vi om en god arbetsmiljö med respekt och omtanke i våra relationer med varandra.

Vi erbjuder

Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension. Vi har även ett flextidsavtal som skapar goda förutsättningar för balans mellan arbete och fritid.

Läs mer på universitetets webbplats om att vara anställd vid Lunds universitet Jobba hos oss

Arbetsuppgifter och ansvarsområden

Arbetsuppgifterna är knutna till att utveckla prediktionsmetoder för tolkning av varianter och analys av stora genomiska datamängder. Det huvudsakliga arbetsområdet sker inom analys av massiva datamängder för att forska varianternas relevans i biologiska processer, funtioner, strukturer samt genetiska sjukdomar.

Kvalifikationer

För anställningen krävs:

- Doktorerat i bioinformatik eller relaterat ämne
- Stor kunskap i bioinformatik
- Kunskap inom databaser, programmering och statistik
- Excellent kommunikativ förmåga i både tal och skrift
- Expertis i Unix/Linux 

Meriterande

- Kunskap i biologi, medicin (molekylärbiologi), strukturbiologi, biokemi, eller genetik
- Kunskap i biomedicinska resurser och infrastrukturer
- Medicinsk statistik och statistisk programmering, helst i R
- Genomisk dataanalys 

Övrigt

Vi söker nu en postdoktor inom bioinformatik. Anställningen är på heltid under 2 år. Önskat tillträdesdatum är 1 januari 2023, eller enligt överenskommelse

Villkor
Den som godkänts ska ha avlagt doktorsexamen (eller en utländsk examen som bedöms likvärdig med doktorsexamen) inom ett relevant område senast tre år före ansökningsperiodens slut. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag i fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter. 

Anställningen är tidsbegränsad till 2 år enligt ”Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor” och avser heltid. 

Bedömningsgrunder vid Lunds universitet

- God förmåga att utveckla och genomföra forskning av god kvalitet samt
- Pedagogisk förmåga.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan

Hur du ansöker

Ansökan ska innehålla ett personligt brev där du beskriver hur du uppfyller eftersökta kvalifikationer, ett CV samt examensbevis.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.

Om Lunds universitet

Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Ansök nu

Postdoktor i biogeokemi

Forskarassistent
Läs mer Sep 16
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 46 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Beskrivning av ämnet
Det är allmänt känt att ökningen av biomineralisering av kiseldioxid i haven har påverkat den evolutionära konkurrensen om löst Si (DSi).

Det finns en accepterad idé om att förekomsten av kiselhaltiga organismer bidrog till en nedgång av DSi i marina miljöer under senare delen av Prekambrium och tidiga delen av Fanerozoikum. Denna idé baseras till stor del på slutsatser från hornstenspetrologi, men direkta bevis för nedgången saknas. Ediacaran-Kambrium är en avgörande period då de tidigaste kiselhaltiga fossilen (kiselhaltiga svampdjur och radiolarier) hittats i material från denna period och åtföljts av variationer i marina redoxförhållanden, tillförsel av markbundna material, klimat och biologiska förändringar. Syftet med detta projekt är att utforska kiselomsättningens utveckling genom perioden Ediacaran-Kambrium och dess samspel med andra geologiska/biologiska processer.

Arbetsuppgifter
Huvuduppgiften i denna postdoktorala tjänst är att bedriva forskning. Undervisning får också ingå, dock högst 20 % av arbetstiden. Tjänsten ska innehålla möjlighet till tre veckors utbildning i högskolepedagogik.

- Undersöka förändringar i intensiteten av omvänd vittring under den sena delen av Prekambrium/tidiga delen av Fanerozoikum.
- Undersöka kiseldiagenetiska processer, genom användning av kiselisotopsgeokemi och kartläggning av olika ämnen med SEM-EDS och/eller Ramanspektroskopi.
- Undersöka bevarandet av svampspikler från olika sedimentarkiv.
- Skriva vetenskapliga artiklar.
- Administration som följer av arbetsuppgifterna ovan.

Kvalifikationskrav
För anställning som postdoktor krävs att den sökande har en doktorsexamen, eller en internationell examen som bedöms likvärdig med en doktorsexamen, inom anställningens ämne, avlagd senast tre år före tillträdesdatum. Under särskilda omständigheter kan doktorsexamen ha avlagts tidigare.

Ytterligare krav:

- Doktorsexamen i geologi med inriktning på paleobiologi, paleontologi eller liknande ämne.
- Mycket god muntlig och skriftlig förmåga i engelska.
- Praktisk erfarenhet av att kemiskt och fysiskt extrahera (kiselhaltiga) mikrofossil från marina sedimentarkiv som består av aggregerade eller cementerade sediment.
- Dokumenterade kunskaper kring utvecklingen av miljömässiga förhållanden och av ekosystem genom Ediacaran-Kambrium och samspelet mellan dessa
- Kunskap för att kunna koppla variationer i organismers biomineralisering med samtidiga biogeokemiska förändringar i miljön.
- Tidigare erfarenheter av att använda svepelektronmikroskop (SEM) och elektronbackscatterdiffraktion (EDS) samt andra metoder för att avbilda på mikroskala och geokemiskt.
- Praktisk erfarenhet av att förbereda material i renlaboratorium och av mätning av isotopkvoter för Si (och andra ämnen) med (LA)-MC-ICP-MS.

Bedömningskriterier och andra kvalifikationer
Detta är en karriärutvecklingstjänst främst inriktad på forskning. Tjänsten är tänkt som ett första steg i en karriär och bedömningen av de sökande kommer i första hand att baseras på deras forskarkvalifikationer och potential som forskare. Särskild vikt kommer att läggas vid forskningsfärdigheter inom ämnet.

Vid anställning till en postdoktortjänst ska följande utgöra bedömningskriterier

- Förmåga att utveckla och genomföra forskning av hög kvalitet.

Hänsyn ska också tas till god samarbetsförmåga, drivkraft och självständighet samt hur den sökandes erfarenhet och kompetens kompletterar och stärker pågående forskning inom institutionen och hur den sökande kan bidra till den framtida utvecklingen.

Anställningsvillkor
Detta är en visstidsanställning på heltid på högst 3 år.  Anställningen tidsbegränsas enligt avtal, “Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor”, mellan arbetsmarknadens parter daterat 2022-02-01 (Arbetsgivarverket, OFR:s, och Saco-S).

Ansökningsinstruktioner
Ansökningar ska skrivas på engelska och samlas i en pdf-fil som innehåller:

- CV, inklusive en lista på publikationer,
- En allmän beskrivning av tidigare forskning inklusive kunskap och erfarenhet avseende kraven för tjänsten (högst två sidor),
- Kontaktinformation till minst två referenspersoner,
- En kopia av doktorsexamensbeviset och andra certifikat eller betyg som du vill ska beaktas.

 

Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid nio institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

Vid Geologiska institutionen bedrivs forskning av hög internationell klass inom hela det geologiska ämnesområdet. Vi erbjuder nationellt ledande utbildningsprogram i geologi på kandidat- och masternivå. Institutionen som består av två avdelningar, kvartärgeologi och berggrundsgeologi, har för närvarande ca 40 forskare/lärare och 20 doktorander.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Ansök nu

Forskare i byggrobotik

Forskarassistent
Läs mer Sep 23
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 46 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Beskrivning av arbetsplatsen
Byggrobotik är ett område som fått ökad uppmärksamhet på senare tid inom både akademi och industri.

Så också vid Lunds universitet där området växer i termer av nya och kommande projekt. Inom pågående projekt undersöks för närvarande anpassning av flexibla automationslösningar så väl som digital informationshantering mot byggapplikationer stödjande hela kedjan från planering och logistik till byggprocess på byggarbetsplats. 

Vi erbjuder
Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension. Vi har även ett flextidsavtal som skapar goda förutsättningar för balans mellan arbete och fritid samt tillämpar Lunds universitets avtal om distansarbete, vilket kan ge möjlighet att till viss del arbeta hemifrån.
Läs mer på universitetets webbplats om att vara anställd hos oss https://www.lu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss

Arbetsuppgifter och ansvarsområden
Arbetsuppgifter inkluderar vidareutveckling av nuvarande prototyper och framtagning av automationsprocesser för byggverksamhet med experimentell validering.

Arbetsuppgifterna innefattar:

- forskning inom ämnesområdet
- undervisning på grundnivå
- handledning av examensarbetare
- bidra till arbete med att söka extern forskningsfinansiering
- samverkan med näringsliv och samhälle
- administration kopplat till arbetsuppgifterna ovan ingår.

Kvalifikationer
Krav för anställningen är:

- avlagd doktorsexamen i robotik
- erfarenhet att koordinera forskningsprojekt
- erfarenhet att utveckla robotstrukturer för nya applikationsdomäner
- erfarenhet inom kollaborativt arbete för industrirobotar
- erfarenhet inom industriell robotsäkerhet
- avancerad CAD-kunskap
- mycket goda kunskaper i engelska i tal och skrift

Meriterande för anställningen är:

- utbildning inom industriell automation
- erfarenhet av produktutveckling
- kunskap om standarder inom robotik
- mycket god erfarenhet i att arbeta med SolidWorks och ABB RobotStudio
- god erfarenhet i att arbeta med ABB Rapid, Matlab och C#
- god förmåga att kommunicera forskningsresultat

Hänsyn kommer att tas till hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka forskningen inom institutionen samt bidra till dess framtida utveckling.

Övrigt
Anställningen är en visstidsanställning till och med 2023-01-31 och är på 100 %. Önskat startdatum är i oktober 2022 eller enligt överenskommelse. 

Så här söker du
Ansökan ska skrivas på engelska och bör innehålla CV inkl publikationslista, personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt anställningen matchar dina forskningsmeriter. Ansökan ska även innehålla kopia av doktorsexamen eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc).

Välkommen med din ansökan!

Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Ansök nu

Projektassistent vid Synkrotronljusfysik

Fysiker
Läs mer Sep 23
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 46 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Avdelningen för synkrotronljusfysik (http://www.

sljus.lu.se) är en del av fysiska institutionen och har mer än 50 anställda. Tyngdpunkten i forskningen är experimentella studier av materialets elektroniska, strukturella och kemiska egenskaper samt acceleratorer, instrumentering och metoder för synkrotronljusforskning. Vid avdelningen använder och utvecklar vi ett brett urval av synkrotron- och lab-baserade tekniker, såsom röntgenfotoelektronspektroskopi / -avbildning och röntgendiffraktion/avbildning. Vi är också värd för en av Sveriges största anläggningar för svepspetsmikroskopi. Vi är dessutom engagerade i utvecklingen av MAX IV-laboratoriet och arbetar med strålrör, experimentstationer och acceleratorsystem.

Arbetsuppgifter
Projektassistenten ska genomföra elektriska mätningar på optoelektroniska nanotrådskretsar för att testa deras funktion och utveckla det experimentella setup för detta.

Krav

- Utbildning: Mastersutbildning i fysik
- Erfarenheter: Erfarenhet av elektriska mätningar på avancerade optoelektroniska komponenter.
- Kunskaper: Goda kunskaper i engelska.

Övriga meriter:

- Erfarenheter: Erfarenhet av ultrasnabba lasersystem och röntgen karakterisering

Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet. Hänsyn kommer att tas till god samarbetsförmåga och driv, samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka projektet

Villkor
Tidsbegränsad anställning, maximalt 3 månader

Heltid

Önskat startdatum: snarast möjligt.

Instruktioner för ansökan
Ansökan bör innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt anställningen matchar dina meriter. Ansökan bör även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.).

 

Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid nio institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

Fysiska institutionen är en av Lunds universitets största institutioner med cirka 400 anställda. Institutionen är gemensam för naturvetenskaplig och teknisk (LTH) fakultet. Vid institutionen finns sju forskningsavdelningar och ett antal större forskningscentra. Forskningen vid institutionen omfattar ett brett spektrum av modern fysik.

www.fysik.lu.se

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Ansök nu

Doktorand i fysik med inriktning mot laserdriven partikelacceleration

Doktorand
Läs mer Sep 16
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 46 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Forskningen vid avdelningen för atomfysik handlar om olika tillämpningar av optik och lasrar, till exempel atom- och molekylfysik med ultrakorta ljuspulser, högintensiv laserplasmafysik, kvantinformation och biofotonik.

Avdelningen driver en högeffektlaseranläggning, med flera avancerade femtosekundlasersystem, inklusive en multi-terawattlaser.

Avdelningen är en del av en tvärvetenskaplig forskningsmiljö inom Lunds universitet, Lunds lasercentrum, LLC. Avdelningen är vidare starkt involverad i grundutbildningen, särskilt inom ett fotonikprogram.

Den aktuella doktorandtjänsten avser experimentell forskning inom området laserdriven partikelacceleration vid högeffektlaseranläggningen.

Arbetsuppgifter
Tjänsten avser huvudsakligen experimentell forskning kring laserdriven acceleration av elektroner till höga energier, utnyttjande starka fältgradienter i laserproducerade plasmor, samt generering av intensiv röntgenstrålning utnyttjande dessa elektronspulser. Forskningen kommer även att inkludera experiment som utnyttjar dessa strålars unika egenskaper, t.ex. de extremt korta pulslängderna på elektron- och röntgenpulserna, inom t.ex. tillämpad radioterapi. Nästa år sker en stor uppgradering av multi-terawattlasern. Den nya lasern, som är fasstabiliserad och baseras på optisk parametrisk förstärkning, kommer möjliggöra unika studier av laseracceleration med laserpulser kortare än 10 fs och med upp till 100 Hz repetitionsfrekvens. Forskningen utgör en integrerad del av ett pågående framgångsrikt och långsiktigt forskningsprogram vid Avdelningen för Atomfysik. Huvuddelen av arbetet är förlagt till Lunds Högeffektlaserlaboratorium, men vissa experiment kan även innebära kortare vistelser vid utländska laseranläggningar.

Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna kan det även ingå medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden.

Behörighet
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som:

- avlagt examen på avancerad nivå, eller
- fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
- på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kraven på särskild behörighet för forskarutbildningsämnet fysik uppfyller den som har:

- minst 30 högskolepoäng på avancerad nivå med relevans för ämnesområdet, varav ett fördjupningsarbete om minst 15 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
- civilingenjörsexamen inom teknisk fysik eller närliggande ämnesområde, eller masterexamen inom fysik eller närliggande ämnesområde.

Slutligen krävs att studenten bedöms ha den förmåga som behövs för att tillgodogöra sig utbildningen.

Övriga krav
- Goda kunskaper i engelska, i tal och skrift, är ett krav.
- Goda kunskaper inom området optik.
- God förmåga att arbeta såväl självständigt som i ett forskarlag.

Bedömningsgrunder
Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Bedömningen av förmågan sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå. Följande beaktas:

- Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet.
- Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem. 
- Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation.
- Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t.ex. yrkeserfarenhet.
Övriga meriter
- Experimentell och/eller teoretisk erfarenhet av ett eller flera av av följande ämnen är meriterande: femtosekundlasrar, högeffektlasrar, plasmafysik och partikelacceleratorer.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, framåtanda, självständighet och personlig lämplighet, samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.

Villkor
Endast den som är antagen till forskarutbildning får anställas som doktorand. Forskarutbildningen är fyra år vid heltidsstudier. Vid undervisning och annat institutionsarbete förlängs anställningen i motsvarande grad, dock längst till 5 år (dvs. max 20 %). Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§.

Instruktioner för ansökan
Ansökan kan skrivas på engelska eller svenska. Ansökan ska innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt forskningsprojektet matchar dina intressen och din utbildningsbakgrund. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande, en kopia av examensarbete eller motsvarande alternativt en sammanfattning i fall arbetet inte är avslutat, samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.).

Du ombeds även att svara på urvalsfrågorna. 

Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.

Fysiska institutionen är en av Lunds universitets största institutioner med cirka 350 anställda. Vid institutionen finns sju forskningsavdelningar och ett antal större centrumbildningar. Forskningen vid institutionen täcker ett brett spektrum av modern fysik. www.fysik.lu.se.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Ansök nu

Projektassistent - strategiskt tillgänglighetsarbete.

Forskarassistent
Läs mer Sep 22
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 46 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Vi söker nu en projektassistent i rättssociologi.

Den sökande kommer att arbeta med forskning om normer i strategiskt tillgänglighetsarbete i ett samarbetsprojekt med Region Skåne,  Avdelningen för regional utveckling och enheten regional planering. Syftet med projektet är kunskap om hur strategiskt tillgänglighetsarbete praktiseras inom fysisk planering och hur social delaktighet i fysiska miljöer kan öka.

Forskning om normer i strategiskt tillgänglighetsarbete tar upp grundläggande frågor om förhållandet mellan lag och samhälle samt aktuella samhälleliga utmaningar kring jämlikhet, tillgång till rättvisa, mänskliga rättigheter, fördelning av resurser, makt och tillgänglighet. Forskning om tillgänglighet erbjuder också goda möjligheter att utveckla samarbeten mellan rättssociologer, myndigheter och civilsamhället, att identifiera nya samskapande arenor som involverar gränsöverskridande kunskapsproduktion.

Krav:

- Masterexamen inom rättssociologi eller motsvarande.

Sökande bör ha följande kompetens och erfarenhet:

- Erfarenhet av kvalitativ empirisk forskning inom rättssociologiområdet, med tonvikt på normer.

- Förmåga att självständigt samarbeta och samverka med olika aktörer i projektform.

- Genomföra textnära analys av strategiska dokument och beslutshandlings samt intervjuer av tjänstepersoner på strategisk och operativ nivå

Lite mer om oss:

Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Lunds universitet är ett av landets ledande kunskapscentra för forskning och utbildning inom samhälls- och beteendevetenskap. Med verksamhet i både Lund och Helsingborg, över 700 anställda och cirka 5 700 helårsstudenter är fakulteten en av Lunds universitets största. Vi erbjuder en kreativ akademisk miljö med engagerade studenter och medarbetare. Vår huvuduppgift är att utveckla, förmedla och förvalta kunskap om samhälle, människa och organisationer i en miljö som präglas av öppenhet, tolerans och nyfikenhet.

Rättssociologi vid Lunds universitet är ett samhällsvetenskapligt ämne som har relationen mellan rätt och samhälle som studieobjekt, så som spänningen mellan statens formella lagstiftning och informell normbildning i exempelvis det civila samhället. Forskning bedrivs inom fält som genus och diskriminering, AI och maskininlärning, barns rättigheter, välfärd, rättskulturer, korruption, migration, ekonomisk säkerhet och brottslighet. Institutionen erbjuder kurser på samtliga nivåer. Institutionen driver även kandidatprogrammet i kriminologi i samarbete med Sociologiska institutionen. Rättssociologiska institutionen vinnlägger sig om att samverka över ämnesgränser och disciplingränser och har också goda kontakter med praktiker och myndigheter.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Ansök nu

Systemutvecklare PHP ( minst en anställning )

Systemutvecklare/Programmerare
Läs mer Sep 15
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 46 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Vi söker minst en systemutvecklare till avdelningen Projekt & Applikation på LDC.

Kravprofil
Huvudfokus i denna tjänst är underhåll och utveckling av befintlig söklösning för den universitetsgemensamma webben. I tjänsten ingår även att jobba med andra delar av webblösningen som gruppen har ansvar för som t.ex. CMS:et Drupal och relaterade applikationer

Söklösningen bygger på Apache Solr och Nutch tillsammans med egenbyggda applikationer i PHP (Laravel och Symfony). Servermiljön som används för den gemensamma webblösningen är en Linux miljö (Ubuntu).

Arbetsuppgifter
Som systemutvecklare jobbar du i en grupp som underhåller och utvecklar universitetets gemensamma webblösning, i CMS:et Drupal 9. Till detta underhåller och utvecklar gruppen även en söklösning och integrationer med tredjepartssystem, samt administrerar tillhörande servrar.

Kvalifikationer
Du som söker har högskoleutbildning inom IT eller motsvarande kompetens, samt några årsarbetslivserfarenhet av följande områden:

- Erfarenhet av systemutveckling i PHP och JavaScript
- Erfarenhet att jobba med versionshantering i Git

Meriterande kunskaper och erfarenheter:

- Kunskap om drift och underhåll av sökapplikationer för webben
- Kunskap om Drupal eller liknande CMS
- Kunskap om Laravel och Symfony
- Kunskap om My och MongoDB
- Erfarenhet av flera programmeringsspråk utöver PHP och JavaScript t ex Java
- Erfarenhet av att administrera servrar i en Linux miljö (Ubuntu)
- Har ett strukturerat arbetssätt
- God samarbetsförmåga
- God kommunikationsförmåga

God kommunikation i både tal och skrift på såväl svenska som engelska

Personliga egenskaper
Att arbeta som systemutvecklare innebär ett nära samarbete med beställare inom andra delar av universitetet. Vi söker någon som kan arbeta självständigt, har lätt för att samarbeta med olika typer av människor, har ett strukturerat arbetssätt samt gillar att jobba med komplexa problem. Noggrannhet, lyhördhet, uthållighet och att arbeta proaktivt är andra viktiga egenskaper som vi söker.

Övrigt
Provanställning kan komma att tillämpas.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.

LDC är Lunds universitets gemensamma IT-funktion och ska bidra till en hög kvalitet och effektivitet i universitetets digitalisering, genom att leverera tjänster inom drift och utveckling av applikationer och infrastruktur. Lunds universitet har en gemensam IT-organisation, LDC, och IT-organisationer på fakultets- och institutionsnivå som hanterar de mer verksamhetsnära IT-miljöerna. Vid LDC finns fyra operativa avdelningar och en stabsavdelning.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Ansök nu

Postdoktor vid avdelningen för infektionsmedicin

Forskarassistent
Läs mer Sep 14
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 46 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Beskrivning av arbetsplatsen
Projektet drivs inom avdelningen för infektionsmedicin med handledare docent Malin Inghammar i samarbete med forskargruppen EPI@LUND som leds av professor Jonas Björk.

Här arbetar doktorander och seniora forskare med olika frågeställningar genom att kombinera modern epidemiologisk metodik med detaljerade befolkningsdata på individnivå. Nyligen har ett samverkansinitiativ för bättre pandemiberedskap initierats tillsammans med flera lärosäten och regioner med omfattande finansiering ifrån bland annat Vetenskapsrådet och Vinnova.

Som arbetsplats värnar vi om en god arbetsmiljö med respekt och omtanke i våra relationer med varandra.

Vi erbjuder
Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension. Läs mer på universitetets webbplats om att vara anställd vid Lunds universitet, Jobba hos oss.

Arbetsuppgifter och ansvarsområden
En anställning som postdoktor är en tidsbegränsad meriteringsanställning som ska ge den anställde en tidig möjlighet att utveckla sin självständighet som forskare samt skapa förutsättningar för vidare meritering.

De övergripande syftena med projektet är att undersöka socioekonomiska gradienter för svår infektionssjukdom med fokus på sepsis, studera långtidskomplikationer, samt undersöka hur man kan använda observationsdata och registerdata för skattning av kausala effekter mer generellt. Projektet består både av metodologiska och mer tillämpade delar där socioekonomiska riskfaktorer, långtidseffekter och medierande faktorer studeras genom statistisk analys av individdata från kvalitetsregister och befolknings- och hälsodataregister.

Det dagliga forskningsarbetet kommer att omfatta operationalisering av forskningsidéer, tillämpning av epidemiologiska och statistiska analyser, tolkning av resultat och vetenskapligt skrivande. Du förväntas också presentera dina vetenskapliga resultat vid seminarier och konferenser, både nationellt och internationellt. Vissa undervisningsaktiviteter kan vara aktuella, liksom andra arbetsuppgifter som förekommer inom forskargruppen.

Behörighet
Behörig att anställas som postdoktor är den som har avlagt doktorsexamen eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. Bevis om att behörighetskravet är uppfyllt ska ha inkommit senast vid tidpunkten då anställningsbeslut fattas. Främst den kommer i fråga som har avlagt examen för högst tre år sedan. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter.

Bedömningsgrunder
Vid Lunds universitet ska en anställning som postdoktor ge möjlighet till vetenskaplig/konstnärlig och pedagogisk meritering. I första hand ges utrymme för meritering inom forskning, men även till viss högskolepedagogisk utbildning. Undervisning kan även ingå i arbetsuppgifterna.

Vid anställning som postdoktor kommer främst beaktas vetenskaplig/konstnärlig förmåga.

Kvalifikationer
Krav för anställningen är:
- Doktorsexamen inom epidemiologi, folkhälsovetenskap, hälsoekonomi, statistik eller annat närliggande ämnesområde
- Goda kunskaper i engelska i såväl tal som skrift
- Goda färdigheter i minst en statistikprogramvara, exempelvis R eller Stata
- God analytisk förmåga

Meriterande för anställningen är:
- Läkarexamen
- Utbildning inom datavetenskap
- Kunskap och erfarenhet av medicinska frågeställningar eller epidemiologiska
frågeställningar.
- Tidigare erfarenhet av den svenska och nordiska infrastrukturen för befolkningsforskning med registerdata.
- Erfarenhet från analys av individdata från register
- Goda kunskaper i svenska i såväl tal som skrift

Övrigt
Aktuell anställningen som postdoktor är på heltid under två år. Önskat tillträdesdatum är den 1 december 2022, eller enligt överenskommelse.

Villkor
Anställningen som postdoktor är tidsbegränsad till två, max tre år och avser heltid. Anställningen tidsbegränsas enligt avtal, “Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor”, mellan arbetsmarknadens parter (Arbetsgivarverket, OFR:s, Saco-S och SEKO) daterat 2021-11-19.

Så här söker du
Anställningen söks via universitetets rekryteringssystem. Ansökan ska innehålla ett personligt brev där du beskriver hur du uppfyller kvalifikationskraven samt varför du är intresserad av anställningen. Ansökan ska även innehålla CV, kopia av doktorsexamen samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av examensbevis, betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.)

Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Ansök nu

Tekniker inom efterbehandling

Designer
Läs mer Sep 21
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 46 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Beskrivning av arbetsplatsen
Media-Tryck är interntryckeriet inom Lunds universitet.

Tryckeriet producerar alla former av trycksaker, från böcker och broschyrer till affischer och storformat. Vi erbjuder även tjänster inom print-on-demand, original och layout, grafiska profiler, efterbehandling, utskrifts- och kopieringsservice. Beställare är i huvudsak universitetets verksamheter. Media-Tryck har en stark position nationellt inom universitets- och högskolesektorn.

https://www.mediatryck.lu.se/

Media-Tryck är en avdelning i sektionen LU Service där även Konferens, Lokalservice, Administration och Bostäder ingår. Sektionens verksamheter arbetar med service till Lunds universitet, där vår del är trycksaksproduktion och stöd gällande den grafiska profilen. Vi är en avdelning med 15 personer där en bra arbetsmiljö är utgångspunkten för att vi ska kunna leverera bra trycksaker till universitetet.

Media-Tryck söker nu en efterbehandlare (tekniker) med utökad kompetens

Vi erbjuder
Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension. Vi har även ett flextidsavtal som skapar goda förutsättningar för balans mellan arbete och fritid. Läs mer på universitetets webbplats om att vara anställd vid Lunds universitet https://www.lu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss

Arbetsuppgifter
Som efterbehandlare på Media-Tryck arbetar du dagligen i ett produktionsteam med sex personer. Det är ett omväxlande och stimulerande arbete där alltifrån limbindning till montering på kapa ingår. De arbetsuppgifter som främst ingår i tjänsten är:

- Limbindning av böcker
- Klammerhäftning av broschyrer
- Falsning och laminering
- Skärning av papper, flyers m m
- Ringbindning av kompendier, block
- Printning av böcker, storformat samt kontorstryck

Kvalifikationer
Du behöver ha insikt i hela den grafiska processen. Eftersom mycket i vår verksamhet bygger på egna initiativ söker vi en mycket lösningsorienterad och självgående person. Vi lägger stor vikt vid att man tar eget ansvar.

- Du ska ha minst 5 års erfarenhet från den grafiska branschen.
- Du bör kunna behärska svenska och engelska i tal och skrift.

Övrigt
Anställningen gäller tillsvidare och är på 100 %. Önskat tillträdesdatum är snarast eller enligt
överenskommelse.

Provanställning kan komma att tillämpas.

Så här söker du
Anställningen söks via universitetets rekryteringssystem. Ansökan ska innehålla ett personligt brev där du beskriver hur du uppfyller kvalifikationskraven och varför du är intresserad av anställningen samt ett CV. Ansökan bör även innehålla övrigt som du önskar åberopa (kopior av examen, betyg, intyg, rekommendationsbrev, uppgifter till referenser etc)

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.

LU Service är en sektion inom universitetets gemensamma förvaltning och erbjuder såväl tjänster som produkter till universitetets verksamheter. LU Service består av sex avdelningar som arbetar med bl.a. lokalvård, vaktmästeri, reception, tryckeri, post, parkering, universitetsbutik, konferens och bostäder. LU Service har ca 270 medarbetare.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Ansök nu

Postdoktor vid avdelningen för infektionsmedicin

Forskarassistent
Läs mer Sep 22
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 46 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Beskrivning av arbetsplatsen
Projektet drivs inom avdelningen för infektionsmedicin med handledare docent Malin Inghammar i samarbete med forskargruppen EPI@LUND som leds av professor Jonas Björk.

Här arbetar doktorander och seniora forskare med olika frågeställningar genom att kombinera modern epidemiologisk metodik med detaljerade befolkningsdata på individnivå. Nyligen har ett samverkansinitiativ för bättre pandemiberedskap initierats tillsammans med flera lärosäten och regioner med omfattande finansiering ifrån bland annat Vetenskapsrådet och Vinnova.

Som arbetsplats värnar vi om en god arbetsmiljö med respekt och omtanke i våra relationer med varandra.

Vi erbjuder
Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension. Läs mer på universitetets webbplats om att vara anställd vid Lunds universitet, Jobba hos oss.

Arbetsuppgifter och ansvarsområden
En anställning som postdoktor är en tidsbegränsad meriteringsanställning som ska ge den anställde en tidig möjlighet att utveckla sin självständighet som forskare samt skapa förutsättningar för vidare meritering.

De övergripande syftena med projektet är att undersöka socioekonomiska gradienter för svår infektionssjukdom med fokus på sepsis, studera långtidskomplikationer, samt undersöka hur man kan använda observationsdata och registerdata för skattning av kausala effekter mer generellt. Projektet består både av metodologiska och mer tillämpade delar där socioekonomiska riskfaktorer, långtidseffekter och medierande faktorer studeras genom statistisk analys av individdata från kvalitetsregister och befolknings- och hälsodataregister.

Det dagliga forskningsarbetet kommer att omfatta operationalisering av forskningsidéer, tillämpning av epidemiologiska och statistiska analyser, tolkning av resultat och vetenskapligt skrivande. Du förväntas också presentera dina vetenskapliga resultat vid seminarier och konferenser, både nationellt och internationellt. Vissa undervisningsaktiviteter kan vara aktuella, liksom andra arbetsuppgifter som förekommer inom forskargruppen.

Behörighet
Behörig att anställas som postdoktor är den som har avlagt doktorsexamen eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. Bevis om att behörighetskravet är uppfyllt ska ha inkommit senast vid tidpunkten då anställningsbeslut fattas. Främst den kommer i fråga som har avlagt examen för högst tre år sedan. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter.

Bedömningsgrunder
Vid Lunds universitet ska en anställning som postdoktor ge möjlighet till vetenskaplig/konstnärlig och pedagogisk meritering. I första hand ges utrymme för meritering inom forskning, men även till viss högskolepedagogisk utbildning. Undervisning kan även ingå i arbetsuppgifterna.

Vid anställning som postdoktor kommer främst beaktas vetenskaplig/konstnärlig förmåga.

Kvalifikationer
Krav för anställningen är:
- Doktorsexamen inom epidemiologi, folkhälsovetenskap, hälsoekonomi, statistik eller annat närliggande ämnesområde
- Goda kunskaper i engelska i såväl tal som skrift
- Goda färdigheter i minst en statistikprogramvara, exempelvis R eller Stata
- God analytisk förmåga

Meriterande för anställningen är:
- Läkarexamen
- Utbildning inom datavetenskap
- Kunskap och erfarenhet av medicinska frågeställningar eller epidemiologiska
frågeställningar.
- Tidigare erfarenhet av den svenska och nordiska infrastrukturen för befolkningsforskning med registerdata.
- Erfarenhet från analys av individdata från register
- Goda kunskaper i svenska i såväl tal som skrift

Övrigt
Aktuell anställningen som postdoktor är på heltid under två år. Önskat tillträdesdatum är den 1 december 2022, eller enligt överenskommelse.

Villkor
Anställningen som postdoktor är tidsbegränsad till två, max tre år och avser heltid. Anställningen tidsbegränsas enligt avtal, “Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor”, mellan arbetsmarknadens parter (Arbetsgivarverket, OFR:s, Saco-S och SEKO) daterat 2021-11-19.

Så här söker du
Anställningen söks via universitetets rekryteringssystem. Ansökan ska innehålla ett personligt brev där du beskriver hur du uppfyller kvalifikationskraven samt varför du är intresserad av anställningen. Ansökan ska även innehålla CV, kopia av doktorsexamen samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av examensbevis, betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.)

Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Ansök nu