Lunds Universitet jobb i Lund

Hitta lediga jobb hos Lunds Universitet i Lund. Välj att läsa mer om ett jobb eller gå vidare och ansök jobbet i Lund.

Professor i arbets- och organisationspsykologi

Professor
Läs mer Maj 17
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 46 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Institutionen för psykologi söker nu en Professor i arbets- och organisationspsykologi.

Ämnesbeskrivning
Institutionens forskning inom arbets- och organisationspsykologi berör teman som stress, hälsa, välbefinnande, kreativitet, mångfald, individuella skillnader, prestation och motivation, urval och rekrytering, samt mobbning. Forskningen bedrivs i nära samverkan med aktörer inom tillämpade områden i näringslivet samt offentliga verksamheter som skola, hälso-och sjukvård, och idrott. Området arbets- och organisationspsykologi är väl representerat inom institutionens utbildningar.

Institutionen för Psykologi har nära samarbeten med andra ämnen vid Samhällsvetenskapliga fakulteten såsom statsvetenskap, sociologi, genusvetenskap, tjänstevetenskap och socialt arbete. Det finns också väl etablerade samarbeten med Medicinska fakulteten och Lunds Tekniska Högskola. Institutionens forskare har tillgång till omfattande laboratorieresurser och infrastruktur för forskning.

Arbetsuppgifter
I anställningen ingår forskning, samt undervisning och handledning på grund-, avancerad och forskarnivå inom arbets- och organisationspsykologi. En särskilt viktig uppgift är att leda och utveckla forskningen inom avdelningen för arbets- och organisationspsykologi, söka externa bidrag och aktivt bidra till samarbeten både inom fakulteten, Lunds universitet och med externa aktörer

Anställningen innefattar även administration rörande forskning och forskarutbildning, ledningsuppdrag på institutions- och övriga nivåer inom Lunds universitet. Vi förväntar oss att professorn aktivt deltar i institutionens dagliga arbete.

Behörighet/kvalifikationer
Behörig att anställas är den som har doktorsexamen i psykologi och visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet inom området arbets- och organisationspsykologi i enlighet med kraven för anställning som professor (Högskoleförordningen 4 kap 3 §).

Sökande ska tydligt kunna dokumentera aktuella och internationellt framstående akademiska meriter inkluderande forskning såväl som ledning av forskningsprojekt och undervisning inom området arbets- och organisationspsykologi. Sökande skall ha dokumenterad erfarenhet av undervisning på grund-, avancerad och forskarnivå och ha omfattande erfarenhet av att handleda doktorander. Den sökande ska ha genomgått minst fem veckors högskolepedagogisk utbildning eller ha motsvarande kunskaper som inhämtats på annat sätt.

För lärare vid Lunds universitet gäller som allmänt behörighetskrav att vara lämplig för och ha den förmåga i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl. Detta omfattar särskilt färdigheter i kommunikation, samarbete och ledarskap.

Bedömningsgrunder
Vi söker efter en person med ett framtidsorienterat forskningsprogram som präglas av excellens och nytänkande. Av stor betydelse är att den sökande har etablerat sig som självständig forskare på internationell nivå genom att ha: (1) publicerat i internationellt framstående tidskrifter och förlag i enlighet med rådande forskningstraditioner, (2) erhållit forskningsanslag som huvudsökande i konkurrens med andra forskare, (3) dokumenterad förmåga att planera och leda vetenskaplig verksamhet, liksom att etablera och leda starka forskningsmiljöer samt (4) dokumenterat nationellt och internationellt forskningssamarbete.

För fullständiga bedömningsgrunder se annons på: https://lu.varbi.com/what:job/jobID:597286/?lang=se

Ansökan
Ansökan ska vara utformad i enlighet med Samhällsvetenskapliga fakultetens anvisningar som kan hämtas på https://www.sam.lu.se/internt/sites/sam.lu.se.internt/files/anvisningar-ansokan-tilllararanstallning-och-ansokan-om-befordran-sve1.pdf

Den sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med ledigkungörelse och anvisningar samt att allt är inskannat och universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag genom rekryteringsportalen Varbi.

Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Lunds universitet är ett av landets ledande kunskapscentra för forskning och utbildning inom samhälls- och beteendevetenskap. Med verksamhet i både Lund och Helsingborg, över 700 anställda och cirka 5 700 helårsstudenter är fakulteten en av Lunds universitets största. Vi erbjuder en kreativ akademisk miljö med engagerade studenter och medarbetare. Vår huvuduppgift är att utveckla, förmedla och förvalta kunskap om samhälle, människa och organisationer i en miljö som präglas av öppenhet, tolerans och nyfikenhet.

Institutionen för psykologi kombinerar utbildning med forskning och har under senare år varit mycket framgångsrik i konkurrensen om externa forskningsmedel. Centrala forskningsområden är bl.a. arbets- och organisationspsykologi, klinisk psykologi, kognition, neuropsykologi, personlighet- och social psykologi samt utvecklingspsykologi.

Många av våra kurser är utvecklade i anslutning till forskningsprojekt och studenterna får möjlighet att ta del av aktuella forskningsrön från lärare som själva är aktiva forskare inom sina respektive områden. Vår utbildningsmiljö är sedan länge starkt internationaliserad.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Ansök nu

Bitr univ.lektor i islamologi

Universitets- och högskolelektor
Läs mer Maj 30
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
https://www.

ctr.lu.se/ och https://www.cmes.lu.se/ (CMES) söker en lovande islamolog och Mellanösternforskare som befinner sig i början av sin karriär och som forskar om islam i det samtida Mellanöstern.

Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna som är kopplade till anställningen omfattar forskning med specialisering inom utlysningen (se nedan) och undervisning i islamologi och Mellanösternstudier. Anställningen omfattar minst 50 % forskning och upp till 50 % undervisning och administration. Anställningen är förlagd till CTR men knuten till det strategiska forskningsområdet Middle East in the Contemporary World (MECW). MECW-programmet är organiserat i fyra forskningsteman och forskningsinriktningen för det biträdande lektoratet ska anknyta till ett eller flera av dessa teman: 1) Miljö och hållbar utveckling; 2) Säkerhet och hållbar fred; 3) Demokratisering, migration och hållbar socio-ekonomisk utveckling; och 4) Religion, identitet och kultur. För mer information om MECW:s forskningsprogram: https://www.cmes.lu.se/cmes-research/middle-east-contemporary-world-mecw.

Innehavaren av anställningen förväntas att bedriva forskning som bidrar till MECW:s forskningsprogram. Varje MECW-forskare bedriver självständig forskning kopplad till MECW:s övergripande tematik och kan välja sina egna forskningsfrågor, utveckla sina egna teoretiska idéer och tillämpa de forskningsmetoder de finner lämpligast. Innehavaren av anställningen förväntas också bedriva undervisning av hög kvalitet på alla nivåer i islamologi och Mellanösternstudier. Huvudsaklig arbetsplats kommer vara CMES och CTR.

Anställningen ska ge möjlighet till pedagogisk och vetenskaplig meritering. I första hand ska utrymme ges för forskningsmeritering. Inom ramen för anställningen ska möjlighet ges till fem veckors högskolepedagogisk utbildning.

Vid CTR och CMES värnar vi arbetsmiljön, varför anställda förväntas närvara aktivt i institutionsmiljön och delta i den kollegiala gemenskapen. God samarbetsförmåga är ett krav.

Centrum för teologi och religionsvetenskap (CTR) och Centrum för Mellanösternstudier (CMES)
Islamologi inrättades som ämne med en egen professur 1983. Under de fyra decennier som förflutit sedan dess har islamologer vid Lunds universitet studerat och analyserat islam och muslimer i historia och nutid, och då med särskilt fokus på hur islam tolkas och uttrycks i samtiden. Islamologi har utvecklats till ett multidisciplinärt forskningsfält som knyter an till flera olika forskningstraditioner inom humaniora och samhällsvetenskap. I och med att Oliver Scharbrodt 2022 utsågs till professor i islamologi har ämnets forskningsprofil vidgats ytterligare, vilken återspeglar mångfalden hos islam i dess olika historiska och geografiska kontexter.

Centrum för Mellanösternstudier (CMES) etablerades 2007 för att stödja, koordinera och expandera Mellanösternforskning vid Lunds universitet. CMES koordinerar det strategiska forskningsområdet (SFO) ”The Middle East in the Contemporary World” (MECW) sedan 2009. Det strategiska forskningsområdet, som leds av professor Karin Aggestam och professor Ronny Berndtsson, inkluderar mer än 30 forskare från fem olika fakulteter vid Lunds universitet.

Krav för behörighet
Avlagd doktorsexamen eller motsvarande vetenskaplig kompetens som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll, det vill säga islamologi, och de arbetsuppgifter som ingår i anställningen. Främst bör den sökande komma ifråga som har avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst fem år innan ansökningstiden gått ut. Även den som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande kompetens tidigare kan komma ifråga om det finns särskilda skäl. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet eller andra liknande omständigheter.

Ytterligare krav:
- Förmåga att undervisa på engelska.
- God samarbetsförmåga.

 Bedömningsgrunder
- god förmåga att utveckla och genomföra forskning av hög kvalitet samt
- pedagogisk förmåga.

Vidare kommer vikt att fästas vid den sökandes bedömda förmåga att nå tillräcklig meritering för befordran till universitetslektor inom tidsramen för den biträdande universitetslektorstjänsten.

Lika stor omsorg ska ägnas prövningen av den pedagogiska och vetenskapliga skickligheten.

Särskilt meriterande
- Erfarenhet av att delta i internationellt samarbete och verka i tvärvetenskapliga sammanhang.
- Forskningsmeritering och progression i islamologisk forskning och Mellanösternforskning.
- Erfarenhet av att erhålla externa forskningsanslag.
- Förmåga att självständigt planera, utveckla och genomföra forskning om islam i det samtida Mellanöstern av hög kvalitet i samarbete med andra forskare i nationella och internationella sammanhang.
- Förmåga att bedriva forskning på minst ett av språken i det samtida Mellanöstern.

Instruktioner för ansökan
Ansökan ska vara utformad i enlighet med anvisningar som kan hämtas på https://www.ht.lu.se/om-fakulteterna/lediga-anstallningar/anvisningar-for-sokande/. Den sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med utlysningstext och anvisningar samt att allt har inkommit till universitetet senast sista ansökningsdag genom rekryteringsportalen.

Lärarförslagsnämnden gör normalt ett urval bland de sökande. Detta urval kan ske i ett eller flera steg och vid behov med hjälp av sakkunniga. De sökande som går vidare till sakkunnigbedömning kan anmodas att inkomma med fysiska exemplar av sina åberopade skrifter.

Mer information om rekryteringsprocessen finns här: https://www.lu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/att-soka-en-anstallning/rekryteringsprocess-akademisk-personal

Villkor
Tidsbegränsad anställning, fyra år, enligt 4 kap 12§ i högskoleförordningen med möjlighet till befordran till universitetslektor. Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Ansök nu

Biträdande universitetslektor i teknisk mikrobiologi

Universitets- och högskolelektor
Läs mer Maj 5
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 46 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Kemiska institutionen vid LTH, Lunds universitet, rekryterar en biträdande universitetslektor.

Ämne
Teknisk mikrobiologi med inriktning mot storskalig datahantering och modellering 

Särskild ämnesbeskrivning
Ämnesområdet är inriktat mot storskalig datahantering och modellering och omfattar aspekter av industriell mikrobiologi. Huvudsakligt forskningsområde är inom kvantitativ mikrobiell fysiologi med tillämpningar inom hälsa, livsmedel, material, och/eller energi. Forskningen omfattar utveckling och applicering av bioinformatikmetoder och modeller för beskrivning av DNA, RNA, Proteiner, och metaboliter hos mikroorganismer, eller mikrobiella samhällen i tillämpade miljöer. Dessutom kommer fokus ligga på utveckling och tillämpning av matematiska modeller och maskininlärning. 

Arbetsuppgifter
Anställning som biträdande lektor är en meriteringsanställning och syftar till att innehavaren ska utveckla sin självständighet som forskare och pedagog. I arbetsuppgifterna ingår huvudsakligen forskning och undervisning. Inom ramen för anställningen ska det ges möjlighet till fem veckors högskolepedagogisk utbildning.

Arbetsuppgifterna innefattar:

- Forskning inom ämnesområdet.
- Undervisning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå.
- Handledning av examensarbetare och doktorander.
- Arbete med att söka extern forskningsfinansiering.
- Samverkan med näringsliv och samhälle.
- Administration kopplat till arbetsuppgifterna ovan.

Behörighet
Behörig att anställas som biträdande universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen eller uppnått motsvarande vetenskaplig kompetens.
Främst bör den komma i fråga som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande kompetens högst fem år före ansökningstidens utgång.

Bedömningsgrunder
Vid anställning som biträdande universitetslektor ska följande utgöra grund för bedömning av behörighet:

- God förmåga att utveckla och genomföra forskning av hög kvalitet.
- Pedagogisk förmåga.

Övriga krav

- Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift. 
- Dokumenterad forskningserfarenhet av teknisk mikrobiologi och storskalig dataanalys, och/eller modellering, och/eller systembiologi inom området.

Övriga meriter

- Dokumenterad forskningserfarenhet (till exempel från postdoc eller forskarutbildning) från annat lärosäte/institut eller relevant erfarenhet från näringsliv/offentlig verksamhet.
- Dokumenterad erfarenhet av att ha sökt och blivit beviljad forskningsmedel i konkurrens.
- Dokumenterad forskningserfarenhet av AI och dess underdiscipliner.
- Erfarenhet av att handleda doktorander och examensarbetare.
- Erfarenhet av undervisning på grundutbildningsnivå inom mikrobiologi.
- Erfarenhet av ledarskap och/eller ledarskapsutbildning.
- Erfarenhet av samverkan med näringslivet.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka pågående forskning, grundutbildning och innovation inom institutionen samt bidra till dess framtida utveckling.

Villkor
Anställningen är tidsbegränsad till 6 år och avser heltid. Anställningen tidsbegränsas enligt 4 kap 4a § HF. 

Instruktioner för ansökan
Ansökan ska skrivas på engelska. Redovisa dina meriter enligt LTHs akademiska meritportfölj, se länk nedan. Ladda upp som PDF-filer i rekryteringssystemet. Läs mer här: http://www.lth.se/jobb/sokalararanstallning/

*****************************************************************

Befordran till universitetslektor i teknisk mikrobiologi med inriktning mot storskalig datahantering och modellering

Den biträdande universitetslektorn kan under anställningsperioden ansöka om att bli befordrad till en fast anställning som universitetslektor. Bedömningen görs mot kraven nedan. Om dessa uppfylls och personen bedöms lämplig ska befordran ske. Ansökan får bara göras en gång.

Behörighet
Behörig att anställas som universitetslektor är den som har:

- Avlagt doktorsexamen eller annan motsvarande kompetens eller någon annan yrkesskicklighet av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.
- Pedagogisk skicklighet.
- Högskolepedagogisk utbildning om minst fem veckor eller på annat sätt inhämtat motsvarande kunskaper.

Bedömningsgrunder
Bedömningsgrunderna specificerar vad som ska beaktas och vilken nivå som ska uppnås, för att behörighetskraven ska anses uppfyllda. Följande bedömnings-grunder ska vara uppfyllda för anställning som universitetslektor:

- God nationell och internationell nivå som forskare, där kravet på internationell meritering ska bedömas med hänsyn till ämnets karaktär och tradition. 
- God pedagogisk förmåga, vilket innebär god förmåga att bedriva, utveckla och leda undervisning och annan pedagogisk verksamhet på olika nivåer och med varierande undervisningsmetoder.
- Förmåga att delta i handledning av doktorander i studier till doktorsexamen. 
- Förmåga att samverka med det omgivande samhället och att informera om sin verksamhet.
- Förmåga i övrigt att leda och utveckla verksamhet.

Övriga krav

- God samarbetsförmåga, självständighet och driv.
- Progression inom vetenskaplig och pedagogisk skicklighet.
- Förmåga att aktivt, självständigt och framgångsrikt söka extern finansiering.
- Förmåga att bidra till förnyelse av verksamheten. 

Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Ansök nu

Doktorand i Förpackningslogistik med fokus på logistik och handel

Doktorand
Läs mer Maj 30
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Beskrivning av arbetsplatsen
Avdelningen för Förpackningslogistik på institutionen för Designvetenskaper söker nu en doktorand till ett spännande tvärvetenskapligt projekt som ligger i skärningspunkten mellan detaljhandel, logistik och hållbarhet, och erbjuder en unik möjlighet att fördjupa sig i den dynamiska världen av modern handelslogistik.

Avdelningen har en stimulerande och internationell miljö bestående av doktorander, postdoktorer och lärare från många delar av världen. Här sker forskning, innovation och undervisning i ett öppet och kreativt klimat med samarbeten både inom akademin och med industripartners. En doktorsexamen ger dig en perfekt grund för en spännande karriär inom näringslivet eller i universitetsvärlden. 

Ämnesbeskrivning
Förpackningslogistik är ett brett ämne på institutionen för Designvetenskaper som omfamnar olika teoriområden för att uppnå effektivt och hållbart resursutnyttjande i försörjningskedjor. Förpackningslogistiks forskning fokuserar på design av tjänster, produkter och dess förpackningssystem - från råvara till konsument och återvinning – med ett helhetstänk för att möta globala och lokala samhällsutmaningar såsom hållbar utveckling. Ämnet kopplar till industriell ekonomi, marknadsföring och innovation där forskningsproblem på en mer övergripande systemnivå ingår. Forskningen inom Förpackningslogistik är ofta inspirerande av ny teknologi och tvärvetenskapliga industriella problem och omfattar allt från matematik till handfast ingenjörskonst.

Doktoranden kommer vara kopplad till ett projekt som adresserar friktionen mellan marknadens önskan att erbjuda en sömlös upplevelse till kunden och verksamhetens önskan att maximera effektiviteten i handels omnikanaler. I denna roll kommer du att ha möjlighet att utforska effekterna av ny teknik och innovationer på detaljhandelns logistiksystem. Ditt huvudsakliga fokus kommer att vara att analysera synergier och kompromisser mellan kundcentrering och verksamhetens effektivitet, ur miljömässiga, ekonomiska och sociala perspektiv. Projektet kommer att använda en blandning av kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder. Du kommer att få praktisk erfarenhet av att undersöka verkliga fallstudier och genomföra rigorösa empiriska dataanalyser.

Arbetsuppgifter
Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna ingår det även medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden.

Arbetsuppgifterna innefattar:

- forskningsprojekt, inklusive konferenser, seminarier etc.
- forskarutbildningskurser (90hp)
- medverkan i undervisning och annat institutionsarbete (max 20 %)

Behörighet
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har

- avlagt examen på avancerad nivå eller
- fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå eller
- på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kraven på särskild behörighet för Förpackningslogistik uppfyller den som har:

- minst 50 högskolepoäng med relevans för ämnesområdet, varav minst 25 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
- civilingenjörsexamen, masterexamen eller magisterexamen med relevans för ämnesområdet.

Övriga krav:

- Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
- God språklig analytisk förmåga.
- Nyfikenhet på forskning och undervisning i allmänhet, och motivation för det specifika forskningsområdet.
- Kreativitet och god förmåga till samarbete och nätverkande.
- Uthållighet och metodiskt arbetssätt.

Bedömningsgrunder
Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Bedömningen av förmågan sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå. Följande beaktas:

- Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet.
- Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem.
- Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation.
- Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t ex yrkeserfarenhet.
Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.

Vi erbjuder
Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension. Läs mer på universitets webbplats om att https://www.lu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss.

Övrigt
Endast den som är antagen till forskarutbildning får anställas som doktorand. Forskarutbildningen är fyra år vid heltidsstudier. Vid undervisning och annat institutionsarbete förlängs anställningen i motsvarande grad, dock längst till 5 år (dvs. max 20 %). Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§.

Så här söker du
Ansökan ska skrivas på engelska. Ansökan ska innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt forskningsprojektet matchar dina intressen och din utbildningsbakgrund. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.).

Välkommen med din ansökan!

Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Ansök nu

Doktorand i Transformativ innovation i periferin

Doktorand
Läs mer Jun 1
Nytt
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Beskrivning av arbetsplatsen
Tjänsten är placerad vid Institutionen för Designvetenskaper, avdelningen Innovation, i samarbete med CIRCLE (Centrum för innovationsforskning vid Lunds universitet).

CIRCLE och Avdelningen Innovation erbjuder en stimulerande tvärvetenskaplig miljö med aktiviteter och evenemang som berör diverse forskningsteman och olika dimensioner av innovationsstudier.   

Doktoranden kommer delta i forskarutbildningen Transformativ innovation och kommer att. arbeta med externt finansierade forskningsprojekt inom innovation och entreprenörskap i direkt samarbete med professorer och lektorer vid avdelningen. 

Särskild ämnesbeskrivning
Transformativ innovation är ett ämne som syftar till att förstå, förklara och förbättra aktiviteter som fokuserar på utveckling och anpassning av nya och befintliga lösningar (t.ex. system, varor och/eller tjänster) såväl som nya eller ändrade processer (t.ex. tekniska, organisatoriska och affärsmässiga) för att skapa värde för individer, grupper, företag och andra organisationer, samt samhället som helhet.

Arbetsuppgifter
Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna ingår även medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden.

Utöver engagemanget i projektet ska doktoranden vara närvarande och aktivt delta i forskningsmiljöerna vid avdelningen för innovation och CIRCLE. 

Anställningen finansieras genom extern projektfinansiering, och som sådan förväntas kandidaten bidra till syftet och målen för rundningsprojektet:  "Innovation far from major growth centres: Policy and Practice to support economic development in Europe's northern periphery”

Behörighet
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå uppfyller den som har:

- har avlagt examen på avancerad nivå, eller
- fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
- på annat sätt i Sverige eller utomlands förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kraven på särskild behörighet för Transformativ innovation uppfyller den som har:

- minst 50 högskolepoäng inom ämnesområdena för utbildning på forskarnivå varav minst 25 högskolepoäng på avancerad nivå med relevans för ämnesområdena, eller
- konstnärlig högskoleexamen, civilingenjörsexamen, civilekonomexamen, masterexamen eller magisterexamen med relevans för ämnesområdena.

 Övriga krav:

- Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift
- Erfarenhet av att genomföra kvalitativ och kvantitativ datainsamling och analys
- Dokumenterade färdigheter i akademiskt skrivande (vetenskapliga publikationer, kandidat- och masteruppsatser etc.)
- God kommunikationsförmåga

Bedömningsgrunder
Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Bedömningen av förmågan sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå. Följande beaktas:

- Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet.
- Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem.
- Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation.
- Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t ex yrkeserfarenhet.
Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.

Vi erbjuder
Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension. Läs mer om att vara anställd vid Lunds universitet på universitetets webbplats om att https://www.lu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss. 

Övrigt
Endast den som är antagen till forskarutbildning får anställas som doktorand. Forskarutbildningen är fyra år vid heltidsstudier. Vid undervisning och annat institutionsarbete förlängs anställningen i motsvarande grad, dock längst till 5 år (dvs. max 20 %). Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§.

Så här söker du
Ansökan ska skrivas på engelska. Ansökan görs elektroniskt via Lunds universitets ansökningsportal.

Ansökan ska innehålla:

- Ett kort CV
- Ett personligt brev (max 800 ord) som motiverar varför du är intresserad av denna doktorandtjänst och forskningsprojektet matchar dina intressen och din utbildningsbakgrund
- En forskningsplan (max 1000 ord, exklusive referenser) som beskriver din forskningsfråga, teoretiska ansatser och metodik
- Minst ett och högst två självständiga arbeten motsvarande minst 15 hp transformativ innovation eller annat ämne som bedöms likvärdigt
- Examensbevis eller motsvarande
- Namn och kontaktuppgifter till två referenser och två rekommendationsbrev

Välkommen med din ansökan!

Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Ansök nu

Forskningsingenjör för addititativ tillverkning (3D-printing)

Forskarassistent
Läs mer Maj 16
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 46 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Beskrivning av arbetsplatsen
Laboratoriet (labbet) för additiv tillverkning (3D-printing) vid institutionen för Designvetenskaper tillhandahåller 3D-utskrifter till studenter och anställda vid Lunds universitet samt företag i regionen.

Utöver utskrifter på beställning bedrivs även forskningsprojekt med labbets utrustning. Forskningen fokuserar huvudsakligen på konstruktion för additiv tillverkning, men även utveckling av nya utskriftstekniker och material. 3D-printutrustningen i labbet använder teknikerna SLS, SLM, SLA, BJ och FDM. Den utrustning som främst används är en SLS-skrivare från EOS och en SLM-skrivare från 3D Systems. Även FDM-skrivare används i det studentdrivna labbet.

Vi erbjuder
Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension.

Läs mer på universitetets webbplats om att vara anställd hos oss https://www.lu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss

Arbetsuppgifter och ansvarsområden
Denna tjänst riktar sig till dig som har intresse och kunskap om additiv tillverkning, samt elektronikkunnande.

Tjänsten innebär ansvar för drift och underhåll av 3D-printutrustningen i labben och innefattar att:

- Efterbehandla utskrivna delar (avlägsna pulver, avlägsna delar från byggplatta, avlägsna stödmaterial, enklare ytbehandling)
- Beräkna utskriftskostnader och fakturera för utskrifter
- Hantera beställning av material, till exempel pulver, gas och reservdelar
- Genomföra underhåll och service av 3D-printutrustningen samt hantera kontakten med maskinleverantörerna om behov finns av mer omfattande underhåll och service
- Bidra i kommunikationen, både på svenska och engelska, med företag och omgivande samhälle kring vad additiv tillverkning är och vad det kan användas till (till exempel vid studiebesök som görs i labbet).
- Bidra i marknadsföring och expansion av verksamheten inom additiv tillverkning genom att skapa relationer med olika intressenter, till exempel tillverkande företag, så att dessa intressenter har möjlighet att nyttja 3D-printutrustningen.
- Bidra i planering och genomförande praktiska aspekter i forskningsprojekt.

En mindre del av tjänsten kommer även utgöras av att stötta ordinarie lärare i några kurser inom LTHs kursutbud, vilket innefattar att

- Hålla introduktioner för studenter om Arduino och laserskärare
- Handleda studenter när de bygger mobila robotar med griparm
- Köpa in och plocka ihop robotkit-byggsatser till studenterna
- Ansvara för elektronik-labbet med tillhörande elektronikmaterial
- Beställa elektronikmaterial och sätta samman byggsatser till studenterna

Kvalifikationer
Krav för anställningen är:

- Du har erfarenhet av additiv tillverkning, både att använda 3D-printutrustning men också att underhålla och serva sådan utrustning
- Du har goda kunskaper i CAD
- Du har kunskaper om praktisk elektronik, exempelvis servon, sensorer, Arduino, strömförbrukning och felsökning.
- Du har goda kunskaper i svenska och engelska, så väl i tal som skrift
- Du kan arbeta självständigt
- Du har goda kommunikationsförmågor

Meriterande för anställningen är:

- Kunskaper inom programmering
- Tidigare erfarenhet av hantering av SLS/SLM-maskiner
- Tidigare erfarenhet av konstruktion för additiv tillverkning
- Tidigare erfarenhet av kundkontakt och att ta fram prisunderlag
- Kontaktnät med intressenter (t ex företag) som kan vilja skriva ut komponenter i labbets 3D-printutrustning
- Utbildning inom additiv tillverkning

Hänsyn kommer att tas till hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka det administrativa arbetet inom avdelningen/institutionen samt bidra till dess framtida utveckling.

Övrigt
Anställningen är tillsvidare med omfattningen 75 procent med tillträde snarats eller enligt överenskommelse.

Provanställning sex månader kommer att tillämpas

Granskning av ansökningar och urval kommer att ske efter sommaren.

Så här söker du
Ansökan ska innehålla CV och personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt anställningen matchar dina meriter. Ansökan bör även innehålla examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc)”.

Välkommen med din ansökan!

Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Ansök nu

Postdoktor i Människocentrerad design

Forskarassistent
Läs mer Maj 30
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Beskrivning av arbetsplatsen
Postdoktortjänsten är placerad vid Avdelningen för Ergonomi och Aerosolteknologi på Institutionen för designvetenskaper på LTH, Lunds Tekniska Högskola.

Ergonomigruppen har som mål att studera och förbättra interaktionen mellan människor och de produkter, tekniska system eller miljöer som de använder. Vi har etablerade samarbeten med organisationer både inom offentlig och privat sektor. För att uppnå användarcentrerad design genomför vi noggranna användarstudier för att få insikter om behoven, preferenserna och begränsningar hos de användare vi riktar oss till. Vi involverar aktivt användare i vår forskning för att säkerställa att teknik, tekniska system och organisationer löser verkliga problem och motsvarar användarnas förväntningar. 

Genom vårt samarbete med andra universitet, företag och offentliga organisationer och vårt fokus på användarcentrerade forskningsmetoder, strävar vi inom ergonomigruppen efter att förbättra människors liv och göra positiva påverkan på samhällsutvecklingen i den snabbt föränderliga kontexten av digitaliseringen.

Särskild ämnesbeskrivning
Människocentrerad design handlar om att tillgodose användarbehov och skapa meningsfulla lösningar. Det kräver kompetenser som empati, användarforskning, designtänkande, samarbete, kommunikation, kreativitet och innovation, samt UI/UX-design. Metoderna innefattar utveckling av persona, prototyptillverkning, användbarhetstestning, samskapande och iterativ design. Tillvägagångssättet kräver ett tvärvetenskapligt förfarande som kombinerar kunskap, verktyg och metoder från olika områden så som exempelvis psykologi, datavetenskap, interaktionsdesign och samhällsvetenskap.

Arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna som postdoktor ingår främst att bedriva forskning. Även undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna, dock högst en femtedel av arbetstiden. Inom ramen för anställningen ges det möjlighet till tre veckors högskolepedagogisk utbildning. Syftet med anställningen är att utveckla sin självständighet som forskare samt skapa förutsättningar för vidare meritering.

Denna postdoktortjänst innebär att man kommer arbeta i tre projekt som fokuserar på följande; 

- bärbara användargränssnitt och 'extra' robotarmar för personer med funktionsnedsättningar
- människa-robotinteraktion för förbättrat lärande och problemåtgärdande, samt
- användbarhetsaspekter av digitala system inom hemtjänsten

Arbetsuppgifterna innefattar:

- Delta i aktiviteter för att kommunicera och sprida resultaten från projekten vid nationella och internationella konferenser.
- Genomföra participativa workshops för att adressera design, etik, jämställdhet och sociala aspekter relaterade till robotarmar för rörelsenedsättning samt robotar i tillverkningsmiljöer.
- Samarbeta med internationella partners för att utveckla och utvärdera Wizard-of-Oz-experiment.
- Utforska och analysera genus, jämställdhet och etiska överväganden för robotarmar och omsätta dem i krav.
- Utforma rekommendationer för användning av bärbara användargränssnitt.
- Utvärdera robotlösningar i tillverkningsmiljöer (hos biltillverkare i Turkiet) med hänsyn till acceptans, arbetslivskvalitet, tillit, säkerhet, integritet, etik och kompetensutveckling.
- Analysera och utvärdera upphandlingsprocesser och krav inom hemtjänsten.
- Utforma rekommendationer och riktlinjer för att stödja hemtjänstorganisationer i upphandlingsprocessen.
- Utveckla metoder för utvärdering av digitala system och arbetsmiljö för yrkesutövare.

Behörighet
Behörig att anställas som postdoktor är den som har avlagt doktorsexamen, eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, inom anställningens ämnesområde. Bevis om att behörighetskravet är uppfyllt ska ha inkommit senast vid tidpunkten då anställningsbeslut fattas. Främst kommer den sökande i fråga som avlagt examen högst tre år före sista ansökningsdag. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare.

Övriga krav:

- Mycket goda kunskaper i engelska och svenska, i tal och skrift
- Dokumenterad kunskap/erfarenhet av metoder för människocentrerad design
- Dokumenterad kunskap/erfarenhet inom det vetenskapliga området människocentrerad design
- Dokumenterad erfarenhet av att arbeta i multidisciplinära teams

Bedömningsgrunder
Detta är en meriteringsanställning främst inriktad på forskning. Anställningen är tänkt som ett inledande steg i karriären och bedömningen av de sökande kommer i första hand att baseras på deras vetenskapliga meriter och potential som forskare. Särskild vikt kommer att fästas vid vetenskaplig förmåga inom ämnesområdet. 

Vid anställning av postdoktor ska följande utgöra grund för bedömning:

- God förmåga att utveckla och genomföra forskning av god kvalitet.
- Pedagogisk förmåga. 

Övriga meriter:

- Kunskap/erfarenhet inom interaktionsdesign, genuskunskap och tillämpad etik
- Kunskap/erfarenhet inom datavetenskap eller mjukvaruutveckling
- God förmåga att arbeta självständigt
- Kunskap/erfarenhet av vård och omsorg i en svensk kontext

Hänsyn kommer att tas till hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka forskningen inom avdelningen/institutionen samt bidra till dess framtida utveckling.

För mer information om tjänsten: https://lu.varbi.com/what:job/jobID:631869/?lang=se

Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Ansök nu

Institutionsadministratör vid institutionen för Arkitektur och byggd miljö

Administrativ assistent
Läs mer Maj 31
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Beskrivning av arbetsplatsen
Arbetet som institutionsadministratör vid Institutionen för arkitektur och byggd miljö innebär administration och handläggning inom ett brett område och i olika administrativa system.

Som institutionsadministratör kommer du att ingå i institutionens gemensamma kansli, en grupp med 8 medarbetare som leds av en administrativ chef. Gruppen utgör en gemensam resurs för hela institutionen med syfte att ge administrativt stöd till institutionens prefekt, ställföreträdande prefekt, enhetsföreståndare, ämnesansvariga, forskare, lärare, forskarstuderande och studenter.

Institutionen för arkitektur och byggd miljö bedriver undervisning och forskning om gestaltning, planering och produktion av byggda miljöer. Innehållsmässigt spänner institutionen över ett brett område inom ämnena arkitektur, form och design; arkitektur och kultur; boende och bostadsutveckling; miljöpsykologi samt urban design och urbanism. Institutionen medverkar i drygt hundra kurser på grundutbildnings- och forskarnivå, och ansvarar för huvuddelen av undervisningen inom Arkitektskolan med det femåriga Arkitektprogrammet samt tre internationella mastersprogram. Institutionen ger också undervisning vid Industridesignskolan samt vid Campus Helsingborg och har flera fristående kurser.

 

Vi erbjuder
Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension. Vi har även ett flextidsavtal som skapar goda förutsättningar för balans mellan arbete och fritid.
Läs mer på universitetets webbplats om att vara anställd hos oss https://www.lu.se/om-universitetet/jobba-hos-ossArbetsuppgifter och ansvarsområden
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
•    Resesamordnare
•    Rese- och utläggsräkningar
•    Stöd till externa gäster
•    Sekreterare i institutionsstyrelsen
•    Registrator (t ex hantera diarieföring, arkivering, utlämning av allmän handling)
•    Timarvoderingar
•    Fakturahantering

Även andra arbetsuppgifter kan förekomma och arbetsuppgifterna kan komma att förändras över tid. 

 

Kvalifikationer
Krav för anställningen är:
•    Utbildning motsvarande minst gymnasienivå. 
•    God samarbetsförmåga, noggrannhet, flexibilitet samt en stark servicekänsla
•    God förmåga att uttrycka dig på svenska och engelska i både tal och skrift
•    God datorvana och erfarenhet av IT-system och verktyg inklusive Office-paketet.

Meriterande för anställningen är:
•    Erfarenhet av administrativt arbete inom universitets- och högskolesektorn eller annan offentlig sektor

Hänsyn kommer att tas till hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka det administrativa arbetet inom avdelningen/institutionen samt bidra till dess framtida utveckling.

 

Övrigt 
Anställningen är tillsvidare med omfattningen på 50 procent med tillträde den 2023-10-01 eller enligt överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas. Sista ansökningsdag är den 2023-08-06, urval och intervjuer kommer därefter att ske under augusti månad. 

 

Så här söker du
Ansökan ska innehålla CV och personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt anställningen matchar dina meriter. Ansökan bör även innehålla examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc)”.

Välkommen med din ansökan!

Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Ansök nu

Forskningsingenjör i elektrofysiologi

Forskarassistent
Läs mer Maj 25
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Beskrivning av arbetsplatsen

MultiPark är ett strategiskt forskningsområde vid Lunds Universitet som bedriver både experimentell och klinisk forskning om neurodegenerativa sjukdomar, i synnerhet Parkinsons och Alzheimers.

För närvarande ingår cirka 50 forskargrupper i MultiPark, varav cirka hälften är experimentella grupper och den andra hälften kliniska gruppen. Mer information om MultiPark hittas https://www.multipark.lu.se/sv/

MultiPark finansierar ett antal tekniska plattformar med både utrustning och teknisk personal. Dessa plattformar erbjuder stöd till olika forskargrupper som behöver använda de ingående teknikerna till specifika forskningsprojekt. De MultiPark-finansierade tekniska plattformarna är ett viktigt instrument för att förverkliga vår strategiska plan och producera excellent forskning. Arbetsledare för denna tjänst är universitetslektor Daniella Rylander Ottosson, med stöd av Prof. Angela Cenci Nilsson. Inom de tekniska plattformarna som i hela MultiPark värnar vi om en god arbetsmiljö med respekt och omtanke i våra relationer med varandra. Vi arbetar ständigt för att skapa förutsättningar för arbetsglädje, utveckling och delaktighet för alla medarbetare.

Vi erbjuder

Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension.

Läs mer på universitetets webbplats om att vara anställd hos oss https://www.lu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss

Arbetsuppgifter

MultiPark erbjuder häri en finansierad tjänst som forskningsingenjör till en elektrofysiologisk plattform. Som forskningsingenjör i en elektrofysiologisk plattform ingår du i ett team med medarbetare från MultiPark och Stamcellscenter som du dagligen samarbetar med. I tjänsten som stöds av MultiPark ansvarar du för att ge stöd till olika forskargrupper i deras specifika projekt. Dina arbetsuppgifter omfattar huvudsakligen följande moment:

-Att träffa olika forskargrupper och ge råd kring vilka typer av elektrofysiologiska analyser som bäst lämpar sig till att lösa specifika vetenskapliga frågor

- Att upprätthålla en station för s.k. patch-clamp elektrofysiologi med alla dess tekniska delar

- Att hålla i plattformens bokningslistor och beräkna user fees

-Att föreslå tekniska förbättringar (uppgradering av utrustningsparken, inklusive tillägg av nya funktioner vid behov)

-Att bereda snitt av färsk gnagarhjärna (”slice”) till elektrofysiologiska registreringar och/eller stimuleringar enligt den metodologi som bäst lämpar sig till varje projekt (etiskt tillstånd för djurförsök tillhandahålls av forskargruppen)

- Att genomföra registreringar och analysera data enligt överenskommelse med forskargruppen som har begärt det

- Att analysera data och sammanställa resultat i grafisk form

-Att, vid behov, kunna bidra till experiment med elektrofysiologiska registreringar från celler.

-Att, vid behov, kunna bidra till experiment med morfologiska analyser av de registrerade nervcellerna

Även andra förekommande arbetsuppgifter kan bli aktuella, i synnerhet:

-Att ge instruktioner till studenter som använder plattformen

-Att delta i vetenskapliga möte och andra evenemang som bedrivs i MultiParks regi

Krav för anställningen är:

- Genomgått forskarutbildning och/eller postdoktoral utbildning i neurovetenskapligt ämne med ett tungt inslag av elektrofysiologiska metoder (eller i elektrofysiologiskt ämne med en tydlig neurovetenskaplig inriktning).

- Längre än 1 års praktisk erfarenhet av patch-clamp elektrofysiologi på ”slice”-preparat.

- Tekniska och teoretiska kunskaper om hur ionkanaler och synaptiska inflöden bidrar till nervcellernas elektrofysiologiska egenskaper.

- Mycket goda kunskaper i användandet av lämpliga mjukvaror och analysmetoder för att extrahera relevanta elektrofysiologiska data från de registrerade signalerna.

- Erfarenhet av mikroskopi-tekniker.

-Villighet till att arbeta med laboratoriegnagare i forskningssyfte.

-Personliga egenskaper som samarbetsvillig, flexibel, serviceinriktad, kapabel att lösa tekniska problem vid behov, samt välorganiserad (kapabel att uppskatta hur lång tid som olika experimentella moment kräver, och punktlig i deras utförande).

Meriterande för anställningen är:


- Erfarenhet av kalcium avbildningsmetoder på slice-preparat.

- Erfarenhet av programmeringstekniker.

- Kunskap om tillämpning av optogenetik till slice-preparat.

- Förmåga att samarbeta med människor som har olika bakgrund.

- Stresstålighet.

Övrigt

Anställningen är en visstids anställning  på 75% i 12 månader med tillträdesdatum 230901 eller enligt överenskommelse, dock längst till och med 240831. 

Så här söker du

Anställningen söks via universitetets rekryteringssystem. Ansökan bör innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt anställningen matchar dina meriter och kvalifikationer. Ansökan bör även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.)
Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.

Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Ansök nu

Forskningsingenjör i elektrofysiologi

Forskarassistent
Läs mer Maj 29
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Beskrivning av arbetsplatsen

MultiPark är ett strategiskt forskningsområde vid Lunds Universitet som bedriver både experimentell och klinisk forskning om neurodegenerativa sjukdomar, i synnerhet Parkinsons och Alzheimers.

För närvarande ingår cirka 50 forskargrupper i MultiPark, varav cirka hälften är experimentella grupper och den andra hälften kliniska gruppen. Mer information om MultiPark hittas https://www.multipark.lu.se/sv/

MultiPark finansierar ett antal tekniska plattformar med både utrustning och teknisk personal. Dessa plattformar erbjuder stöd till olika forskargrupper som behöver använda de ingående teknikerna till specifika forskningsprojekt. De MultiPark-finansierade tekniska plattformarna är ett viktigt instrument för att förverkliga vår strategiska plan och producera excellent forskning. Arbetsledare för denna tjänst är universitetslektor Daniella Rylander Ottosson, med stöd av Prof. Angela Cenci Nilsson. Inom de tekniska plattformarna som i hela MultiPark värnar vi om en god arbetsmiljö med respekt och omtanke i våra relationer med varandra. Vi arbetar ständigt för att skapa förutsättningar för arbetsglädje, utveckling och delaktighet för alla medarbetare.

Vi erbjuder

Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension.

Läs mer på universitetets webbplats om att vara anställd hos oss https://www.lu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss

Arbetsuppgifter

MultiPark erbjuder häri en finansierad tjänst som forskningsingenjör till en elektrofysiologisk plattform. Som forskningsingenjör i en elektrofysiologisk plattform ingår du i ett team med medarbetare från MultiPark och Stamcellscenter som du dagligen samarbetar med. I tjänsten som stöds av MultiPark ansvarar du för att ge stöd till olika forskargrupper i deras specifika projekt. Dina arbetsuppgifter omfattar huvudsakligen följande moment:

-Att träffa olika forskargrupper och ge råd kring vilka typer av elektrofysiologiska analyser som bäst lämpar sig till att lösa specifika vetenskapliga frågor

- Att upprätthålla en station för s.k. patch-clamp elektrofysiologi med alla dess tekniska delar

- Att hålla i plattformens bokningslistor och beräkna user fees

-Att föreslå tekniska förbättringar (uppgradering av utrustningsparken, inklusive tillägg av nya funktioner vid behov)

-Att bereda snitt av färsk gnagarhjärna (”slice”) till elektrofysiologiska registreringar och/eller stimuleringar enligt den metodologi som bäst lämpar sig till varje projekt (etiskt tillstånd för djurförsök tillhandahålls av forskargruppen)

- Att genomföra registreringar och analysera data enligt överenskommelse med forskargruppen som har begärt det

- Att analysera data och sammanställa resultat i grafisk form

-Att, vid behov, kunna bidra till experiment med elektrofysiologiska registreringar från celler.

-Att, vid behov, kunna bidra till experiment med morfologiska analyser av de registrerade nervcellerna

Även andra förekommande arbetsuppgifter kan bli aktuella, i synnerhet:

-Att ge instruktioner till studenter som använder plattformen

-Att delta i vetenskapliga möte och andra evenemang som bedrivs i MultiParks regi

Krav för anställningen är:

- Genomgått forskarutbildning och/eller postdoktoral utbildning i neurovetenskapligt ämne med ett tungt inslag av elektrofysiologiska metoder (eller i elektrofysiologiskt ämne med en tydlig neurovetenskaplig inriktning).

- Längre än 1 års praktisk erfarenhet av patch-clamp elektrofysiologi på ”slice”-preparat.

- Tekniska och teoretiska kunskaper om hur ionkanaler och synaptiska inflöden bidrar till nervcellernas elektrofysiologiska egenskaper.

- Mycket goda kunskaper i användandet av lämpliga mjukvaror och analysmetoder för att extrahera relevanta elektrofysiologiska data från de registrerade signalerna.

- Erfarenhet av mikroskopi-tekniker.

-Villighet till att arbeta med laboratoriegnagare i forskningssyfte.

-Personliga egenskaper som samarbetsvillig, flexibel, serviceinriktad, kapabel att lösa tekniska problem vid behov, samt välorganiserad (kapabel att uppskatta hur lång tid som olika experimentella moment kräver, och punktlig i deras utförande).

Meriterande för anställningen är:


- Erfarenhet av kalcium avbildningsmetoder på slice-preparat.

- Erfarenhet av programmeringstekniker.

- Kunskap om tillämpning av optogenetik till slice-preparat.

- Förmåga att samarbeta med människor som har olika bakgrund.

- Stresstålighet.

Övrigt

Anställningen är en visstids anställning  på 100% (med möjlighet till 75%) i 12 månader med tillträdesdatum 230901 eller enligt överenskommelse, dock längst till och med 240831. 

Så här söker du

Anställningen söks via universitetets rekryteringssystem. Ansökan bör innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt anställningen matchar dina meriter och kvalifikationer. Ansökan bör även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.)
Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.

Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Ansök nu

Postdoktor i Medicinsk strålningsfysik

Forskarassistent
Läs mer Maj 29
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Institutionen för translationell medicin är en av de sex institutionerna vid Lunds universitets medicinska fakultet.

Vi bedriver grundforskning i laboratoriemiljö, patientnära och klinisk forskning, och genomför även epidemiologiska studier.

Om forskargruppen
Vid forskargruppen Medicinsk strålningsfysik, Malmö bedrivs forskning inom det tvärvetenskapliga ämnet medicinsk strålningsfysik. Forskargruppen Medicinsk strålningsfysik leds av professor Lars E Olsson. Ett av de större projekten är MRI i strålterapi. Gruppen arbetar vid Skånes Onkologiska klinik och har bidragit till att Lund är ett internationellt ledande centrum för att integrera MRI i strålbehandlingen. Arbetsuppgifterna finns huvudsakligen vid strålbehandlingens MR-kameran och tjänsten är förlagd till Lund. Här kan du läsa mer om vår forskning: https://www.msf-malmo.lu.se/.

Vi värnar om en god arbetsmiljö med respekt och omtanke i våra relationer med varandra, och strävar efter en arbetsplats som upplevs som utvecklande och stimulerande för alla medarbetare.

Vi söker nu en postdoktor inom medicinsk strålningsfysik. Anställningen är på heltid under 2 år (med möjlighet till ett års förlängning) enligt centralt avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor. Preliminärt tillträdesdatum är 2023-10-01 eller enligt överenskommelse.

Arbetsuppgifter
Anställning som postdoktor är en tidsbegränsad meriteringsanställning som ska ge den anställde en tidig möjlighet att utveckla sin självständighet som forskare samt skapa förutsättningar för vidare meritering.

Uppgiften är att utveckla nya MRI-metoder för att karakterisera tumörer före och under strålbehandling och applicera metoderna i kliniska studier. Det är främst avancerade MRI- diffusionstekniker som kommer att utvecklas för att studera vävnadens mikrostruktur och heterogenitet men även andra funktionella MRI-metoder kan bli aktuella. Kvantitativa bildparametrar extraheras ur bilderna, testas och valideras som kliniska bildbiomarkörer. Arbetet utförs i multidisciplinärt team som förutom fysiker består av biologer, läkare och andra forskare. I tjänsten kan även ingå handledning av studenter eller doktorander, undervisning inom MR samt att delta i det gemensamma arbetet för att utveckla verksamheten vid forskargruppen.

Kvalifikationer och bedömningsgrunder
Behörig att anställas som postdoktor är den som har avlagt doktorsexamen eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. Detta behörighetskrav ska vara uppfyllt senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas, och bevis om att behörighetskravet är uppfyllt ska ha inkommit senast vid denna tidpunkt. Främst kommer den i fråga som har avlagt examen för högst tre år sedan. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter.

Vid Lunds universitet ska en anställning som postdoktor ge möjlighet till vetenskaplig och pedagogisk meritering. I första hand ges utrymme för meritering inom forskning, men även till viss högskolepedagogisk utbildning. Undervisning kan även ingå i arbetsuppgifterna. Vid anställning som postdoktor kommer främst beaktas vetenskaplig förmåga.

I övrigt görs bedömningen med utgångspunkt i följande krav för anställningen:

- Doktorsexamen inom medicinsk strålningsfysik eller annat relevant område för MRI
- Mycket goda kunskaper om MRI-fysik.
- Mycket goda kunskaper i engelska i tal och skrift.

Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper. Vi söker dig som har god samarbetsförmåga och initiativförmåga. Andra viktiga personliga egenskaper för tjänsten är noggrannhet och flexibilitet.

Meriterande för anställningen är:

- Erfarenhet av kvantitativa MRI-metoder, avancerad bildanalys, pulsprogrammering och programmering i t ex Matlab och Python.
- God förmåga till teoretisk och praktisk handledning av studenter och forskarstuderande.
- Legitimation som sjukhusfysiker

Villkor
Anställningen är tidsbegränsad till två år och avser heltid, med möjlighet till förlängning med upp till ett år. Preliminärt startdatum är 2023-10-01 eller enligt överenskommelse. Anställningen tidsbegränsas enligt avtal, “Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor”, mellan arbetsmarknadens parter (Arbetsgivarverket, OFR:s, Saco-S och SEKO) daterat 2021-11-19.

Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension. Läs mer på universitetets webbplats om att vara anställd hos oss; https://www.lu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss .

Instruktioner för ansökan
Ansökan ska ske genom rekryteringsverktyget. Den ska innehålla ett personligt brev där du beskriver hur du uppfyller eftersökta kvalifikationer, ett CV och ett examensbevis.

Välkommen med din ansökan!


 

Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Ansök nu

Doktorand i fysik

Doktorand
Läs mer Maj 30
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Av särskilt vikt för denna anställning är avdelning för synkrotronljusfysik (http://www.

sljus.lu.se) där doktorandanställningen placeras. Avdelningen har ca 60 anställda, varav hälften är doktorander. Utöver ytfysik och magnetismen, har avdelning en stark profil inom elektronspektroskopi, avbildningsmetoder och utveckling av nya metoder som nyttjar synkrotronljus. Forskning om ljus-inducerade dynamiska processer inom små kvantsystem er är ett viktigt område där av attosekund-ljuskällor vid Lund Attosecond Science Center, MAX IV-synkrotronen i Lund och frielektronlasrar i Hamburg nyttjas.

Lund Attosecond Science Center (LASC) är ett världsledande forskningscenter inom attosekundsvetenskap och involverar mer än 20 forskare från olika discipliner som arbetar med ultrasnabb vetenskap och attosekundsteknik. LASC är idag Sveriges största forskningsmiljö för studier av ultrasnabb dynamik hos materia, och tillhör Lunds Lasercentrum (LLC) som är anslutet till Laserlab Sweden och Laserlab-Europe. Vid LASC finns state-of-the-art attosekundsljuskällor med intensiva XUV-pulser (~?J pulsenergi vid 100 Hz), avstämbara XUV-pulser (vid 3 kHz) eller ultrakorta pulser med hög repetitionshastighet (200 kHz), som gör det möjligt att studera elektronrörelser i atomer, molekyler och nanosystem.

Doktorandanställningen kommer att vara knuten till forskarskolan HELIOS (https://www.heliosgraduateschool.org/) som är ett samarbete mellan Lunds universitet och Universität Hamburg, samt anläggningarna DESY.

Arbetsuppgifter

Syftet med projektet är att undersöka den dynamiken hos ultrasnabba processer i atomer och molekyler med hjälp avancerade tre-dimensionellt rörelsemängsavbildande elektron- och jonspektrometrar. Ett särskilt fokus ligger på fotojonisationsprocesser i atomer med flera elektroner, med målet att öka vår förståelse för elektronkorrelation och kvantmekaniska egenskaper hos korrelerade fermioner. I projektet ska doktoranden arbeta med experiment och utveckla metoder for att studera ultrasnabba processer bortom enkel fotojonisation med attosekundsljuskällor och i viss mån frielektronlasrar. Specifika ämnen för projektet inkluderar:

- Studier av ultrasnabb dynamik med attosekundpulser i atomer eller molekyler,
- Undersökning av samspelet mellan ultrasnabb dynamik och koherens,
- Utveckling av experimentella mättekniker som är känsliga för specifika spin-tillstånd.
Grundläggande arbete kommer att ske i samarbete med LASC. Dessutom kan experimenten utföras vid frielektronlasrar eller internt i vårt laboratorium vid Fysiska institutionen för att utveckla och testa nya tekniker innan experimenten utförs med attosekundsljuskällor.

Doktorandtjänsten tillhör projektet ”Entanglement and decoherence in ultrafast electron spectroscopy and microscopy”, som är ett samarbete mellan tre avdelningar vid Fysiska institutionen: Synkrotronljusfysik, Atomfysik och Matematisk fysik. Arbetet kommer att genomföras i samarbete med flera andra forskare och det finns goda möjligheter till samarbete med teoretiska grupper.

Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna kan det även ingå medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden.

Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som:

- avlagt examen på avancerad nivå, eller
- fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
- på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kraven på särskild behörighet för forskarutbildningsämnet fysik uppfyller den som har:

- avklarat ett självständigt arbete (t.ex. examensarbete) i relevant ämne omfattande minst 30 högskolepoäng

Den särskilda behörigheten kan också ha erhållits genom annan motsvarande utbildning, vilket prövas i varje enskilt fall. För att möjliggöra tvärvetenskapliga initiativ samt väsentliga fördjupningar inom vissa områden kan andra kvalifikationer än sökandens ämnesspecifika kompetens inom fysik tas i beaktande.

Slutligen krävs att studenten bedöms ha den förmåga som behövs för att tillgodogöra sig utbildningen.

För mer information om tjänsten: https://lu.varbi.com/se/what:job/jobID:629090/

Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid åtta institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

Fysiska institutionen är en av Lunds universitets största institutioner med cirka 400 anställda. Institutionen är gemensam för naturvetenskaplig och teknisk (LTH) fakultet. Vid institutionen finns sju forskningsavdelningar och ett antal större forskningscentra. Forskningen vid institutionen omfattar ett brett spektrum av modern fysik.

www.fysik.lu.se

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Ansök nu

Universitetsadjunkt i arkitektur

Universitets- och högskoleadjunkt
Läs mer Jun 1
Nytt
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Ämne
Arkitektur

 

Särskild ämnesbeskrivning
Ämnet omfattar arkitekturens grunder i form av arkitekturgestaltning i förhållande till olika perspektiv som plats och kontext, estetik och konstnärlighet, stadens arkitektur och urban form, användning och samhälleliga förutsättningar, teknik och material.

I ämnet ingår också förmedlingen av arkitektur och urban morfologi via olika medier som skisser, ritningar, modeller etc. samt de kreativa processer som leder fram till ett gestaltat förslag.

 

Arbetsuppgifter
Undervisning på grundnivå, framför allt i arkitektprogrammets tre första årskurser. Undervisning på avancerad nivå, framför allt i stadsgestaltning samt handledning av examensarbetare. Samverkan med näringsliv och samhälle i samband med undervisningen. Pedagogisk kompetensutveckling inom ramen för anställningen. Viss kursplanering i samråd med kollegor. Administration kopplat till arbetsuppgifterna ovan.

 

Behörighet
För behörighet som universitetsadjunkt krävs:

- Avlagd examen på avancerad nivå eller på annat sätt inhämtat motsvarande kunskaper samt har annan kompetens som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinriktning och de arbetsuppgifter som ingår i anställningen.
- Visad pedagogisk skicklighet.
- Fem veckor högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt inhämtade motsvarande kunskaper, om det inte föreligger särskilda skäl.

 

Övriga krav
- Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift, samt kunskaper i svenska, i tal och skrift.
- Avlagd examen på masternivå i arkitektur eller landskapsarkitektur.
- Erfarenhet av arbete som praktiserande arkitekt eller landskapsarkitekt efter arkitektexamen.

 

Bedömningsgrunder
Vid anställning som universitetsadjunkt ska följande utgöra grund för bedömning:

- Goda ämneskunskaper av relevans för anställningens innehåll och de arbetsuppgifter som ingår.
- God pedagogisk förmåga, vilket innebär god förmåga att bedriva och utveckla undervisning och annan pedagogisk verksamhet på olika nivåer och med varierande undervisningsmetoder.
- Mycket god yrkeserfarenhet eller annan erfarenhet av relevans för anställningen.

 

Övriga meriter
Ett dokumenterat intresse för och fallenhet för teoretisk reflektion kring arkitektur och/eller arkitektrollen. Intresse för att utveckla arkitekturens pedagogik. Förtrogenhet med den arkitektoniska gestaltningens vanligt förekommande digitala verktyg och program. Erfarenhet av ateljéundervisning.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka institutionen samt bidra till dess framtida utveckling.

 

Övrigt
Tjänsten är en tillsvidareanställning om 50 procent med start enligt överenskommelse. Sista ansökningsdag är 2023-07-31, urval och intervjuer kommer att ske under augusti månad. 

 

Instruktioner för ansökan
Ansökan ska skrivas på svenska eller engelska. Redovisa dina meriter enligt LTHs akademiska meritportfölj, se länk nedan. Ladda upp som PDF-filer i rekryteringssystemet. Läs mer här: http://www.lth.se/jobb/sokalararanstallning/

Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Ansök nu

Postdoktor i Acceleratorfysik och frielektronlaser

Forskarassistent
Läs mer Maj 17
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Särskild ämnesbeskrivning

Vid MAX IV laboratoriet finns världens första fjärde generationens lagringsring för synkrotronljus.

Dess nya egenskaper ger en dramatiskt minskad emittans för elektronstrålen vilket möjliggör fundamentalt ny forskning som använder synkrotronljus. En ring med extremt låg emittans skapar också möjlighet för andra teknologier och tekniker för att producera ljus. Frielektronlasrar kan generera extremt höga intensiteter med hög koherens både i tid och rum, men fram till nu har de varit svåra att skapa i hårdröntgenområdet vid lagringsringar och därför har man använt linjäracceleratorer.

Det här projektet siktar på att undersöka hur en frielektronlaser i röntgenområdet skulle kunna konstrueras så att man drar nytta av egenskaperna i en 4e generationens lagringsring. Projektet innebär studier av frielektronlaserprocessen, röntgenkaviteter och dynamiken i själva lagringsringen

Dessutom skall projektet studera hur man kan forma den longitudinella pulsstrukturen i en lagringsring genom övertonskaviteter. Både för att kontrollera toppströmmen och undvika instabiliteter i lagringsringen.

Arbetsuppgifter

I arbetsuppgifterna som postdoktor ingår främst att bedriva forskning. Undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna, dock högst en femtedel av arbetstiden. Inom ramen för anställningen ska det ges möjlighet till tre veckors högskolepedagogisk utbildning.

Arbetsuppgifterna innefattar även:

- Simuleringar med de olika komponenterna i en lagringsringsfrielektronalser
- Utvecklingen av koncept och ideer
- Studier av övertonskavitetssystem för Max IV Laboratoriet
- Handledning av examensarbetare och doktorander
- Samarbete med projekt vid andra laboratorier


Behörighet
Behörig att anställas som postdoktor är den som avlagt doktorsexamen, eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, inom anställningens ämnesområde och som avlagts högst tre år före datum för anställningsbeslut. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare.

Den sökande bör ha solid erfarenhet av simuleringar av frielektronlasrar och modellering av acceleratorer. Vidare bör den sökande kunna arbeta både enskilt och i samarbete med övriga personer i gruppen. Förmåga att diskutera och dela kunskap och resultat är fundamentalt för att bygga kompetens inom projektet.

Kreativitet och förmåga att diskutera och i samarbete utveckla lagringsringsfrielektronlaserkonceptet är viktigt.

Övriga krav:

- Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
- En doktorsexamen i Acceleratorfysik eller motsvarande ämne.
- Erfarenhet av och goda kunskaper i modellering av frielektronlasrar (inklusive tidsberoende simuleringar).
- God kunskap inom elektronstråledynamik och erfarenhet av simuleringsprogramvara.

Bedömningsgrunder
Detta är en meriteringsanställning främst inriktad på forskning. Anställningen är tänkt som ett inledande steg i karriären och bedömningen av de sökande kommer i första hand att baseras på deras vetenskapliga meriter och potential som forskare.

Särskild vikt kommer att fästas vid vetenskaplig förmåga inom ämnesområdet.

Vid anställning av postdoktor ska följande utgöra grund för bedömning:

- God förmåga att utveckla och genomföra forskning av god kvalitet.
- Författande av vetenskapliga rapporter och förmåga att kommunicera resultat.
- Erfarenhet av att köra frielektronlasrar och acceleratorer är en fördel
- Erfarenhet av tidigare designstudier av frielektronlasrar är en fördel

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, pedagogisk förmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka pågående forskning inom institutionen samt bidra till dess framtida utveckling.

Villkor

Anställningen är tidsbegränsad till max 2 år och avser heltid. Anställningen tidsbegränsas enligt avtal, “Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor”, mellan arbetsmarknadens parter daterat 2022-02-01 (Arbetsgivarverket, OFR:s, och Saco-S).

Instruktioner för ansökan

Ansökan ska skrivas på engelska och innehålla:

- Meritförteckning/CV inklusive publikationslista.
- Ett personligt brev och en generell beskrivning av tidigare forskningsarbete och framtida forskningsintressen (max tre sidor).
- Kontaktuppgifter till minst två referenser.
- Kopia av examensbevis för doktorsexamen samt ev. andra intyg/betyg som du önskar åberopa.

Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid åtta institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

Fysiska institutionen är en av Lunds universitets största institutioner med cirka 400 anställda. Institutionen är gemensam för naturvetenskaplig och teknisk (LTH) fakultet. Vid institutionen finns sju forskningsavdelningar och ett antal större forskningscentra. Forskningen vid institutionen omfattar ett brett spektrum av modern fysik.

www.fysik.lu.se

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Ansök nu

Postdoktor i medicinsk membranprotein strukturbiolog

Forskarassistent
Läs mer Maj 2
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 46 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Beskrivning av arbetsplatsen

Med denna tjänst avser vi att fördjupa vårt arbete med att på molekylärnivå förstå hur TRP-jonkanaler fungerar.

Detta är ett samarbetsprojekt mellan två grupper som leds av Pontus Gourdon och Peter Zygmunt. Här är ett axplock av artiklar som nyligen publicerats av grupperna (se även tinyurl.com/vc2dsamz):

- Zhang et al (2022) Nature Communications 13(1):7483
- Moparthi et al (2022) Nature Communications 13(1):6113
- Salustros et al (2022) Nature Communications 13(1):5121
- Li et al (2022) Nature Communications 13(1):4339
- Wiuf et al (2022) Science Advances 8, eabn4331
- Grønberg et al (2021). Elife 10:e73124
- Li et al (2021) Nature Communications 12(1):3973
- Wang et al (2021) Nature Communications 12(1):2956

- vi erbjuder tillgång till en välutvecklad forskningsinfrastruktur.

- en spännande tvärvetenskaplig miljö med många nationella, internationella och industriella samarbetspartners.

- ett forskningsklimat som inbjuder till livlig, öppen och kritisk diskussion inom och över olika forskningsområden.

Vi söker nu en postdoktor på heltid tidsbegränsat under 2 år med önskad start så snart som möjligt  eller enligt överenskommelse. 

Vi erbjuder

- Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension.

- en arbetsmiljö med lagarbete, nära arbetsrelationer, nätverksaktiviteter bland unga forskare och sociala aktiviteter.

- en arbetsplats präglad av professionalism, jämlikhet och en sund balans mellan arbete och privatliv.

Läs mer på universitetets webbplats om att vara anställd hos oss https://www.lu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss

Arbetsuppgifter och ansvarområden 

Vi söker en skicklig och motiverad postdoktor  med intresse av att arbeta med membranproteiner för att på molekylärnivå förstå hur de fungerar. Du som anställs kommer att utföra experimentell forskning med fokus på cryo-EM för att förstå hur TRP-kanaler regleras i normal och patofysiologi. Även andra förekommande arbetsuppgifter kan bli aktuella. Tjänsten inkluderar också resor för insamlande av cryo-EM data. Forskningen kommer att ledas gemensamt av Pontus Gourdon och Peter Zygmunt.

Kvalifikationer 

För tjänsten krävs

• Du ska ha en doktorsexamen inom relevant område och examen får inte vara äldre än tre år.
• Du ska ha erfarenhet av tvärvetenskapliga samarbeten.
• Du ska ha utmärkta kunskaper i engelska i tal och skrift.
• Du ska också uppfylla minst två av nedanstående tre krav:
• Du ska ha erfarenhet av kloning, produktion och rening av membranproteiner.
• Du ska ha erfarenhet av single particle cryo-EM av membranproteiner, inklusive beredning och frysning av proteinprover.
• Du ska ha erfarenhet av screening av prover med ”state-of-the-art” elektronmikroskop som Talos, Glacios och Krios.


Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper Du ska vara ambitiös, kreativ, ha god samarbetsförmåga och initiativförmåga och en hög grad av självständighet.

Övrigt 

Anställningen är 2 år med omfattningen 100 procent med tillträde så snart som möjligt eller  enligt överenskommelse. Möjlighet till förlängning finns.

Så här söker du
Anställningen söks via universitetets rekryteringssystem. Ansökan ska innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt anställningen matchar dina meriter (maximalt två sidor). Ansökan ska även innehålla CV (maximalt två sidor), examensbevis eller motsvarande, publikationslista, samt uppgifter till två referenser.

Villkor
Du ska ha avlagt doktorsexamen (eller en utländsk examen som bedöms likvärdig med doktorsexamen) inom ett relevant område senast tre år före ansökningsperiodens slut. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag i fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter. 

Anställningen är tidsbegränsad till 2 år enligt ”Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor” och avser heltid. 

Bedömningsgrunder vid Lunds universitet

God förmåga att utveckla  och genomföra forskning av god kvalitet samt Pedagogisk förmåga. 

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan

Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Ansök nu

Doktorand i Biomedicinsk teknik (biomekanik)

Doktorand
Läs mer Maj 26
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Beskrivning av arbetsplatsen
Forskargruppen inom biomekanik tillhör Institutionen för Biomedicinsk teknik.

Den tvärvetenskapliga gruppen har i dagsläget ca 12 forskare. Forskningen fokuserar på att förstå sambanden mellan rörelseapparatens mekanik och biologi, dess degenerativa sjukdomar och läkning av kroppens vävnader. Experimentella metoder kombineras med mekanisk modellering. Forskningen appliceras på kliniska problem inom ortopedin för att öka förståelsen och förbättra behandling av sjukdomar relaterade till rörelseapparatens vävnader. Målet är att skapa en inkluderande miljö baserad på samarbete och tillit med stort stöd för personlig utveckling mot att bli en oberoende forskare. 

Forskningen är knuten till LTHs profilområde Teknik för Hälsa. Mer information om gruppens forskning finns på följande sidor: https://bme.lth.se/research-pages/biomechanics/eller genom Twitter @Lund_BioMech. 

Ämnesbeskrivning
Biomekanisk analys av höftsjukdomar

Höftbesvär hos barn leder till ökad risk för att utveckla artros i vuxen ålder. En tidig diagnos av abnormal utveckling av höften är därför avgörande för att öka livskvaliteten och minska sammhällskostnaderna för artros. Diagnos skall inte enbart ställas utifrån anatomi, utan även utifrån höftens funktion ur ett biomekaniskt perspektiv. 

Syftet med det här projektet är att minska påverkan av höftrelaterade sjukdomar hos barn och vuxna genom att införa en ny metod för att diagnostisera onormal höftutveckling hos barn. Metoden bygger på att rekonstruera 3D-modeller av höften utifrån kliniska röntgenbilder i 2D med hjälp av en statistisk formmodell. Höftmodellerna i 3D innefattar höftben, lårben och ledbrosk och möjliggör för en ny typ av multifaktoriell analys av höftledens biomekanik. Tre olika aspekter kommer vägas samman och länkas till risken för att utveckla artros: höftanatomin samt den mekaniska responsen av både ledbrosket och benen under daglig rörelse.

Arbetsuppgifter
Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna kan det även ingå medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden.

Arbetsuppgifterna innefattar:

- Du kommer framför allt att forska inom projektet beskrivet ovan. Forskningen innefattar design, planering och genomförande av numeriska studier samt utveckling och programmering av nya algoritmer.
- Du förväntas delta i handledning av examensarbeten på mastersnivå. 
- Du förväntas resa och presentera forskning vid vetenskapliga konferenser och besöka samarbetspartners.  

Behörighet
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har

- avlagt examen på avancerad nivå eller 
- fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå eller
- på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kraven på särskild behörighet för Biomedicinskt teknik uppfyller den som har:

- minst 45 högskolepoäng på avancerad nivå med relevans för ämnesområdet (se den allmänna studieplanen här: (https://www.phd.lth.se/fileadmin/phd/files/allm_studieplaner/Biomedicinsk_teknik_sv.pdf).

Övriga krav
- Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
- En bakgrund inom biomedicinsk teknik, maskinteknik, sjukhusfysik, eller motsvarande. 

Bedömningsgrunder
Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Bedömningen av förmågan sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå. Följande beaktas:

- Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet.
- Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem.
- Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation.
- Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t ex yrkeserfarenhet.
Övriga meriter:

- Erfarenhet av programmering och bildanalys är viktigt, helst med tillämpningar inom Biomedicinsk teknik.
- Erfarenhet av finita elementmetoden anses positivt. 
- Kunskap om (bio)mekanik anses positivt.
- Kunskap om maskininlärning anses positivt.
- Pedagogiska kompetenser/erfarenhet inom handledning/undervisning anses positivt.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.

Vi erbjuder
Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension. Läs mer på universitets webbplats om att https://www.lu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss. 

Övrigt
Endast den som är antagen till forskarutbildning får anställas som doktorand. Forskarutbildningen är fyra år vid heltidsstudier. Vid undervisning och annat institutionsarbete förlängs anställningen i motsvarande grad, dock längst till 5 år (dvs. max 20 %). Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§.

Så här söker du
Ansökan ska skrivas på engelska. Ansökan ska innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt forskningsprojektet matchar dina intressen och din utbildningsbakgrund. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.). Du ombeds även att svar på urvalsfrågorna.

Välkommen med din ansökan!

Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Ansök nu

Doktorand i teknisk mikrobiologi: Dricksvattens mikrobiom

Doktorand
Läs mer Jun 1
Nytt
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Beskrivning av arbetsplatsen

Tjänsten ingår i en forskargrupp som undersöker mikrobiella aspekter av vattenkvalitet ur ett ekologiskt perspektiv.

Vi är en internationell grupp som använder DNA-sekvensering och andra mikrobiella karakteriseringsmetoder för att beskriva och förstå processer i industriella vattensammanhang. Utöver detta specifika forskningsprojekt arbetar vi med mikrober i dricksvatten, badvatten och avloppsvatten samt de molekylära metoder som krävs för att analysera dessa mikrober.


Ämnesbeskrivning
Även om det finns många beskrivningar av mikrobiella samhällen i vattentekniska sammanhang, vet man lite om deras funktion och interaktion. Majoriteten av forskningsmaterialet har karaktäriserat bakterier i dessa system, både i vatten och biofilm. En förståelse för olika arters roller i dessa samhällen kan användas för att övervaka deras funktion och rörelse i realtid med hjälp av mikroskopi, flödescytometri och DNA-sekvensering. Detta kan i sin tur ge information till chefer och processingenjörer vid vattenbolag och industriella samarbetspartners om bästa praxis för vattenrening och övervakning.

Doktorandprojektet kommer att använda mikrobiella DNA-metoder och bioinformatisk hantering av stora datamängder för att utforska biofilter för dricksvattenproduktion. Syftet är att undersöka hur biofiltrens funktion kommer att anpassas till en framtid med klimatförändringar.

Arbetsuppgifter

Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna ingår det även medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden.

Vi söker dig som är uppfinningsrik, nyfiken och noggrann med en stor ambition att lösa både lokala och globala problem. Du kommer att planera och genomföra provtagning av vattenmiljöer i fullskalig dricksvattenreningsproduktion och genomföra laboratorieexperiment inom mikrobiologi. Du kommer att hantera och sammanställa stora datamängder, inklusive metagenomik-data, med hjälp av olika programvaror. Du kommer att resa till olika provtagningsplatser samt till kurser och möten. Du tycker om att arbeta med olika discipliner och att utforska olika ämnen utanför dina specialkunskaper.

 

Detta doktorandprojekt är en del av forskarskolan AquaClim, som utgör en del av FORMAS strategiska agenda för forskning för transformativ och hållbar samhällsplanering. Det betyder att du kommer att ha ytterligare aktiviteter kopplade till denna forskarskola som omfattar kommunikation med intressenter och deltagande i interdisciplinära kurser utanför traditionella ingenjörssammanhang.Arbetsuppgifterna innefattar (t.ex.)

- Fältarbete med insamling av vatten och biofilm.
- Analys av stora datamängder av metagenomiska och andra typer av data (t.ex. bilder, vattenkvalitet).
- Sammanställning av presentationer och dokument baserade på forskningsresultat.
- Vetenskapliga kommunikation inom forskarskolan AquaClim.

För mer information:

https://lu.varbi.com/what:job/jobID:634133/?lang=se

Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Ansök nu

Project Manager Fundraising

Affärsutvecklare
Läs mer Maj 29
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Ange gärna löneanspråk i din ansökan.

Development Office vid Lunds universitet ansvarar för att skapa, utveckla och vårda ett långsiktigt och ömsesidigt utbyte mellan universitetet och näringsliv, stiftelser, organisationer samt privatpersoner för att genom filantropiska medel stärka universitetet och dess forskning och utbildning. Externa medel spelar en allt viktigare roll för att finansiera strategiska satsningar i syfte att stärka ställningen som ett av Europas ledande universitet.

Sedan flera år bedrivs ett framgångsrikt arbete med fundraising, både nationellt och internationellt, och vår framgångsrika donationskampanj i samband med universitetets 350-årsjubileum fick mycket uppmärksamhet nationellt. Vi vill bibehålla en hög ambitionsnivå och söker nu en ny fundraiser. Vi erbjuder ett spännande och utmanande uppdrag i en kreativ universitetsmiljö.

Du arbetar med att etablera och utveckla relationer mellan universitetet och donatorer och samarbetspartners med syfte att säkerställa långsiktig finansiering från den privata sektorn. Du är intresserad av människor och relationer. Kundvård är en mycket viktig del av vårt arbete, och i detta arbete ingår att medverka i att arrangera evenemang för befintliga och potentiella donatorer. Du är en ambassadör för Lunds universitet och söker nya kontakter regionalt och nationellt. Arbetet bygger på intresse för såväl vetenskap och akademi som omvärldens och donatorernas behov.

Arbetet är i en stark utvecklingsfas och du har möjlighet att vara med på en spännande resa. Du arbetar i nära samarbete med fakulteter och universitetets ledning. Du är en viktig medspelare för att vi ska lyckas i våra ambitioner. Du har ett engagemang för avdelningens långsiktiga utveckling och kan hitta nya möjligheter för fundraising.

Tjänsten är en heltidstjänst med placering i Lund. Du rapporterar till avdelningschefen för Development Office, som är en avdelning inom sektionen Forskning, samverkan och innovation (FSI).

Kvalifikationer

- Du har relevant akademisk utbildning
- Du har erfarenhet av att generera intäkter och komma till avslut utifrån ett professionellt affärsmässigt arbetssätt
- Du har erfarenhet av att ta ansvar för att initiera och leda projekt från idé till avslut enligt plan
- Du har erfarenhet av och genuint intresse för att identifiera, upparbeta och långsiktigt utveckla och vårda kundrelationer
- Du har en mycket god förmåga att kommunicera skriftligt och muntligt, såväl på svenska som engelska, med erfarenhet av att målgruppsanpassa budskap och erbjudanden
- Du har ett genuint intresse intresse för universitetets verksamhet
- Du är strukturerad och har god administrativ förmåga

Det är meriterande

- Om du har arbetat i en säljande roll med hög grad av personlig kontakt, i tjänsteföretag och speciellt private banking
- Om du har arbetat med fundraising
- Om du redan har upparbetat ett stort personligt nätverk inom relevanta områden

Stor vikt läggs vid personliga egenskaper

- Du kan balansera driv och initiativförmåga med uthållighet
- Du tänker strategiskt och målinriktat samtidigt som du är operativ
- Du är representativ, utåtriktad, orädd och van att ta nya kontakter
- Du är kvalitetsmedveten, lyhörd och serviceinriktad med god förmåga att samarbeta och bygga nätverk

Ansökan

Anställningen söks via universitetets rekryteringssystem. Ansökan ska innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och paå vilket sätt anställningen matchar dina meriter. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc).

Intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden.

Denna rekrytering utförs av Human Capital. Varmt välkommen med din ansökan!

Sektionen Forskning, samverkan och innovation (FSI) har ett övergripande ansvar för att stödja lärare, forskare och ledning på olika nivåer i frågor som rör forskningsfinansiering, nyttiggörande av forskningsresultat, kommersiellt eller på annat sätt, uppdragsutbildning, studentinnovation och samverkan med det omgivande samhället. FSI består av fem avdelningar med totalt över 100 medarbetare: LU Innovation, Forskningsservice, Samverkan, Uppdragsutbildning och Donatorrelationer. FSI leds av en sektionschef och har en viktig strategisk roll för universitetets utveckling lokalt, nationellt och internationellt.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Ansök nu

Universitetslektor i klinisk psykologi

Universitets- och högskolelektor
Läs mer Maj 31
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Institutionen för psykologi söker nu en universitetslektor i klinisk psykologi för särskild visstidsanställning under 7 månader.

Arbetsuppgifter
Anställningen innebär undervisning och handledning och examination på grund- och avancerad nivå vid psykologprogrammet och psykoterapeutprogrammet med inriktning mot klinisk psykologi, psykoterapi och kognitiv beteendeterapi. I undervisningen kan även inkluderas uppdrag i form av kursledning, kursutveckling och kursadministration. Undervisning kan även förekomma inom andra ämnesområden t.ex. allmän psykologi och vid fristående kurser. Undervisningen sker på svenska och på engelska.

Merparten av undervisningen och examinationerna kommer att ske på svenska, varför god kunskap i såväl skriven som talad svenska är nödvändig.

Behörighetskrav
Behörig att anställas som universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen inom psykologi, visat pedagogisk skicklighet i undervisningen, genomgått högskolepedagogisk utbildning omfattande tio veckor eller förvärvat motsvarande kunskaper. Om det föreligger särskilda skäl kan del av den högskolepedagogiska utbildningen genomföras under det första anställningsåret. För behörighet krävs dokumenterad förmåga att undervisa på svenska och engelska på universitet- och högskolenivå. För behörighet till den aktuella tjänsten krävs även att den sökande har svensk psykolog- och psykoterapeutlegitimation med inriktning mot kognitiv beteendeterapi samt har handledarkompetens inom psykoterapi med samma inriktning. Erfarenhet av vetenskapligt arbete är meriterande.

Bedömningsgrunder
Erfarenhet avseende handledning och undervisning inom kognitiv beteendeterapi är särskilt meriterande. Vidare ska dokumenterad förmåga att planera, initiera, leda och utveckla undervisning, liksom förmåga att forskningsanknyta undervisningen tillmätas betydelse. Dokumenterad förmåga att bidra till arbete beträffande högskolepedagogisk utveckling och utbildningskvalité ingår i den pedagogiska skickligheten.

Eftersom den aktuella tjänsten innefattar undervisning och examination inom ramen för utbildning inom psykoterapi kommer också de sökandes meriter avseende professionell kompetens och erfarenheter av arbete inom detta område ges vikt vid tillsättningen.

Personliga egenskaper såsom noggrannhet, förmåga till eget ansvarstagande samt förmåga till samarbete anses viktiga för att fullgöra anställningen väl. Personliga förhållanden (t ex föräldraledighet) som vid meritvärderingen kan räknas den sökande till godo bör anges i samband med redogörelsen för meriter och erfarenheter.

Universitetet kommer i denna rekrytering främst att beakta den som efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet anses ha de bästa förutsättningarna att genomföra aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten inom institutionen för psykologi.

Anställningsvillkor
Tidsbegränsad särskild visstidsanställning på 17% till 2024-01-31. Start enligt överenskommelse

Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Lunds universitet är ett av landets ledande kunskapscentra för forskning och utbildning inom samhälls- och beteendevetenskap. Med verksamhet i både Lund och Helsingborg, över 700 anställda och cirka 5 700 helårsstudenter är fakulteten en av Lunds universitets största. Vi erbjuder en kreativ akademisk miljö med engagerade studenter och medarbetare. Vår huvuduppgift är att utveckla, förmedla och förvalta kunskap om samhälle, människa och organisationer i en miljö som präglas av öppenhet, tolerans och nyfikenhet.

Institutionen för psykologi kombinerar utbildning med forskning och har under senare år varit mycket framgångsrik i konkurrensen om externa forskningsmedel. Centrala forskningsområden är bl.a. arbets- och organisationspsykologi, klinisk psykologi, kognition, neuropsykologi, personlighet- och social psykologi samt utvecklingspsykologi.

Många av våra kurser är utvecklade i anslutning till forskningsprojekt och studenterna får möjlighet att ta del av aktuella forskningsrön från lärare som själva är aktiva forskare inom sina respektive områden. Vår utbildningsmiljö är sedan länge starkt internationaliserad.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Ansök nu

Processledare med inriktning på Facility management

Fastighetsförvaltare
Läs mer Maj 29
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa.

Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.

Beskrivning av arbetsplatsen - Med-service

Enheten för Med-service är Medicinska fakultetens serviceorganisation och tillhandahåller tjänster till fakultetens samtliga verksamheter. Vid enheten arbetar vi ständigt för att skapa förutsättningar för arbetsglädje och delaktighet för alla medarbetare. I nuläget har enheten strax över 30 medarbetare.

Enheten för Med-service är indelad i följande avdelningar:

- avdelningen för fastighet och säkerhet,
- avdelningen för teknik och service,
- avdelningen för enhetsstöd.

Vi söker nu en ny processledare med inriktning på Facility Management (FM) med placering på avdelningen fastighet och säkerhet. Avdelningen för fastighet och säkerhet ska verka för ändamålsenliga och funktionella lokaler. 

Vi erbjuder

Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension. Läs mer på universitetets webbplats om att vara anställd hos oss: Jobba hos oss

Ansvarsområde

Som processledare FM kommer du att ansvara för frågor som berör drift- och serviceleveranser vid samtliga sajter och byggnader, i både Lund och Malmö. Processledarens huvudsakliga ansvarsområde innebär att:

- samordna och övervaka efterlevande av åtaganden för såväl inkommande som utgående servicetjänster,
- följa upp avvikelser i serviceleveranser och drift och underhåll av ingående byggnader,
- delta samt i förekommande fall representera enheten och universitetet i kontakter med fastighetsägaren gällande löpande drift och underhåll av fastigheterna samt jämtemot stödja verksamheter avseende serviceleveranser.

Arbetsuppgifter

Dina huvudsakliga arbetsuppgifter som processledare FM innebär att du ska:

- stödja den dagliga driften av fastighets- och servicetjänster inom avdelningen,
- stödja ärendehantering för fastighets- och servicetjänster,
- stödja underhålls-, anpassnings- och ombyggnadsprojekt,
- administrera köpta och levererade tjänster,
- stödja lokalhantering,
- bistå avdelningschefen med att verkställa uppdrag från styrelse och ledning.

Utöver ovanstående kan även andra arbetsuppgifter som berör ansvarsområdet tillkomma.

Kvalifikationer

Som sökande ser vi att du har följande formell utbildning och / eller erfarenheter:

- eftergymnasial utbildning inom fastighetsadministration, facility management, service management eller motsvarande,
- utbildning och / eller erfarenhet av projektledning,
- erfarenhet av arbete inom fastighetsförvaltning eller motsvarande,
- erfarenhet av arbete med verksamhetsledningssystem,
- erfarenhet av utredningsarbete,
- god svenska i tal och skrift,
- god engelska i tal och skrift.

Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper. Arbetsuppgifterna kräver att du har god kommunikationsförmåga, god samarbetsförmåga och förmåga att arbeta självständigt. Det är viktigt att du har en väl utvecklad servicekänsla samt en professionell och positiv framtoning. Vi ser gärna att du tar dig an dina arbetsuppgifter på ett ansvarsfullt sätt och har en stark vilja att främja en god teamkänsla.

Övrigt

Beredskapstjänstgöring var 5-6 vecka ingår i arbetet vilket innebär, när man har beredskap, att man ska kunna infinna sig på arbetsplatsen inom 60 minuter.

Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid (100 %), provanställning kan komma att tillämpas. Tillträde: snarast / enligt överenskommelse.

Så här söker du

Anställningen söks via universitetets rekryteringssystem. Ansökan ska innehålla ett personligt brev där du beskriver hur du uppfyller kvalifikationskraven och varför du är intresserad av anställningen samt ett CV. Ansökan bör även innehålla övrigt som du önskar åberopa (kopior av examen, betyg, intyg, rekommendationsbrev, uppgifter till referenser etc). Om urvalsfrågor finns upplagda så ser vi gärna att ni besvarar dessa (hänvisa inte till CV:et). 

Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Ansök nu

Universitetsadjunkt i datavetenskap med inriktning mot programmering

Universitets- och högskoleadjunkt
Läs mer Maj 29
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Ämne
Datavetenskap.

Särskild ämnesbeskrivning
Ämnesområdet omfattar datavetenskap med särskild inriktning mot programmering för studenter på inledande kurser. 

Arbetsuppgifter
Institutionen för datavetenskap vid LTH bedriver utbildning inom civilingenjörsutbildningar, högskoleingenjörsutbildningar och fristående. Arbetsuppgifterna innefattar i huvudsak undervisning i fristående kurser på grundnivå, samt deltagande i utveckling av institutionens utbud inom livslångt lärande, där det ingår både att undervisa som lärare och att utveckla kurser i samarbete med andra lärare. I arbetet ingår samarbete med andra lärare, främst inom undervisning men även med forskande personal.

Behörighet
För behörighet som universitetsadjunkt krävs: 

- Avlagd examen på avancerad nivå eller på annat sätt inhämtat motsvarande kunskaper samt har annan kompetens som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinriktning och de arbetsuppgifter som ingår i anställningen.
- Visad pedagogisk skicklighet.
- Fem veckor högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt inhämtade motsvarande kunskaper, om det inte föreligger särskilda skäl. 

Övriga krav:

- Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift. 

Bedömningsgrunder
Vid anställning som universitetsadjunkt ska följande utgöra grund för bedömning:

- Goda ämneskunskaper av relevans för anställningens innehåll och de arbetsuppgifter som ingår.
- God pedagogisk förmåga, vilket innebär god förmåga att bedriva och utveckla undervisning och annan pedagogisk verksamhet på olika nivåer och med varierande undervisningsmetoder. 
- Mycket god yrkeserfarenhet eller annan erfarenhet av relevans för anställningen.

Övriga meriter:

- Erfarenhet från digitala lärplattformar för undervisning och examination, till exempel för distansundervisning.
- Erfarenhet av att undervisa i Python-programmering.
- Yrkeserfarenhet från industriell mjukvaruutveckling.
- Goda kunskaper inom pedagogik för studenter på grundnivå, särskilt med fokus på nybörjarstudenter, samt undervisning av studenter med varierande förkunskaper.
- Erfarenhet från undervisning på universitetsnivå.

Vi söker dig som har god samarbetsförmåga, driv och självständighet. Vidare har du god förmåga att arbeta strukturerat, en god kommunikativ förmåga och god förmåga att skapa kontakter och underhålla relationer. Hänsyn kommer också att tas till hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka institutionen samt bidra till dess utveckling. 

Instruktioner för ansökan
Ansökan ska skrivas på engelska. Redovisa dina meriter enligt LTHs akademiska meritportfölj, se länk nedan. Ladda upp som PDF-filer i rekryteringssystemet. Läs mer här: http://www.lth.se/jobb/sokalararanstallning/

Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Ansök nu

Vikarierande universitetslektor i statsvetenskap

Universitets- och högskolelektor
Läs mer Maj 29
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Vi söker dig som har en god förmåga att utveckla, leda och genomföra utbildning och forskning av hög kvalitet.

Du ska också ha god samarbetsförmåga samt ett analytiskt tänkande.

Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna består av 50 procent undervisning och 50 procent forskning. Undervisningen sker i första hand på kurser om offentlig förvaltning och internationell politik. Undervisningen innefattar även uppsatshandledning och examination. Till arbetsuppgifterna hör också kursadministration, pedagogiskt utvecklingsarbete, och att samarbeta såväl inom som mellan kurser. Forskningen bedrivs inom ramen för projektet Postdigital agenda? En socioteknisk studie av digital desinformation. Projektet syftar till att studera hur ny teknik möjliggör spridning av desinformation samt hur politiker och lagstiftare försöker agera i förhållande till digital desinformation som ett nytt samhällsproblem. Tjänsten innefattar även forskning knuten till Forskningsinstitutet för psykologiskt försvar. Den delen av verksamheten syftar till att utveckla strategiska samarbeten mellan institutioner inom forskningsområdet, initiera seminarier och forskningskonferenser, och ombesörja att resultat och trender inom forskningen om psykologiskt försvar förmedlas till berörda myndigheter och institutioner. 

Behörighet
Behörighet för anställning som lektor finns angivna i 4 kap 4 § Högskoleförordningen samt i Lunds universitets anställningsordning.

Behörig att anställas som universitetslektor är den som avlagt doktorsexamen i statsvetenskap eller i annat ämne, företrädesvis samhällsvetenskapligt, med tydlig relevans för utlysningen. Den behöriga sökanden har också visat pedagogisk skicklighet samt har de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl.

Bedömningsgrunder
Vid bedömning av de sökande kommer lika vikt att fästas vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet. Vikt fästs också vid administrativ och annan skicklighet som är av betydelse för anställningens ämnesinnehåll och arbetsuppgifter. 

Som bedömningsgrund vid anställning av en universitetslektor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställningen gälla. 

Krav för anställningen är:

Doktorsexamen i statsvetenskap.

Mycket goda kunskaper om offentlig förvaltning och internationell politik.

Tidigare erfarenhet av forskning om digital desinformation.

Tidigare erfarenhet av forskning om psykologiskt försvar.

Internationell publicering inom ovan angivna områden.

Mycket goda kunskaper i engelska.

Övrigt
Anställningen är ett vikariat under 7 månader på 100 procent med startdatum den 1 juli 2023. 

Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Lunds universitet är ett av landets ledande kunskapscentra för forskning och utbildning inom samhälls- och beteendevetenskap. Med verksamhet i både Lund och Helsingborg, över 700 anställda och cirka 5 700 helårsstudenter är fakulteten en av Lunds universitets största. Vi erbjuder en kreativ akademisk miljö med engagerade studenter och medarbetare. Vår huvuduppgift är att utveckla, förmedla och förvalta kunskap om samhälle, människa och organisationer i en miljö som präglas av öppenhet, tolerans och nyfikenhet.

Statsvetenskapliga institutionen kombinerar gamla anor med modern forskning och utbildning. Institutionen värnar ämnesbredd och metodologisk mångfald och har under lång tid varit framgångsrik i konkurrensen om externa forskningsmedel. Centrala forskningsområden är bl.a. demokrati och demokratisering, makt och förvaltning, diplomati, fred och konflikt, underrättelseanalys, politisk psykologi, genus, miljöpolitik samt välfärd. Statsvetenskapliga institutionens starka forskningsprofil avspeglas i undervisningen. Utbildningsmiljön är sedan länge starkt internationaliserad.Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Ansök nu

Amanuens för arbete med koordinationen av grundutbildningslabb vid EIT

Lärarassistent
Läs mer Maj 17
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Beskrivning av arbetsplatsen
Institutionen för elektro- och informationsteknik, Lunds tekniska högskola, har ungefär 120 anställda.

Vi bedriver forskning och undervisning inom ämnen relaterat till Halvledarteknik, Elektromagnetism, Elektroteknik, Elektroniksystem, Kommunikationsteknik, kommunikationsnätverk, Internet och Informationssäkerhet. Vi har 70-75 kurser på ett år fördelat på civilingenjörs- och Mastersutbildningarna i Lund och Högskoleingenjörsutbildningen i Helsingborg. På institutionen har vi mycket laborativ verksamhet, både inom forskning och undervisning. Vi har ett större forskningslabb med infrastruktur för forskning inom elektroniksystem och trådlös kommunikation samt inom 5G- och 6G-nätverk och applikationer. Inom undervisning har vi flera specialanpassade lab för exempelvis elektronikkonstruktion och kommunikationsnätverk.

Arbetsuppgifter
Som amanuens kan dina arbetsuppgifter variera och arbetsuppgifterna ska ge en inblick i den akademiska världen på den fakultet där du bedriver studier.

Vi söker en amanuens som ska arbeta med att vara kontakt för den övergripande
koordinationen av institutionens grundutbildningslabb och dess utrustning. Arbetet sker under ledning av studierektor. Vissa undervisningsrelaterade arbetsuppgifter kan ingå i tjänsten.

Arbetsuppgifterna innefattar:

- Övergripande skötsel av undervisningslabb och utrustning.
- Assistera i utveckling av laborationslokaler och utrustning för grundutbildning.
- Administration kopplat till undervisningslabb och utrustning.

Kvalifikationer
Behörig att anställas som amanuens är den som är antagen till utbildning på grund- eller avancerad nivå vid fakulteten. Examen får inte vara uttagen.

Krav för anställningen är:

- att vara antagen till utbildning inom sektionerna för Elektroteknik eller Datateknik, eller närliggande program.
- goda betyg från kurser inom institutionen, speciellt tillämpade och laborativa kurser.
- god förmåga att uttrycka sig på svenska och engelska i såväl tal som skrift.

Meriterande för anställningen är:

- arbetslivserfarenhet inom relevanta områden.
- förmåga att ta eget ansvar och att jobba individuellt såväl som i grupp.
- erfarenhet av undervisning.

Vi erbjuder
Lunds universitet är en statlig myndighet som erbjuder goda anställningsvillkor. Med en anställning som amanuens får du som student en möjlighet att förena studier med arbete för att komplettera dina teoretiska kunskaper med praktisk arbetslivserfarenhet inom akademin. Läs mer på universitets webbplats om att https://www.lu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss 

Övrigt
Anställningen är tidsbegränsad under perioden 21 augusti 2023 – 14 januari 2024 och avser omfattning 25%, eller enligt överenskommelse. Anställningen får inte påverka amanuensens studier negativt och får inte kombineras med andra anställningar. Bestämmelser gällande utbildningsanställning som amanuens finns i Högskoleförordningen (SFS 2017:284), 5 kap 8-12 §§. Anställningen omfattas av Flextidsavtal för T/A-personal.

Så här söker du
Ansökan ska innehålla CV och personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt anställningen matchar dina meriter. Vi ber dig bifoga utdrag från LADOK som intygar din behörighet. Ansökan bör även innehålla övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.).

Välkommen med din ansökan!

Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Ansök nu

Postdoktor i ultrasnabb optik

Forskarassistent
Läs mer Maj 29
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Beskrivning av arbetsplatsen
Atomfysik är en av sju avdelningar vid fysiska institutionen och omfattar ungefär femtio anställda, inklusive femton PhD studenter.

Vid avdelningen bedrivs både grundforskning och tillämpad forskning inom optik och lasrar, till exempel atom- och molekylfysik med ultrakorta ljuspulser, högintensiv laserplasmafysik, kvantinformation och biofotonik. Avdelningen driver en högeffektlaseranläggning, med flera avancerade femtosekundslasersystem. Avdelningen är en del av en stor tvärvetenskaplig forskningsmiljö inom Lunds universitet, Lunds lasercentrum, LLC. Avdelningen är också starkt involverad i grundutbildningen, särskilt inom LTHs fotonikprogram.

Vid högeffektslaseranläggningen bedrivs forskning om generering och tillämpning av extremt korta ljuspulser, i attosekunds- och det extremt ultravioletta området. Forskningen sträcker sig från utveckling av ultrasnabba laserteknologi till extremt icke-linjär optik till studier av elektrondynamik i atomer, molekyler samt mer komplexa system med attosekundsljuspulser. Ultrasnabb laserteknologi, inklusive utveckling av CEP-stabila pulser och karakteriseringsmetoder, är en stor del av forskningsverksamheten.

Särskild ämnesbeskrivning
Projektet är inriktat mot utvecklingen av dispersion scan (d-scan) metoden för karakteriseringen av ultrakorta ljuspulser. D-scan metoden, som först föreslagits 2011, har sitt ursprung från ett samarbete mellan Lund och Porto Universitet. Den är idag etablerad i många forskningslaboratorier runt om världen och kan även köpas kommersiellt.

Du kommer att vara verksam inom ett projekt, finansierat av European Innovation Council (EIC), med målet att utveckla nya d-scan implementeringar som kan karakterisera enskilda ultrakorta ljuspulser från synligt till infrarött spektralt område. Projektet fokuserar på experimentell implementation och utveckling av nya matematiska metoder för pulsrekonstruktion med hjälp av maskininlärning.

Projektet drivs i samarbete med företaget Sphere Ultrafast Photonics från Porto.

Arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna som postdoktor ingår främst att bedriva forskning.  Du kommer bli del av en liten grupp inom en större forskningsgrupp. Även undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna, dock högst en femtedel av arbetstiden. Inom ramen för anställningen ges det möjlighet till tre veckors högskolepedagogisk utbildning. Syftet med anställningen är att utveckla sin självständighet som forskare samt skapa förutsättningar för vidare meritering.

Arbetsuppgifterna innefattar:

- Utveckling och tillämpning av dispersion scan-metoden, inklusive utvecklingen av matematiska metoder.
- Operation och utveckling av femtosekundslasersystem och deras tillämpningar t.ex. generering av attosekundspulser och pump-probexperiment.
- Handledning av examensarbetare och doktorander.
- Undervisning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå.
- Kollaboration med industri och samhället.
- Administration i anknytningen till forskningsprojektet.

Behörighet
Behörig att anställas som postdoktor är den som har avlagt doktorsexamen, eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, inom anställningens ämnesområde. Bevis om att behörighetskravet är uppfyllt ska ha inkommit senast vid tidpunkten då anställningsbeslut fattas. Främst kommer den sökande i fråga som avlagt examen högst tre år före sista ansökningsdag. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare.

Övriga krav:

- Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
- Erfarenhet av att bedriva och använda femtosekundslasersystem.
- Erfarenhet inom ultrasnabb optik, inkluderande pulskarakterisering med etablerade metoder, t.ex. d-scan, FROG, SPIDER, RABBIT, Streaking eller liknade.
- Dokumenterad erfarenhet at bedriva forskning inom ultrasnabb optik.

Bedömningsgrunder
Detta är en meriteringsanställning främst inriktad på forskning. Anställningen är tänkt som ett inledande steg i karriären och bedömningen av de sökande kommer i första hand att baseras på deras vetenskapliga meriter och potential som forskare. Särskild vikt kommer att fästas vid vetenskaplig förmåga inom ämnesområdet.

Vid anställning av postdoktor ska följande utgöra grund för bedömning:

- God förmåga att utveckla och genomföra forskning av god kvalitet.
- Pedagogisk förmåga.

Övriga meriter:

- Erfarenhet med matematiska metoder inom ultrasnabb optik, inklusive rekonstruktion av ultrakortar pulser.
- Erfarenhet med utvecklingen av ultrakorta laserpulskällor.
- Efarenhet av övertonsgenerering och attosekundsfysik.
- Erfarenhet av pump-probexperiment.
- Övriga färdigheter inom exempelvis programmering, dataanalys, vakuumteknik, mekanisk design eller elektronik.
- Dokumenterad självständighet inom forskningsområdet.
- Bra samarbetsförmåga inom små och stora grupper.

Hänsyn kommer att tas till hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka forskningen inom avdelningen/institutionen samt bidra till dess framtida utveckling.

För annonsen i sin helhet se www.lu.se

Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.

Fysiska institutionen är en av Lunds universitets största institutioner med cirka 350 anställda. Vid institutionen finns sju forskningsavdelningar och ett antal större centrumbildningar. Forskningen vid institutionen täcker ett brett spektrum av modern fysik. www.fysik.lu.se.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Ansök nu

Postdoktor i miljövetenskap

Forskarassistent
Läs mer Maj 24
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Ämnesbeskrivning och arbetsuppgifter

I arbetsuppgifterna som postdoktor ingår främst att bedriva forskning.

Undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna, dock högst en femtedel av arbetstiden. Inom ramen för anställningen ska det ges möjlighet till tre veckors högskolepedagogisk utbildning.

Denna postdoktor kommer att arbeta i ett tvärvetenskapligt projekt vid Centrum för miljö- och klimatvetenskap. Inom projektet utvecklas ett konceptuellt ramverk för hur naturbaserade lösningar kan generera synergier och mildra konflikter mellan bevarande av biologisk mångfald, klimatåtgärder, folkhälsa och mänskligt välbefinnande. Genom att ramverket utvecklas av ett tvärvetenskapligt team, bygger det på kunskap om biologisk mångfald, ekologiska processer, miljöpsykologi, och epidemiologi. En central del i arbetet är att systematiskt kartlägga befintlig evidens för hur avvägningar och synergier mellan klimatnytta, biologisk mångfald och hälsa kan påverkas av naturbaserade lösningar. Fokus är på i vilken mån det finns mekanistiska kopplingar, t.ex. genom att den biologiska mångfalden påverkar ekosystemens motståndskraft mot klimatförändringar, och i vilken mån det finns indirekta associationer, t.ex. genom att ekosystemens struktur påverkar både mångfald och klimat. Empiriska eller modellbaserade analyser kommer att användas för att undersöka hur utformning och/eller rumslig placering av naturbaserade lösningar påverkar synergier och konflikter mellan bevarande av biologisk mångfald och övriga syften med naturbaserade lösningar som t.ex. kolinlagring.

Behörighet

Behörig att anställas som postdoktor är den som avlagt doktorsexamen, eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, inom anställningens ämnesområde och som avlagts högst tre år före datum för anställningsbeslut. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare.

Vi söker en ekolog, miljövetare eller liknande, med god förståelse för vetenskapliga metoder relaterade till kunskapssyntes, ett starkt intresse för tvärvetenskaplig forskning, ett intresse för att utveckla evidensbaserade och multifunktionella lösningar på globala hållbarhets- och folkhälsoutmaningar, och en motivation att bidra till utvecklingen av ett nytt forskningsfält i knutpunkten mellan klimat, biologisk mångfald och hälsa.

Vi lägger stor vikt vid personliga kvalifikationer, där den framgångsrika kandidaten är noggrann, strukturerad, tar stort personligt ansvar både individuellt och för samarbetet med en större forskargrupp.

Övriga krav:

- Avlagd doktorsexamen i ekologi, miljövetenskap, eller liknande
- Dokumenterad kunskap om biologisk mångfald, bevarandebiologi, ekosystemekologi eller relaterade ämnen
- Dokumenterade färdigheter i att producera och publicera forskning av hög kvalitet
- Utmärkt förmåga att arbeta i lag
- Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift, då det krävs i det dagliga arbetet

Meriterande:

- Erfarenhet av tvärvetenskapligt arbete
- Erfarenhet av kunskapssyntes (t.ex. systematisk review av litteratur, metaanalys)
- Dokumenterad kunskap om forskningsområdet, t.ex. vad gäller naturbaserade lösningar, bevarandebiologi, eller skogsekologi
- Tidigare erfarenhet av samverkan med avnämare
- Dokumenterade färdigheter i statistisk analys av komplex ekologisk data eller dokumenterad erfarenhet av ekologisk modellering

Bedömningsgrunder
Detta är en meriteringsanställning främst inriktad på forskning. Anställningen är tänkt som ett inledande steg i karriären och bedömningen av de sökande kommer i första hand att baseras på deras vetenskapliga meriter och potential som forskare. Särskild vikt kommer att fästas vid vetenskaplig förmåga inom ämnesområdet.

Vid anställning av postdoktor ska följande utgöra grund för bedömning:

- God förmåga att utveckla och genomföra forskning av god kvalitet.
- Pedagogisk förmåga.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka pågående forskning inom institutionen samt bidra till dess framtida utveckling.

Villkor

Anställningen är tidsbegränsad till 2 år och avser heltid. Anställningen tidsbegränsas enligt avtal, “Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor”, mellan arbetsmarknadens parter daterat 2022-02-01 (Arbetsgivarverket, OFR:s, och Saco-S).

Instruktioner för ansökan

Ansökan ska skrivas på engelska och innehålla:

- Meritförteckning/CV inklusive publikationslista.
- En generell beskrivning av tidigare forskningsarbete och framtida forskningsintressen (max tre sidor).
- Kontaktuppgifter till minst två referenser.
- Kopia av examensbevis för doktorsexamen samt ev. andra intyg/betyg som du önskar åberopa.

 Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.

Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid åtta institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

Centrum för miljö- och klimatvetenskap, CEC (http://www.cec.lu.se/sv/) bedriver forskning, utbildning och kommunikation om miljövetenskap och klimatforskning vid Lunds universitet.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Ansök nu

Postdoktor i miljövetenskap

Forskarassistent
Läs mer Maj 24
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Särskild ämnesbeskrivning

För att utveckla ett hållbart skogsbruk krävs grundläggande förståelse för vilka miljömässiga och ekonomiska konsekvenser alternativa skötselformer och policyer har.

Denna postdoc kommer inom det Formas-finansierade projektet ForestPath att bidra till ansatser att undersöka hur biologisk mångfald, klimat, sociala värden och ekonomi kan balanseras genom olika policyer och skötselformer för skogen. Tjänstens fokus är att förutspå vilka konsekvenser olika former av skötsel har för biologisk mångfald och bidra till att spåra dessa till underliggande förändringar av policyer. Detta kräver utveckling av robusta metoder som kopplar biologisk mångfald till de strukturer i skogen som påverkas av skogsbruk och dess utformning. För detta ändamål används befintlig data för att utveckla modelleringsansatser som kan förutsäga konsekvenser av olika former av skogsskötsel och relevanta policyer på biologisk mångfald i svenska skogar.

Arbetsuppgifter

I arbetsuppgifterna som postdoktor ingår främst att bedriva forskning. Undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna, dock högst en femtedel av arbetstiden. Inom ramen för anställningen ska det ges möjlighet till tre veckors högskolepedagogisk utbildning.

Postdoktorn kommer att utveckla, parameterisera och validera modeller som kopplar mångfald av fåglar och växter till struktur i skogen som påverkas av skogsskötsel. Med statistiska metoder såsom Joint Species Distribution Modelling och andra typer av hierarkiska modeller kommer existerande och ny artdata relateras till rumsligt överlappande habitat- och marktäckningsdata. Inom projektet kommer dessa modeller att 1) integreras med planeringsmodeller (för skogsekosystem och –skötsel) som kan förutsäga skogens framtida struktur under olika antaganden av dess skötsel, och 2) kombineras med jämförande analyser för att utvärdera effekten av ändringar i skogspolicyer.

Arbetet kommer att utföras i en tvärvetenskaplig projektgrupp med expertis i bland annat ekologi, biologisk mångfald, och mekanistisk modellering. Postdoktorn förväntas presentera resultat vid internationella konferenser, producera vetenskapliga artiklar av hög kvalitet och delta i spridning av resultaten. Interaktioner med avnämare ingår i projektet. Postdoktorn förväntas också aktivt delta i och bidra till övergripande vetenskapliga diskussioner i forskningsgruppen.

Behörighet
Behörig att anställas som postdoktor är den som avlagt doktorsexamen, eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, inom anställningens ämnesområde och som avlagts högst tre år före datum för anställningsbeslut. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare.

Krav

- Dokumenterade färdigheter i statistisk analys av komplex ekologisk data
- Kunskap om skogsekologi och/eller bevarandebiologi
- Visade färdigheter i vetenskaplig publicering
- Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift

Meriterande

- Färdigheter i och erfarenhet av statistisk analys av förhållanden mellan biologisk mångfald och markanvändning
- Färdigheter i och erfarenhet av att använda fjärranalysdata och GIS för att analysera markanvändning
- Kunskap om hur vegetation representeras i ekosystemmodeller

Bedömningsgrunder
Detta är en meriteringsanställning främst inriktad på forskning. Anställningen är tänkt som ett inledande steg i karriären och bedömningen av de sökande kommer i första hand att baseras på deras vetenskapliga meriter och potential som forskare. Särskild vikt kommer att fästas vid vetenskaplig förmåga inom ämnesområdet.

Vid anställning av postdoktor ska följande utgöra grund för bedömning:

- God förmåga att utveckla och genomföra forskning av god kvalitet.
- Pedagogisk förmåga.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka pågående forskning inom institutionen samt bidra till dess framtida utveckling.

Villkor

Anställningen är tidsbegränsad till 2 år och avser heltid. Anställningen tidsbegränsas enligt avtal, “Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor”, mellan arbetsmarknadens parter daterat 2022-02-01 (Arbetsgivarverket, OFR:s, och Saco-S).

Instruktioner för ansökan

Ansökan ska skrivas på engelska och innehålla:

- Meritförteckning/CV inklusive publikationslista.
- En generell beskrivning av tidigare forskningsarbete och framtida forskningsintressen (max tre sidor).
- Kontaktuppgifter till minst två referenser.
- Kopia av examensbevis för doktorsexamen samt ev. andra intyg/betyg som du önskar åberopa.

Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid åtta institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

Centrum för miljö- och klimatvetenskap, CEC (http://www.cec.lu.se/sv/) bedriver forskning, utbildning och kommunikation om miljövetenskap och klimatforskning vid Lunds universitet.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Ansök nu

Doktorand i teoretisk fysik med inr mot beräkningsbiologi & biologisk fysik

Doktorand
Läs mer Maj 26
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Ämnesbeskrivning

Teoretisk fysik med inriktning mot beräkningsbiologi och biologisk fysik.

Modellering, simuleringar och analys av experimentella data är oumbärliga verktyg i studier av biomolekylär dynamik. Vi söker en doktorand som kommer att utveckla metoder för modellering och simulering av reaktion-diffusionsprocesser knutna till experiment på cell-receptorbindningsdynamik. Arbetet kommer att bedrivas i nära samarbete med experimentella partners.

Arbetsuppgifter

Studenten ska numeriskt simulera reversibla reaktions-diffusionssystem och utveckla metoder för spårning av fluorescensmärkta molekyler i ett sådana system. Studenten kommer också att introducera nya metoder för parameteruppskattning (av diffusionskonstanter för fria och bundna tillstånd och av associations-/dissociationshastigheter) för experimentella data. Proceduren för parameteruppskattning kommer att involvera modellering av molekyldynamik samt fotonstatistik och kameraresponsmodellering. Arbetet rör biofysisk modellering, beräkningar och tillämpad matematik.

Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna ingår det även medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden.


Behörighet
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har

- avlagt examen på avancerad nivå eller
- fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, med innehåll som är relevant för forskarutbildningen eller
- på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Särskild behörighet

Kraven på särskild behörighet för teoretisk fysik med inriktning mot beräkningsbiologi uppfyller den som har utbildning på grundnivå i biomedicinska ämnen, kemi, fysik, matematik eller datalogi, och därutöver minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå i bioinformatik, beräkningsbiologi eller närbesläktade områden.

Den särskilda behörigheten kan också ha erhållits genom annan motsvarande utbildning, vilket prövas i varje enskilt fall.

Övriga krav:

- Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
- Stark bakgrund inom teoretisk fysik med erfarenhet av simuleringar och modellering av stokastiska processer
- God programmeringserfarenhet
- Praktisk erfarenhet av att arbeta med experimentella data

Bedömningsgrunder
Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Bedömningen av förmågan sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå. Följande beaktas:

- Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet.
- Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem.
- Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation.
- Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t ex yrkeserfarenhet.
Övriga meriter:

- Erfarenhet av modellering och simulering av cell-receptor-dynamik är meriterande.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.Villkor
Endast den som är antagen till forskarutbildning får anställas som doktorand. Forskarutbildningen är fyra år vid heltidsstudier. Vid undervisning och annat institutionsarbete förlängs anställningen i motsvarande grad, dock längst till 5 år (dvs. max 20 %). Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§.


Instruktioner för ansökan
Ansökan ska skrivas på engelska. Ansökan ska innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt forskningsprojektet matchar dina intressen och din utbildningsbakgrund. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.).

Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid åtta institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

Centrum för miljö- och klimatvetenskap, CEC (http://www.cec.lu.se/sv/) bedriver forskning, utbildning och kommunikation om miljövetenskap och klimatforskning vid Lunds universitet.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Ansök nu

Projektassistent Neurala stamceller

Forskarassistent
Läs mer Jun 1
Nytt
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Beskrivning av arbetsplatsen

Vid forskargruppen för Neurala stamceller bedrivs forskning om hur hjärna utvecklas.

Forskningen har sedan flera år legat i framkant inom stamcellsfältet där vi använder reprogrammering, iPS celler, stamceller och neural differentiering för att skapa och studera modeller av den humana hjärnans utveckling. Vidare använder vi den kunskap vi tar fram om humana neurala stamceller för att utveckla nya cell-baserade behandlingar. Gruppen leds av professor Anna Falk och består av både forskande och teknisk personal. Verksamheten är lokaliserad på Biomedicinskt centrum i Lund. https://www.stemcellcenter.lu.se/research-groups/falk kan du läsa mer om vår spännande forskning. 

Vi erbjuder

Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension.

Läs mer på universitetets webbplats om att vara anställd hos oss https://www.lu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss

Arbetsuppgifter och ansvarsområden

Som Projektassistent inom forskargruppen arbetar du i ett forskningsprojekt med fokus på humana neurala stamceller och dess potential i att modellera hjärnans utveckling och som cellterapibehandling. I dina arbetsuppgifter ingår huvudsakligen analys av transkriptom data både bulk RNAseq och scRNAseq. 

Kravprofil

För anställningen krävs:

-Avslutad Master inom Bioinformatik

-Dokumenterad erfarenhet single-cell sekvenserings analys i R

-Dokumenterad erfarenhet av konstruktion av gene regulatory networks

-God vetenskaplig förmåga att planera och analysera experiment

-God förmåga att fungera bra i samarbetsprojekt både inom gruppen och med andra forskargrupper samt med andra discipliner

-Positiv inställning och med ett driv att lyckas

-God förmåga att presentera forskning i tal och skrift

- att du är strukturerad, noggrann, uthålligt och med stort intresse för stamceller, analyser och den mänskliga hjärnan 

-Erfarenhet av analys av scRNAseq från stamceller och cellterapiprodukter

-Erfarenhet av att bedöma och analysera data från litteraturen

Meriterande för anställningen är:

-erfarenhet av identifiering, bedömning, nedladdning och analys av data från litteraturen

-teoretisk erfarenhet av stamceller och analys av heterogenitet i stamcells differentieringar

Övrigt

Anställningen är en visstidsanställning under 6 månader på 100 procent med startdatum den 1 September 2023 eller enligt överenskommelse, dock längst till och med 2024-02-29.

Så här söker du

Anställningen söks via universitetets rekryteringssystem. Ansökan ska innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt anställningen matchar dina meriter. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.)”

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.

Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Ansök nu

Universitetsadjunkt i arkitektur, vikariat

Universitets- och högskoleadjunkt
Läs mer Jun 1
Nytt
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Ämne
Arkitektur

 

Särskild ämnesbeskrivning
Ämnet omfattar arkitekturens grunder i form av arkitekturgestaltning i förhållande till olika perspektiv som plats och kontext, estetik och konstnärlighet, användning och samhälleliga förutsättningar, teknik och material.

I ämnet ingår också förmedlingen av arkitektur via olika medier som skisser, ritningar, modeller etc. samt de kreativa processer som leder fram till ett gestaltat förslag.

 

Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna innefattar:

- Undervisning på grundnivå, framför allt inom ateljéundervisningen i arkitektprogrammets två första årskurser.
- Undervisning på avancerad nivå och handledning av examensarbetare kan förekomma i mindre utsträckning.
- Samverkan med näringsliv och samhälle i samband med undervisningen.
- Pedagogisk fortbildning inom ramen för anställningen.
- Viss kursplanering i samråd med kollegor.
- Administration kopplat till arbetsuppgifterna ovan.

 

Behörighet
För behörighet som universitetsadjunkt krävs:

- Avlagd examen på avancerad nivå eller på annat sätt inhämtat motsvarande kunskaper samt har annan kompetens som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinriktning och de arbetsuppgifter som ingår i anställningen.
- Visad pedagogisk skicklighet.
- Fem veckor högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt inhämtade motsvarande kunskaper, om det inte föreligger särskilda skäl.

 

Övriga krav
- Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift.
- Avlagd arkitektexamen.
- Erfarenhet av arbete som praktiserande arkitekt efter arkitektexamen.

 

Bedömningsgrunder
Vid anställning som universitetsadjunkt ska följande utgöra grund för bedömning:

- Goda ämneskunskaper av relevans för anställningens innehåll och de arbetsuppgifter som ingår.
- God pedagogisk förmåga, vilket innebär god förmåga att bedriva och utveckla undervisning och annan pedagogisk verksamhet på olika nivåer och med varierande undervisningsmetoder.
- Mycket god yrkeserfarenhet eller annan erfarenhet av relevans för anställningen.

 

Övriga meriter
- Ett dokumenterat intresse för och fallenhet för teoretisk reflektion kring arkitektur och/eller arkitektrollen.
- Intresse för att utveckla arkitekturens pedagogik.
- Förtrogenhet med den arkitektoniska gestaltningens vanligt förekommande digitala verktyg och program.
- Erfarenhet av ateljéundervisning.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka institutionen samt bidra till dess framtida utveckling.

 

Övrigt
Anställningen är ett vikariat till och med 2023-12-31 på 50 procent. Önskat startdatum 2023-08-01 eller enligt överenskommelse.

 

Instruktioner för ansökan
Ansökan ska skrivas på engelska. Redovisa dina meriter enligt LTHs akademiska meritportfölj, se länk nedan. Ladda upp som PDF-filer i rekryteringssystemet. Läs mer här: http://www.lth.se/jobb/sokalararanstallning/

 

Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Ansök nu

Forskningskoordinator för arbete i projekt A5GARD

Vårdutvecklare
Läs mer Jun 1
Nytt
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Beskrivning av arbetsplatsen
Den forskargrupp där anställningen är placerad utvecklar fast och mobilt bredband.

Många av projekten är inriktade mot framtidens vård och framtidens transportsystem.

Arbetsuppgifter 
Din uppgift är att driva projektarbete där bland annat rapportering av projektresultat, att arrangera konsortiemöten och event samt omvärldskontakter ingår. Projekten har ofta fokus på användning av teknik och dataanalys inom vård och omsorg.

Arbetsuppgifterna innebär insamling, analys och presentation av frågeställningar och resultat. Inriktningen på arbetet styrs till stor del av de rapporter och leveranser som planeras inom projekten och du kommer att få ett stort ansvar för färdigställandet av dessa.

Kvalifikationer
Krav för anställningen är:

- Förståelse för teknikanvändning inom vård och omsorg och hur denna kan utvecklas.
- Erfarenhet av samarbete med både regioner, kommuner och företag inom vård och omsorg.
- Erfarenhet av att koordinera forskning inom för anställningen relevanta områden.
- Erfarenhet av att driva och koordinera projekt.
- Erfarenhet av att arrangera möten och event.
- God förmåga att samla in, analysera och sammanställa information.
- God förmåga att arbeta självständigt och också i samarbete med andra.
- Mycket god förmåga att uttrycka sig på svenska i tal och skrift.

Meriterande för anställningen är:

- Kunskap om innovationssystem och innovationsprocesser.
- Kunskap om nuläge, kunskaps- och teknikutveckling inom vård och omsorg.
- Kunskap inom området egenvård för kroniker.
- Erfarenhet av innovationsprojekt inriktade mot framtidens vård.
- Erfarenhet av innovationsprojekt inriktade mot framtidens transporter.

Hänsyn kommer att tas till hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka det administrativa arbetet inom forskargruppen samt bidra till dess framtida utveckling.

Vi erbjuder
Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension.  Läs mer på universitets webbplats om atthttps://www.lu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss 

Övrigt
Anställningen är tillsvidare med omfattningen 10 % med tillträde så snart som möjligt eller enligt överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas. Tjänstgöringsort är Stockholm.

Så här söker du
Ansökan ska innehålla CV och personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt anställningen matchar dina meriter. Ansökan bör även innehålla examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc)”. Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.

Välkommen med din ansökan!

Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Ansök nu

Biträdande forskare i molekylär barnonkologi

Forskarassistent
Läs mer Maj 22
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Beskrivning av arbetsplatsen
Forskargruppen Molekylär Barnonkologi vid institutionen för Laboratoriemedicin inom Medicinska fakulteten, bedriver idag forskning inom barncancer.

Forskargruppen arbetar just nu med preklinisk testning av nya läkemedel mot barncancer. Gruppen är internationell och omfattar medarbetare inom forskning, administration och teknik. Vi söker nu en driven och erfaren biträdande forskare som stöd i projektet.
Som arbetsplats värnar vi om en god arbetsmiljö med respekt och omtanke i våra relationer med varandra.

Vi erbjuder
Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension. Vi har även ett flextidsavtal som skapar goda förutsättningar för balans mellan arbete och fritid.
Läs mer på universitetets webbplats om att vara anställd vid Lunds universitet, https://www.lu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss

Arbetsuppgifter och ansvarsområden
Forskningsuppgiften består i att du självständigt, under ledning av projektledaren, genomföra preklinisk testning av läkemedel mot neuroblastom. I analysen ingår in vitro och in vivo preklinisk testning av läkemedel mot neuroblastom, analys av RNA-seq och andra uppgifter. Arbetsuppgifterna består även av att skriva vetenskapliga artiklar.

Kravprofil
Krav för anställningen är:

- Doktorsexamen i cancerforskning med specialisering inom translationell neuroblastomforskning.
- Erfarenhet av forskning inom neuroblastom, in vitro och in vivo modeller av neuroblastom, preklinisk läkemedelstestning, analys av transkriptionell data.
- Förmåga att bedriva oberoende forskning på avancerad nivå.
- Mycket goda kunskaper i engelska.
- God analytisk förmåga, driv samt god förmåga att samarbeta.

Meriterande för anställningen är:

- Erfarenhet av drug screening, synergy testning och patient-deriverade modeller
- Tidigare erfarenhet av att forska i liknande projekt.

Vetenskaplig skicklighet inom relevant ämnesområde är det främsta anställningskriteriet. Vid utvärderingen kommer forskningsprofil, erfarenhet och kunskap att beaktas.

Övrigt
Särskild vistidsanställning på heltid med start from 2023-07-10 eller enligt överenskommelse och som längst tom 2023-12-31

Så här söker du
Anställningen söks via universitetets rekryteringssystem. Ansökan ska innehålla ett personligt brev där du beskriver hur du uppfyller kvalifikationskraven samt varför du är intresserad av anställningen.
Ansökan ska även innehålla CV, inklusive publikationslista, en generell beskrivning av tidigare forskningsarbete, samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av examensbevis, betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.)


Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.

Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.

Institutionen för laboratoriemedicin (ILM) är en av sex institutioner vid Medicinska fakulteten. Vi bedriver ledande forskning inom det laboratoriemedicinska fältet med fokus på hur sjukdomar uppkommer och hur vi kan förbättra patienters diagnostik och behandling. Några av våra starkaste områden med forskning i världsklass, handlar om cancer-, genetik- och blodforskning.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Ansök nu

Projektassistent vid avdelningen för diagnostisk radiologi

Biostatistiker
Läs mer Jun 1
Nytt
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Beskrivning av arbetsplatsen
Forskargruppen består av proffessor Pia Maly Sundgren (neuroradiolog), proffessor Linda Knutsson (MR fysiker), och universitetslektor Markus Nilsson (MR fysiker), ett par postdocs samt flera doktorander.

Vi samarbetar nära med Neurokirurger (Johan Bengzon, Peter Siesjö), onkologer (Mattias Belting) och neurologer (Anna Rydelius). Gruppen har en bredd forskningsinriktning med fokus på användande av avancerade magnetkamera metoder för att bl.a. studera hjärntumörer både avseende diagnostik och av behandlingseffekter på hjärnan vid behandling av hjärntumörer..

Inom arbetsplatsen arbetar vi kontinuerligt för att skapa förutsättningar för arbetsglädje, utveckling och delaktighet för alla medarbetare.

Vi erbjuder
Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension. Vi har även ett flextidsavtal som skapar goda förutsättningar för balans mellan arbete och fritid. Läs mer på universitetets webbplats om att vara anställd vid Lunds universitet https://www.lu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss

Arbetsuppgifter och ansvarsområden
Som projektassistent kommer dina arbetsuppgifter främst bestå av att göra avancerade post-processing analyser av APTw signal och cerebral perfusion i ett mindre kohort av hjärnmetastaser och höggradiga hjärntumörer. Du kommer även att göra statiska analyser av eventuella skillnader mellan hjärnmetastaser och gliom. 

Även andra arbetsuppgifter inom forskargruppen kan förekomma. 

Kvalifikationer
Krav för anställningen är:
- Gå på eller ha avslutat läkarutbildningen.
- Tidigare arbetat med CEST imaging och perfusions teknik.
- Goda kunskaper biologi, kemi, kan MR och CEST teori.
- Att du är en ambitiös lagspelare och noggrann i ditt arbete.

Meriterande för anställningen är:
- Erfarenhet av att ha arbetat denna patient population tidigare.
- Goda kunskaper inom statistik.
- God kännedom om hjärnans anatomi.

Övrigt
Anställningen är en särskild visstidsanställning (SÄVA) på heltid under 1 månad i sommar.
Önskat tillträde är den 12 juni 2023, eller enligt överenskommelse. 

Så här söker du
Anställningen söks via universitetets rekryteringssystem. Ansökan ska innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt anställningen matchar dina meriter. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.)

Varmt välkommen med din ansökan!

Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Ansök nu

Doktorand klinisk minnesforskning

Doktorand
Läs mer Maj 23
Doktorandtjänst med fokus på Inflammation och modifierbara riskfaktorer vid neurodegenerativa sjukdomar, Lunds universitet


Beskrivning av projektet
Detta projekt fokuserar på neuroinflammatoriska processer och modifierbara riskfaktorer vid neurodegenerativa sjukdomar, med särskilt fokus på Alzheimers sjukdom (AD) och Parkinsons sjukdom (PD), de två vanligaste neurodegenerativa sjukdomarna i världen.

Neuroinflammatoriska processer har föreslagits vara involverade i AD och PD, men det är oklart exakt hur neuroinflammation bidrar till dessa sjukdomar. Specifikt är det oklart i vilken grad olika typer av neuroinflammation kan ha fördelaktiga eller skadliga effekter, och om sådana effekter varierar över sjukdomarnas förlopp.  Modifierbara riskfaktorer, t.ex. kardiovaskulära riskfaktorer, kan bidra till neurodegenerativa sjukdomar. Detaljerade studier i noggrant karakteriserade studiedeltagare behövs för att förstå hur olika riskfaktorer bidrar till specifika hjärnpatologier och till neuropsykologiska förändringar.

Detta projekt fokuserar på de svenska BioFINDER-studierna och bygger på omfattande neuroinflammatorisk biomarkörprofilering, inklusive högdimensionell CSF- och plasmaproteomikdata för att studera en mängd olika proteiner relaterade till inflammation och vaskulär hälsa. Biokemisk data kommer att analyseras tillsammans med genetik och avancerad multimodal hjärnavbildning.  Särskild tonvikt kommer att läggas vid integration av flera biomarkörer i relation till longitudinella MR-, PET-, kognitiva och kliniska bedömningar.


Utöver att bli en del av en stor, translationell forskningsmiljö vid Enheten för klinisk minnesforskning, kommer doktoranden också att kunna dra nytta av våra stora nationella och internationella nätverk av  samarbetspartners, inklusive för att validera resultat i andra kohorter tillsammans med externa samarbetspartners (t.ex. McGill University och Washington University).

Doktoranden kommer att bedriva forskning under handledning av professor Oskar Hansson, docent Niklas Mattsson-Carlgren, Dr. Gemma Salvadó och Dr. Alexa Pichet Binette i forskargruppen Klinisk minnesforskning med placering i Lund.

Arbetsuppgifter och ansvarsområden
Huvuduppgiften för doktoranden är att bedriva sin forskarutbildning, vilket inkluderar deltagande i forskningsprojekt och forskarutbildningskurser.

Doktoranden kommer att utveckla statistiska modeller som innehåller medicinska riskfaktorer, vätskebiomarkörer, bilder   och genetiska varianter, för att studera neuroinflammation och modifierbara riskfaktorers roller vid AD och PD.  Doktoranden kommer att skriva artiklar och presentera resultat lokalt och vid nationella och internationella konferenser.

Andra arbetsuppgifter kan innefatta: hjälp med datadelning mellan interna medlemmar och externa medarbetare; kvalitetskontroll av MR-bilder; informellt mentorskap och kompetensdelning med andra medlemmar i gruppen; eller sammansättning av ansökningar för forskningsmedel/forskarstipendier. Även andra arbetsuppgifter kan förekomma. Huvuddelen av forskningsarbetet kommer att ske i samarbete med medlemmar i forskargruppen.

Kvalifikationer
Följande krävs för tjänsten:

- Magisterexamen inom neurovetenskap, psykologi, kognitiv neuros, teknik eller en relaterad disciplin
- Goda kunskaper i muntlig och skriftlig kommunikation på engelska
- Stark kommunikations-, presentations- och skrivförmåga
- Samarbetsvilja, men med förmåga att arbeta självständigt
- Kandidaten bör vara noggrann, detaljorienterad, uppfylla tidsfrister och bör demonstrera en inre motivation för forskning om neurodegenerativa sjukdomar

Följande är meriterande:

- Särskilt intresse för demens och åldrande
- Programmeringsfärdigheter (helst R eller Python)
- Kunskap om statistisk modellering
- Tidigare forskningserfarenhet
- Erfarenhet av neuroimaging och/eller biomarkörer 

Behörighet
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har: avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Bedömningsgrund
Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1998:80. Som innehavare får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå. Vid tillsättning skall avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Förutom skyldighet att ägna sig åt egen forskarutbildning kan innehavaren åläggas att fullgöra tjänstgöring som avser utbildning, forskning och administrativt arbete enligt särskilda bestämmelser i förordningen.

Villkor
Tidsbegränsad anställning fyra år enligt HF 5 kap 7§. Startdatum bör vara mellan 1 juli och 31 oktober 2023.

Hur man ansöker
Ansökan ska ske genom universitetets rekryteringssystem: https://www.lu.se/vacancies. Den ska innehålla ett personligt motivationsbrev, ett CV, kontaktuppgifter till två referenser, ett examensbevis (inklusive en betygsutskrift) och andra dokument som du vill ska beaktas (t.ex. rekommendationsbrev). De sökande som kommer att kallas till intervju kan bli ombedda att utföra ett test för att visa grundläggande kompetens.

 

Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.

Institutionen för kliniska vetenskaper i Malmö är en av de sex institutionerna vid Lunds universitets medicinska fakultet. Vi har ett starkt fokus på klinisk och epidemiologisk forskning, och bedriver även en omfattande preklinisk laboratorieforskning.

Ansök nu

Accelerator Operator assistant, temporary position

Fysiker
Läs mer Maj 30
Lund University was founded in 1666 and is repeatedly ranked among the world’s top universities. The University has around 45 000 students and more than 8 000 staff based in Lund, Helsingborg and Malmö. We are united in our efforts to understand, explain and improve our world and the human condition.


Lund University welcomes applicants with diverse backgrounds and experiences. We regard gender equality and diversity as a strength and an asset.
Would you like to operate one of the brightest light sources in the world?

As a member of the Operations Group you will work as an operator of the three MAX IV accelerators to provide the required beam conditions for our beamlines and accelerator physicists.

This role consists entirely of shift work, with operator coverage needed 24 hours a day, 7 days a week.

This is a temporary (6 months), full-time position

Your tasks will include:

- Operation of the MAX-IV accelerators according to the agreed weekly plans
- Maintaining, as far as possible, the nominal beam conditions during delivery periods
- Documenting issues and actions as they arise
- Troubleshooting system failures
- Handover to incoming operators on shift changes
- Act as the on-site radiation safety officer when required

Qualifications
You have started a Bachelors degree in physics or an engineering discipline and/or have experience in the operation of large, complex facilities. Previous experience in the operation of accelerators in synchrotron facilities is a considerable advantage.

You enjoy programming, and have experience with Python, and/or Matlab.

You perform well as a shift worker, and are happy to work during evenings, nights, as well as during the weekend.

As a person you have strong communications skills and are comfortable solving problems within a team. You consider yourself to be a careful and efficient problem solver, naturally balancing the risks and rewards of various solutions to find the best way forward.

What we offer
When you join our MAX IV team, you step into a world of front edge science. We make the invisible visible by supporting scientist from all over the world, generating scientific results for the benefit of society. We offer you a multicultural work environment with great opportunities for personal development with respect for a healthy work-life balance.

Would you like to work in a challenging and supporting environment? Then join us and take the opportunity to make a real difference!

For further information, please visit:
https://www.lunduniversity.lu.se/about-lund-university/work-lund-university
http://www.sweden.se
https://www.maxiv.lu.se/about-us/careers/compensation-benefits/On call services may apply.MAX IV is a Swedish national large-scale research laboratory hosted by Lund University. It provides scientists from Sweden as well as internationally, with state-of-the-art instrumentation for research in areas such as engineering, physics, structural biology, chemistry and nanotechnology. It will receive up to 2 000 scientists annually, conducting ground-breaking experiments in materials and life sciences using the brilliant X-ray light.

We kindly decline all sales and marketing contacts.

Ansök nu

Två doktorander i elektroteknik med inriktning mot digital hårdvara för 6G

Doktorand
Läs mer Maj 24
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Beskrivning av arbetsplatsen
Du kommer att arbeta på Institutionen för elektro- och informationsteknik (EIT), och främst inom avdelningarna för Integrerade elektroniksystem och Kommunikationsteknologi.

Dessa avdelningar arbetar tätt tillsammans med att utveckla nästa generations trådlösa system, från teori till praktik. Du deltar i SSF CHI projektet “Large Intelligent Surfaces – Architecture and Hardware” och ELLIIT projektet ”Large Intelligent Surface testbed with remote Access”.

Ämnesbeskrivning
Ämnet är i området effektiva hårdvaruimplementationer för 6G trådlös kommunikation, inkluderande massiv MIMO och stora intelligenta ytor. Målplattformar inkluderar field programmable gate arrays (FPGA), mjukvarubaserad radio (SDR), och radiofrekvenssystem-på-chip (RF-SoC). Utvecklad hårdvara kommer att användas för test av verkliga system och i mätkampanjer.

Arbetsuppgifter
Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna ingår det även medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden.

Som doktorand kommer du att bidra till designen, utvecklingen och implementeringen av en 6G-testbädd, inklusive FPGA-implementeringen av signalbehandlingsalgoritmer och interkommunikationsprotokoll. Arbetsuppgifterna inkluderar också mjukvaruutveckling för en 6G-testbädd.

Behörighet
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har

- avlagt examen på avancerad nivå eller
- fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå eller
- på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kraven på särskild behörighet för elektroteknik uppfyller den som har:

- minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå med relevans för ämnesområdet, eller
- civilingenjörsexamen inom datateknik, elektroteknik, medicin och teknik, teknisk fysik, teknisk matematik, teknisk nanovetenskap eller informations- och kommunikationsteknik.

Övriga krav:

- Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
- Erfarenhet av design och implementering av digitala integrerade kretsar.
- Kunskaper om trådlös kommunikation, särskilt MIMO och massiv MIMO.
- Goda kunskaper om hårdvaruimplementering (FPGA, RFSoC) av signal-behandling och mjukvarubaserad radio (SDR).

Bedömningsgrunder
Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Bedömningen av förmågan sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå. Följande beaktas:

- Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet.
- Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem.
- Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation.
- Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t ex yrkeserfarenhet.
Övriga meriter:

- Erfarenhet av utvecklingsverktyg för digitala plattformar (speciellt FPGA, RFSoC, och SDR).
- Erfarenhet av verktyg för implementering och prototypframställning av trådlösa kommunikationssystem, framför allt med PYNQ (Python för Zynq FPGA).

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.

Vi erbjuder
Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension. Läs mer på universitets webbplats om att https://www.lu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss. 

Övrigt
Endast den som är antagen till forskarutbildning får anställas som doktorand. Forskarutbildningen är fyra år vid heltidsstudier. Vid undervisning och annat institutionsarbete förlängs anställningen i motsvarande grad, dock längst till 5 år (dvs. max 20 %). Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§.

Så här söker du
Ansökan ska skrivas på engelska. Ansökan ska innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt forskningsprojektet matchar dina intressen och din utbildningsbakgrund. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.).

Välkommen med din ansökan!

Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Ansök nu

Amanuens vid Institution för Livsmedelsteknik, 2 tjänster

Kemist
Läs mer Maj 31
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.


Institutionen för livsmedelsteknik förnyar och förbättrar såväl produkter som processer i hela livsmedelskedjan. Vår verksamhet har tydlig koppling till Agenda 2030 genom forskningens fokus på hållbar och näringsrik mat för framtiden.

Samarbeten med industri, råvaruproducenter och andra forskargrupper både i och utanför Sverige är en viktig del av vår strategi.

Flera kända innovationer inom livsmedel har sitt ursprung på institutionen, bland annat Oatly och Proviva.Beskrivning av arbetsplatsen

Institutionen för livsmedelsteknik, vid LTH och Lunds universitet, bedriver bland annat utbildning i livsmedelsteknik inom en rad olika utbildningsprogram.

Lunds universitet är en statlig myndighet som erbjuder goda anställningsvillkor. Läs mer på universitets webbplats om att Jobba hos oss.

Arbetsuppgifter

Som amanuens kan dina arbetsuppgifter variera och arbetsuppgifterna ska ge en inblick i den akademiska världen på den fakultet där du bedriver studier.

Som amanuens kommer du att få stöd av kursansvarig lärare som planerar övningarnas innehåll och kan svara på dina frågor angående kursens innehåll och pedagogiska upplägg. Du kommer att tillsammans med en annan amanuens ansvara för åtta övningstillfällen i kursen Livsmedelsteknik (KLGN20). Undervisningsspråket är engelska. Övningarna tar upp olika beräkningsmässiga och teoretiska aspekter av livsmedelstekniken och inkluderar frysning, mikrobiell kinetik, mass- och energiöverföring samt osäkerhetsanalys. Som en del av dina förberedelser inför övningstillfällena kommer du behöva lösa kursens övningsuppgifter.

Kvalifikationer
Behörig att anställas som amanuens är den som är antagen till utbildning på grund- eller avancerad nivå vid fakulteten (eller närliggande ämne för de gemensamma institutionerna). Examen får inte vara uttagen.


Krav för anställningen är:

- Minst 120 hp utbildning som arbetsgivaren bedömer relevant.
- Klarat kursen KLGN20 Food Engineering på LTH med betyg minst 4, eller motsvarande från annat lärosäte.
- Goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
- God kommunikationsförmåga.

Meriterande för anställningen är

- Fler avklarade kurser med inom området livsmedelsteknik eller kemiteknik, eller ämnen av liknande karaktär, helst med höga betyg.
- Tidigare erfarenhet av undervisning eller ledarskap. Tidigare undervisningserfarenhet som amanuens, övningsassistent eller liknande.

Vi erbjuder

Lunds universitet är en statlig myndighet som erbjuder goda anställningsvillkor. Med en anställning som amanuens får du som student en möjlighet att förena studier med arbete för att komplettera dina teoretiska kunskaper med praktisk arbetslivserfarenhet inom akademin.Läs mer på universitets webbplats om att https://www.lu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss

Övrigt

Anställningen är tidsbegränsad under perioden 231001-231231 och avser omfattning 13 %. Anställningen får inte påverka amanuensens studier negativt och får inte kombineras med andra anställningar. Bestämmelser gällande utbildningsanställning som amanuens finns i Högskoleförordningen (SFS 2017:284), 5 kap 8-12 §§.

Så här söker du

Vid din ansökan ombeds du att svara på urvalsfrågorna nedan. Bifoga även ett kort personligt brev (max 1 A4-sida). CV skall inte bifogas.

- Ange vilket utbildningsprogram du går och vilket år du påbörjade det.
- Ange huruvida du har examen från LTH eller ej, och i så fall från vilket utbildningsprogram
- Ett utdrag ur LADOK eller motsvarande som intygar din behörighet.
- Eventuell beskrivning över tidigare engagemang inom undervisning. Ange: kurs, kursansvarig, år, samt arbetsuppgift.
- Ange hur många av de schemalagda övningstillfällena som du kan delta i. Använd TimeEdit (https://cloud.timeedit.net/lu/web/lth1/ ) och sök på KLGN20. För att se tillfällena kommer du behöva manuellt justera tidsperioden som visas från ”Current week” till slutet av året.

Välkommen med din ansökan!Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.
 

Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Ansök nu

Internationell koordinator

Utbildningskoordinator
Läs mer Maj 23
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Beskrivning av arbetsplatsen
Humanistiska och teologiska fakulteternas kansli är en utvecklande och allsidig arbetsplats med olika yrkeskompetenser som stöttar verksamheten inom flera olika områden.

Här finns drygt 25 medarbetare som arbetar med bland annat ekonomi, kommunikation, HR-frågor, internationaliseringsfrågor samt kvalitets- och utvecklingsarbete. På kansliet arbetar vi kontinuerligt för att skapa förutsättningar för arbetsglädje, utveckling och delaktighet för alla medarbetare.

Anställningen som internationell koordinator är placerad vid Internationella kontoret, vars lokaler finns på Språk- och litteraturcentrum.  

Vi erbjuder
Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension.

Läs mer på universitetets webbplats om att vara anställd hos oss https://www.lu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss

Arbetsuppgifter och ansvarsområden
Tillsammans med ytterligare en internationell koordinator kommer du att ha ett delat ansvar för Internationella kontorets verksamhet. Arbetet är självständigt och präglas stundtals av arbetstoppar vilket gör att en förmåga att kunna prioritera och planera arbetsuppgifterna är nödvändig.

Huvuduppgiften för Internationella kontoret, som idag består av tre personer, är att erbjuda internationella möjligheter för studenter och personal, bland annat genom ett 60-tal internationella mobilitetsavtal. Internationella kontoret koordinerar även de kurser vid HT-fakulteterna som specialutvecklats för inkommande utbytesstudenter. Inom den närmsta framtiden kommer arbetet med internationalisering på hemmaplan, bland annat genom att införandet av CIM (Certificate of International Merits), intensifieras.

Dina arbetsuppgifter innebär bland annat:
- täta kontakter med studenter, personal vid HT-fakulteterna, Sektionen Externa relationer vid Lunds universitet, utländska universitet och andra svenska myndigheter
- hantering av utbytesavtal
- koordinering av utresande utbytesstudenter
- koordinering av engelskspråkiga kurser för utbytesstudenter
- medverkan i relevanta utvecklingsprojekt
- arbete i databaser och med hemsidor
- deltagande i nätverk för internationaliseringsfrågor

 I anställningen kan även övrigt administrativt arbete ingå.Kvalifikationer
 Krav för anställningen är:
- flera års dokumenterad erfarenhet av internationaliseringsarbete inom offentlig sektor
- högskoleexamen på lägst kandidatnivå
- erfarenhet av kvalificerat administrativt arbete
- mycket god förmåga att använda svenska och engelska i tal och skrift
- god vana vid att arbeta i Excel

Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper såsom god kommunikativ förmåga, flexibilitet och samarbetsförmåga. Det är också viktigt att du kan arbeta självständigt, vara initiativrik och noggrann samt vara serviceinriktad.

Meriterande för anställningen är:
- dokumenterad erfarenhet av internationaliseringsarbete inom universitets- och högskolesektorn
- högskoleutbildning med humanistisk eller samhällsvetenskaplig inriktning
- erfarenhet av arbete i SoleMOVE och LADOK, eller motsvarande system
- erfarenhet av att arbeta med hemsidor
- erfarenhet av, och kunskap om, projektledning
- erfarenhet av att utveckla arbete med ”internationalisering på hemmaplan”
- kunskaper i andra språk än svenska och engelska

Övrigt
Anställningen är tillsvidare med omfattningen 100 procent av heltid med tillträde den 10 augusti 2023 eller enligt överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas..

Så här söker du
Anställningen söks via universitetets rekryteringssystem. Ansökan ska innehålla ett personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt anställningen matchar dina meriter. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc)

Om Humanistiska och teologiska fakulteterna

Humanistiska och teologiska fakulteterna har åtta institutioner och bedriver en stor och varierad verksamhet inom forskning och utbildning. Vi har ca 700 anställda och ca 4 000 helårsstudenter.

Kansliet ger service till HT-fakulteternas gemensamma ledningsorgan och universitetets centrala ledning. En viktig uppgift är vidare att stödja och samordna fakulteternas institutioner i den decentraliserade administrationsstruktur som finns vid Lunds universitet. Kansliet fungerar också som en kunskapsbank och en rådgivande konsultinstans ifråga om relevanta lagar, förordningar och regelsystem.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Ansök nu

Laboratorieassistent i lungbiologi

Forskarassistent
Läs mer Maj 30
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Beskrivning av arbetsplatsen 
Forskargruppen för Stamceller och stamcellsreglering vid Institutionen för laboratoriemedicin inom Medicinska fakulteten bedriver för närvarande ett forskningsprojekt inom lungbiologi med fokus på epitelstamceller och lungcancer.

Du kan läsa mer om vår forskning https://portal.research.lu.se/sv/organisations/stem-cell-and-cancer-stem-cell-regulation 

Forskargruppen leds av docent Mattias Magnusson och är placerad vid Biomedicinskt centrum i Lund (BMC). Som arbetsplats värnarvi en positiv arbetsmiljö med respekt och omtanke i våra relationer till varandra.

Vi erbjuder 
Lunds universitet är en myndighet, vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och förmånlig tjänstepension. Vi har även ett flextidsavtal som skapar goda förutsättningar för balans mellan arbete och privatliv. Läs mer på universitetets hemsida om att vara anställd vid Lunds universitet,https://www.lu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss

Arbetsuppgifter och ansvarsområden
Forskningsuppdraget består i att du under ledning av en senior forskare kommer ansvara för cellodling i laboratoriet. Arbetsuppgifterna inkluderar också small molecule screening, Air liquid interphase culture (ALI), organoid cultures och immunhistokemi.

Kvalifikationer
Kraven för tjänsten är:

- Masterexamen (eller behörig) i biomedicin
- Erfarenhet av cellodling av följande cellinjer SK-MES-1, NCI-520, B1203L
- Erfarenhet av cellodling av human basal celler
- Erfarenhet av Air liquid interphase culture
- Erfarenhet inom immunhistokemi
- Erfarenhet av 3D culture (Organoids eller liknande)

Meriterande för anställningen är:

- Dokumenterad erfarenhet i lungforskning
- Att vara självgående
- Att ha stor samarbetsförmåga

Övrigt
Anställningen är en visstidsanställning på heltid (100%) med start 14 augusti 2023, eller enligt överenskommelse, och är tidsbegränsad till den 31 december 2023.

Så här söker du
Du söker tjänsten via Högskolans rekryteringssystem. Ansökan ska innehålla ett personligt brev som beskriver hur du uppfyller behörighetskraven och varför du är intresserad av tjänsten. Ansökan ska även innehålla ett CV med en allmän beskrivning av tidigare forskningsarbete, kopia av din masterexamen och alla andra dokument som du vill uppmärksamma (kopior av
betygsutskrifter, uppgifter om referenter, rekommendationsbrev, et c.)

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.

 

Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.

Institutionen för laboratoriemedicin (ILM) är en av sex institutioner vid Medicinska fakulteten. Vi bedriver ledande forskning inom det laboratoriemedicinska fältet med fokus på hur sjukdomar uppkommer och hur vi kan förbättra patienters diagnostik och behandling. Några av våra starkaste områden med forskning i världsklass, handlar om cancer-, genetik- och blodforskning.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Ansök nu

Bitr universitetslektor i socialt arbete, innovation i offentlig sektor

Universitets- och högskolelektor
Läs mer Maj 12
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 46 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Socialhögskolan är en av samhällsvetenskapliga fakulteten största institutioner, där sociala problem och sociala interventioner utgör centrala studieobjekt.

Centre for Innovation Research (CIRCLE) är ett multidisciplinärt forskningscentrum gemensam för Ekonomihögskolan, Lunds tekniska högskola och samhällsvetenskapliga fakulteten. Socialhögskolan och CIRCLE har sin verksamhet i Lund och Helsingborg. Anställningen är knuten till båda miljöerna, med huvudsaklig placering vid campus Helsingborg.

Vi söker en forskare i samhällsvetenskap med erfarenhet av forskning i samverkan med externa aktörer och med en god kännedom om välfärdsorganisationers förutsättningar, problem och möjligheter. Vi ser gärna en sökande som har erfarenhet av att arbeta i forskningsprojekt tillsammans med flera typer av aktörer, både från offentlig, privat samt frivillig sektor. Anställningen innebär en affiliering till CIRCLE och forskningen ska bedrivas inom temat innovation i offentlig sektor.

Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna innefattar forskning, undervisning och samverkan med det omgivande samhället. Anställningen är knuten till CIRCLEs och Socialhögskolans forsknings- och utbildningsverksamhet. Anställningen utgörs av minst 50% forskning. I anställningen ingår att aktivt bidra till att söka extern forskningsfinansiering.

Undervisningen kommer huvudsakligen att ske på Socialhögskolans program för socionomer samt på kurser på avancerad nivå, inklusive handledning och examination av examensarbeten. Undervisningen sker framför allt på svenska men även i begränsad utsträckning på engelska. Till arbetsuppgifterna hör även kursadministration, att ta ansvar för pedagogiskt utvecklingsarbete och att samarbeta såväl inom som mellan kurser. Inom ramen för anställningen ges möjlighet till fem veckors högskolepedagogisk utbildning.

Behörighet
Behörighet för anställning som lektor finns angivna i 4 kap 4 § https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/hogskoleforordning-1993100_sfs-1993-100samt i https://www.medarbetarwebben.lu.se/sites/medarbetarwebben.lu.se/files/2022-10/lunds-universtets-anstallningsordning.pdf.

Behörig att anställas som universitetslektor är den som avlagt doktorsexamen i socialt arbete eller i annat samhällsvetenskapligt ämne med tydlig relevans för anställningen.

Bedömningsgrunder
Anställningen är en meriteringsanställning och sökande som disputerat högst fem år före utlysningens sista ansökningsdag kommer att prioriteras. Vid bedömningen kommer särskild vikt att fästas vid sökandes vetenskapliga skicklighet och potential att utveckla forskning med inriktning mot innovation i offentlig sektor. Vetenskaplig skicklighet omfattar internationell publicering, självständig forskning och medverkan i internationellt samarbete, samt graden av progression efter avhandlingen. Vikt läggs vid pedagogisk förmåga, samverkansskicklighet, samarbetsförmåga, samt erfarenhet av undervisning i/om socialt arbete eller ämnen med tydlig relevans för socialt arbete.

En biträdande universitetslektor kan efter ansökan och extern sakkunniggranskning befordras till tillsvidareanställning som universitetslektor. Ansökan ska inges till samhällsvetenskapliga fakulteten senast efter 3 år och 6 månaders anställningstid. Behörighet och lämplighet för sådan anställning bedöms vid en prövning av vetenskaplig och pedagogisk progression under anställningstiden, med betoning på följande kriterier:

• Väl vitsordad vetenskaplig skicklighet. Detta innefattar en dokumenterad mycket god nivå som forskare. Särskild vikt kommer att läggas vid internationell publicering.
• Väl vitsordad pedagogisk skicklighet. Särskild vikt kommer att läggas vid dokumenterad förmåga att bedriva undervisning och handledning på olika nivåer och att kvalitet och bredd i undervisningskompetensen utvecklats över tid.
• Pedagogiska kurser i den omfattningen som behövs för behörighet som lektor krävs.
• Progression i det akademiska ledarskapet genom ökad förmåga att utveckla, leda och genomföra utbildning och forskning och/eller visat engagemang och ansvar för universitetsgemensamma uppgifter.
• God samarbetsförmåga och förmåga att bidra till verksamheten.
• God förmåga att samverka med det omgivande samhället och att informera om forskning och utvecklingsarbete.
• Tillräckliga kunskaper i svenska för att kunna undervisa på svenska.

Anvisningar för ansökan
Ansökan ska skrivas på engelska och skickas in elektroniskt via Lunds universitets sökandeportal Varbi. Instruktioner kring ansökans utformning finns https://www.sam.lu.se/internt/anstallning/ansok-om-lararanstallning-befordran-och-docentur.

Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Lunds universitet är ett av landets ledande kunskapscentra för forskning och utbildning inom samhälls- och beteendevetenskap. Med verksamhet i både Lund och Helsingborg, över 700 anställda och cirka 5 700 helårsstudenter är fakulteten en av Lunds universitets största. Vi erbjuder en kreativ akademisk miljö med engagerade studenter och medarbetare. Vår huvuduppgift är att utveckla, förmedla och förvalta kunskap om samhälle, människa och organisationer i en miljö som präglas av öppenhet, tolerans och nyfikenhet.

Vid Socialhögskolan finns socionomprogrammet, hälso- och sjukvårdskuratorsprogrammet, grundläggande psykoterapiutbildning, fristående kurser, masterutbildning och en välutvecklad forskning inom det sociala arbetets centrala forskningsområden (se www.soch.lu.se). Socialhögskolan bedriver verksamhet i både Lund och Helsingborg.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Ansök nu

Projektassistent

Analytisk kemist
Läs mer Maj 30
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.


Institutionen för livsmedelsteknik förnyar och förbättrar såväl produkter som processer i hela livsmedelskedjan. Vår verksamhet har tydlig koppling till Agenda 2030 genom forskningens fokus på hållbar och näringsrik mat för framtiden.

Samarbeten med industri, råvaruproducenter och andra forskargrupper både i och utanför Sverige är en viktig del av vår strategi.

Flera kända innovationer inom livsmedel har sitt ursprung på institutionen, bland annat Oatly och Proviva.Beskrivning av arbetsplatsen

I forskargruppen där arbetet ska utföras bedrivs forskning på hur olika livsmedel och livsmedelskoncept kan påverka riskmarkörer för kardiometabol hälsa.

För detta ändamål utför vi kliniska studier på frivilliga forskningspersoner (friska vuxna). Vår målsättning är att kunna bidra med mer kunskap när det gäller livsmedelsbaserad prevention av livsstilsrelaterade sjukdomar såsom fetma, typ 2-diabetes och hjärt-kärlsjukdom.

Vi erbjuder

Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension.

Läs mer på universitetets webbplats om att vara anställd hos oss https://www.lu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss

Arbetsuppgifter och ansvarsområden
Anställningen innebär medverkan i forskningsprojekt som genom klinisk studie undersöker en ny spannmålsbaserad livsmedelsprodukts effekt på blodsocker och andra metabola testmarkörer.

De primära arbetsuppgifterna är att självständigt, utifrån givna instruktioner, rekrytera forskningspersoner av olika åldrar, samt organisera och utföra den kliniska studien. På grund av de praktiska förberedelser som krävs innan forskningspersoner anländer behöver du normalt börja arbeta kl 07.00 på morgonen. I arbetet ingår även kemisk/nutritionell karakterisering av testprodukten, och analyser av testmarkörer i blod. Delar av arbetet kräver nära samarbete med annan personal i projektet.

Kvalifikationer

Krav för anställningen är:

- Civilingenjörsutbildning i bioteknik, eller motsvarande.
- Dokumenterad kunskap i näringslära och normal metabolism
- God förmåga att arbeta självständigt
- God samarbetsförmåga
- Mycket goda kunskaper i svenska i tal och skrift
- Goda kunskaper i engelska i tal och skrift

Meriterande för anställningen är:

- Dokumenterad erfarenhet av att utföra kliniska måltidsstudier
- Erfarenhet av att utföra analyser av riskmarkörer i blod med ELISA teknik
- Erfarenhet av att utföra kemiska/nutritionella analyser av livsmedel
- Erfarenhet av kapillär blodprovstagning av blodsocker och insulin
- God organisatorisk förmåga
- Kunskap angående statistiska beräkningar av metabola testmarkörer

Övrigt
Anställningen är en visstidsanställning med omfattningen 100 procent, och med tillträde den 1 september 2023 eller enligt överenskommelse. Arbetet omfattar 4 månader och avslutas 31 december 2023.

Så här söker du
Ansökan ska innehålla CV och personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt anställningen matchar dina meriter. Ansökan bör även innehålla examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc).

Välkommen med din ansökan!

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.
 

Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Ansök nu

Vikarierande universitetslektor i statsvetenskap

Universitets- och högskolelektor
Läs mer Maj 24
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Vi söker dig som har en god förmåga att utveckla, leda och genomföra utbildning och forskning av hög kvalitet.

Du ska också ha god samarbetsförmåga samt ett analytiskt tänkande.

Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna består av 50 procent forskning och 25 procent undervisning. Undervisningen sker i första hand på kurser om samhällsvetenskaplig metod, det civila samhället och elitforskning. Undervisningen innefattar även uppsatshandledning och examination. Till arbetsuppgifterna hör även kursadministration, pedagogiskt utvecklingsarbete, och att samarbeta såväl inom som mellan kurser. Tjänsten är knuten till forskningsprogrammet “https://www.civilsocietyelites.lu.se/? Comparing elite composition, reproduction, integration and contestation in European civil societies”. Professor Håkan Johansson är projektledare och gruppen består av forskare från statsvetenskap, sociologi och socialt arbete med ett gemensamt intresse för civilsamhälle och elitforskning. Arbetsuppgifterna inom tjänstens forskningsdel innebär analys och datainsamling inom forskningsprogrammet, särskilt gällande civilsamhällets interna organiseringen med avseende på ledarskap och representation. 

Behörighet
Behörighet för anställning som lektor finns angivna i 4 kap 4 § http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19930100.HTM samt i https://www.medarbetarwebben.lu.se/sites/medarbetarwebben.lu.se/files/2022-10/lunds-universtets-anstallningsordning.pdf

Behörig att anställas som universitetslektor är den som avlagt doktorsexamen i statsvetenskap eller i annat ämne, företrädesvis samhällsvetenskapligt, med tydlig relevans för utlysningen. Den behöriga sökanden har också visat pedagogisk skicklighet samt har de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl.

Bedömningsgrunder
Vid bedömning av de sökande kommer lika vikt att fästas vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet. Vikt fästs också vid administrativ och annan skicklighet som är av betydelse för anställningens ämnesinnehåll och arbetsuppgifter. 

Som bedömningsgrund vid anställning av en universitetslektor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställningen gälla. 

Krav för anställningen är:

Doktorsexamen i statsvetenskap.
Tidigare erfarenhet av forskning om civilsamhälleseliter, särskilt med avseende på ledarskap och representation.
Tidigare erfarenhet av arbete inom ramen för forskningsprogrammet "Civil Society Elites?". Internationell publicering inom ovan angivna område.
Mycket goda kunskaper i engelska.

Övrigt
Anställningen är ett vikariat på 75 procent under perioden 2023-07-01 – 2023-12-31.  

Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Lunds universitet är ett av landets ledande kunskapscentra för forskning och utbildning inom samhälls- och beteendevetenskap. Med verksamhet i både Lund och Helsingborg, över 700 anställda och cirka 5 700 helårsstudenter är fakulteten en av Lunds universitets största. Vi erbjuder en kreativ akademisk miljö med engagerade studenter och medarbetare. Vår huvuduppgift är att utveckla, förmedla och förvalta kunskap om samhälle, människa och organisationer i en miljö som präglas av öppenhet, tolerans och nyfikenhet.

Statsvetenskapliga institutionen kombinerar gamla anor med modern forskning och utbildning. Institutionen värnar ämnesbredd och metodologisk mångfald och har under lång tid varit framgångsrik i konkurrensen om externa forskningsmedel. Centrala forskningsområden är bl.a. demokrati och demokratisering, makt och förvaltning, diplomati, fred och konflikt, underrättelseanalys, politisk psykologi, genus, miljöpolitik samt välfärd. Statsvetenskapliga institutionens starka forskningsprofil avspeglas i undervisningen. Utbildningsmiljön är sedan länge starkt internationaliserad.Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Ansök nu

Biträdande forskare

Forskarassistent
Läs mer Maj 29
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Beskrivning av arbetsplatsen

Forskargruppen Molekylär Neuromodulering, vid institutionen för Experimentell Medicinsk vetenskap inom Medicinska fakulteten, bedriver idag forskning inom utvecklingen av genbaserade analysmetoder och nya behandlingar för neurodegenerativa sjukdomar och ligger i framkant inom sitt område.

Forskargruppen arbetar med avancerad molekylärbiologi, nya sekvenseringsmetoder och maskininlärning/AI. Du kan läsa mer om projektet på vår hemsida http://www.neuromodulation.lu.se Forskargruppen leds av professor Tomas Björklund, är internationell och multidiciplinär. Vi söker nu en driven och erfaren biträdande forskare inom avancerad molekylärbiologi, virusproduktion och in vivo studier med erfarenhet inom Alzheimers sjukdom som stöd i projektet. Som arbetsplats värnar vi om en god arbetsmiljö med respekt och omtanke i våra relationer med varandra.

Vi erbjuder

Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension.

Läs mer på universitetets webbplats om att vara anställd hos oss https://www.lu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss

Arbetsuppgifter och ansvarsområden

Du kommer att sätta upp en ny avancerad spatiell sekvenseringsteknik för att kartlägga hjärnans celltyper på encellsnivå. Du kommer också att optimera molekylärbiologiska processer för att framställa stora genbibliotek för sekvenseringen och utveckla processer för att automatisera avbildningen in vivo. I arbetsuppgifterna ingår även att du skall genomföra bioinformatiska analyser i Python med maskininlärning, AI och computer vision för att segmentera celler och klassificera selltyper.

Kvalifikationer

Krav för anställningen är:

-PhD inom avancerade spatiell sekvensering och bioinformatik

-Dokumenterad erfarenhet inom bioinformatisk analys av spatiella dataset ex. Spatial Transcriptomics, Visium eller motsvarande

-Dokumenterad erfarenhet av programmering i R och Python

-Dokumenterad erfarenhet av arbete med molekylärbiologiska processer för isoterm amplifiering

-Dokumenterad erfarenhet av in situ gendetektion

Meriterande för anställningen är:

- Meriterande är tidigare arbete automatiserade fluoroscensmikroskop

- Meriterande är tidigare arbete genchip arrayer

Övrigt

Anställningen är en visstidsanställning under tre månader på 100 procent med startdatum den 1/11 2023 eller enligt överenskommelse, dock längst till och med 31/1 2024.

Så här söker du

Anställningen söks via universitetets rekryteringssystem. Ansökan ska innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt anställningen matchar dina meriter. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.) Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.

Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Ansök nu

Forskningsingenjör vid avdelningen för masspektrometri

Forskningsingenjör, kemi
Läs mer Maj 8
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 46 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Beskrivning av arbetsplatsen
Vår forskningsinfrastruktur inom Strukturell Proteomik är en enhet inom SciLifeLab plattformen ”Integrated structural biology” (https://www.

scilifelab.se/services/integrated-structural-biology/).
Våra huvudsakliga analystekniker är Hydrogen/Deuterium Exchange - (HDX) och Crosslinking Mass Spectrometry.
Vi är en svensk nationell infrastruktur som tillhandahåller forskningstjänster som kan ge insikt om funktionen av makromolekyler och kan generera ny förståelse för sjukdomar. Enheten finansieras av SciLifeLab, Vetenskapsrådet (BioMS) och Lunds universitet.

Inom arbetsplatsen arbetar vi kontinuerligt för att skapa förutsättningar för arbetsglädje, utveckling och delaktighet för alla medarbetare.

Vi erbjuder
Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension. Vi har även ett flextidsavtal som skapar goda förutsättningar för balans mellan arbete och fritid.
Läs mer på universitetets webbplats om att vara anställd vid Lunds universitet Jobba hos oss.

Arbetsuppgifter och ansvarsområden
Vi söker nu en forskningsingenjör som kommer att vara en del av vårt team. Merparten av arbetet kommer att vara provförberedelse för strukturell proteomik, vilket inkluderar laborativt arbete och masspektrometri, samt analys och visualisering av data för användare av infrastrukturen.
Som forskningsingenjör hos oss kommer du att börja med enklare uppgifter och därefter tilldelas mer kvalificerade arbetsuppgifter i takt med ökad erfarenhet.

Kvalifikationer
Krav för anställningen är:

- Minst utbildning på mastersnivå inom ett område som är relevant för ansökan (t.ex. inom strukturbiologi, bioinformatik, biokemi, molekylärbiologi, molekylär genetik, molekylär cellbiologi eller ett närliggande område).
- Mycket god kommunikationsförmåga i tal och skrift, inom såväl svenska som engelska.
- Dokumenterad praktisk erfarenhet av laborativt arbete. 

Meriterande för anställningen är:

- Dokumenterad teoretisk eller praktisk erfarenhet av strukturbiologi och/eller masspektrometri.
-  Erfarenhet från att ha arbetat inom industrin eller vid en forskningsinfrastruktur.
- Att du drivs av att utföra laborativt arbete.
- Att du har lätt för att lära dig nya arbetsmetoder. 

Övrigt
Anställningen är en särskild visstidsanställning (SÄVA) på heltid under 1 år.
Önskat tillträde är den 1 augusti 2023, eller enligt överenskommelse. 

Så här söker du
Anställningen söks via universitetets rekryteringssystem. Ansökan ska innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt anställningen matchar dina meriter. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.)

Varmt välkommen med din ansökan!

Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Ansök nu

Biträdande forskare

Forskarassistent
Läs mer Maj 29
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Beskrivning av arbetsplatsen

Forskargruppen Molekylär Neuromodulering, vid institutionen för Experimentell Medicinsk vetenskap inom Medicinska fakulteten, bedriver idag forskning inom utvecklingen av genbaserade analysmetoder och nya behandlingar för neurodegenerativa sjukdomar och ligger i framkant inom sitt område.

Forskargruppen arbetar med avancerad molekylärbiologi, nya sekvenseringsmetoder och maskininlärning/AI. Du kan läsa mer om projektet på vår hemsida http://www.neuromodulation.lu.seForskargruppen leds av professor Tomas Björklund, är internationell och multidiciplinär. Vi söker nu en driven och erfaren forskare inom avancerad molekylärbiologi, virusproduktion och in vivo studier med erfarenhet inom Alzheimers sjukdom som stöd i projektet. Som arbetsplats värnar vi om en god arbetsmiljö med respekt och omtanke i våra relationer med varandra

Vi erbjuder

Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension.

Läs mer på universitetets webbplats om att vara anställd hos oss https://www.lu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss

Arbetsuppgifter och ansvarsområden

Du kommer att sätta upp en ny avancerad molekylärbiologisk process for att skapa och utvärdera stora bibliotek av syntetiska virus. Arbetsuppgifterna kommer att inkludera design och syntes av gen-chip arrayer (agilent) med upp till 250k peptider, bibliotekskloning, isoterm amplifiering, sekvensering och AAV produktion. Projektet har som mål att studera gliacellernas roll  i Parkinsons och Alzheimers sjukdom så du kommer också om utrymme ges att gräva djupare i modellgenerering med stereotaktiska operationer med AAV virus och FACS sortering av mogna gliaceller från hjärnvävnad.

Kvalifikationer

Krav för anställningen är:

- PhD inom Alzheimers sjukdom eller motsvarande

- Dokumenterad erfarenhet inom encellsanalys med kombinatoriell indexering exempelvis Pars     Bio eller SciFi-seq protokoll

- Dokumenterad erfarenhet av arbete med virala vektorer

- Dokumenterad erfarenhet av arbete med bibliotekskloning och produktion

- Dokumenterad erfarenhet av stereotaktiska injektioner

Meriterande för anställningen är:

- Meriterande är tidigare arbete med analys av gliaceller och transduktion av dem med genvektorer såsom AAV

- Tidigare erfarenhet av bioinformatisk analys med Python eller R

Övrigt

Anställningen är en visstidsanställning under tre månader på 100 procent med startdatum den 1/9 2023 eller enligt överenskommelse, dock längst till och med 31/11 2023”.

Så här söker du

Anställningen söks via universitetets rekryteringssystem. Ansökan ska innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt anställningen matchar dina meriter. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc. Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.

Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Ansök nu

Biträdande forskare

Forskarassistent
Läs mer Maj 29
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Beskrivning av arbetsplatsen

Forskargruppen Molekylär Neuromodulering, vid institutionen för Experimentell Medicinsk vetenskap inom Medicinska fakulteten, bedriver idag forskning inom utvecklingen av genbaserade analysmetoder och nya behandlingar för neurodegenerativa sjukdomar och ligger i framkant inom sitt område.

Forskargruppen arbetar med avancerad molekylärbiologi, nya sekvenseringsmetoder och maskininlärning/AI. Du kan läsa mer om projektet på vår hemsida http://www.neuromodulation.lu.se. Forskargruppen leds av professor Tomas Björklund, är internationell och multidiciplinär. Vi söker nu en driven och erfaren forskare inom avancerad molekylärbiologi, virusproduktion och in vivo studier med erfarenhet inom Alzheimers sjukdom som stöd i projektet. Som arbetsplats värnar vi om en god arbetsmiljö med respekt och omtanke i våra relationer med varandra

Vi erbjuder

Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension.

Läs mer på universitetets webbplats om att vara anställd hos oss https://www.lu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss

Arbetsuppgifter och ansvarsområden

Du kommer att sätta upp en ny avancerad viral process for att skapa och utvärdera en ny djurmodell för parkinsons sjukdom. Arbetsuppgifterna kommer att inkludera design och produktion av syntetiska AAV-virus, FACS sortering av mogna dopaminceller in vivo, preparering av encellsanalys, anrikning och sekvensering av virala barcodes och post mortem analys. Projektet har som mål att studera tidsförloppet vid Parkinsons sjukdom så du kommer också om utrymme ges att gräva djupare i generering av stora molekylärbiologiska bibliotek för att skapa målsökande AAV virus för att nå specifika celltyper i den vuxna hjärnan.

Kvalifikationer

Krav för anställningen är:

-PhD inom avancerade in vivo applikationer av geneditering och viral barcoding eller motsvarande

-Dokumenterad erfarenhet inom encellsanalys med kombinatoriell indexering exempelvis Pars Bio eller SciFi-seq protokoll

-Dokumenterad erfarenhet av arbete med virala vektorer

-Dokumenterad erfarenhet av arbete med bibliotekskloning och produktion

-Dokumenterad erfarenhet av stereotaktiska injektioner

-Dokumenterad erfarenhet av geneditering in vivo med virala vektorer

Meriterande för anställningen är:

- Meriterande är tidigare arbete med FACS sortering av mogna dopaminceller från den vuxna hjärnan

- Meriterande är tidigare arbete med 10X genomics kärnsekvensering på encellsnivå

Övrigt

Anställningen är en visstidsanställning under tre månader på 100 procent med startdatum den 1/10 2023 eller enligt överenskommelse, dock längst till och med 31/12 2023.

Så här söker du

Anställningen söks via universitetets rekryteringssystem. Ansökan ska innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt anställningen matchar dina meriter. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.) Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.

Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Ansök nu

Universitetsadjunkt i teater och samhälle

Universitets- och högskoleadjunkt
Läs mer Maj 29
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Teaterhögskolan i Malmö söker nu en universitetsadjunkt i ämnet teater och samhälle.

Vi söker dig som är en driven entreprenör och pedagog med dokumenterad erfarenhet från högskoleområdet, annan offentlig förvaltning eller kulturinstitution. Tjänsten kräver att du har erfarenhet av strategisk utveckling, uppföljning och ekonomi.

För att klara arbetsuppgifterna krävs dessutom en god strukturell förmåga, då du behöver kunna arbeta självständigt mot uppsatta mål, prioritera och följa upp inom ramen för aktuellt ansvarsområde. Vi förutsätter att du har erfarenhet och insyn i kulturbranschen, gärna inom scenkonstfältet, samt att du har erfarenhet av projektledning och entreprenörskap.  

Arbetsuppgifter och ansvarsområden? 
I tillägg till undervisning i ämnet teater och samhälle, kommer du att driva pedagogiska utvecklingsfrågor kopplade till uppdragsutbildning, fristående kurser och samverkansprojekt. I tjänsten ingår också att initiera och projektleda nämnda utbildningsverksamhet samt att operativt utveckla och driva Teaterhögskolans nationella och internationella samverkansprojekt.

I anställningen kan också komma att inrymmas andra uppdrag, exempelvis med Teaterhögskolans arbete med internationalisering och att fungera som ett pedagogiskt och administrativt stöd till skolans prefekt samt utbildningsledare.

????Kvalifikationer???  
Krav för behörighet till läraranställningar, och vilka bedömningsgrunder som gäller, regleras i Lunds universitets anställningsordning.

Behörig att anställas som universitetsadjunkt är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt examen på avancerad nivå eller på annat sätt har inhämtat motsvarande kunskaper samt har annan kompetens som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinriktning och de arbetsuppgifter som ingår i anställningen.

Bedömningsgrunder


Vid anställning som universitetsadjunkt gäller följande bedömningsgrunder

- goda ämneskunskaper av relevans för anställningens innehåll och de arbetsuppgifter som ingår
- god pedagogisk förmåga, vilket innebär god förmåga att bedriva och utveckla undervisning och annan pedagogisk verksamhet på olika nivåer och med varierande undervisningsmetoder
- mycket god yrkeserfarenhet eller annan erfarenhet av relevans för anställningen

Övriga krav för anställningen


- Dokumenterad erfarenhet av kvalificerad projektstyrning
- Erfarenhet och förståelse för kulturbranschen, gärna scenkonstfältet
- En mycket god förmåga att kommunicera på svenska och engelska i tal och skrift 
- En utvecklad social förmåga som bland annat innebär att kunna bygga upp förtroendefulla samarbeten med omgivningen 
- En god strukturell och administrativ förmåga 

Meriterande för anställningen


- Erfarenhet av pedagogiskt utvecklingsarbete, gärna inom högskolevärlden
- Dokumenterad erfarenhet av undervisning, gärna på högskolenivå
- Erfarenhet av internationella samverkansprojekt

I bedömningen kommer stor vikt att läggas på den personliga lämpligheten.

Villkor?  
Anställningen är tidsbegränsad till två år enligt Högskoleförordningen 4 Kap. 10 §, Lärare inom konstnärlig verksamhet. Eventuellt kan finnas möjlighet till förlängning. 

Tillträde 2023-08-15 eller enligt överenskommelse.

Anställningens omfattning är 100%

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan

Konstnärliga fakulteten i Malmö är en av åtta fakulteter inom Lunds universitet och består av Konst-, Musik- och Teaterhögskolan, samt Inter Arts Center. Vid konstnärliga fakulteten finns kandidat-, magister- och mastersprogram inom fri konst, musik och teater, samt ett antal kurser av olika omfattning. Här bedrivs också forskarutbildning och forskning med konstnärlig inriktning och i musikpedagogik.

Teaterhögskolan Malmö, som är placerad mitt i Malmös kreativa Möllevångskvarter, är en del av den konstnärliga fakulteten vid Lunds Universitet. Årligen har drygt 100 personer Teaterhögskolan som sin studie- eller arbetsplats. Utbildningsuppdraget är 60 helårsplatser i form av fristående kurser, program på grund såväl som masternivå och forskning inom teater.

Teaterhögskolan i Malmö har en hög ambitionsnivå och vill vara en ledande utbildnings- och forskningsinstitution inom teaterområdet och samtidigt vara en relevant och öppen institution i Malmö. Vi erbjuder särskilt lovande och motiverade studenter och forskare en tydligt profilerad och internationell miljö, som förbereder för ett utmanande och föränderligt yrkesliv.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Ansök nu

Amanuens vid Institutionen för energivetenskaper, kurs MVKN95

Forskarassistent
Läs mer Maj 30
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Beskrivning av arbetsplatsen
Vid institutionen för Energivetenskaper ges ett flertal kurser som ingår i energispecialiseringen för studenter som går programmen M, MHET, W E eller F.

Vi söker nu en amanuens som kan hjälpa till i kursen MVKN95 Miljövänlig elproduktion, som ges i läsperiod 1 och 2 under hösten 2023. Arbetet med undervisningen i kursen sker i nära samarbete med kursansvarig.

Arbetsuppgifter
Som amanuens kan dina arbetsuppgifter variera och arbetsuppgifterna ska ge en inblick i den akademiska världen på den fakultet där du bedriver studier. Arbetsuppgifterna för denna anställning innefattar undervisning i kursen MVKN95 Miljövänlig elproduktion. Du kommer ha ansvar för att förbereda och hålla i övningar och hjälpa till med konstruktion och rättning av obligatoriska uppsatser. I uppdraget ingår även att vara behjälplig med viss kursadministration.

Kvalifikationer
Behörig att anställas som amanuens är den som är antagen till utbildning på grund- eller avancerad nivå vid fakulteten (eller närliggande ämne för de gemensamma institutionerna). Examen får ej vara uttagen.

Krav för anställningen är:

- att studenten är antagen till civilingenjörsutbildning eller motsvarande utbildning som arbetsgivaren bedömer relevant
- mycket goda kunskaper i engelska, i både tal och skrift
- avklarade kurser inom Energispecialiseringen för något av civilingenjörsprogrammen E, F, M och W.
- Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet. Personliga egenskaper som krävs är samarbetsförmåga, och självständighet.

Meriterande för anställningen är:

- Kunskaper om energisystem och relaterade miljökonsekvenser
- Avklarade energikurser, framförallt kursen MVKN95 miljövänlig elproduktion är meriterande.
- Avklarade kurser med energi och/eller miljöfokus som t.ex. MVKN61 turbomaskinernas teori, MVKP15, Vindkraftteknik, FMIN30 miljösystemanalys och FMIF20 miljöfrågor i ett internationellt perspektiv
- Tidigare undervisningserfarenhet

Vi erbjuder
Lunds universitet är en statlig myndighet som erbjuder goda anställningsvillkor. Med en anställning som amanuens får du som student en möjlighet att förena studier med arbete för att komplettera dina teoretiska kunskaper med praktisk arbetslivserfarenhet inom akademin.
Läs mer på universitets webbplats om att https://www.lu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss. 

Övrigt
Anställningen är tidsbegränsad under perioden 28 augusti 2023 - 14 januari 2024  och avser omfattning 15 %. Anställningen får inte påverka amanuensens studier negativt och får inte kombineras med andra anställningar. Bestämmelser gällande utbildningsanställning som amanuens finns i Högskoleförordningen (SFS 2017:284), 5 kap 8-12 §§. Anställningen omfattas av Arbetstidsavtal för lärare.

Så här söker du
Ansökan ska innehålla CV och personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt anställningen matchar dina meriter. Vi ber dig bifoga utdrag från LADOK som intygar din behörighet. Ansökan bör även innehålla övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.).

Välkommen med din ansökan!

Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Ansök nu

Doktorand i Oorganisk kemi

Doktorand
Läs mer Maj 15
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Beskrivning av arbetsplatsen

Denna tjänst kommer att ingå i the Light-Activated Energy Materials (LAEM) group vid Centrum för analys och syntes (CAS) vid kemiska institutionen.

Vår enhet har en bred internationell sammansättning och strävar efter en jämn könsbalans. Forskningen vid CAS fokuserar på syntes av både oorganiska och organiska ämnen, utveckling av avancerade analys- och karaktäriseringsmetoder, och tillämpningar inom områden som solceller, energilagring och katalys.

Ämnesbeskrivning
Fokus för forskningen kommer att ligga på syntes och karakterisering av nya blyfria halogenidperovskitmaterial, både i form av tunna filmer och nanokristaller för gröna tillämpningar inom exempelvis solceller och fotoelektrokemisk vattenspaltning. Metallhalogenidperovskiter är en av de mest lovande kandidaterna för ett brett spektrum av potentiella användningar i solenergiapplikationer. För att kunna möta utmaningarna inom miljövänlig och hållbar produktion av material för dessa applikationer, måste nya blyfria halogenidperovskiter utvecklas. Av denna anledning strävar vi efter att utveckla syntesen och fördjupa förståelsen för blyfria halogenidperovskiter, med potential för tillverkning av effektiva och stabila material.

Projektet kommer också att ingå i WISE-programmet (Wallenberg InitiativeMaterial Science for Sustainability), finansierat av Knut och Alice Wallenbergs stiftelse (https://wise-materials.org/), som kommer att innefatta samarbete med partners inom nätverket WISE.

Arbetsuppgifter

Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna kan det även ingå medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden.

Du kommer att ha ansvar för att planera, utforma och utföra experiment under direkt handledning av din doktorandhandledare, vilket även inkluderar utvecklandet av projektidéer. Handledning av examensprojekt och forskarstuderande kan också komma att ingå som arbetsuppgift. Du kommer att utföra flera specifika experimentella uppgifter enligt följande:

- Syntes av nya blyfria halogenidperovskiter bulkkristaller (tunna filmer) i inert atmosfär (t.ex. kvävefyllt handskbox)
- Kolloidal syntes av blyfri halogenid perovskit nanokristaller med Schlenk linjesystem
- Tillverkning av blyfria perovskitbaserade solceller eller fotoelektrokemiska celler
- Karakterisera som syntetiserade perovskitmaterial med olika mikroskopi- och spektroskopitekniker, t.ex. transmissionselektronmikroskop (TEM), svepelektronmikroskop (SEM), absorptionsspektrometer, fluorometer

Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har

- avlagt examen på avancerad nivå eller
- fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå eller
- på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kraven på särskild behörighet för Oorganisk kemi uppfyller den som har:

- minst 30 högskolepoäng med relevans för ämnesområdet, varav minst 15 högskolepoäng på avancerad nivå samt ett fördjupningsarbete om minst 15 högskolepoäng på avancerad nivå inom ämnesområdet, eller
- civilingenjörsexamen i kemiteknik eller teknisk nanovetenskap.

Övriga krav:

- Goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.

Bedömningsgrunder
Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Bedömningen av förmågan sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå. Följande beaktas:

- Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet.
- Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem.
- Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation.
- Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t ex yrkeserfarenhet.
Övriga meriter:

- Erfarenhet av tillverkning av nästa generations solceller såsom färgsensibiliserade solceller, organiska solceller och perovskitsolceller.
- Erfarenhet av syntes av halvledarnanokristaller.
- Materialkarakteriseringsförmåga såsom röntgendiffraktion (XRD), UV-synlig absorptionsspektroskopi, SEM mm.
- Kunskaper inom elektrokemi.
- Arbetslivserfarenhet i ett kemi- eller synteslabb.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.

Vi erbjuder
Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension.

Läs mer på universitets webbplats om att Jobba hos oss. https://www.lu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss

Övrigt
Endast den som är antagen till forskarutbildning får anställas som doktorand. Forskarutbildningen är fyra år vid heltidsstudier. Vid undervisning och annat institutionsarbete förlängs anställningen i motsvarande grad, dock längst till 5 år (dvs. max 20 %). Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§.

Så här söker du
Ansökan bör/ska skrivas på engelska. Ansökan ska innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt forskningsprojektet matchar dina intressen och din utbildningsbakgrund. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.).

Välkommen med din ansökan!

Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Ansök nu

Project assistant: International Plastics Politics Research

Forskarassistent
Läs mer Maj 22
Lund University was founded in 1666 and is repeatedly ranked among the world’s top universities. The University has around 45 000 students and more than 8 000 staff based in Lund, Helsingborg and Malmö. We are united in our efforts to understand, explain and improve our world and the human condition.


Lund University welcomes applicants with diverse backgrounds and experiences. We regard gender equality and diversity as a strength and an asset.
The https://www.

svet.lu.se/en/ announces a job as a project assistant.

https://www.lunduniversity.lu.se/ is well-known for its research on the social and political dimension of plastics. Several large research projects run in parallel creating a vibrant multi-disciplinary research environment that span across the entire university.

The employment is related to the STEPS project (https://www.steps-mistra.se/) and concerns the recent global attempt to tackle the issues around plastics. National governments officially started plastic treaty negotiations in December 2022. These negotiations take place under the auspices of the United Nations with the aim to establish a legally binding instrument that addresses issues related to plastics. The second negotiation round will take place in Paris in May-June 2023 and the final in Nairobi in December 2023. 

Tasks
The project assistant will work on mapping the positions of actors and institution that take part in the negotiations by conducting a qualitative content analysis. The project assistant will, together with other researchers, be involved in the examination of power asymmetries, diverging interests, and norm conflicts within the negotiations as an understand of the countries preferred instrument mixes. The outcome of the work will be a report (written in collaboration with other researchers at LU) that provide critical reflections on the negotiations.

Qualifications
The job as a project assistant requires an ability to perform independent, accurate and systematic work, a curious mindset, and a willingness to work with quantitative data. The following qualifications are a requirement for eligibility for the position:

- Experience of working with qualitative methods.
- Experience of working with qualitative data analysis software is a merit, but not a requirement.
- Good ability to express themselves in written and spoken English.
- At least bachelor's degree in political science or in a related discipline such as sociology, peace and conflict studies, geography, environmental studies. 
- The ability to work both independently and in a team.

We prefer if the project assistant could be present in Lund for at least bi-weekly meetings. 

Details of the position 
This is a part-time (50%), temporary position from 1st of September to Dec 31 2023.

• Contact details; Associate Professor https://lu.varbi.com/center/tool/position/627344/edit/tab:2/johannes-stripple.

We offer
Lund University is a public authority which means that employees get particular benefits, generous annual leave and an advantageous occupational pension scheme. 
Read more on the University website about being a Lund University employee https://www.lunduniversity.lu.se/about-university/work-lund-university.

Application details: 
•    Max. one-page motivational letter 
•    CV
•    A copy of degree and grade certificates in Swedish or English (examensbevis och betyg)
•    One reference contact


The Faculty of Social Sciences at Lund University is one of the leading education and research institutions in Sweden and operates both in Lund and Helsingborg.

The Department of Political Science combines ancient traditions with modern research and education. The department safeguards disciplinary breadth and diversity and has long been successful in competition for external research funding. Key research fields include democracy and democratisation, power and administration, diplomacy, peace and conflict, intelligence analysis, political psychology, gender, environmental policy and welfare. The strong research profile of the Department of Political Science is reflected in its teaching. The educational environment has long been strongly international.We kindly decline all sales and marketing contacts.

Ansök nu

2 SI-ledare på CÖS

Administrativ assistent
Läs mer Maj 26
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Beskrivning av arbetsplatsen

SI-PASS (Samverkans-Inlärning / Peer Assisted Study Sessions) är en mycket framgångsrik pedagogisk modell som utvecklades i USA under 1970-talet och har spridits till många lärosäten världen över, bl.

a. de flesta lärosätena i Sverige. European Centre for SI-PASS på Lunds universitet är ett av fem centra i världen med ansvar för att informera om, utbilda i och utvärdera SI-PASS, och har helhetsansvar för SI-PASS i Europa.

Som SI-ledare är du även en del av ett världsomspännande nätverk som omfattar ett antal länder (som t.ex. USA, Australien, Sydafrika, Kanada, Storbritannien och Irland), med bl.a. möjlighet att delta i internationella konferenser och events.

Som SI-ledare i Asienstudier är du anställd som amanuens på Centrum för Öst- och Sydöstasienstudier och får din SI-ledarutbildning från European Centre for SI-PASS.

Du kommer att arbeta i nära samarbete med såväl lärare som ansvariga för SI-programmet på din avdelning, samt med andra SI-ledare, både inom och utanför samma ämne.

Vi erbjuder
Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension.

Att vara anställd som SI-ledare ger dig ledarskapserfarenhet och en attraktiv ledarskapsutbildning. Genom SI-ledarskapet får du fördjupade ämneskunskaper och pedagogisk erfarenhet, samt värdefulla professionella kontakter med såväl institutionen/fakulteten som andra SI-ledare och studentgruppen.

Läs mer på universitetets webbplats om att vara anställd hos oss https://www.lu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss

 
Arbetsuppgifter och ansvarsområden
Som SI-ledare kommer du att regelbundet (i genomsnitt 2 gånger / månad) ordna möten där du leder studentgrupper i ditt ämne enligt gängse SI-metodik. Syftet med SI-passen är att studentgruppen ska diskutera ämnets begrepp och frågeställningar och tillsammans komma fram till svar och lösningar. Studenterna lär sig att se varandra som lärresurser och tränas i kollaborativt lärande.

SI-ledaren har som uppgift att leda studenterna och strukturera SI-passen så att dessa fungerar optimalt. SI-ledaren ska inte undervisa eller presentera något nytt stoff, utan gruppen ska tillsammans bearbeta kursinnehållet som redan presenterats av lärarna. SI-ledaren agerar som stöd och bollplank i denna process.

Arbetsuppgifterna för denna anställning innefattar mer specifikt:
- i genomsnitt 2 gånger / månad förbereda och leda ett SI-pass i det aktuella ämnet, efter genomgången SI-ledarutbildning
- registrera och rapportera närvaro efter varje SI-pass
- skriva en reflektiv rapport efter varje SI-pass
- schemalägga din egna SI-pass och i övrigt bistå med SI-administration
- delta i SI-handledning när denna erbjuds
- även andra arbetsuppgifter kan förekomma

Kvalifikationer
Krav för anställningen är:
Behörig att anställas som amanuens är den som är antagen till utbildning på grund- eller avancerad nivå vid fakulteten (eller närliggande ämne för de gemensamma institutionerna). Examen får ej vara uttagen.

Krav för anställningen är:
- du ska vara antagen till masterprogrammet i Asienstudier på Lunds universitet
- du ska ha deltagit i SI-pass som student
- du ska ligga i fas med dina studier
- du ska relativt nyligen ha läst och blivit godkänd på kursen den aktuella kursen, eller motsvarande
- du ska vara ansvarstagande, flexibel och beredd att anpassa dig till studentgruppens behov
- du ska ha goda kunskaper i engelska

Krav för att vara SI-ledare är dessutom genomgången SI-ledarutbildning. Denna erbjuds för blivande SI-ledare i början på varje termin. Du kan alltså söka tjänsten utan att ha genomgått SI-ledarutbildning. Utöver detta läggs mycket stor vikt vid personlig lämplighet.

Meriterande för anställningen är:

- du har mycket goda resultat i den relevanta utbildningen
- du har ledarskapserfarenhet (inom t.ex. idrott, scoutrörelsen osv.)
- du har lätt för att samarbeta med andra
- du kan arbeta självständigt
- du blivit rekommenderad av en lärare eller av din SI-ledare
- du är intresserad av pedagogik, gruppdynamik och ledarskap

Övrigt  
Anställningen är tidsbegränsad till perioden 2023-09-01 - 2024-01-14, och avser normalt omfattning 5%. Anställningen får inte påverka amanuensens studier negativt. Bestämmelser gällande utbildningsanställning som amanuens finns i Högskoleförordningen (SFS 2017:284), 5 kap 8-12 §§.

Så här söker du
Ansökan ska innehålla CV och personligt brev med motivering till varför du är intresserad av att vara SI-ledare och på vilket sätt du är lämplig för detta uppdrag. Bifoga utdrag från LADOK som visar att du är i fas med studierna och godkänd på kursen som du vill vara SI-ledare på (eller har motsvarande kvalifikationer enligt ovan). Ange tydligt i din ansökan i vilket kurs / vilka kurser du vill bli SI-ledare! Ansökan bör även innehålla en skriftlig personlig reflektion om SI och dess betydelse för studenterna (max 100 ord). De högst rankade sökande kommer att bli kallade till intervju.

Välkommen med din ansökan!

Om Humanistiska och teologiska fakulteterna

Humanistiska och teologiska fakulteterna har åtta institutioner och bedriver en stor och varierad verksamhet inom forskning och utbildning. Vi har ca 700 anställda och ca 4 000 helårsstudenter.

Centrum för Öst- och Sydöstasienstudier grundades 1997 som ett resultat av ett regeringsinitiativ. Centrums uppgift är att utveckla kompetensen och förståelsen av den samtida samhälleliga, politiska och ekonomiska utvecklingen i Öst- och Sydöstasien. Centrum bedriver utbildning på grund och avancerad nivå samt forskarutbildning. Centrum koordinerar även en forskarskola i Asienstudier. Det har det största biblioteket i sitt slag i Norden och anordnar regelbundna gästföreläsningar, seminarier och konferenser.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Ansök nu