Lunds Universitet jobb i Lund

Hitta lediga jobb hos Lunds Universitet i Lund. Välj att läsa mer om ett jobb eller gå vidare och ansök jobbet i Lund.

Professor i historisk arkeologi

Universitets- och högskolelektor
Läs mer Feb 3
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 46 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Notera att detta inte är en fullständig version av annonsen.

Hela annonsen finner du genom att klicka på "ansök här" i fältet till höger.
Arbetsplatsbeskrivning/ämnesmiljö
Historisk arkeologi studerar perioden från yngre järnålder med vikingatid, över medeltiden, tidigmodern tid och fram till nutid. Ämnet är metodiskt inriktat mot förhållandet mellan materiell kultur, bilder och skrift och omfattar jämförelser med andra arkeologiämnen över världen som arbetar i skärningspunkten mellan ting, text och bild. Därmed integreras även globala perspektiv i ämnets forskning. Historisk arkeologi i Lund är i första hand inriktad på förhållanden i Norden och övriga Europa, men jämförelser och utblickar görs även globalt.

Arbetsuppgifter
I anställningen ingår undervisning och forskning inom ämnet historisk arkeologi samt handledning av doktorander. Innehavaren ansvarar för utvecklingen av undervisning, forskarutbildning och forskning i ämnet. Innehavaren förväntas vidare undervisa både på grund- och avancerad nivå inom hela det kronologiska spektrumet, från yngre järnålder till och med modern tid, huvudsakligen i ett nordiskt och europeiskt perspektiv.

I anställningen ingår ansvar som ämnesföreträdare för avdelningen för historisk arkeologi, samarbete med andra ämnen/enheter inom och utanför fakulteten som exempelvis MAX IV samt samverkan med uppdragsarkeologin och museisektorn, särskilt i Sverige. Att aktivt ansöka om externa bidrag samt deltaga i institutionens administrativa arbete ses som en naturlig del av arbetet. Innehavaren ska vid behov kunna åta sig akademiska ledningsuppdrag.

Innehavaren förväntas kunna undervisa på svenska, danska eller norska inom två år.

Krav för behörighet
Behörig att anställas som professor är den som har visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet. För anställning som professor krävs högskolepedagogisk utbildning om minst fem veckor eller att motsvarande kunskaper inhämtats på annat sätt. Om särskilda skäl finns, t.ex. när den sökande i sin tidigare anställning inte haft förutsättningar att inhämta sådana kunskaper, kan anställning ändå ske. Den anställde ska då genomgå högskolepedagogisk utbildning under de två första åren av anställningen, så att kravet uppnås.

Ytterligare krav för anställning

- Doktorsexamen eller motsvarande vetenskaplig kompetens som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ingår i anställningen.
- Erfarenhet av att arbeta med det historisk-arkeologiska mötet mellan ting, text och bild i en europeisk kontext.
- Förmåga att kunna undervisa på engelska.

Bedömningsgrunder
Som bedömningsgrunder vid anställning av en professor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla.

- Mycket god vetenskaplig, pedagogisk, administrativ och annan skicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och arbetsuppgifter samt personlig förmåga i övrigt som är av betydelse för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.
- Mycket hög grad av vetenskapliga meriter inklusive mycket god nationell och internationell nivå som forskare. Den internationella meriteringen bedöms med hänsyn till ämnesinriktningens karaktär och tradition.
- Mycket god pedagogisk förmåga, vilket innebär mycket god förmåga att bedriva, utveckla och leda undervisning och annan pedagogisk verksamhet på olika nivåer och med varierande undervisningsmetoder.
- God förmåga att handleda doktorander till doktorsexamen.
- God förmåga att samverka med det omgivande samhället och att informera om sin
verksamhet.
- God förmåga i övrigt att leda och utveckla verksamhet.

Lika stor omsorg ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten som prövningen av den vetenskapliga skickligheten.

Särskilt meriterande

- Dokumenterad förmåga att initiera, leda och genomföra större forskningsprojekt.
- Dokumenterad förmåga att erhålla externa forskningsmedel i konkurrens.
- Dokumenterad förmåga att samverka med uppdragsarkeologin och museisektorn.
- Dokumenterad förmåga att leda och utveckla pedagogiskt arbete.
- Dokumenterat väletablerat internationellt nätverk.
- Dokumenterad erfarenhet av ämnesrelaterad forskning som rör en nordisk kontext.

Om Humanistiska och teologiska fakulteterna

Humanistiska och teologiska fakulteterna har åtta institutioner och bedriver en stor och varierad verksamhet inom forskning och utbildning som i vid mening syftar till att förstå människan som kulturell och samhällelig varelse. Vi har ca 700 anställda och ca 4 000 helårsstudenter.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Ansök nu

Postdoktor i hybridiseringsinducerade ändringar av genetisk arkitektur

Forskarassistent
Läs mer Dec 21
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 46 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Särskild ämnesbeskrivning

Vi rekryterar en postdoktor till en 24 månaders tjänst på projektet ”Hybridization derived novel patterns of gene expression”.

Projektet syftar till att undersöka hur nya mönster av genuttryck kan uppstå genom hybridisering och möjliggöra anpassning. Två specifika frågor som kommer att undersökas är 1) vilken roll hybridiseringsinducerade ändringar av genetisk arkitektur, e.g. indels och inversioner bidrar till ändrat genuttryck i en hybridart, den Italienska sparven Passer italiae, jämfört med genuttrycket i dess föräldraarter. 2) Vilken roll ändringar i metyleringsmönster har i ändrade mönster av genuttryck i den Italienska sparven. För att utröna ifall mönstren som observeras är generella kommer vi att använda oss av fyra oberoende linjer av Italiens sparv från olika Medelhavsöar som studiesystem. Viktiga komponenter i detta arbetet kommer att vara extraktioner av DNA för long-read sequencing samt de novo assembly av referensgenom av toppkvalitet för alla öpopulationerna av Italiensk sparv samt annotera dessa. Detta är avgörande för att förstå hur genetisk arkitektur påverkar genuttrycket. Post doktorn kommer också att analysera genuttryck, hjälpa till att designa genuttrycksstudierna och bidra till fältarbetet. Postdoktorn kommer att jobba med HybridExpress teamet som består av en lab manager, en doktorand och en forskare. Det finns möjligheter för mentorskap för studenter. Projektet leds av biträdande universitetslektor Anna Runemark, och är baserat i gruppen SPeciation, Adaptation and Co-Evolution gruppen på biodiversitetsenheten.

Arbetsuppgifter

I arbetsuppgifterna som postdoktor ingår främst att bedriva forskning. Undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna, dock högst en femtedel av arbetstiden. 

Arbetsuppgifterna innefattar:

- Extraktion av högmolekylärt DNA för long read referensgenom och RNA för genuttrycksanalys.
- Genome assembly mha PacBio och Hi-C data och annotering.
- Identifikation av strukturella varianter.
- Analys av metylering
- Analys av genexpressionsdata.
- Sammanställa resultaten för publicering.

Inom ramen för anställningen ska det ges möjlighet till tre veckors högskolepedagogisk utbildning.


Behörighet

Behörig att anställas som postdoktor är den som avlagt doktorsexamen, eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, inom anställningens ämnesområde och som avlagts högst tre år före datum för anställningsbeslut. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare.

Övriga krav:

- Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
- Dokumenterad förmåga att utveckla och utföra forskning av hög kvalitet
- Mycket starka kunskaper i bioinformatik, inklusive genome assembly.
- Dokumenterade kunskaper i molekylärt labarbete.
- Bakgrund i evolutionär biologi, evolutionär ekologi eller evolutionär genomik dokumenterad genom publikationer

 Bedömningsgrunder

Detta är en meriteringsanställning främst inriktad på forskning. Anställningen är tänkt som ett inledande steg i karriären och bedömningen av de sökande kommer i första hand att baseras på deras vetenskapliga meriter och potential som forskare.

Särskild vikt kommer att fästas vid vetenskaplig förmåga inom ämnesområdet.

Vid anställning av postdoktor ska följande utgöra grund för bedömning:

- God förmåga att utveckla och genomföra forskning av god kvalitet.
- Mycket goda kunskaper i bioinformatik, inkluderande dokumenterad erfarenhet av genome assembly från long read data.

Övriga meriter:

- Dokumenterad erfarenhet av att extrahera högmolekylärt DNA
- Kunskaper i att utveckla repeatable work flows e.g. snake make


Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka pågående forskning inom institutionen samt bidra till dess framtida utveckling.


Villkor

Anställningen är tidsbegränsad till max 2 år och avser heltid. Anställningen tidsbegränsas enligt avtal, “Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor”, mellan arbetsmarknadens parter daterat 2022-02-01 (Arbetsgivarverket, OFR:s, och Saco-S).

Instruktioner för ansökan

Ansökan ska skrivas på engelska och innehålla:

- Meritförteckning/CV inklusive publikationslista
- Ett cover letter som beskriver hur tidigare forskningsarbete passar in med den här positionen, samt dina framtida forskningsintressen (max två sidor)
- Kontaktuppgifter till minst två akademiska referenser
- Kopia av examensbevis för doktorsexamen samt ev. andra intyg/betyg som du önskar åberopa

 

Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid nio institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Ansök nu

Postdoktor i fysikalisk kemi

Forskarassistent
Läs mer Feb 2
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 46 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Särskild ämnesbeskrivning

Projektet ligger inom ämnesområdet yt- och kolloidkemi, en underdisciplin till fysikalisk kemi.

Eftersom projektet fokuserar på växelverkan mellan nanopartiklar och lipidmembran innehåller projektet även aspekter av biologi och biofysik.

Arbetsuppgifter

I arbetsuppgifterna som postdoktor ingår främst att bedriva forskning. Undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna, dock högst en femtedel av arbetstiden. Inom ramen för anställningen ska det ges möjlighet till tre veckors högskolepedagogisk utbildning.

Tillgång till rent vatten utan skadliga patogener och giftig kontaminering är avgörande för mänskligheten. Detta projekt syftar till att utröna mekanismerna för hur fotokatalytiska nanopartiklar kan påverka bakteriemembran och viruspartiklar, samt att undersöka hur sådana antibakteriella och antivirala effekter kan användas som ett verktyg för vattenrening. Följande frågor kommer att studeras: (i) Hur kan partiklarnas antimikrobiella effekt och selektivitet förstärkas genom att partiklarna ytmodifieras med hjälp av ytaktiva ämnen?; (ii) Hur beror den fotokatalytiska nedbrytningen av bakteriemembran och viruskapslar av dess lipidsammansättningen? (iii) Hur beror nedbrytning av bakteriers lipopolysackarider av dess struktur?

Fotokatalytiska nanopartiklar kommer att undersökas med avseende på hur de  påverkar strukturen hos fosfolipidmembran, bakteriella lipopolysackarider och modellviruspartiklar. Spridningsmetoder, mikroskopi och ytkänsliga metoder kommer att användas för att undersöka strukturella och sammansättningsmässiga effekter av exponering för fotokatalytiska nanopartiklar i närvaro och frånvaro av ljus.

Den huvudsakliga arbetsuppgiften för tjänsten är genomförande av den experimentella forskningen inom ämnesområdet beskrivet ovan. Ytterligare arbetsuppgifter är:

- Koordinering av samarbete med internationella partner inom ämnesområdet
- Handledning av examensstudenter och doktorander
- Ansvar för handhavande av viss laboratorieutrustning
- Administration relaterad till ovanstående arbetsuppgifter


Behörighet
Behörig att anställas som postdoktor är den som avlagt doktorsexamen, eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, inom anställningens ämnesområde och som avlagts högst tre år före datum för anställningsbeslut. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare.

Övriga krav:

- Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
- Stark dokumenterad forskningserfarenhet av experimentella studier inom området yt- och kolloid-kemi.

Bedömningsgrunder
Detta är en meriteringsanställning främst inriktad på forskning. Anställningen är tänkt som ett inledande steg i karriären och bedömningen av de sökande kommer i första hand att baseras på deras vetenskapliga meriter och potential som forskare.

Särskild vikt kommer att fästas vid vetenskaplig förmåga inom ämnesområdet.

Vid anställning av postdoktor ska följande utgöra grund för bedömning:

- God förmåga att utveckla och genomföra forskning av god kvalitet.
- Pedagogisk förmåga.

Övriga meriter:

- Erfarenhet av experimentella metoder för att undersöka självassocierande system vid ytor och i bulklösningar, till exempel SAXS, QCM-d, neutronreflektometri, neutronspridning och avancerad mikroskopi.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka pågående forskning inom institutionen samt bidra till dess framtida utveckling.

Villkor

Anställningen är tidsbegränsad till 2 år och avser heltid. Anställningen tidsbegränsas enligt avtal, “Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor”, mellan arbetsmarknadens parter daterat 2022-02-01 (Arbetsgivarverket, OFR:s, och Saco-S).

Instruktioner för ansökan

Ansökan ska skrivas på engelska och innehålla:

- Meritförteckning/CV inklusive publikationslista.
- En generell beskrivning av tidigare forskningsarbete och framtida forskningsintressen (max två sidor).
- Kontaktuppgifter till minst två referenser.
- Kopia av examensbevis för doktorsexamen samt ev. andra intyg/betyg som du önskar åberopa.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan

Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid nio institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Ansök nu

Doktorand i Biofysikalisk kemi

Doktorand
Läs mer Feb 3
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 46 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Ämnesbeskrivning
Forskningen vid avdelningen för Biofysikalisk kemi omfattar studier av biomolekylära interaktioner, struktur och dynamik, med syftet att förstå biologiska system och processer på molekylär nivå.

Tyngdpunkten ligger på experimentella och teoretiska studier av de fysikaliska egenskaperna hos proteiner i lösning.

Projektbeskrivning
Anställningen är knuten till Prof. Mikael Akkes forskargrupp och finansieras av ett projektanslag från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse. Projektet drivs i samarbete mellan 3 forskargrupper med komplementär expertis inom olika biofysikaliska metoder: Mikael Akke (NMR-spektroskopi) och Sara Linse (ytplasmonresonans) vid Lunds universitet och Erik Lindahl (molekyldynamik-simuleringar och beräkningskemi) vid Stockholms universitet. Projektet fokuserar på studier av sambandet mellan proteiners konformationsdynamik och allosteri.

Arbetsuppgifter

Doktorand i forskarutbildningsämnet biofysikalisk kemi. Arbetet inbegriper biofysikaliska experiment, särskilt multi-dimensionell NMR spektroskopi och ytplasmonresonans, samt isoterm titreringskalorimetri. Isotopmärkta proteinprover framställs genom överuttryck i bakteriella expressions­system och efterföljande upprening med kromatografiska metoder.

Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna ingår även medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20% av arbetstiden. Avdelningen för Biofysikalisk kemi ansvarar för undervisning i fysikalisk kemi, NMR-spektroskopi och biofysikalisk kemi.

Behörighet
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har

- avlagt examen på avancerad nivå eller
- fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå eller
- på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kraven på särskild behörighet för biofysikalisk kemi uppfyller den som har:

- civilingenjörsexamen, magisterexamen, eller annan utbildning på jämförbar nivå med ett betydande inslag av matematik, molekylära vetenskaper och livsvetenskaper. Beroende på det specifika projektets inriktning krävs kurser på avancerad nivå i fysikalisk kemi, biofysikalisk kemi, protein-vetenskap, och/eller molekylspektroskopi.

Övriga krav:

- Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
- God förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation.

Bedömningsgrunder
Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Bedömningen av förmågan sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå. Följande beaktas:

- Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet.
- Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem.
- Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation.
- Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t ex yrkeserfarenhet.
Övriga meriter:

- Särskild vikt läggs vid den sökandes erfarenhet av biofysikalisk kemi.
- God molekylär förståelse.
- Erfarenhet av laborativt projektarbete.
- Praktisk erfarenhet av NMR-spektroskopi tillämpat på proteiner och övriga ovan nämnda tekniker.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.

Villkor
Endast den som är antagen till forskarutbildning får anställas som doktorand. Forskarutbildningen är fyra år vid heltidsstudier. Vid undervisning och annat institutionsarbete förlängs anställningen i motsvarande grad, dock längst till 5 år (dvs. max 20 %). Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§.

Instruktioner för ansökan
Ansökan ska skrivas på engelska. Ansökan ska innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt forskningsprojektet matchar dina intressen och din utbildningsbakgrund. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande, kopia av betyg, kopia av examensarbete eller magisteruppsats (master’s thesis) i pdf-format, samt övrigt som du önskar åberopa (uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.).

Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har: avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Bedömningsgrund

Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1998:80. Som innehavare får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå. Vid tillsättning skall avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Förutom skyldighet att ägna sig åt egen forskarutbildning kan innehavaren åläggas att fullgöra tjänstgöring som avser utbildning, forskning och administrativt arbete enligt särskilda bestämmelser i förordningen.

Villkor

Tidsbegränsad anställning fyra år enligt HF 5 kap 7§.

 

Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Ansök nu

Doktorand i organisk kemi

Doktorand
Läs mer Feb 2
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 46 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Ämnesbeskrivning

Strand-gruppen vid Lunds Universitet är specialiserad på syntes av komplexa molekyler.

Vi utvecklar nya syntetiska metoder och använder dessa för att ta fram lösningar på problem i kemi, medicin, biologi och materialvetenskap. Den gemensamma nämnaren i våra projekt är att vi utgår ifrån ett mekanistiskt perspektiv när vi formger nya molekyler och reaktioner.

http://www.kilu.lu.se/cas/research/the-strand-group/

Arbetsuppgifter

Doktorandstudier i syntetisk organisk kemi. En central del i studierna är att utveckla förmåga att ta fram nya flerkomponents-cykloadditionsreaktioner samt att applicera dessa i katalys och syntes av biologiskt aktiva strukturer.

Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna ingår det även medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden.

Behörighet
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har

- avlagt examen på avancerad nivå eller
- fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, med innehåll som är relevant för forskarutbildningen eller
- på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kraven på särskild behörighet för organisk kemi uppfyller den som har:

- Minst 120 hp kemi, varav 30 hp i organisk kemi.

Särskild vikt kommer att fästas vid akademisk potential, förmåga att bidra till interdiciplinära forskningssamarbeten, erfarenhet av organiskt och metallorganiskt syntesarbete, samt skriftlig och muntlig framställan.

Övriga krav:

- Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.

Bedömningsgrunder
Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Bedömningen av förmågan sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå. Följande beaktas:

- Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet.
- Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem.
- Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation.
- Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t ex yrkeserfarenhet.
Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.Villkor
Endast den som är antagen till forskarutbildning får anställas som doktorand. Forskarutbildningen är fyra år vid heltidsstudier. Vid undervisning och annat institutionsarbete förlängs anställningen i motsvarande grad, dock längst till 5 år (dvs. max 20 %). Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§.

Instruktioner för ansökan
Ansökan bör skrivas på engelska. Bifoga (1) Personligt brev, (2) Akademiskt CV, (3) Kortfattad forskningssammanfattning (t ex av examensarbete, max 2 sidor, font NTR 12pt).

Startdatum: enligt överenskommelse

Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har: avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Bedömningsgrund

Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1998:80. Som innehavare får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå. Vid tillsättning skall avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Förutom skyldighet att ägna sig åt egen forskarutbildning kan innehavaren åläggas att fullgöra tjänstgöring som avser utbildning, forskning och administrativt arbete enligt särskilda bestämmelser i förordningen.

Villkor

Tidsbegränsad anställning fyra år enligt HF 5 kap 7§.

 

Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid nio institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Ansök nu

Vikarierande universitetsadjunkt vid Ekonomisk historia, 40%

Universitets- och högskoleadjunkt
Läs mer Feb 3
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 46 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.


Ekonomihögskolan vid Lunds universitet är som trippelackrediterad en av världens främsta handelshögskolor. Vi erbjuder högkvalitativ utbildning och ger bland annat fyra utbildningsprogram på grundnivå och 13 magister- och masterprogram. Ekonomihögskolan samverkar med företag och myndigheter i regionen och på fakultetens sex institutioner och fem forskningscentra bedrivs forskning i världsklass. Vi månar om en god, stimulerande arbetsmiljö och arbetar ständigt med att utveckla vår ställning som en attraktiv arbetsgivare.Lunds universitet ledigkungör en anställning som vikarierande adjunkt i ekonomisk historia.

Anställningen startar 1 mars och avslutas den 31 december 2023 med placering vid Ekonomisk-historiska institutionen, Ekonomihögskolan. Anställningen är på 40 procent av heltid.

Ämnesområde och arbetsuppgifter
Ämnesområdet är ekonomisk historia.

Arbetsuppgifterna omfattar framför allt undervisning och en mindre del forskning. Administrativa uppgifter kan också ingå. Undervisningen sker på grundnivå och avancerad nivå. Undervisningen består främst av kurser inom Afrikas och det Globala Syds ekonomiska historia, utvecklingsstudier och kvalitativa metoder. Undervisningen är på engelska.

Behörighet  
För behörighet krävs dels pedagogisk skicklighet, dels avlagd examen på avancerad nivå eller på annat sätt inhämtat motsvarande kunskaper samt har annan kompetens som är av betydelse med hänsyn till ämnet ekonomisk historia och de arbetsuppgifter som ingår i anställningen.

Därutöver krävs genomgången högskolepedagogisk utbildning omfattande minst fem veckor, eller motsvarande kunskaper som förvärvats på annat sätt.

Bedömningsgrunder
Eftersom tjänsten till största del består av undervisning kommer vid bedömningen av de sökande stor vikt att fästas vid pedagogisk meritering och skicklighet. Även vetenskaplig och administrativ förmåga vägs in vid bedömningen.

I den samlade bedömningen av pedagogiska kvalifikationer ingår högskolepedagogisk utbildning, pedagogisk erfarenhet samt pedagogisk skicklighet. Erfarenhet av undervisning och kursutveckling inom Ekonomisk Historia, Afrikas och det globala syds ekonomiska historia och utvecklingsstudier är en merit.

I den samlade bedömningen av vetenskaplig skicklighet är avlagd doktorsexamen i ekonomisk historia starkt meriterande, liksom erfarenhet av internationellt samarbete och deltagande i forskningsnätverk. Vidare beaktas graden av förmåga att samverka med det omgivande samhället och att informera om forskning.

Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift är ett krav.

Hänsyn kommer att tas till hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens kan bedömas komplettera och stärka utbildning och forskning inom institutionen.

Ansökan
Ansökan ska innehålla:

- Följebrev
- CV och publikationslista
- Beskrivning av meriter inom undervisning och forskning, maximalt tre sidor
- Ett utvalt papper (working paper eller publikation, som länk eller PDF)
- Examensbevis, etc.
Sökande uppmuntras att ge namn och kontaktuppgifter på maximalt två personer som kan ge referenser men rekommendationsbrev kommer inte att beaktas i ansökningen.

Övrigt
Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Ansök nu

Universitetslektor i arbetsmiljöteknik

Universitets- och högskolelektor
Läs mer Dec 23
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 46 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Lunds universitet ledigförklarar härmed en anställning som Universitetslektor i arbetsmiljöteknik med inriktning mot interaktionsdesign med placering tills vidare vid institutionen för Designvetenskaper.

Ämne
Arbetsmiljöteknik med inriktning mot interaktionsdesign

Särskild ämnesbeskrivning
Forskning inom interaktionsdesign handlar om att studera hur produkter används av människor och vilka effekterna av användning blir för den enskilda människan och systemet/organisationen som produkten ingår i. Det ingår också att utveckla processer och principer för design av produkter, tjänster, processer och organisationer. Mer specifikt avser denna utlysning kompetens och tillämpningar inom e-hälsa, välfärdsteknologi, etik- och genusaspekter.

Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna innefattar:

- Forskning - Avdelningen/forskargruppen leder flera forskningsprojekt i gränssnittet mellan arbetsmiljö, interaktionsdesign och e-hälsa. Universitetslektorn förväntas bidra med kunskap och erfarenhet av kvalitativa forskningsmetoder samt med att utveckla teori och metodik inom ämnesområdet till de olika forskningsprojekt som drivs vid avdelningen. Universitetslektorn förväntas även bidra till att formulera och bygga en långsiktig strategi för ämnesområdets forskning och ansökningar.
Forskningen är bland annat knuten till projektet ”Bättre arbets- och patientflöden i  primärvården med digitalt Flow” där införande av digital kommunikation mellan primärvård och patient studeras ur ett arbetsmiljöperspektiv samt EU-projektet ”HARIA – Human-Robot sensorimotor augumentation” vars syfte är att utveckla robotproteser utifrån en användarcentrerad designprocess. Dessa projekt genomförs helt eller delvis i svensk kontext där skriftlig och muntlig kommunikation sker på svenska.Medverkan i ett av LTH:s profilområden - Avdelningen har flera medarbetare som är med i ett av LTH:s profilområden: Teknik för hälsa (https://www.lth.se/forskning/profilomraaden/teknik-foer-haelsa/) och mer specifikt engagerade i fokusområdet: Digital och datastyrd hälsa. Universitetslektorn ska delta i samverkan med övriga forskare så att avdelningens resurser och kompetens kommer till nytta inom profilområdet                                                                                                                 

- Samverkan med samhället -  Avdelningen har tagit initiativet till en LU-gemensam plattform kallad eHealth@LU (https://www.ehealth.lth.se/). Universitetslektorn kommer att ingå i ledningen för plattformen som har som uppgift att utveckla arbetet i stark samverkan med det omgivande samhället.                                                                                                            
- Undervisning - Avdelningen har en omfattande undervisning på grund- (svenska), avancerad- och forskarutbildningsnivå inom ämnesområdena arbetsmiljöteknik, interaktionsdesign samt design för framtidens äldreliv (svenska). Undervisning sker inom civilingenjörsutbildningar (Informations- och kommunikationsteknik samt Datateknik, mastersprogrammet ”Virtuell verklighet och förstärkt verklighet (VR/AR)”) samt som fristående kurser riktade mot personer inom hälso- och sjukvård. Universitetslektorn ska medverka och utveckla våra kurser samt vara kursansvarig.  
                                                   
- Fördjupa sina pedagogiska kunskaper.
- Handledning av examensarbetare och doktorander.
- Arbeta med att söka extern forskningsfinansiering.
- Administration kopplat till arbetsuppgifterna ovan.

Behörighet
Behörighet att anställas som universitetslektor är den som har:

- Avlagt doktorsexamen eller annan motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.
- Visat pedagogisk skicklighet.
- Fem veckors högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt inhämtat motsvarande kunskaper, om det inte föreligger särskilda skäl.

Bedömningsgrunder
Vid bedömning av de sökandes behörighet kommer i lika mån vikt att fästas vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet.

Bedömningsgrunderna specificerar vad som ska beaktas och vilken nivå som ska uppnås, för att behörighetskraven ska anses uppfyllda. Följande bedömnings-grunder ska vara uppfyllda för anställning som universitetslektor:

- God nationell och internationell nivå som forskare, där kravet på internationell meritering ska bedömas med hänsyn till ämnets karaktär och tradition. 
- God pedagogisk förmåga, vilket innebär god förmåga att bedriva, utveckla och leda undervisning och annan pedagogisk verksamhet på olika nivåer och med varierande undervisningsmetoder.
- Förmåga att delta i handledning av doktorander i studier till doktorsexamen. 
- Förmåga att samverka med det omgivande samhället och att informera om sin verksamhet.
- Förmåga i övrigt att leda och utveckla verksamhet.

Övriga krav

- Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
- Mycket goda kunskaper i svenska, i tal och skrift.
- Dokumenterad erfarenhet av att arbeta med det omgivande samhället.
- Dokumenterad erfarenhet av att skriva forskningsansökningar.
- Dokumenterad erfarenhet av flerdisciplinärt forskningsarbete.
- Dokumenterad erfarenhet av undervisning i interaktionsdesign.
- Erfarenhet av att leda forskningsprojekt.

Instruktioner för ansökan
Ansökan ska skrivas på engelska. Redovisa dina meriter enligt LTHs akademiska meritportfölj, se länk nedan. Ladda upp som PDF-filer i rekryteringssystemet. Läs mer här: http://www.lth.se/jobb/sokalararanstallning/
Se anninsen i sin helhet http://www.lu.se

Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Ansök nu

Doktorand för avläggande av en juris doktorsexamen

Doktorand
Läs mer Feb 1
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 46 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Juridiska fakulteten utlyser en doktorandanställning för avläggande av en juris doktorsexamen.

Utbildning på forskarnivå sker i något av följande ämnen: allmän rättslära, arbetsrätt, bankrätt, civilrätt, EU-rätt, finansrätt, folkrätt, förvaltningsrätt, internationell miljörätt, internationell privaträtt, komparativ rätt, konstitutionell rätt, miljörätt, mänskliga rättigheter, offentlig rätt, processrätt, rättsekonomi, rättshistoria, socialrätt och straffrätt.

Arbetsuppgifter

Enligt 5 kap. 2 § Högskoleförordningen (HF) ska den som är anställd som doktorand främst ägna sig åt sin egen utbildning. En anställd får dock i begränsad omfattning arbeta med utbildning, forskning och administration. Sådant arbete får, innan doktorsexamen har avlagts, inte omfatta mer än 20 procent av full arbetstid.

Fakultetens forskare och lärare förväntas bidra till en levande forskningsmiljö och fakultetens övriga verksamhet och i huvudsak bedriva arbetet på arbetsplatsen. 

Behörighet

Bara den som antas eller redan antagits till en utbildning på forskarnivå vid en högskola får anställas som doktorand (5 kap. 3 § HF).

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har

- Avlagt en examen på avancerad nivå,
- Fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
- På något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper (7 kap. 39§ HF).
Särskild behörighet har den som genomgått juristutbildningen och avlagt juristexamen/juris kandidatexamen eller motsvarande. Särskild behörighet har också den som kan åberopa annan genomgången utbildning eller särskild yrkeserfarenhet, om utbildningen och/eller yrkeserfarenheten bedöms ge en kompetens i ämnet för utbildningen på forskarnivå, som är likvärdig med juristexamen/juris kandidatexamen i fråga om såväl kunskaper i ämnet för utbildningen på forskarnivå som juridisk allmänbildning av betydelse för samma ämne.

Sökande med svensk juristexamen/juris kandidatexamen ska ha uppnått ett genomsnittligt betyg om Ba på utbildningens obligatoriska kurser. Sökande med annan examen ska i jämförliga delar av utbildningen ha uppnått i huvudsak motsvarande betygsnivå. Endast om särskilda skäl föreligger kan nämnden för utbildningen på forskarnivå medge undantag från detta betygskrav. Sökande ska ha avlagt juristexamen eller motsvarande senast den 15 mars 2023.

Bedömningsgrund

Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i 5 kap. 1-7 §§ HF. Bestämmelser för tillträde till utbildning på forskarnivå återfinns i 7 kap. 34-41 §§ HF.

Vid antagning till utbildning på forskarnivå ska avseende fästas vid förmågan att tillgodogöra sig utbildningen på forskarnivå (5 kap. 5 § HF, 7 kap. 35,41 §§ HF).

Den sökandes förmåga att tillgodogöra sig utbildningen bedöms med ledning av följande bedömningsgrunder utan inbördes rangordning:

Sökandes allmänna kompetens:

- Kvalitet och innehåll i tidigare självständiga skriftliga arbeten, såsom examensarbetet
- Förmåga att aktivt delta i fakultetens forskningsmiljö
- Relevant utbildningsbakgrund och betyg
- Relevant arbetslivserfarenhet

Projektbeskrivningens vetenskapliga kvalitet:

- Förmåga att beskriva och problematisera gällande forskningsläge
- Tydlighet och logiskt sammanhang i formulering av syfte och forskningsfrågor
- Stringens i rättslig argumentation och analys
- Adekvans i val av metod och teori
- Förmåga till kreativitet och innovation i formuleringen av forskningsfrågor och angreppssätt
- Språklig begriplighet och formalia

Ansökningsförfarande

Anställningen söks elektroniskt via Lunds universitets sökandeportal.

Ansökan ska innehålla meritförteckning, betygskopior, projektbeskrivning, ett examensarbete eller annat skriftligt arbete, angivande av en eller två referenspersoner (exempelvis chef eller handledare) samt övriga handlingar som sökande önskar belysa för aktuell anställning.

Projektbeskrivningen, som bifogas i en textfil i sökandeportalen, får inte överstiga 15 000 tecken inklusive blanksteg, fotnoter, källförteckning etc (överstigande text beaktas inte) och ska skrivas på engelska språket eller svenska, danska eller norska språket (se Riktlinjer för projektbeskrivning).

Nämnden för utbildningen på forskarnivå kommer att intervjua ett urval av de sökande vid ett personligt möte eller digitalt onsdagen den 10 maj. Besked om vem som kallas till intervju lämnas senast den 20 april. Intervjun tar sin utgångspunkt i ansökan och syftar till att fördjupa nämndens kunskap om den sökande och hennes eller hans förmåga att tillgodogöra sig utbildningen.

Villkor

Tidsbegränsad anställning fyra år enligt 5 kap. 7 § HF.

Juridiska fakulteten är en av Lunds universitets fyra ursprungliga fakulteter. Vid fakulteten verkar ca 2000 studenter på grundnivå och avancerad nivå och ett 160-tal anställda varav ett 40-tal är doktorander.Mer information om fakulteten finns på vår hemsida www.jur.lu.se

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Ansök nu

Doktorand inom kvantitativ biologi

Doktorand
Läs mer Jan 31
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 46 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Beskrivning av arbetsplatsen
Forskargruppen för klinisk minnesforskning bedriver forskning inriktad på att definiera och förstå biologiska processer bakom Alzheimers sjukdom och andra neurodegenerativa sjukdomar.

Vi arbetar med stora multimodala datamängder sammansatta av kohorter av patienter och kognitivt friska frivilliga personer, som genomgår omfattande tester med neuroimaging, biomarkörmätningar och neuropsykologiska tester. Mer information finns https://biofinder.se/. Vi arbetar även med stora genomiska, transkriptomiska och proteomiska dataset baserade på humanvävnad, såväl som från djurmodeller. Laboratoriet leds av Dr. Jacob Vogel, som ingår i en större forskargrupp som leds av professor Oskar Hansson. Tjänsten kommer att placeras på BMC i Lund.

Vi arbetar för att skapa en positiv, respektfull och stimulerande miljö. Vi värdesätter kommunikation och samarbete och vi strävar efter en arbetsplats som främjar lärande och utveckling för alla labbmedlemmar. Vi är också måna om att bygga en säker och positiv miljö för alla labbmedlemmar genom ömsesidig respekt och tolerans.

Projektbeskrivning

Alzheimers sjukdom (AD) tros orsakas av patologisk felveckning och ansamling av ?-amyloid- och tau-proteiner. Väldigt lite är dock känt om de molekylära förändringarna som föregår denna proteinansamling, som vilka molekylära kaskader som leder från proteinansamling till celldöd. Dessutom kommer mycket av vår tidigare kunskap inom ämnet från djurstudier, som inte till fullo replikerar de sjukdomsdrag som återfinns hos AD patienter. Nyligen har flera datasets baserat på mänsklig vävnad blivit tillgängliga för att mäta genuttryck (transkriptomik) på cellnivå bland äldre personer med eller utan en AD diagnos. Tillsammans med proteomikdata från ryggvätskeprover (CSF), som samlats in i vårt labb, från friska individer och patienter med kognitiv försämring, skapar dessa resurser en utmärkt uppsättning av data för att undersöka molekylära förändringar som föregår, åtföljer och utlöses av sjukliga/patologiska ansamlingar av proteiner i AD. Detta doktorandprojekt kommer att använda bästa tillgängliga teknik för sjukdomsmodellering och statistiska inlärningsmetoder för att karakterisera den molekylära kaskaden hos patienter med AD. Projektet kommer att involvera modellering av cellspecifika molekylära förändringar under sjukdomsförloppet, och kommer att översätta dessa förändringar till levande patienter baserat på CSF-proteomik.

Doktoranden kommer att bedriva sin forskning under handledning av Dr. Jacob Vogel, Dr. Niklas Mattsson-Carlgren och Prof. Oskar Hansson.

Arbetsuppgifter och ansvarsområden
Doktorandens huvuduppgift är att genomföra sina forskningsstudier vilket inkluderar deltagande i forskningsprojekt och obligatoriska kurser. Doktoranden kommer att utföra dataanalys genom att kombinera flera multiomiska och neuroimaging datamängder, skriva vetenskapliga artiklar och presentera resultat lokalt och vid nationella och internationella konferenser. Andra arbetsuppgifter kan inkludera: datakurering och bearbetning; komposition, redigering eller exekvering av beräkningsskript; informellt mentorskap av och kompetensdelning med andra anställda; och/eller sammansättning av anslag och/eller forskningsstipendier. Även andra arbetsuppgifter kan förekomma. Huvuddelen av forskningsarbetet kommer att ske i samarbete med andra medlemmar i forskargruppen.

Kvalifikationer

För anställningen krävs:

- Mastersexamen inom ingenjörsvetenskap, neurovetenskap, statistik, kvantitativ biologi, fysik, matematik eller annat liknande område, alternativt kandidatexamen inom ett av dessa områden samt fullföljt forskningserfarenhet motsvarande doktorsexamen (exempelvis genom anställning vid ett forskningslaboratorium)
- Goda kunskaper i muntlig och skriftlig kommunikation på engelska.
- Mycket goda kommunikations-, presentations- och skrivfärdigheter
- God samarbetsförmåga och förmåga att arbeta självständigt
- Tålmodig, detaljorienterad och noggrann

Meriterande för anställningen är:

- Specifikt intresse för demens och åldrande
- Goda kunskaper inom beräkningsprogrammering, helst Python eller R
- Erfarenhet av statistisk modellering och/eller maskininlärning
- Erfarenhet av kuration, förbearbetning och/eller analys av neuroimaging, genomisk eller andra typer av omicsdata
- Erfarenhet av git och GitHub och/eller Datalad
- Förtrogenhet kring bästa praxis inom reproducerbarhet och öppen vetenskap
- Individer med olika eller underrepresenterade bakgrunder uppmuntras att ansöka

Behörighet
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har: avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Bedömningsgrund
Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1998:80. Som innehavare får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå. Vid tillsättning skall avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Förutom skyldighet att ägna sig åt egen forskarutbildning kan innehavaren åläggas att fullgöra tjänstgöring som avser utbildning, forskning och administrativt arbete enligt särskilda bestämmelser i förordningen.

Övrigt

Anställningen är tidsbegränsad fyra år enligt HF 5 kap 7§ och avser heltid. Startdatum bestäms i överenskommelse men bör vara mellan 1 maj och 5 september 2023, helst i början av denna period.

Instruktioner för ansökan
Ansökan ska innehålla personligt brev, CV, kontaktuppgifter till två referenser, examensbevis (inklusive betygsutskrift) och andra dokument som du vill ska övervägas (t.ex. rekommendationsbrev). Sökanden som kallas till intervju kan bli ombedda att utföra ett test för att visa grundläggande kompetens.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Ansök nu

Doktorand inom neurovetenskap

Doktorand
Läs mer Jan 31
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 46 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Beskrivning av arbetsplatsen

Vår forskning är inriktad på att definiera och förstå biologiska processer bakom Alzheimers sjukdom och andra neurodegenerativa sjukdomar.

Vi arbetar med kohorter bestående av både patienter och kognitivt friska volontärer, vilka genomgår omfattande tester med hjärnavbildning, mätningar av biomarkörer och neuropsykologisk testning, samt med djur- och cellbiologiska experiment. Mer information finns https://biofinder.se/. Forskargruppen leds av professor Oskar Hansson. Anställningen är placerad vid BMC i Lund.

Vi värnar om en god arbetsmiljö med respekt och omtanke i vår relation till varandra. Vi strävar efter att skapa en miljö som främjar utveckling och är stimulerande för alla anställda.

Projektbeskrivning

Åldrande är förknippat med långsam men ihållande försämring av kognitiv förmåga, en process som accelereras av neurodegenerativa sjukdomar som Alzheimers sjukdom (AD). Åldrande är också associerat med konsekvent förändring av organisationen av hjärnans funktionella nätverk, vilket i sig är förknippat med kognitiv försämring och som blir onormalt i tidiga stadier av neurodegenerativa sjukdomar. Hjärnans funktionella organisation kan modifieras farmakologiskt och genom hjärnstimulering, vilket ökar möjligheten att sådana ingrepp så småningom kan användas för att stoppa kognitiv försämring om de används på rätt sätt. Doktoranden kommer att använda massiva fMRI-datasets för att testa de tidsmässiga inbördes sambanden mellan förändringar i hjärnnätverksorganisationen under vuxenlivslängden och över AD-spektrumet. Genetiska faktorer och livsstilsfaktorer som accelererar eller bromsar dessa tidssekvenser kommer att undersökas. Ett särskilt fokus för projektet kommer att vara att förstå hur funktionella förändringar i den mediala temporalloben, en hjärnregion som är kritisk för minnet och Alzheimers sjukdom, påverkar och påverkas av den globala hjärnans funktionella organisation.

Doktoranden kommer att bedriva forskning under ledning av Dr. Jacob Vogel, Dr. Laura Wisse och professor Oskar Hansson. 

Arbetsuppgifter och ansvarsområden
Doktorandens huvuduppgift är att genomföra sina forskningsstudier vilket inkluderar deltagande i forskningsprojekt och obligatoriska kurser. Doktoranden kommer att utföra dataanalys som kombinerar flera neuroimaging och fenotypiska dataset, skriva uppsatser och presentera resultat lokalt och vid nationella och internationella konferenser. Andra arbetsuppgifter kan inkludera: datakurering och bearbetning; komposition, redigering eller exekvering av beräkningsskript; informellt mentorskap av och kompetensdelning med andra anställda; eller sammansättning av anslag och/eller forskningsstipendier. Även andra arbetsuppgifter kan förekomma. Huvuddelen av forskningsarbetet kommer att ske i samarbete med andra medlemmar i forskargruppen.

Kvalifikationer

För anställningen krävs:

- Mastersexamen inom ingenjörsvetenskap, neurovetenskap, statistik, kvantitativ biologi, fysik, matematik eller annat liknande område, alternativt kandidatexamen inom ett av dessa områden samt fullföljt forskningserfarenhet motsvarande doktorsexamen (exempelvis genom anställning vid ett forskningslaboratorium)
- Goda kunskaper i muntlig och skriftlig kommunikation på engelska.
- Mycket goda kommunikations-, presentations- och skrivfärdigheter
- God samarbetsförmåga och förmåga att arbeta självständigt
- Tålmodig, detaljorienterad och noggrann

Meriterande för anställningen är:

- Specifikt intresse för demens och åldrande
- Goda kunskaper inom beräkningsprogrammering, helst Python eller R
- Erfarenhet av statistisk modellering och/eller maskininlärning
- Erfarenhet av kuration, förbearbetning och/eller analys av neuroimaging, genomisk eller andra typer av omicsdata
- Erfarenhet av git och GitHub och/eller Datalad
- Förtrogenhet kring bästa praxis inom reproducerbarhet och öppen vetenskap
- Individer med olika eller underrepresenterade bakgrunder uppmuntras att ansöka

Behörighet
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har: avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Bedömningsgrund
Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1998:80. Som innehavare får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå. Vid tillsättning skall avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Förutom skyldighet att ägna sig åt egen forskarutbildning kan innehavaren åläggas att fullgöra tjänstgöring som avser utbildning, forskning och administrativt arbete enligt särskilda bestämmelser i förordningen.

Övrigt

Anställningen är tidsbegränsad fyra år enligt HF 5 kap 7§ och avser heltid. Startdatum bestäms i överenskommelse men bör vara mellan 1 maj och 5 september 2023, helst i början av denna period.

Instruktioner för ansökan
Ansökan ska innehålla personligt brev, CV, kontaktuppgifter till två referenser, examensbevis (inklusive betygsutskrift) och andra dokument som du vill ska övervägas (t.ex. rekommendationsbrev). Sökanden som kallas till intervju kan bli ombedda att utföra ett test för att visa grundläggande kompetens.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Ansök nu

Doktorand i fysik med inriktning mot matematisk fysik

Doktorand
Läs mer Feb 3
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 46 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Avdelningen för matematisk fysik är gemensam för naturvetenskapliga och tekniska (LTH) fakulteterna och är en del av fysiska institutionen.

Forskningen bedrivs främst inom området kvantmekanisk mångpartikelfysik, vilket innefattar teoretisk materialmodellering, kvantinformation, atomteori, nanometerfysik, och teoretisk kärnstrukturfysik, med flera samarbeten både internationellt och inom Lunds universitet.

Arbetsuppgifter

Doktoranden ska utveckla metoder för teoretisk beskrivning av starkt korrelerade elektroner. Detta kommer att involvera en kombination av kvantfältteoretiska metoder och högpresterande datorberäkningar. Det övergripande målet är att få en bättre förståelse för de magnetiska och elektroniska egenskaperna hos material med starkt korrelerade elektroner, särskilt i samband med fasövergångar.

Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna kan det även ingå medverkan i i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden.

Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som:

- avlagt examen på avancerad nivå, eller
- fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
- på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kraven på särskild behörighet för forskarutbildningsämnet fysik uppfyller den som har:

- avklarat ett självständigt arbete (t.ex. examensarbete) i relevant ämne omfattande minst 30 högskolepoäng

Den särskilda behörigheten kan också ha erhållits genom annan motsvarande utbildning, vilket prövas i varje enskilt fall. För att möjliggöra tvärvetenskapliga initiativ samt väsentliga fördjupningar inom vissa områden kan andra kvalifikationer än sökandens ämnesspecifika kompetens inom fysik tas i beaktande.

Slutligen krävs att studenten bedöms ha den förmåga som behövs för att tillgodogöra sig utbildningen.

Övriga krav

- Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift, är ett krav.

Önskvärda meriter

- Dokumenterad erfarenhet inom fasta tillståndets fysik, kvantfältteori eller beräkningsfysik anses vara en stark merit.

För mer information om tjänsten, följ länken https://lu.varbi.com/se/what:job/jobID:591736/

Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid nio institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

Fysiska institutionen är en av Lunds universitets största institutioner med cirka 400 anställda. Institutionen är gemensam för naturvetenskaplig och teknisk (LTH) fakultet. Vid institutionen finns sju forskningsavdelningar och ett antal större forskningscentra. Forskningen vid institutionen omfattar ett brett spektrum av modern fysik.

www.fysik.lu.se

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Ansök nu

Doktorand i Oorganisk kemi - Grön och Hållbar Materialkemi

Doktorand
Läs mer Feb 3
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 46 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Ämnesbeskrivning

CO2-fluidiserade djupeutektiska system för materialbearbetning.

Detta forskningsprojekt fokuserar på användningen av nya "gröna" lösningsmedel för att utveckla mer hållbara och kostnadseffektiva processer; från råmaterial till funktionella material. Djupt eutektiska lösningsmedel (DES) har nyligen dykt upp som lovande substitut för giftiga organiska lösningsmedel, trots dess höga viskositeter. Fluidisering av DES med flytande CO2 kommer att minska deras viskositet men också förändra lösningsmedlets egenskaper. Doktorandprojektet handlar om att studera lösningsmedelsstrukturerna och egenskaperna hos DES + CO2 i två system: (1) sockerbaserad DES för ligninextraktion, funktionalisering och bearbetning, och (2) halogenidfri DES för tillverkning av katalytiskt aktiva metalloxidnanopartiklar. Vi kommer att undersöka löslighet och lösningsmedelstillstånd för lignin och metaller i nya DES+CO2-blandningar för att utveckla anti-lösningsmedelsutfällningsprocesser för att generera partiklar från dessa metaller lösta i DES+CO2.

Denna rekrytering är kopplad till Wallenberg Initiative Materials Science for Sustainability (WISE, wise-materials.org). WISE, finansierat av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, är den största satsningen på materialvetenskap i Sverige någonsin och kommer att omfatta stora satsningar vid Sveriges främsta universitet under loppet av 10 år. Visionen är en hållbar framtid genom materialvetenskap.

Läs mer: https://wise-materials.org

För mer information: https://lu.varbi.com/se/what:job/jobID:591750/

 

Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Ansök nu

2 amanuenser - Institutionen för informatik

Utbildningsassistent
Läs mer Jan 18
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 46 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.


Ekonomihögskolan är en av åtta fakulteter inom Lunds universitet. Över 4 000 studenter och cirka 450 forskare, lärare och övrig personal studerar och arbetar här med utbildning och forskning inom ekonomisk historia, företagsekonomi, handelsrätt, informatik, nationalekonomi, statistik och forskningspolitik.Ekonomihögskolan är ackrediterad av de tre största och mest inflytelserika ackrediteringsinstituten för handelshögskolor: EQUIS, AMBA and AACSB. Endast strax över 100 handelshögskolor i världen har uppnått denna prestigefyllda Triple Crown.Hos oss på institutionen för informatik finner du vägvisande forskning och näringslivssamverkan inom informatik.

Vi har en attraktiv grundutbildning som ger våra studenter fördelaktiga akademiska examina på vägen till arbetslivet eller forskarutbildning. Vi koordinerar det systemvetenskapliga kandidatprogrammet vid Ekonomihögskolan i Lund, samt erbjuder flertalet fristående kurser.

Institutionen för Informatik har sedan hösten 1995 bedrivit mentorsverksamhet som våra amanuenser koordinerar och driver. Amanuenserna är informatikstudenter som är anställda av institutionen.  Amanuensuppdraget genomförs vid sidan av de ordinarie egna studierna och är en tidsbegränsad anställning på 25 procent som löper under ett läsår.

Institutionen för informatik söker 2 st amanuenser (25 %) för perioden 2023-08-01 -- 2024-06-04

Arbetsuppgifter

Uppdraget innebär att planera och koordinera den mentors- och assistentverksamhet som bedrivs vid institutionen, där seniora studenter hjälper juniora studenter att klara av kurser av en mer laborativ karaktär.

I uppdraget som amanuens ingår att rekrytera informatikstudenter som mentorer och assistenter, planera och schemalägga laborationer och tentamensgenomgångar, vara tillgänglig för andra studenter med behov av stöd och extrahjälp, samt att delta som mentor eller assistent själv.

Kvalifikationer

Amanuensernas arbetsuppgifter ställer krav på:

- Pedagogisk förmåga för att kunna bryta ner och förklara komplexa koncept på ett förståeligt sätt.
- God teoretisk förståelse för, och skicklighet i - Grundläggande programmeringsprinciper och programmering (speciellt i objektorienterad programmering och programmeringsspråken Java och C#)
- Modellering (speciellt modellering av klassdiagram i UML, och modellering av ER-diagram i Crow’s Foot notation & Chen notation)
- Relationsdatabaser och (speciellt Microsoft Server)
- Versionshantering (Git)


- Social förmåga för att kunna upprätthålla goda relationer till studenter, lärare och annan personal.
- Organisatorisk förmåga för att kunna planera mentors- och assistentverksamheten.
- Ansvarstagande, då assistent- och laborationsverksamheten styrs av amanuenserna själva med en hög grad av autonomi.

Vi söker dig som är student vid det systemvetenskapliga kandidatprogrammet och avser läsa termin 5 eller magisterprogrammet i informationssystem under kommande höst.

Vid bedömning av de sökande tas även hänsyn till studieresultat och andra erfarenheter bredvid studierna samt den personliga lämpligheten.

Övrigt

Enligt kap 10 § HF kan bara den som är antagen till utbildning på grundnivå eller avancerad nivå anställas som amanuens.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Ansök nu

Doktorand på institutionen för experimentell medicinsk vetenskap

Doktorand
Läs mer Feb 2
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 46 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Beskrivning av arbetsplatsen

Vår forskning fokuserar på rollen av extracellulär singling i cellödebeslut under utveckling och sjukdom.

Gruppen,  ledd av Dr Sandeep Gopal, finns på Biomedicinskt centrum i Lund. Forskargruppen ingår i Lunds stamcellscentrum och Institutionen för experimentell medicinsk vetenskap. Vi söker en doktorand som har ett intresse för bröstcancer, stamceller och epitel-till-mesenkymal övergång (EMT). Målet med projektet är att belysa hur oorganiskt element från tumörmikromiljön kontrollerar EMT under bröstcancerprogression. 

Besök länken för mer information om vår forskninghttps://www.stemcellcenter.lu.se/research-groups/gopal

Vi erbjuder

Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension.

Läs mer på universitetets webbplats om att vara anställd hos oss https://www.lu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss

 Arbetsuppgifter och ansvarsområden

Projektet fokuserar på rollen av extracellulära regulatorer i epitelial-mesenkymal övergång i bröstepitelceller. I den sökandes uppgifter ingår att planera och genomföra experimenten i labbet. Doktoranden kommer att behöva samla in data och delta i diskussioner med medlemmar av labbet. Projektet kommer att involvera att lära sig nya biokemiska, genetiska och genmodifieringsverktyg.

Kvalifikationer

Krav för anställningen är:

- Civilingenjör i biomedicin eller liknande, eller motsvarande kunskaper förvärvade i Sverige eller utomlands
- Utmärkt muntlig och skriftlig förmåga i engelska
- Tidigare erfarenhet av forskningslabb under examensarbeten
- Bevisad förmåga att skriva examensarbeten
- God förståelse för cellmolekylär biologi och stort intresse för cancerforskning

 Meriterande för anställningen är:

- Expertis Immunocytokemi och mikroskopitekniker
- Erfarenhet av extracellulär matrisbiologi
- Kunskaper i R-mjukvara är mycket önskvärt

Övrigt

Anställningen är en tidsbegränsad anställning på 4 år med omfattningen 100% av heltid med tillträde 1 april 2023 eller efter överenskommelse.

Så här söker du

Ansökan ska göras via universitetets rekryteringssystem. Ansökan ska innehålla ett personligt brev som motiverar ditt intresse för tjänsten och hur det matchar dina kvalifikationer. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis och andra dokument som du vill uppmärksamma.

Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har: avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Bedömningsgrund

Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1998:80. Som innehavare får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå. Vid tillsättning skall avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Förutom skyldighet att ägna sig åt egen forskarutbildning kan innehavaren åläggas att fullgöra tjänstgöring som avser utbildning, forskning och administrativt arbete enligt särskilda bestämmelser i förordningen.

Villkor

Tidsbegränsad anställning fyra år enligt HF 5 kap 7§.

Om Medicinska Fakulteten

Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Ansök nu

Doktorand i hållbarhetsvetenskap

Doktorand
Läs mer Jan 30
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 46 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Centrum för hållbarhetsstudier (The Centre for Sustainability Studies, LUCSUS) bedriver kritisk och lösningsinriktad forskning och utbildning om bland annat biodiversitetsförlust, klimatförändringar, förändrad markanvändning och vattenkonflikter.

Forskarutbildningen i hållbarhetsvetenskap

Forskarutbildningen i hållbarhetsvetenskap utgör fyra års heltidsstudier (240 högskolepoäng) som avslutas med disputation. Den som antas till utbildningen erhåller lön från universitetet under 4 år varunder doktoranden främst ska ägna sig åt sin utbildning. Anställningen som doktorand kan även inbegripa institutionstjänstgöring, framför allt undervisning, med en omfattning av maximalt 20% av en heltidstjänst. Doktorandens anställning kommer då att förlängas med ett motsvarande antal timmar. Villkoren för anställning som doktorand anges i Högskoleförordningen (HF) 5 kap. 1–7 §§.

NATURICE - Utforska relationer mellan människa och natur i glaciär miljöer.
Projektet finansieras av Vetenskapsrådet för hållbar utveckling (FORMAS) och ska leverera
högkvalitativ forskning tillsammans med relevanta policyrekommendationer. Projektet svarar på
FORMAS krav på integrerad kunskap om klimatförändringar, ekosystem och samhälle och tar upp
behovet av fördjupade studier av relationen människa-natur genom att korsa gränser mellan olika
forskningsområden ekosystemtjänster och värdering, politisk ekologi och glaciologiFör mer information och ansökningsförfarande: https://lu.varbi.com/what:job/jobID:577512/?lang=se

Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Lunds universitet är ett av landets ledande kunskapscentra för forskning och utbildning inom samhälls- och beteendevetenskap. Med verksamhet i både Lund och Helsingborg, över 700 anställda och cirka 5 700 helårsstudenter är fakulteten en av Lunds universitets största. Vi erbjuder en kreativ akademisk miljö med engagerade studenter och medarbetare. Vår huvuduppgift är att utveckla, förmedla och förvalta kunskap om samhälle, människa och organisationer i en miljö som präglas av öppenhet, tolerans och nyfikenhet.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Ansök nu

Postdoktor i Hållbarhetsvetenskap

Forskare, samhällsvetenskap
Läs mer Jan 30
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 46 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Centrum för hållbarhetsstudier (The Centre for Sustainability Studies, LUCSUS) bedriver kritisk och lösningsinriktad forskning och utbildning om bland annat biodiversitetsförlust, klimatförändringar, förändrad markanvändning och vattenkonflikter.

NATURICE - Utforska relationer mellan människa och natur i glaciär miljöer.
Projektet finansieras av Vetenskapsrådet för hållbar utveckling (FORMAS) och ska leverera
högkvalitativ forskning tillsammans med relevanta policyrekommendationer. Projektet svarar på
FORMAS krav på integrerad kunskap om klimatförändringar, ekosystem och samhälle och tar upp
behovet av fördjupade studier av relationen människa-natur genom att korsa gränser mellan olika
forskningsområden ekosystemtjänster och värdering, politisk ekologi och glaciologi.

För ansökningsförfarande: https://lu.varbi.com/what:job/jobID:577483/?lang=se

Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Lunds universitet är ett av landets ledande kunskapscentra för forskning och utbildning inom samhälls- och beteendevetenskap. Med verksamhet i både Lund och Helsingborg, över 700 anställda och cirka 5 700 helårsstudenter är fakulteten en av Lunds universitets största. Vi erbjuder en kreativ akademisk miljö med engagerade studenter och medarbetare. Vår huvuduppgift är att utveckla, förmedla och förvalta kunskap om samhälle, människa och organisationer i en miljö som präglas av öppenhet, tolerans och nyfikenhet.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Ansök nu

Postdoktor i in-situ TEM

Forskarassistent
Läs mer Feb 1
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 46 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Beskrivning av arbetsplatsen
Anställningen är knuten till forskargruppen för inorganiska nanomaterial (www.

kilu.lu.se/cas/research/nanomaterials/) på centret för analys och syntes (CAS) vid kemiska institutionen. Vår enhet har en starkt internationell karaktär och strävar efter en jämn könsbalans. Forskningen vid CAS fokuserar på syntes av både inorganiska och organiska ämnen, utveckling av avancerade analys- och karaktäriseringsmetoder, med tillämpningar inom områden som solceller, energilagring och katalys.

Vi erbjuder
Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension. Läs mer på universitets webbplats om att Jobba hos oss.

Särskild ämnesbeskrivning
Målet med projektet är att studera bildandeprocessen av nickelfosfid-nanokristaller, vilka är möjliga kandidater som katalysatorer för koldioxidomvandling. Nanokristallernas bildande och ombildande kommer att studeras in-situ med hjälp av ett specialdesignat transmissionselektronmikroskop (TEM), som är integrerat med ett system för kemisk åndeponering. Fokus kommer ligga på att förstå mekanismerna som styr bildandet av specifika kristallina faser, fasövergångarnas dynamiska processer och metoder för att reversibelt styra dessa. Ännu ett mål är att utforska stabiliteten och ytstrukturen hos de nanokristaller under olika yttre förhållanden, såsom den kringliggande gasens sammansättning.

Denna rekrytering är knuten till Wallenberg Initiative Materials Science for Sustainability (WISE, wise-materials.org). WISE, finansierat av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, är den största satsningen på materialvetenskap i Sverige någonsin och kommer att omfatta stora satsningar vid Sveriges främsta universitet under loppet av 10 år. Visionen är en hållbar framtid genom materialvetenskap.

Läs mer: https://wise-materials.org

Forskare i första skedet som rekryteras till WISE-programmet kommer att ingå i WISE Forskarskola https://wise-materials.org/research/graduate-school, ett ambitiöst rikstäckande program med seminarier, kurser, forskningsbesök och andra aktiviteter för att främja ett starkt multidisciplinärt och internationellt nätverk mellan doktorander, postdoktorer, forskare och näringsliv.

Arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna som postdoktor ingår främst att bedriva forskning.  Även undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna, dock högst en femtedel av arbetstiden. Inom ramen för anställningen ges det möjlighet till tre veckors högskolepedagogisk utbildning. Syftet med anställningen är att utveckla sin självständighet som forskare samt skapa förutsättningar för vidare meritering.

Du kommer att ha ansvar för att planera, utforma och utföra experiment självständigt, vilket även inkluderar utvecklandet av projektidéer. Handledning av examensprojekt och forskarstuderande kan också komma att ingå som arbetsuppgift.

Behörighet
Behörig att anställas som postdoktor är den som har avlagt doktorsexamen, eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, inom anställningens ämnesområde. Bevis om att behörighetskravet är uppfyllt ska ha inkommit senast vid tidpunkten då anställningsbeslut fattas. Främst kommer den sökande i fråga som avlagt examen högst tre år före sista ansökningsdag. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare.

Övriga krav:

- mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift
- Doktorsexamen inom teknik, kemi, materialvetenskap, eller ett närbesläktat område.
- Åtminstone ett års erfarenhet i handhavande av TEM är nödvändigt.
- Gedigna teoretiska kunskaper inom kristallväxt och nukleeringsprocesser.
- God problemlösningsförmåga och språklig analysförmåga.

Bedömningsgrunder
Detta är en meriteringsanställning främst inriktad på forskning. Anställningen är tänkt som ett inledande steg i karriären och bedömningen av de sökande kommer i första hand att baseras på deras vetenskapliga meriter och potential som forskare. Särskild vikt kommer att fästas vid vetenskaplig förmåga inom ämnesområdet.

Vid anställning av postdoktor ska följande utgöra grund för bedömning:

- God förmåga att utveckla och genomföra forskning av god kvalitet.
- Pedagogisk förmåga.

Övriga meriter:

Erfarenhet inom något av följande områden kommer att räknas som en merit:

- Utförande av experiment med in-situ TEM
- Handhavande av CVD eller relaterad teknik för kristallväxt
- Syntes av oorganiska material för foto- eller elektrokatalytiska applikationer
- Karakterisering av katalysatorutförande

Vi söker en person som är strukturerad, målinriktad och har god självkännedom.

Hänsyn kommer att tas till hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka forskningen inom avdelningen/institutionen samt bidra till dess framtida utveckling.

Övrigt
Anställningen är tidsbegränsad till 2 år och avser heltid. Anställningen tidsbegränsas enligt kollektivavtal, “Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor”.

Så här söker du
Ansökan ska skrivas på engelska. Redovisa dina meriter enligt LTHs akademiska meritportfölj, se länk nedan. Ladda upp som PDF-filer i rekryteringssystemet (inkl. kopia av doktorsexamen). Läs mer här: http://www.lth.se/jobb/sokalararanstallning/

Välkommen med din ansökan!

Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Ansök nu

Doktorand i byggnadsfysik med inriktning mot byggnad och energimodellering

Doktorand
Läs mer Feb 2
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 46 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Ämnesbeskrivning
Avdelningen för Byggnadsfysik utökar sin forskning inom ämnesområdet om konsekvensanalys av klimatförändringar på byggnader i tätorter och undersöker innovativa energilösningar och ledningssystem för att förbättra klimattålighet, energiflexibilitet och användarkomfort i tätorter.

Doktorandtjänsten har ett särskilt fokus på energiledningslösningar i byggnads- och stadsskala med både fysik och AI-baserade lösningar.

Detta doktorandprojekt utvecklar ett innovativt energihanteringssystem (DSM) baserat på ‘Artificial Intelligence’ (AI). Den utvecklade DSM ska underlätta enkel och säker kommunikation och styrning av byggnader och energisystem på ett skalbart sätt (från byggnad till urban skala). Projecktet vinner av ett tvärvetenskapligt konsortium samt utvecklad kunskap i teamets tidigare och pågående projekt.

Arbetsuppgifter
Doktoranden är tänkt att undersöka den teoretiska grunden för att utveckla och integrera AI-baserad metoder (t. ex. Reinforcement Learning) för energihantering samtidigt som den tar hänsyn till användarkomfort, hållbarhet och klimatanpassning. De viktigaste forskningsmålen är:

- Vidareutveckling av den teoretiska grunden för att optimalt hantera komplexa system med AI, med hänsyn till flera agenter och mål.
- Designa DSM för att styra mångfacetterade energisystem med (multi-agent) komplexa interaktioner, med hänsyn till användarens komfort och hälsa, energipris och klimatvariationer och extremer.
- Designa ett skalbart system (från byggnad till stadsskala) med ett minimum av ICT-uppgradering och datadelning.
- Inkludera människors hälsa i beslutsfattandet genom att utveckla ett AI-baserat system för tidig varning, med särskilt fokus på utsatta grupper.
- Förbättra energihanteringslösningen mot ökad hållbarhet, flexibilitet och klimattålighet.

Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna kan det även ingå medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden.

Behörighet
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har

- avlagt examen på avancerad nivå eller
- fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå eller
- på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kraven på särskild behörighet för byggnadsfysik uppfyller den som har:

- minst 90 högskolepoäng med relevans för ämnesområdet, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå samt ett fördjupningsarbete om minst 30 högskolepoäng på avancerad nivå inom ämnesområdet, eller
- examen på avancerad nivå inom relevant ämnesområde.

Övriga krav
- Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
- Civilingenjör inom ett relevant område som maskinteknik, elteknik och anläggningsteknik.
- Goda kunskaper i programmeringsspråk.
- Erfarenhet av att arbeta med att bygga energisimuleringsverktyg som EnergyPlus och IDA ICE.
- Kreativitet och kritiskt tänkande.
- God kommunikationsförmåga och samarbetsförmåga eftersom kandidaten ska samarbeta med flera andra forskare runt om i världen.

Bedömningsgrunder
Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Bedömningen av förmågan sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå. Följande beaktas:

- Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet.
- Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem.
- Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation.
- Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t ex yrkeserfarenhet.
Övriga meriter:

- Goda kunskaper om dataanalys och statistik.
- Stark analytisk och beräkningsförmåga.
- Kunskaper i svenska språket är meriterande med tanke på undervisning.
- Goda kunskaper i Python.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.

Villkor
Endast den som är antagen till forskarutbildning får anställas som doktorand. Forskarutbildningen är fyra år vid heltidsstudier. Vid undervisning och annat institutionsarbete förlängs anställningen i motsvarande grad, dock längst till 5 år (dvs. max 20 %). Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§.

Instruktioner för ansökan
Ansökan ska skrivas på engelska. Ansökan ska innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt forskningsprojektet matchar dina intressen och din utbildningsbakgrund. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.).

Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Ansök nu

Doktorand i fysik med inriktning mot kärnfysik

Doktorand
Läs mer Jan 24
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 46 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Forskning inom grundläggande kärnfysik bedrivs inom avdelningen för kärnfysik vid internationella acceleratoranläggningar med hjälp av avancerade detektorsystem som i många fall utvecklas i Lund.

Särskilt fokus för den grundläggande kärnfysiken ligger på studier av atomkärnor långt från stabilitet m.h.a. acceleratorer för radioaktiva jonstrålar, framförallt vid ISOLDE-experimentet vid CERN och NUSTAR-experimenten vid FAIR. Frågeställningarna som undersöks innefattar kärnmodeller och deras generella tillämpning på exotiska atomkärnor, samt kärnastrofysik och fundamental fysik, där atomkärnor som förutsägs ha vissa specifika egenskaper utforskas. Vid avdelningen bedrivs även forskning och utveckling av nya detektorsystem för användning inom experimentprogrammet där laboratorier för såväl grundläggande som tillämpad kärnfysik vid avdelningen utnyttjas.

Arbetsuppgifter

Doktoranden kommer att arbeta inom gruppens exprimentprogram vid ISOLDE och ev. vid FAIR med syfte att undersöka instabila atomkärnor långt från stabilitetslinjen m.h.a. experiment med radioaktiva jonstrålar. Gruppen har sedan länge varit engagerad i experiment vid ISOLDE och har där varit djupt involverad i konstruktionen av CERN:s första post-accelerator för radioaktiva joner, REX-ISOLDE, och nu senast i den uppgradering, HIE-ISOLDE som gjorts för att öka strålenergin för experimentet. ISOLDE är CERN:s anläggning för produktion av radioaktiva jonstrålar. Över 1000 olika isotoper av 70 grundämnen produceras för experiment genom att bombardera speciellt utvecklade strålmål med en 1.4 GeV protonstråle från en av CERN:s injektorer och sedan selektera och masseparera dessa bl.a. med laserbaserade metoder. För närvarande fokuseras gruppens arbete på experiment med kortlivade strålar, med en energi upp till ~10 MeV/u, och då särskilt transferreaktioner, spridningsexperiment och Coulomb excitation. Studenten kommer att arbeta med att implementera ny utrustning när så behövs, utföra experiment, analysera data och publicera resultat. Fokus på arbetet kommer att ligga på:

- Kärnstrukturen för isotopkedjor mellan skalförslutningar
- Experiment med intresse inom kärnastrofysiken

Experimentdata erhålls från kärnreaktioner och samlas in med detektorer för laddade partiklar, neutroner och gamma-strålning. Praktiska aspekter av arbetet planeras inkludera:

- experiment med ISS (ISOLDE Solenoidal Spectrometer) systemet vid ISOLDE för transferreaktioner.
- experiment med MINIBALL-systemet för detektion av gammastrålning, inklusive detektorer för laddade partiklar, neutroner och elektronspektroskopi för Coulombexcitation
- experiment inom Phase-0 programmet vid R3B-experimentet vid FAIR
- Simuleringar t.ex. i GEANT4 för att optimera detektoruppställningar inför experiment och i samband med dataanalys.

Kursarbete, dataanalys och färdigställande av avhandlingen planeras utföras i Lund medan experimentverksamheten bedrivs vid experimentanläggningar utomlands. Doktoranden förväntas därför tillbringa viss tid, i perioder som kan omfatta någon eller några månader i taget, stationerad vid anläggningar utomlands för experimentarbete.

Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna kan det även ingå medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden.

För mer information om tjänsten, följ länken https://lu.varbi.com/what:job/jobID:583231/?lang=se

Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid nio institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

Fysiska institutionen är en av Lunds universitets största institutioner med cirka 400 anställda. Institutionen är gemensam för naturvetenskaplig och teknisk (LTH) fakultet. Vid institutionen finns sju forskningsavdelningar och ett antal större forskningscentra. Forskningen vid institutionen omfattar ett brett spektrum av modern fysik.

www.fysik.lu.se

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Ansök nu

Minst en anställning som doktorand i socialantropologi

Doktorand
Läs mer Dec 6
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 46 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Arbetsuppgifter

Forskarutbildningen omfattar 240 högskolepoäng (motsvarande fyra års heltidsstudier).

Utbildningen avslutas med att doktoranden försvarar sin doktorsavhandling vid en offentlig disputation. Den som anställs som doktorand uppbär lön från universitetet under fyra år och ska huvudsakligen ägna sig åt sin egen forskarutbildning. Institutionstjänstgöring om upp till 20 procent av heltid kan förekomma, främst i form av undervisning, varvid anställningen förlängs i motsvarande utsträckning.

Bestämmelser om anställning av doktorand finns i Högskoleförordningen 5 kap 1-7 §§

Doktoranden ska vara närvarande på institutionen och aktivt delta i forsknings- och undervisningsmiljön.

Arbetsspråket i forskarutbildningen är i huvudsak engelska. Icke svenskspråkiga doktorander förväntas dock tillägna sig grundläggande färdigheter i svenska under anställningstiden. Möjlighet att ta del av språkundervisning inom Lunds universitet finns.

Anställningen som doktorand ska tillträdas 2023-09-01.

Studieplan och annan information om forskarutbildningen i sociologi finns tillgänglig på:

https://www.soc.lu.se/sites/soc.lu.se/files/2021-01/asp_socialantropologi.pdf

Behörighet

För att bli antagen till forskarutbildning (HF kap 7 § 35) krävs att den sökande

(1) har grundläggande behörighet och den särskilda behörighet som högskolan kan ha förskrivit, och

(2) bedöms i övrigt ha sådan förmåga som krävs för att tillgodogöra sig forskarutbildning (SFS

2010:1064).

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har:

1) avlagt examen på avancerad nivå,

2 ) fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå,

3) eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Särskild behörighet

Särskild behörighet för tillträde till forskarutbildning i socialantropologi har den som avlagt examen på avancerad nivå i socialantropologi eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Examen ska innehålla självständiga arbeten omfattande minst 30 högskolepoäng eller motsvarande, varav hälften på avancerad nivå.

Bedömningsgrund

Som innehavare av anställning som doktorand får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå. Vid antagning ska avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen.

Rangordning av sökande sker utifrån en samlad bedömning av kvaliteten på insända uppsatsarbeten och insänd forskningsplan, samt personlig lämplighet. Då forskarstudier i socialantropologi är mycket krävande måste den sökande vara starkt motiverad och ha förmåga att arbeta självständigt under tidspress. God samarbets- och kommunikationsförmåga är därtill ett krav, liksom goda kunskaper i engelska i både tal och skrift.

Intervjuer kommer att genomföras av ett begränsat urval av sökande i antagningsprocessens slutskede.

De sökande kan komma att tillfrågas om arbetsprov även efter att ansökan har skickats in.

Ansökningsförfarande

Ansökan sker elektroniskt via Lunds universitets sökandeportal.

Ansökan måste innehålla:

- ett introduktionsbrev på engelska, omfattande max 1 000 ord, som innehåller en kort presentation av dig som sökande och dina meriter samt en kort beskrivning av varför du är intresserad av forskarutbildningen i socialantropologi, vid Sociologiska institutionen, Lunds universitet;
- en meritförteckning på engelska som visar behörighet för forskarutbildning i socialantropologi;
- examensbevis och betyg på svenska eller engelska;
- uppsats eller uppsatser på svenska eller engelska motsvarande sammanlagt minst 30 högskolepoäng i socialantropologi eller ämne som bedöms likvärdigt;
- en kortfattad forskningsplan om högst 13000 tecken med blanksteg, inklusive referenser skriven på engelska.

På följande sida hittar du instruktioner för en sådan plan:

http://www.soc.lu.se/sites/soc.lu.se/files/mall-for-forskningsplan.pdf

Observera att en plan som inte följer formkraven innebär att ansökan inte bedöms.

- ett arbetsprov bestående av några fria reflektioner om en socialantropologisk vetenskaplig artikel eller bok, relevant för ditt föreslagna forskningsområde.

Reflektera t ex över dessa frågor:

1) Vad är författarens huvudsakliga poänger?

2) Vilka teoretiska perspektiv/diskussioner bygger artikeln på, och bidrar till?

3) Vad finner du för styrkor och svagheter i artikeln?

Texten ska vara max 1500 ord och ska skrivas på engelska.

- namn och kontaktuppgifter för två referenspersoner;
- övriga handlingar som du som sökande önskar åberopa för aktuell anställning

Villkor

Tidsbegränsad anställning fyra år enligt HF 5 kap 7§.

Mer om oss

Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Lunds universitet är ett av landets ledande kunskapscentra för forskning och utbildning inom samhälls- och beteendevetenskap. Med verksamhet i både Lund och Helsingborg, över 700 anställda och cirka 5 700 helårsstudenter är fakulteten en av Lunds universitets största. Vi erbjuder en kreativ akademisk miljö med engagerade studenter och medarbetare. Vår huvuduppgift är att utveckla, förmedla och förvalta kunskap om samhälle, människa och organisationer i en miljö som präglas av öppenhet, tolerans och nyfikenhet.

Sociologiska institutionen i Lund består av två discipliner, sociologi och socialantropologi. Gemensamt för dessa är att de försöker förstå och förklara människan och samhället i deras sociala, kulturella och historiska sammanhang. Institutionens forskning omfattar empiriska studier av centrala samtidsproblem, kritisk samhällsanalys, samt utveckling av samhällsvetenskapliga teorier och metoder.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Ansök nu

At least one doctoral studentship in Sociology for the ERC project ENDINGS

Doktorand
Läs mer Dec 22
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 46 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Arbetsuppgifter

Dessa anställningar är en del av forskningsprojektet ENDINGS, som är finansierat av ERC: https://erc.

easme-web.eu/?p=101042247. Projektet utmanar dagens fokus på innovation i forskning som rör hållbara omställningar och fokuserar i stället på om och hur olika typer av kunskaper urholkas och ifall de någonsin upphör. Doktoranden kommer att studera olika processer som rör nedgång och avtagande, såsom avinstitutionalisering, destabilisering, avbrott, och glömska/att avlära sig inom industrier som energi, ICT och hantverk i Sverige, Tyskland och Storbritannien.

Doktoranden förväntas att:

- Designa och genomföra empirisk forskning inom olika sektorer och länder i samarbete med projektledaren.
- Skriva egen- och samförfattade vetenskapliga publikationer inom anställningsperioden.
- Ha ett nära samarbete med projektgruppen och bidra till gemensamma möten och aktiviteter.
- Presentera sin forskning på nationella och internationella konferenser
- Ha mycket goda kunskaper i engelska språket. Färdigheter i tyska och svenska är en merit.
- Skriva och försvara en doktorsavhandling

Forskarutbildningen omfattar 240 högskolepoäng (motsvarande fyra års heltidsstudier). Utbildningen avslutas med att doktoranden försvarar sin doktorsavhandling vid en offentlig disputation. Den som anställs som doktorand uppbär lön från universitetet under fyra år och ska huvudsakligen ägna sig åt sin egen forskarutbildning. Institutionstjänstgöring om upp till 20 procent av heltid kan förekomma, främst i form av undervisning, varvid anställningen förlängs i motsvarande utsträckning. Bestämmelser om anställning av doktorand finns i Högskoleförordningen 5 kap 1-7 §§

Doktoranden ska vara närvarande på institutionen och aktivt delta i forsknings- och undervisningsmiljön. Arbetsspråket i forskarutbildningen är i huvudsak engelska. Icke svenskspråkiga doktorander förväntas dock tillägna sig grundläggande färdigheter i svenska under anställningstiden. Möjlighet att ta del av språkundervisning inom Lunds universitet finns.

Anställningen som doktorand ska tillträdas 2023-09-01. Studieplan och annan information om forskarutbildningen i sociologi finns tillgänglig på: https://www.soc.lu.se/en/research-studies/handbook-doctoral-students?q=research/research- studies/handbook

För fullständig utlysning med information angående behörighet, bedömningsgrunder och ansökningsförfarande se: https://lu.varbi.com/what:job/jobID:580223/?lang=se

Villkor

Tidsbegränsad anställning fyra år enligt HF 5 kap 7§.

Om oss

Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Lunds universitet är ett av landets ledande kunskapscentra för forskning och utbildning inom samhälls- och beteendevetenskap. Med verksamhet i både Lund och Helsingborg, över 700 anställda och cirka 5 700 helårsstudenter är fakulteten en av Lunds universitets största. Vi erbjuder en kreativ akademisk miljö med engagerade studenter och medarbetare. Vår huvuduppgift är att utveckla, förmedla och förvalta kunskap om samhälle, människa och organisationer i en miljö som präglas av öppenhet, tolerans och nyfikenhet.

Sociologiska institutionen i Lund består av två discipliner, sociologi och socialantropologi. Gemensamt för dessa är att de försöker förstå och förklara människan och samhället i deras sociala, kulturella och historiska sammanhang. Institutionens forskning omfattar empiriska studier av centrala samtidsproblem, kritisk samhällsanalys, samt utveckling av samhällsvetenskapliga teorier och metoder.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Ansök nu

Postdoktor i EEG

Forskarassistent
Läs mer Feb 3
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 46 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Beskrivning av arbetsplatsen

Humanistlaboratoriet är en tvärvetenskaplig forskningsinfrastruktur för forskare, lärare och studenter från hela Lunds universitet.

Labbet hyser teknologi, metodkunskap, och datahanterings- och arkiveringsexpertis. Labbets aktiviteter är centrerade kring frågor om kognition, kommunikation, kultur, och lärande, samt runt metodutveckling. Flera projekt är tvärvetenskapliga och bedrivs i samarbete med samhällsvetenskap, medicin, naturvetenskap, teknik och e-vetenskap. Vi har partners och samarbetspartners lokalt, nationellt och internationellt. Labbet är en dynamisk miljö som möjliggör för forskare att kombinera traditionella och nya metoder, och att samverka inom och utom universitetet för att möta de vetenskapliga utmaningar som väntar för att förstå, förklara och förbättra människans villkor. Bland Labbets faciliteter finns en EEG-facilitet.

Vi erbjuder
Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension. Läs mer på universitetets webbplats om att vara anställd vid Lunds universitet, Jobba hos oss

Arbetsuppgifter 

Postdoktorn kommer att bedriva konkurrenskraftig spetsforskning inom något av Cognitive Language and Hearing Science profilområden med hjälp av funktionell hjärnavbildning med fokus på EEG.

Inom ramen för verksamhet i Cognitive Language and Hearing Science ingår att:

- självständigt bedriva forskning inom ramen för något eller flera av avdelningens fokusområden, dvs. språk, kognition och hörsel

Inom ramen för verksamhet i Humanistlaboratoriet ingår att:

- utveckla labbteknik och metod, inkl. aktivt arbete med analys av elektrofysiologiska data, programmering av dataflöden och postbearbetning, samt att hålla sig à jour med och driva på utvecklingen på området
- ansvara för labbets utrustning (underhåll, uppdatering, uppgradering, inköp med hjälp av inköpsansvarig)
- vara kontaktperson gentemot labbets användare av EEG-utrustningen
- stötta användare i att välja rätt system utifrån behov, diskutera stimuluspresentation och koder, vara tillgänglig för problemlösning, informera användare om uppdateringar och andra förändringar i labbet
- utbilda användare genom kurser och workshops med fokus både på teori och praktik (t.ex. capping, artefact rejections och dataanalys)
- stärka och utveckla samarbeten mellan Humanistlaboratoriet och Medicinsk fakultet, samt agera proaktivt gentemot andra neurovetenskapliga grupperingar och enheter vid LU (t.ex. Correlative Image Processing and Analysis/CIPA, Lund BioImaging Center, m.fl.)

Kvalifikationer

För anställningen krävs:

- doktorsexamen inom relevant område med forskarbakgrund
- dokumenterad erfarenhet av både högimpedans- och lågimpedanssystem
- erfarenhet av arbete med rådata i EEGLab eller motsvarande system, spela in rena data, sätta upp visuella och auditiva studier, koda stimuluspresentationer och analysera data (gärna i R)
- erfarenhet av arbete med datavisualisering
- goda muntliga och skriftliga kunskaper i engelska
- god förmåga att arbeta självständigt
- god samarbetsförmåga
- god initiativförmåga

Meriterande:

- erfarenhet av andra funktionella hjärnavbildningsmetoder, t.ex. fMRI och/eller fNIRS
- tidigare ansvar för EEG labbmiljöer 

Bedömningsgrunder

Detta är en meriteringsanställning främst inriktad på forskning. Anställningen är tänkt som ett inledande steg i karriären och bedömningen av de sökande kommer i första hand att baseras på deras vetenskapliga meriter och potential som forskare. Särskild vikt kommer att fästas vid vetenskaplig förmåga inom ämnesområdet.

Vid anställning av postdoktor ska följande utgöra grund för bedömning:

- god förmåga att utveckla och genomföra forskning av god kvalitet
- pedagogisk förmåga

Behörighet
Behörig att anställas som postdoktor är den som har avlagt doktorsexamen, eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, inom anställningens 
ämnesområde. Bevis om att behörighetskravet är uppfyllt ska ha inkommit senast vid tidpunkten då anställningsbeslut fattas. Främst kommer den sökande i fråga som avlagt examen högst tre år före sista ansökningsdag. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare.

Villkor
Anställningen är tidsbegränsad till två år. Anställningen tidsbegränsas enligt avtal, “Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor”, mellan arbetsmarknadens parter daterat 2022-02-01 (Arbetsgivarverket, OFR:s, Saco-S och SEKO).

Tillträdesdatum är den 1 april 2023 eller enligt överenskommelse.

Instruktioner för ansökan

Anställningen söks via universitetets rekryteringssystem. Ansökan ska innehålla ett personligt brev där du beskriver hur du uppfyller kvalifikationskraven samt varför du är intresserad av anställningen. Ansökan ska även innehålla CV, inklusive publikationslista, en generell beskrivning av tidigare forskningsarbete, kopia av doktorsexamen samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av examensbevis, betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.) Du ska även bifoga en projektplan för ett tänkt forskningsprogram med ansökan. 

Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Ansök nu

Postdoktor i utbytesprocesser mellan biosfär och atmosfär

Forskarassistent
Läs mer Jan 27
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 46 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Särskild ämnesbeskrivning
De terrestra ekosystemens upptag och emissioner av kol styrs av hur vegetationen och markens mikroorganismer reagerar på det generella klimatet men även av enskilda väderhändelser.

De senaste årens forskning indikerar att kolflöden som triggas av växlingar i vädret, mellan perioder av torka och nederbörd, kan dominera i det totala utbytet av kol mellan mark och atmosfär. Dessa kortsiktiga flödesvariationer är dock fortfarande sparsamt utforskade, sällan kvantifierade och berörs inte heller i någon större utsträckning i litteraturen. Detta projekt syftar till att belysa denna fråga genom att använda en integrerad analys baserad på omtolkning av kolflödesdata på ekosystemnivå med s.k. ”eddy-covariansteknik”.

De huvudsakliga delmomenten i projektet rör i) karakterisering av de oproportionerliga koldioxidpulserna som induceras av nederbörd i olika typer av klimat ii) identifiering av de mekanismer som styr dem och iii) kvantifiering av dessa kortsiktiga flödespulsers andel av den årliga kolbudgeten för de aktuella ekosystemen. Projektet kommer att utgöra ett signifikant bidrag till förståelsen av hur flödena styrs av frekvensen och intensiteten i de aktuella väderhändelserna och därmed öka möjligheterna till att förstå och prediktera klimatförändringens effekter på terrestra ekosystem och på deras kolbalans.

Anställningen kommer att vara lokaliserad till Centrum för miljö- och klimatvetenskap (CEC) vid Lunds universitet och inkluderar en vistelse på upp till tre månader vid Göteborgs universitet.

Arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna som postdoktor ingår främst att bedriva forskning. Undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna, dock högst en femtedel av arbetstiden. Inom ramen för anställningen ska det ges möjlighet till tre veckors högskolepedagogisk utbildning.

Arbetsuppgifterna innefattar:

- Forskning inom ämnesområdet: huvudsakligen att analysera och karakterisera regninducerade kolflöden i eddy-covariance data samt att förbättra metoder för att kvantifiera deras bidrag till ekosystemens kolbudgetar.
- Delta i aktiviteter organiserade av forskningsmiljön BECC (Biodiversity and Ecosystem services in a Changing Climate).
- Handledning av examensarbetare och doktorander.
- Arbeta med att söka extern forskningsfinansiering.
- Aktivt söka forskningsfinansiering.

Behörighet
Behörig att anställas som postdoktor är den som avlagt doktorsexamen, eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, inom atmosfärsvetenskap, miljövetenskap, naturgeografi, ekosystemvetenskap, ekologi, klimatvetenskap, markvetenskap eller liknande och som avlagts högst tre år före datum för anställningsbeslut. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare.

Viktiga meriter:

- Fördjupad och väl underbyggd erfarenhet som innefattar mätningar och analys av växthusgasdata baserat på eddy-covariansteknik. Här ingår också erfarenhet av att använda s.k. ”flux-partitioning”-algoritmer.
- Viss erfarenhet av mätningar och analys av data baserade på kyvett-tekniker,
- Erfarenhet av att hantera och analysera stora datamängder,
- Goda kunskaper i Phyton, R eller Matlab,
- Förmåga till att utveckla och genomföra oberoende och högkvalitativ forskning,
- Publikationer i internationella, vetenskapligt granskade tidskrifter (ledande roll),
- Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.

Bedömningsgrunder
Detta är en meriteringsanställning främst inriktad på forskning. Anställningen är tänkt som ett inledande steg i karriären och bedömningen av de sökande kommer i första hand att baseras på deras vetenskapliga meriter och potential som forskare.

Särskild vikt kommer att fästas vid vetenskaplig förmåga inom ämnesområdet. Fördjupad och väl underbyggd erfarenhet som innefattar mätningar och analys av växthusgasdata baserat på eddy-covariansteknik prioriteras.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka pågående forskning inom institutionen samt bidra till dess framtida utveckling.

Villkor
Anställningen är tidsbegränsad till 2 år och avser heltid. Anställningen tidsbegränsas enligt avtal, “Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor”, mellan arbetsmarknadens parter daterat 2022-02-01 (Arbetsgivarverket, OFR:s, och Saco-S). Tillträde snarast enligt överenskommelse.

Instruktioner för ansökan
Ansökan ska skrivas på engelska och innehålla:

- Meritförteckning/CV inklusive publikationslista (max 5 sidor).
- En generell beskrivning av tidigare forskningsarbete och framtida forskningsintressen (max tre sidor).
- Kontaktuppgifter till två referenser.
- Kopia av examensbevis för doktorsexamen samt ev. andra intyg/betyg som du önskar åberopa.

Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid nio institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

Centrum för miljö- och klimatvetenskap, CEC (http://www.cec.lu.se/sv/) bedriver forskning, utbildning och kommunikation om miljövetenskap och klimatforskning vid Lunds universitet.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Ansök nu

Doktorand i elektrifiering av långväga lastbilstransporter

Doktorand
Läs mer Jan 25
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 46 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Forskningsämne
Doktoranden kommer att antas till forskarstudier inom Teknik och samhälle.

Forskarutbildningsämnet Teknik och samhälle omfattar fler- och tvärvetentskapliga studier om teknikens roll, samspel och betydelse för samhällets olika delar. Forskningen innefattar både kvalitativa och kvantitativa studier, och präglas ofta av en mångfald av metoder och teorier från såväl tekniska perspektiv, samhällsvetenskap som naturvetenskap.

Arbetsuppgifter
Riksdagen har som mål att transportsektorns emissioner av växthusgaser ska minska med 70 % redan till år 2030. Ett av flera verktyg för att uppnå detta är en ökad elektrifiering av persontransporter såväl som godstransporter.

En sådan omställning ställer dock stora krav på teknisk utveckling och investeringar i till exempel fordon, laddinfrastruktur och elnätskapacitet. Vi kan också behöva förändra våra beteenden och hur vi planerar resor och logistikflöden.

Detta doktorandprojekt fokuserar på elektrifiering av långväga lastbilstransporter ur ett systemperspektiv.

Doktoranden förväntas bidra till ökad kunskap om hur elektrifierade lastbilstransporter kan bidra till omställningen av transportsektorn med särskilt fokus på vilka styrmedel som kan motiveras och användas för att främja en sådan omställning på ett sätt som är långsiktigt gynnsam för samhället som helhet.

Detta kan till exempel innebära studier av nuvarande och föreslagna styrmedel i Sverige och internationellt. Det kan också innebära miljösystemanalyser, växthusgasberäkningar samt företagsekonomiska och samhällsekonomiska analyser.

Doktoranden kommer huvudsakligen medverka i projektet ”E-charge: System demonstration of electrified long-haul transports”. Det övergripande syftet med projektet är demonstration och forskning kring elektrifierade/batteridrivna långväga lastbilstransporter i vissa utvalda logistikflöden. Projektpartners är bland annat Volvo, Scania, Circle K, OKQ8, ABB, DB Schenker, ICA och Tommy Nordbergh Åkeri samt Vattenfall.

Den akademiska forskningen sker i ett tvärvetenskapligt samarbete med forskare från Chalmers Tekniska Högskola, Linköpings universitet, Lunds universitet samt Uppsala universitet inom ramen för SEC (Swedish Electromobility Center). Projektet ger goda möjligheter till samverkan mellan företag och andra forskningsmiljöer.

Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna kan det även ingå medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden.

Behörighet
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har

- avlagt examen på avancerad nivå eller
- fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå eller
- på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kraven på särskild behörighet för Teknik och samhälle uppfyller den som har:

- minst 30 högskolepoäng på avancerad nivå med relevans för ämnesområdet.

Övriga krav:

- Mycket goda kunskaper i svenska i tal och skrift är ett krav då det ingår i arbetsuppgifterna att analysera policydokument, lagtext och andra dokument på svenska.
- Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.

Bedömningsgrunder

Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Bedömningen av förmågan sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå. Följande beaktas:

- Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet.
- Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem.
- Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation.
- Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t ex yrkeserfarenhet.
Övriga meriter:

- Vi ser det som meriterande om du har erfarenhet av tidigare forskning, framför allt tvärvetenskapliga projekt.
- Vi ser det som meriterande om du har dokumenterad erfarenhet av arbete med kvantitativa metoder.
- Vi ser det som meriterande om du har dokumenterad erfarenhet av arbete med kvalitativa metoder.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.

Det aktuella doktorandprojektet har ett starkt fokus på tekniska system och den sökande behöver ha ett intresse av sådana frågor. Vi välkomnar dock sökande med såväl teknisk som samhällsvetenskaplig bakgrund då projektets inriktning möjliggör båda dessa perspektiv.

Villkor

Endast den som är antagen till forskarutbildning får anställas som doktorand. Forskarutbildningen är fyra år vid heltidsstudier. Vid undervisning och annat institutionsarbete förlängs anställningen i motsvarande grad, dock längst till 5 år (dvs. max 20 %). Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§.

Instruktioner för ansökan

Ansökan ska skrivas på engelska. Ansökan ska innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt forskningsprojektet matchar dina intressen och din utbildningsbakgrund. CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.).

Välkommen med din ansökan!

Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Ansök nu

Tekniker i teknisk geologi med inriktning borrteknik

Mättekniker, metallprodukter
Läs mer Jan 25
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 46 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Teknikern kommer att bli ansvarig för drift och underhåll av den nationella infrastrukturen för vetenskaplig borrning, den så kallade Riksriggen, som är placerad vid avdelningen för Teknisk geologi.

Själva borriggen är en av Atlas Copco Christensen tillverkad wireline-kärnborrigg, CT20C, som har kapacitet att borra till ett djup av 2500 m i dimension N (håldiameter 76 mm /kärndiameter 48 mm) och är designad att hantera kärnborrdimensioner upp till dimension P (håldiameter 123 mm /kärndiameter 85 mm). Borriggen är larvburen och utrustad med ett av LTH 
designat digitalt system för insamling av borrparametrar. Komplett kärnborrutrustning för P, H och N och kringutrustning som till exempel mudtankar, pumpar och cementeringsutrustning finns inkluderat i infrastrukturen. I infrastrukturen ingår även en fullt utrustad verkstadscontainer och en lastbil med kran och lastväxlarsystem.

Borrteknikern kommer att delta i en rad spännande forsknings- och utvecklingsprojekt på både internationell och nationell nivå. Utrustningen är utsedd som en Nationell infrastrukturresurs och skall därför serva universitet och högskolor i hela Sverige. Ansvaret för detta ligger hos LU/LTH och utrustningen förvaras i lokaler i Hög/Kävlinge. Under planering och genomförande av borrprojekten kommer teknikern ha en viktig funktion vid utformning av borrplats, mobilisering av borriggen, borr- och testoperationer, demobilisering av borriggen och återställande av borrplats. Teknikern kommer att successivt vidareutbildas inom borrteknik, där riggen och dess kringutrustning kommer att utgöra arbetsmiljön. I samband med borrprojekten kommer även utbildning/vidareutbildning inom kärnborrning och annan borrning, samt inom viss mätteknik, att ske.

Teknikern kommer även vara medhjälpare vid borrhålsloggning som utförs med 
Riksriggens loggingsystem. Detta kan utföras i anslutning till en borroperation eller 
efter dess avslutning. Dessutom kommer teknikern vara medhjälpare vid geofysiska och geotekniska fältkampanjer som utförs av avdelningens personal under de 
perioder då det inte är några vetenskapliga borrningar. 

Arbetsuppgifter
- Ansvar för drift och underhåll av Riksriggen.
- Planering och genomförande av fältarbete med Riksriggen, vilket bl.a. innefattar utformning av    borrplats, mobilisering och demobilisering av borrigg, borr- och testoperationer, provtagning, uppmärkning och hantering av prover samt återställande av borrplats.
- Rengöring, underhåll och reparationer av Riksriggen med kringutrustning.
- Medverka vid loggning och/eller hydrauliska tester i borrhål.
- Vara medhjälpare vid geofysiska och geotekniska fältkampanjer, som leds 
av annan person från Teknisk geologi, under perioder då det inte är några 
vetenskapliga borrningar. 

Krav
- Praktisk erfarenhet av kärnborrning och/eller annan borrteknik, alternativt 
praktisk erfarenhet av underhåll och service av dieselmotorer och 
hydrauliska system, pumpar mm.
- God förmåga att hålla utrustning i god ordning och gott skick.
- Erfarenhet av mätteknik och datorer. 
- Förmåga och vilja att periodvis arbeta på annan ort och utomhus, ibland 
under längre perioder.
- Teknikintresse, nyfikenhet och vilja att ta sig an nya utmaningar.
- God förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation på svenska. 
- Grundläggande förmåga att kommunicera i tal och skrift på engelska. 
- Självständighet och god förmåga att hantera oförutsedda komplikationer
och kunna lösa problem.
- Social kompetens för att kunna interagera på ett smidigt sätt med övriga 
deltagare inom olika forskningsprojekt och uppdrag.
- Giltigt B -körkort.

Övriga meriter
- Praktisk erfarenhet av kärnborrning med provtagning, borrhålsloggning 
och geofysiska undersökningsmetoder. 
- Förmåga till mekanisk och elektrisk/elektronisk felsökning och enklare 
reparation av utrustning. 
- C-körkort är en viktig merit, liksom andra kompetensbevis som truck- och 
kranbevis samt vana vid anläggningsmaskiner eller liknande.
- Dokumenterad ingenjörsutbildning och/eller erfarenhet av ingenjörsarbete. 

Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet, god samarbetsförmåga 
samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att utföra de aktuella arbetsuppgifterna.

Villkor
Tillsvidareanställning heltid, provanställning 6 månader kommer att tillämpas.
Tillträde snarast enligt överenskommelse.

Instruktioner för ansökan
Ansökan bör innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad 
av anställningen och på vilket sätt anställningen matchar dina meriter. Ansökan bör 
även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar 
åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.)

Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Ansök nu

Doktorand i biomedicinsk teknik

Doktorand
Läs mer Jan 31
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 46 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Doktorand i biomedicinsk teknik med inriktning mot akustisk partikelmanipulering
Om institutionen
Institutionen för biomedicinsk teknik ligger i den internationella framkanten gällande forskning inom akustofluidik med inriktning både mot fundamental fluidfysik i akustiska fält och tillämpningar inom livsvetenskaperna.

(https://bme.lth.se/research-pages/nanobiotechnology-and-lab-on-a-chip/).

Ämnesbeskrivning
Akustophores, dvs. kontaktlös manipulering av mikrometerstora celler med hjälp av akustiska vågor, använts i biomedicinsk forskning för att t ex skapa mönster av celler, isolera cirkulerande tumörceller och separera leukocyt-subpopulationer. 

Tjänsten omfattar forskning och utveckling inom biomedicinsk teknik med inriktning mot att optimera och avancera den nuvarande frontlinjen inom akustofluidik. Tonvikten kommer att läggas på utveckling av akustofluidikkomponenter i mikroskala för akustisk manipulering och styrning av celler i många frihetsgrader utgående från modellbaserad optimering.

Arbetsuppgifter
Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna kan det även ingå medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden.

Projektets huvudmål är att vidareutveckla den nuvarande tekniken för akustofluidisk cellmanipulation och övervinna de nuvarande begränsningarna på flera fronter. Ett arbetspaket syftar till att utöka frihetsgraderna och utföra enhetsoperationer som isolering av celler från en blandning, mönsterbildning av celler, formning av cellkluster och att låsa celler i ett flöde. I idealfallet uppnås fullständig kontroll över flera enskilda cellers transportvägar. 

Den nuvarande konstruktionen av akustofluidikchip kommer att ses över för att öka genomströmningen och skapa skrädddarsydda akustiska fält baserat modellering av chipdesignen.  

Projektet innehåller cellhantering, cellfärgning, manipulering av celler i olika akustophoreskomponenter, modifiering av chipdesign, tillverkning av akustoforessystem, tillämpning av maskininlärning för optimal styrning, simulering av akustoforeskomponenter och programmering av styrenheten för dessa.

Behörighet 
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har

- avlagt examen på avancerad nivå eller 
- fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå eller
- på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kraven på särskild behörighet för forskarutbildning i Biomedicink teknik uppfyller den som har:

- Minst 45 högskolepoäng på avancerad nivå med relevans för ämnesområdet.

Övriga krav
- Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.

Bedömningsgrunder
Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Bedömningen av förmågan sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå. Följande beaktas:

- Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet.
- Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem.
- Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation.
- Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t ex yrkeserfarenhet.
Övriga meriter
- En gedigen bakgrund inom cellhantering och akustofluidikbaserad partikelmanipulering
- Dokumenterad erfarenhet av god laboratorieektik.
- Kunskap om och intresse för tillverkning i renrum, numerisk och fysisk modellering, maskininlärning, topologioptimering och reglerteori
- Dokumenterad erfarenhet av akustisk cell- eller partikelmanipulering. 
- Dokumenterad erfarenhet av infärgning och odling av celler.
- Dokumenterad erfarenhet av att utföra grundligt experimentellt arbete med uppmärksamhet på detaljer.
- Stort intresse för fysik och fysisk modellering. 
- Kunskap om reglerteori, numerisk modellering och Matlab.
- Erfarenhet av tillverkning i renrum med mikro- och nanoteknik.
- Relevant erfarenhet från industrin

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv, självständighet, noggranhet, ambition samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.

Villkor
Endast den som är antagen till forskarutbildning får anställas som doktorand. Forskarutbildningen är fyra år vid heltidsstudier. Vid undervisning och annat institutionsarbete förlängs anställningen i motsvarande grad, dock längst till 5 år (dvs. max 20 %). Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§.

Instruktioner för ansökan
Ansökan ska skrivas på engelska. Ansökan ska innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt forskningsprojektet matchar dina intressen och din utbildningsbakgrund. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.). Du ombeds även att svara på urvalsfrågorna.

Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Ansök nu

Director MAX IV

Forskningschef
Läs mer Dec 21
Lund University was founded in 1666 and is repeatedly ranked among the world’s top 100 universities. The University has around 46 000 students and more than 8 000 staff based in Lund, Helsingborg and Malmö. We are united in our efforts to understand, explain and improve our world and the human condition.


Lund University welcomes applicants with diverse backgrounds and experiences. We regard gender equality and diversity as a strength and an asset.
MAX IV is looking for a Director
The Director has the overall responsibility and leadership for the management, operation and strategic planning of the MAX IV laboratory.

The Director reports to the laboratory’s board.

The Director shall provide the overall leadership and management for, and the control of, the laboratory. Max IV Director shall also ensure that MAX IV delivers according to its strategic plan. Good communication within the laboratory is essential, as well as communication with universities and other stakeholders. The Director, shall together with the management team, develop the mission, vision and goals for MAX IV and ensure that strategic and operational plans are communicated, implemented and understood throughout the laboratory. It is important to ensure proper staff management to attract and retain capable staff. The Director shall take overall responsibility for finance and business control, including investments and future funding.

Qualifications

- Internationally recognized scientific background in areas relevant to MAX IV
- Experience in scientific leadership in large, complex user infrastructures
- High level of management competence leading senior management teams in large research organizations
- Experience in managing organizational change processes
- Experience in developing and implementing strategies
- Ability to understand and work closely with the Swedish research eco system
- Good interpersonal and communication skills.

Information
The Director will have a permanent employment as researcher with a five-year appointment as Director. The appointment may be extended by up to five years.

The process
As part of the process there will be interviews and management assessments.

On call services may apply.MAX IV is a Swedish national large-scale research laboratory hosted by Lund University. It provides scientists from Sweden as well as internationally, with state-of-the-art instrumentation for research in areas such as engineering, physics, structural biology, chemistry and nanotechnology. It will receive up to 2 000 scientists annually, conducting ground-breaking experiments in materials and life sciences using the brilliant X-ray light.

We kindly decline all sales and marketing contacts.

Ansök nu

Forskare i historia inom projektet Adelns testamenten

Forskarassistent
Läs mer Feb 2
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 46 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Beskrivning av arbetsplatsen
Historiska institutionen omfattar tre ämnen: Historia, Mänskliga rättigheter och Öst- och Sydöstasiatiska studier.

Här finns fler än 80 lärare och forskare. Institutionen har också en omfattande forskarutbildning och har ett ansvar för den Nationella forskarskolan i historiska studier. Forskningen i historia är i bred mening kulturhistoriskt inriktad. Kronologiskt sträcker sig forskningen över en period från tidig medeltid till våra dagar, med betoning på tidigmodern tid och tiden därefter. En relativt omfattande del av forskningen behandlar internationell och global historia, samt kunskapshistoria. Här kan du läsa mer om forskningen i historia vid vår institution: https://www.hist.lu.se/forskning/

Vi erbjuder
Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension.

Läs mer på universitetets webbplats om att vara anställd hos oss https://www.lu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss

Arbetsuppgifter och ansvarsområden
Vi söker nu en forskare inom projektet Adelns testamenten. Arv och egendomsfördelning inom svensk adel, 1750-1810. Syftet med projektet är att nyansera bilden av den svenska adelns ekonomiska position under tidigmodern tid genom en studie av testamentespraxis. Därigenom möjliggörs en analys av faktorer bakom adelns successivt försämrade ställning under 1800-talet och vilken betydelse den ärvda egendomens fördelning för denna utveckling. Anställningen är på ca 75 procent av heltid och sträcker sig över en period om ca 16 månader. Projektet finansieras av Crafoordska stiftelsen och du kommer arbeta inom projektet tillsammans med projektledaren, docent Martin Dackling.

Du förväntas, i samarbete med projektledaren, aktivt bedriva forskning inom projektets ramar samt publicera resultaten internationellt och nationellt. Då projektet har beröringspunkter med andra projekt vid institutionen förväntas du därtill samarbeta med forskare inom dessa. Du kommer också ha ett särskilt ansvar för anordnandet av en internationell konferens med fokus på arv i ett historiskt perspektiv. Slutligen förväntas du i bred bemärkelse närvara vid och aktivt delta i den historievetenskapliga miljön vid institutionen. 

I anslutning till tjänsten kan det även finnas möjlighet till viss undervisning.

Kvalifikationer
Krav för anställningen är:
- Avlagd doktorsexamen, eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, företrädesvis under de senaste tio åren. Speciella omständigheter som föräldraledighet, sjukdom eller liknande kan förlänga denna period. Intyg på sådana omständigheter ska bifogas ansökan.
- God läsförståelse av äldre svensk handskrift
- Goda kunskaper i engelska, i tal och skrift
Meriterande för anställningen är:
- Doktorsexamen i ett ämne med historisk inriktning
- Dokumenterad erfarenhet av att läsa äldre handskrifter (visad exempelvis i publikationer baserade på sådant material)
- Erfarenhet av att arbeta med källmaterial som bouppteckningar, arvskiften och testamenten
- En forskningsprofil inriktad mot tidigmodern tid
- Erfarenhet av kvantitativa analyser
- God samarbetsförmåga
Övrigt
Anställningen är tillsvidare med omfattningen 75 procent med tillträde den 1 maj 2023 eller enligt överenskommelse.

Så här söker du
Ansökan skrivs på svenska, norska, danska eller engelska och ska innehålla följande:

- CV (högst 2 sidor)
- kopia på doktorsexamen
- personligt brev som placerar in den sökandes forskningsintressen i förhållande till det beskrivna projektet (ca 1 sida).
- fullständig publikationsförteckning där de fem viktigaste vetenskapliga publikationerna (inklusive doktorsavhandlingen) är markerade med asterisker.
- Namn och kontaktuppgifter till tre referenspersoner
Inga publikationer ska bifogas ansökan. Vid ett senare skede i processen kan den sökande anmodas att inkomma med de fem mest betydelsefulla publikationerna.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.

Om Humanistiska och teologiska fakulteterna

Humanistiska och teologiska fakulteterna har åtta institutioner och bedriver en stor och varierad verksamhet inom forskning och utbildning som i vid mening syftar till att förstå människan som kulturell och samhällelig varelse. Vi har ca 700 anställda och ca 4 000 helårsstudenter.

Historiska institutionen utgör en av åtta institutioner vid Humanistiska och teologiska fakulteterna. Den är en stor institution med tre avdelningar: avdelningen för historia, avdelningen för mänskliga rättigheter och Centrum för Öst- och Sydöstasienstudier. Här finns runt 80 lärare och forskare. Inom institutionen bedrivs undervisning företrädesvis inom ramen för kandidatprogram i historia respektive mänskliga rättigheter, masterprogram i historia samt internationella masterprogram i mänskliga rättigheter respektive Asienstudier. Institutionen har också en stor forskarutbildning med doktorander i historia, mänskliga rättigheter och öst- och sydöstasienstudier bland annat genom en forskarskola i historiska studier.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Ansök nu

Doktorand vid avdelningen för diagnostisk radiologi

Doktorand
Läs mer Jan 16
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 46 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Forskargruppen
The Medial Temporal Lab leds av biträdande lektor Laura Wisse och fokuserar på neuroavbildning i neurodegenerativa sjukdomar (https://www.

multipark.lu.se/medial-temporal-lab).
Labbet har ett nära samarbete med enheten för klinisk minnesforskning och The Swedish BioFINDER Study Group som båda leds av professor Oskar Hansson, med världsklassig expertis inom neurodegenerativa sjukdomar (www.biofinder.se).

Vi söker nu en doktorand till vårt doktorandprojekt “En ny kik på amygdalas roll i neurodegenerativa sjukdomar”. Doktoranden kommer att bedriva forskning under ledning av Laura Wisse, Oskar Hansson, Nicola Spotorno och Paul Yushkevich.

Vi värnar om en god arbetsmiljö baserad på respekt och omtanke i vår relation till varandra och vi strävar efter att skapa en miljö som främjar utveckling och är stimulerande för alla anställda.  

Projektbeskrivning
Demens är en stor orsak till handikapp och beroendeskap i en växande äldre population, där inte bara kognitiva symptom utan även neuropsykiatriska symptom i stor skala påverkar dagliga livet för patienter och deras vårdgivare. Hjärnområdet amygdala spelar en viktig roll i kognitiv försämring men särskilt i neuropsykiatriska symptom. 
Detta doktorandsprojekt fokuserar på att skapa bättre förståelse för ackumuleringen av patologi och neurodegeneration i amygdala samt de kognitiva och neuropsykiatriska symptom som därav följer bland äldre vuxna med eller utan kognitiva nedsättningar. Projektet kommer ta användning av detaljrika ex vivo dataset för att bättre kunna förstå den underliggande patologin, såväl som stora omfattande in vivo dataset för att karaktärisera rollen av markörer vid avbildning av amygdala i förändringar inom neuropsykiatriska och kognitiva symptom.

Tillsammans kommer dessa föreslagna projekt öka vår förståelse av mekanismerna för sjukdom men även hjälpa oss förbättra användandet av biomarkörer för att spåra ändringar i demens inom kliniska tester och prognoser.

Arbetsuppgifter
Huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar att genomföra automatiserade pipelines för segmentering av hjärnområden, kvalitetsbedömande av automatiska segmenteringar av mediala temporalloben, statistiska analyser, skrivande av vetenskapliga rapporter, samt presentation av resultaten på nationella och internationella konferenser.

Din huvuduppgift som doktorand är att ägna dig åt forskningsstudier, vilket inkluderar deltagande i forskningsprojekt samt obligatoriska kurser. Även undervisning och andra uppgifter inom institutionen eller forskargruppen kan bli aktuella. 

Kvalifikationer 
För anställningen krävs:
- Svensk eller utländsk masterexamen inom medicin, biomedicinsk vetenskap, psykologi, neurovetenskap eller annat likvärdigt område.
- Goda kunskaper i muntlig och skriftlig kommunikation på engelska.
- Mycket goda kommunikations-, presentations- och skrivfärdigheter.
- Intresse för demens och neuropsykiatriska symptom.

Meriterande för anställningen är:
- Erfarenhet av MRI
- Erfarenhet av programmering
- Erfarenhet av avancerade statistiska analyser

Övrigt
Anställningen är tidsbegränsad till fyra år enligt HF 5 kap 7§ och är på 100 %.
Önskat startdatum är den 1 maj 2023, eller enligt överenskommelse.

Behörighet
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har: avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Bedömningsgrund
Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1998:80. Som innehavare får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå. Vid tillsättning skall avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Förutom skyldighet att ägna sig åt egen forskarutbildning kan innehavaren åläggas att fullgöra tjänstgöring som avser utbildning, forskning och administrativt arbete enligt särskilda bestämmelser i förordningen.

Villkor
Tidsbegränsad anställning fyra år enligt HF 5 kap 7§.

Instruktioner för ansökan
Ansökan ska innehålla ett personligt brev där du beskriver hur du uppfyller eftersökta kvalifikationer, ett CV, kontaktuppgifter till två referenser, ett examensbevis (inklusive betygsutskrift) och andra dokument som du vill ska övervägas (t.ex. rekommendationsbrev). Skriv personligt brev, CV och andra dokument på engelska. Sökanden som kallas till intervju kan bli ombedda att utföra ett test för att visa grundläggande kompetens.

Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Ansök nu

Applikationsexpert (Systemingenjör) på LUNARC

Systemförvaltare
Läs mer Jan 23
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 46 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Beskrivning av arbetsplatsen
LUNARC är ett centrum vid Lunds universitet som tillhandahåller tjänster för högpresterande datoranvändning (HPC), visualisering och lagring.

LUNARC samarbetar med forskargrupper och erbjuder dem expertis och kurser i vetenskaplig beräkning, visualisering och användning av resurserna. LUNARC driver idag ett antal beräknings- och visualiseringsresurser med tillhörande lagring. För att öka användbarheten av dessa resurser har en interaktiv HPC-tjänst utvecklats (fjärrskrivbordsmiljö) med hårdvaruaccelererad grafik. Denna tjänst kan tillhandahålla anpassade miljöer för olika forskargrupper.

LUNARC-anställda har expertis inom många områden, vilket gör det möjligt för oss att stödja våra forskare på många sätt: från hårdvara, visualisering och lagring till utvecklingsprojekt. Vi samarbetar med flera forskargrupper och infrastrukturer som t ex MAX IV och Bioinformatik. Brinner du för att skapa spjutspetslösningar inom HPC för krävande vetenskapliga behov är LUNARC platsen att jobba på! Att hålla sig uppdaterad med tekniken är avgörande och vid LUNARC erbjuder sina anställda både interna och externa utbildningsmöjligheter.

LUNARC har för närvarande 13 anställda bestående av systemingenjörer, applikationsexperter och utvecklare. LUNARC är en avdelning inom Institutionen för Byggvetenskaper vid LTH men är en gemensam LU-resurs. Baserat på våra behov av att utöka organisationen kommer LUNARC vid årsskiftet 2022/2023 att flytta kontoret till nyrenoverade lokaler med ett hårdvaru-/visualiseringslabb samt med  bekväma mötes-, loungeytor och personalutrymmen.

Mer information om LUNARC finns påhttp://www.lunarc.lu.se.

Vi erbjuder
Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension.

Vi har ett flextidsavtal som skapar goda förutsättningar för att balansera arbete och hemliv. Vi erbjuder universitetets avtal om distansarbete, vilket ger möjlighet att i viss utsträckning arbeta hemifrån.

Läs mer på universitetets webbplats om att vara anställd hos oss https://www.lu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss

Arbetsuppgifter och ansvarsområden
Anställningen är en del av en större satsning på högpresterande beräkning, lagring och visualisering kring den nya beräkningsresursen COSMOS som kommer att installeras i början av 2023.

Applikationsexperter utgör länken mellan forskare och de resurser för beräkning, lagring och visualisering som LUNARC tillhandahåller. I tjänsten ingår att hjälpa forskarna att använda resurserna på ett effektivt och enkelt sätt. Detta kan t ex innebära att installera och optimera programvara, som en forskare behöver, på resurserna. Applikationsexperten kan också hjälpa forskare med att utveckla beräkningsprogramvaror samt med att utveckla deras arbetsflöden kring LUNARC:s resurser.

Arbetsuppgifterna innefattar:

- Ge användarstöd till forskare med olika vetenskapliga bakgrunder så att de kan använda LUNARC:s resurser på ett optimalt sätt.
- Ge rådgivning och utveckling av forskarnas beräkningsprogramvaror.
- Utveckla forskarnas arbetsflöden kring beräkning, visualisering och lagring.
- Tillhandahålla utbildning för användare i form av kurser, seminarier och workshops.
- Utveckla användardokumentation och webb-sidor för att göra det enklare att använda LUNARC:s resurser.

Kvalifikationer
Krav för anställningen är:

- Doktorsexamen eller motsvarande i numerisk analys, datavetenskap, bildanalys, fysik eller annan relaterad disciplin.
- Användning av Linux / Unix-baserade system.
- Installation och underhåll av vetenskaplig programvara.
- Vetenskaplig programmering i ett eller flera av följande språk Python, MATLAB, C/C ++, Fortran.
- Presentationsförmåga på engelska, i tal och skrift.
- Erfarenhet av utbildning / undervisning.
- Förmåga att arbeta både självständigt och som en del av ett lag är av stor vikt för tjänsten.
- Erfarenhet av självständigt arbete i projekt tillsammans med forskare och forskargrupper.

Meriterande för anställningen är:

- Bildanalys och visualisering.
- 3D-bildanalys.
- Parallellprogrammering (MPI, OpenMP, CUDA)
- Kunskap i svenska.

Övrigt
Anställningen är tillsvidare med omfattningen 100 procent. Tillträde snarast eller enligt överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas. Tjänstetiteln kommer att bli systemingenjör.Så här söker du
Ansökan ska innehålla CV och personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt anställningen matchar dina meriter. Ansökan bör även innehålla examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc).

Välkommen med din ansökan!

Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Ansök nu

Universitetslektor i matematik med inriktning mot beräkningsmatematik

Universitets- och högskolelektor
Läs mer Jan 9
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 46 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Matematikcentrum har ca 150 anställda, varav ca 40 vid avdelningen Matematik NF (naturvetenskaplig fakultet) där tjänsten är placerad.

Övriga avdelningar är Matematik LTH med numerisk analys samt Matematisk statistik. Vid Matematikcentrum bedrivs forskning inom beräkningsmatematik och numerisk analys, algebra, operatorteori och komplex analys, linjära och icke-linjära partiella differentialekvationer,
differentialgeometri, dynamiska system, bildanalys, maskininlärning och datorseende, samt matematisk statistik, sannolikhetsteori och matematikdidaktik. Utbildningen av studenterna leder till kandidat-, masters- och doktorsexamina samt vid LTH till civilingenjörsexamen.

Forskningen inom beräkningsmatematik och numerisk analys vid Matematikcentrum är inriktad på numeriska metoder för differentialekvationer. Vi söker en kandidat som kan bredda vår expertis inom beräkningsvetenskap i en modern riktning, företrädesvis med en koppling till statistik i bred mening. Exempel är osäkerhetskvantifiering, stokastiska differentialekvationer, modellreduktion, vetenskaplig maskininlärning eller anknytning till databaserade modeller.

Arbetsbeskrivning
Arbetsuppgifterna omfattar huvudsakligen forskning samt undervisning inom grund- och forskarutbildning (särskilt relaterat till beräkningsmatematik och numerisk analys). Naturvetenskapliga vetenskapliga fakulteten håller på att starta två masterprogram i beräkningsvetenskap som den sökande förväntas bidra till. I undervisningen ingår handledning av examensarbetare och doktorander. Undervisningen uppgår till maximalt 60 % av heltid. Institutionsgemensamma administrativa uppgifter kan komma att ingå i anställningen. Arbetsuppgifternas innehåll, liksom fördelningen mellan forskning och undervisning kan komma att förändras över tiden.

Den anställde förväntas bidra till forskargruppen inom numerisk analys och beräkningsmatematik, bl.a. genom forskningssamarbete och seminarieverksamhet. Den anställde förväntas också arbeta aktivt med att söka extern finansiering av verksamheten vid institutionen och med att utveckla inom- och tvärvetenskapligt samarbete med såväl enheter inom universitetet som med andra universitet.

Behörighet
Behörig att anställas som universitetslektor är den som har visat pedagogisk skicklighet och har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå I anställningen (enligt HF 4 kap 4§).

För behörighet till denna tjänst krävs att den sökande har avlagt doktorsexamen i matematik eller numerisk analys eller har motsvarande kompetens.

För anställningen krävs högskolepedagogisk utbildning om minst fem veckor eller att motsvarande kunskaper inhämtats på annat sätt. I särskilda fall kan undantag göras från detta krav.

För lärare vid Lunds universitet gäller som allmänt behörighetskrav att vara lämplig för och ha den förmåga i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Bedömningsgrunder

- Den sökande ska ha dokumenterad vetenskaplig skicklighet inom beräkningsmatematik.
- Den sökande ska ha hög internationell nivå som forskare i förhållande till karriärlängd.
- Den sökandes forskningsprofil ska ha anknytning till den befintliga forskningen kring numeriska metoder för differentialekvationer vid Matematikcentrum, men ska tillföra nya aspekter.
- Den sökande ska ha varierad och dokumenterad undervisningserfarenhet.
- Förmåga att kunna undervisa på engelska är ett krav.
- Den sökande ska ha erfarenhet av att handleda examensarbetare.
- Dokumenterad förmåga av att erhålla forskningsanslag i nationell och/eller internationell konkurrens är starkt meriterande.
- Erfarenhet av tvärvetenskapligt samarbete med andra ämnen är starkt meriterande.
- Erfarenhet av kursutveckling och ett reflekterande förhållningssätt till undervisningen är starkt meriterande.
- Erfarenhet av att handleda doktorander är meriterande.
- Dokumenterad förmåga att samverka med det omgivande samhället och att kommunicera vetenskap och forskningens betydelse för samhället är även betydelsefullt och meriterande.

Vid tillsättningen kommer även att beaktas hur den sökande kan stärka och komplettera institutionens forskning och undervisning inom ämnesområdet. Sökande ska presentera sin nuvarande forskning samt en forskningsplan för de närmsta åren, och hur de kan bidra till forskningen vid institutionen. Vetenskapliga meriter kommer att bedömas huvudsakligen utifrån kvalitet och antal expertgranskade vetenskapliga publikationer.

Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av den vetenskapliga skickligheten.

Vid tillsättningen kommer hänsyn att tas till https://www.medarbetarwebben.lu.se/sites/medarbetarwebben.lu.se/files/2022-10/lunds-universtets-anstallningsordning.pdf.

Vi förväntar oss att en icke svenskspråkig befattningshavare inom tre år förvärvar tillräckliga kunskaper i svenska för att kunna undervisa och kommunicera med universitetets olika organ på detta språk.

Ansökans utformning och innehåll
Ansökan ska skrivas på engelska och redovisas enligt http://www.naturvetenskap.lu.se/om-fakulteten/jobba-hos-oss/for-dig-som-soker-lararanstallning. Ladda upp som PDF-filer i rekryteringssystemet.

Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid nio institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Ansök nu

Doktorand i biologi

Doktorand
Läs mer Jan 20
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 46 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
För fullständig annonstext, besök LU:s hemsida (länk till höger på denna sida).

Arbetsuppgifter
Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna kan det även ingå medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20% av arbetstiden.

Forntida DNA (aDNA) har förändrat historiska studier, vilket gör det möjligt för oss att analysera tidig genetisk variation direkt. De senaste åren har det skett en kraftig ökning av mängden insamlat aDNA och uppmärksammade undersökningar. Ändå har otillräcklig information om det geografiska ursprunget och inblandningen begränsat användbarheten av de insamlade uppgifterna.

Projektet syftar till att utveckla populationsgenetiska modeller och undersöka populationshistoria i mänskliga populationer. Vi ställer frågor som hur, var och när populationer migrerade, hur reagerade de på epidemier, såväl som tidpunkten, hastigheten och omfattningen av adaptiv evolution som svar på infektionssjukdomar eller förändringar i miljön.

Kandidater förväntas vara intresserade av biologi och historia tillsammans med gedigna beräkningsfärdigheter i minst två kodningsspråk. Tjänsten är lämplig för dig som är utbildad inom populationsgenetik/evolutionär genomik eller någon med en stark kvantitativ bakgrund inom statistik, fysik, datavetenskap och/eller ett närliggande område. Kandidaten kommer att arbeta tillsammans med Dr. Eran Elhaik och experter för att utveckla statistiska metoder för projekt inom populationsgenetik och infektionssjukdomar.

Detta är ett tvärvetenskapligt projekt som involverar programmering och modellering. Den framgångsrika sökanden kommer att utveckla och tillämpa state-of-the-art paleogenomiska verktyg och skriva upp resultaten för publicering i vetenskapliga tidskrifter. Projektet kommer att involvera samarbeten med forskare inom andra discipliner, inklusive biostatistik (t.ex. associationsstudier), cellbiologi, epidemiologi och molekylärbiologi. Det förväntas också att den framgångsrika sökanden kommer att delta i den dagliga verksamheten vid MCBU. 

Behörighet
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har

•   avlagt examen på avancerad nivå eller

•   fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, med innehåll som är relevant för forskarutbildningen eller

•   på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kraven på särskild behörighet för biologi uppfyller den som har avklarat ett självständigt arbete (till exempel examensarbete) i relevant ämne omfattande minst 30 högskolepoäng, samt har goda kunskaper i det engelska språket, såväl skriftligt som muntligt.

Övriga krav
•   MSc i kvantitativ genetik, beräkningsbiologi, fysik, datavetenskap, statistik eller liknande område.

•   Kandidater måste ha goda datorkunskaper i minst två programmeringsspråk, inklusive Python, Javascript, R eller ett liknande språk.

•   Stark grund i statistik/matematik.

•   Mycket god förmåga till proaktivt och självständigt arbete.

•   Utmärkta kunskaper i engelska, både i la?sfo?rsta?else och skrift.

Det är meriterande om kandidaten har:

•   Kandidater bör ha praktisk erfarenhet av genetik, evolution, big data eller maskininlärningsmetoder.

•   Kandidater bör ha goda pedagogiska färdigheter.

•   Erfarenhet av databehandling, statistisk beräkning och scripting i Javascript

•   Utbildning eller erfarenhet av maskininlärning

Bedömningsgrunder
Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Bedömningen av förmågan sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå. Följande beaktas:

•   Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet.

•   Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem.

•   Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation.

•   Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, till exempel yrkeserfarenhet.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.

Villkor
Endast den som är antagen till forskarutbildning får anställas som doktorand. Forskarutbildningen är fyra år vid heltidsstudier. Vid undervisning och annat institutionsarbete förlängs anställningen i motsvarande grad, dock längst till 5 år (det vill säga max 20%). Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1–7 §§.

Instruktioner för ansökan
Ansökan ska skrivas på engelska. Ansökan ska innehålla ett personligt brev med motivering till varför du är intresserad av doktorandutbildningen och på vilket sätt forskningsprojektet matchar dina intressen och din utbildningsbakgrund. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande, kopior av betyg, uppgifter till referenser, 2 rekommendationsbrev etcetera. Frågor om denna tjänst kan mejlas till Dr Eran Elhaik, eran.elhaik@biol.lu.se 

Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid nio institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Ansök nu

Doktorand vid avdelningen för diagnostisk radiologi

Doktorand
Läs mer Jan 17
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 46 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Forskargruppen
The Medial Temporal Lab leds av biträdande lektor Laura Wisse och fokuserar på neuroavbildning i neurodegenerativa sjukdomar (https://www.

multipark.lu.se/medial-temporal-lab).
Labbet har ett nära samarbete med enheten för klinisk minnesforskning och The Swedish BioFINDER Study Group som båda leds av professor Oskar Hansson, med världsklassig expertis inom neurodegenerativa sjukdomar (www.biofinder.se).

Vi söker nu en doktorand till vårt doktorandprojekt “En ny kik på amygdalas roll i neurodegenerativa sjukdomar”. Doktoranden kommer att bedriva forskning under ledning av Laura Wisse, Oskar Hansson, Nicola Spotorno och Paul Yushkevich.

Vi värnar om en god arbetsmiljö baserad på respekt och omtanke i vår relation till varandra och vi strävar efter att skapa en miljö som främjar utveckling och är stimulerande för alla anställda.  

Projektbeskrivning
Demens är en stor orsak till handikapp och beroendeskap i en växande äldre population, där inte bara kognitiva symptom utan även neuropsykiatriska symptom i stor skala påverkar dagliga livet för patienter och deras vårdgivare. Hjärnområdet amygdala spelar en viktig roll i kognitiv försämring men särskilt i neuropsykiatriska symptom. 
Detta doktorandsprojekt fokuserar på att skapa bättre förståelse för ackumuleringen av patologi och neurodegeneration i amygdala samt de kognitiva och neuropsykiatriska symptom som därav följer bland äldre vuxna med eller utan kognitiva nedsättningar. Projektet kommer ta användning av detaljrika ex vivo dataset för att bättre kunna förstå den underliggande patologin, såväl som stora omfattande in vivo dataset för att karaktärisera rollen av markörer vid avbildning av amygdala i förändringar inom neuropsykiatriska och kognitiva symptom.

Tillsammans kommer dessa föreslagna projekt öka vår förståelse av mekanismerna för sjukdom men även hjälpa oss förbättra användandet av biomarkörer för att spåra ändringar i demens inom kliniska tester och prognoser.

Arbetsuppgifter
Huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar att genomföra automatiserade pipelines för segmentering av hjärnområden, kvalitetsbedömande av automatiska segmenteringar av mediala temporalloben, statistiska analyser, skrivande av vetenskapliga rapporter, samt presentation av resultaten på nationella och internationella konferenser.

Din huvuduppgift som doktorand är att ägna dig åt forskningsstudier, vilket inkluderar deltagande i forskningsprojekt samt obligatoriska kurser. Även undervisning och andra uppgifter inom institutionen eller forskargruppen kan bli aktuella. 

Kvalifikationer 
För anställningen krävs:
- Svensk eller utländsk masterexamen inom medicin, biomedicinsk vetenskap, psykologi, neurovetenskap eller annat likvärdigt område.
- Goda kunskaper i muntlig och skriftlig kommunikation på engelska.
- Mycket goda kommunikations-, presentations- och skrivfärdigheter.
- Intresse för demens och neuropsykiatriska symptom.

Meriterande för anställningen är:
- Erfarenhet av MRI
- Erfarenhet av programmering
- Erfarenhet av avancerade statistiska analyser

Övrigt
Anställningen är tidsbegränsad till fyra år enligt HF 5 kap 7§ och är på 100 %.
Önskat startdatum är den 1 maj 2023, eller enligt överenskommelse.

Behörighet
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har: avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Bedömningsgrund
Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1998:80. Som innehavare får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå. Vid tillsättning skall avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Förutom skyldighet att ägna sig åt egen forskarutbildning kan innehavaren åläggas att fullgöra tjänstgöring som avser utbildning, forskning och administrativt arbete enligt särskilda bestämmelser i förordningen.

Villkor
Tidsbegränsad anställning fyra år enligt HF 5 kap 7§.

Instruktioner för ansökan
Ansökan ska innehålla ett personligt brev där du beskriver hur du uppfyller eftersökta kvalifikationer, ett CV, kontaktuppgifter till två referenser, ett examensbevis (inklusive betygsutskrift) och andra dokument som du vill ska övervägas (t.ex. rekommendationsbrev). Skriv personligt brev, CV och andra dokument på engelska. Sökanden som kallas till intervju kan bli ombedda att utföra ett test för att visa grundläggande kompetens.

Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Ansök nu

Arkivarie för ordnings- och förteckningsarbete

Arkivarie
Läs mer Jan 30
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 46 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Beskrivning av arbetsplatsen

Avdelningen Dokumenthantering är en specialistverksamhet inom universitetets gemensamma administration och arbetar med utveckling, utbildning, rådgivning samt praktiskt arbete inom områdena arkiv och registratur.

Avdelningen Dokumenthantering, som bland annat förvaltar universitetets myndighetsarkiv, finns på Arkivcentrum Syd i sydöstra delen av Lund.

Vi erbjuder

Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension. Vi har även ett flextidsavtal som skapar goda förutsättningar för balans mellan arbete och fritid.

Läs mer på universitetets webbplats om att vara anställd hos oss https://www.lu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss

Arbetsuppgifter och ansvarsområden

Avdelningen Dokumenthantering söker nu en arkivarie för arbete inom en arkivariepool. Som arkivarie inom poolen har du till uppgift att arbeta med ordnande och förtecknande av analogt arkivmaterial. Arbetet kan vara förlagt till andra enheter inom Lunds universitet och kan periodvis innehålla fysiskt krävande moment. Även om du arbetar inom andra delar av universitetet deltar du givetvis i avdelningsmöten och gemensam verksamhetsplanering och kompetensutveckling inom avdelningen.

I ditt arbete kommer du att ansvara för delarkiv som ska ordnas, förtecknas och levereras till universitetsarkivet. I arbetet kommunicerar du med medarbetare inom universitetet som producerat, förvarar och administrerar handlingarna och har i detta ofta en pedagogisk roll. Eftersom arbetet baseras på tidsbegränsade överenskommelser är det viktigt att du kan arbeta med god balans mellan noggrannhet och effektivitet. Handledning sker genom erfarna arkivarier inom avdelningen. Förtecknandearbetet sker i arkivredovisningsprogrammet Klara arkiv.

Kvalifikationer
Krav för anställningen är:

- Akademisk utbildning innehållande kurser i arkivvetenskap motsvarande 40 poäng/60 högskolepoäng samt examen på lägst kandidatnivå inom för tjänsten relevanta ämnen
- God kommunikativ förmåga, både i tal och i skrift
- Goda kunskaper i svenska och engelska
- God datorvana
- God samarbetsförmåga och vara noggrann, effektiv, uthållig och självgående

Meriterande för anställningen är:

- Erfarenhet av att ordna och förteckna myndighetsarkiv
- Erfarenhet av arbete i arkivredovisningsprogram

Övrigt
Anställningen är en visstidsanställning under 11 månader på 100 procent med startdatum  enligt överenskommelse. Vi är öppna även för sökande som kan tillträda först till sommaren under förutsättning att krav för tjänsten då är uppfyllda.
Intervjuer kommer att genomföras i våra lokaler på Arkivcentrum Syd i början av mars.

Stor vikt kommer att läggas vid din personliga lämplighet.

Så här söker du
Anställningen söks via universitetets rekryteringssystem. Ansökan ska innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt anställningen matchar dina meriter. Ansökan ska även innehålla CV.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Ansök nu

Doktorander i datavetenskap 

Doktorand
Läs mer Dec 21
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 46 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Ämnesbeskrivning
Doktoranderna kommer att arbeta i Susanna de Rezendes forskargrupp, där fokus ligger på beräkningskomplexitet och algoritmer.

Beräkningskomplexitet handlar om att förstå vad som gör ett problem svårt eller enkelt att lösa med hjälp av dator. Vi vill förstå vilka egenskaper hos ett beräkningsproblem som gör att varje algoritm som löser det måste förbruka stora mängder resurser (vilket kan vara körtid, minne, et cetera). Detta är matematiskt inriktad grundforskning, men forskningsresultat inom beräkningskomplexitet har påverkat många andra områden inom datavetenskap och andra vetenskapliga discipliner, och har gett upphov till några av de viktigaste olösta frågorna inom den moderna matematiken.

Forskargruppen har nära band med gruppen Mathematical Insights into Algorithms for Optimization (MIAO) som leds av Jakob Nordström.

Arbetsuppgifter
Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna kan det även ingå medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden.

Behörighet 
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har

- avlagt examen på avancerad nivå eller 
- fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå eller
- på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kraven på särskild behörighet för datavetenskap uppfyller den som har:

- minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå med relevans för ämnesområdet, eller
- Civilingenjörsexamen inom datateknik, matematik, elektroteknik, informations- och kommunikationsteknik eller teknisk fysik. 

Övriga krav
- Goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
- Solida bakgrundskunskaper inom och ett passionerat intresse för datavetenskap och matematik.
- Problemlösningsförmåga och kreativitet är av avgörande betydelse.

Bedömningsgrunder
Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Bedömningen av förmågan sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå. Följande beaktas:

- Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet.
- Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem.
- Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation.
- Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t ex yrkeserfarenhet.
Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.

Villkor
Endast den som är antagen till forskarutbildning får anställas som doktorand. Forskarutbildningen är fyra år vid heltidsstudier. Vid undervisning och annat institutionsarbete förlängs anställningen i motsvarande grad, dock längst till 5 år (dvs. max 20 %). Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§.

Vi avser att anställa 1-2 doktorander.

Instruktioner för ansökan
Ansökan ska skrivas på engelska och ska omfatta följande dokument:

- Curriculum vitae. 
- Personligt brev med motivering till varför den sökande är intresserad av doktorandstudier och med en beskrivning av sökandes meriter och intressen.
- Examensintyg och betygsutdrag (för kandidats- och magisterstudier).
- Om tillämpligt, en kopia av den sökandes magisteruppsats eller kandidatuppsats och av eventuella vetenskapliga publikationer.
- Namn och adress för tre referenspersoner som kan komma att kontaktas senare i rekryteringsprocessen.
Alla dokument ovan ska vara på engelska (eller för officiella dokument på svenska). 

Du ombeds även att svara på urvalsfrågorna.

Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Ansök nu

Doktorand i organisk kemi

Doktorand
Läs mer Jan 16
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 46 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Ämnesbeskrivning
Kolfo?reningarnas syntes, struktur och egenskaper sa?som reaktivitet a?r de o?vergripande temana fo?r forskningen i organisk kemi.

Detta tar sig uttryck i utveckling av nya metoder och strategier fo?r att generera ba?de molekyla?r och supramolekyla?r komplexitet, ofta i en kontext av medicinska, biologiska och  fysikaliska applikationer samt anva?ndningen av fysikalisk- kemiska metoder fo?r att studera molekylernas och systemens struktur och egenskaper. Verksamheten a?r inriktad mot syntes av komplexa organiska fo?reningar, metodutveckling, asymmetrisk syntes, naturproduktskemi, kemisk biologi, katalys, molekyla?r sja?lvorganisering och igenka?nning, nanokemi och molekyla?ra fotofa?rga?mnen. Denna utlysning ligger mot den organiska kemins gränsområde - mot oorganisk kemi.

Denna rekrytering a?r knuten till Wallenberg Initiative Materials Science for Sustainability (WISE, wise- materials.org). WISE, finansierat av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, a?r den sto?rsta satsningen pa? materialvetenskap i Sverige na?gonsin och kommer att omfatta stora satsningar vid Sveriges fra?msta universitet under loppet av 10 a?r. Visionen a?r en ha?llbar framtid genom materialvetenskap.

La?s mer: https://wise-materials.org

Unga forskare som rekryteras till WISE-programmet kommer att inga? i WISE Forskarskola , ett ambitio?st riksta?ckande program med seminarier, kurser, forskningsbeso?k och andra aktiviteter fo?r att fra?mja ett starkt multidisciplina?rt och internationellt na?tverk mellan doktorander, postdoktorer, forskare och na?ringsliv.

Arbetsuppgifter

Design, syntes och karakterisering av järnbaserade metallkomplex baserade på bland annat N-heterocykliska karbenligander. Både organisk och oorganisk syntes kommer att utvecklas att utvecklas för ändamålet. Vid syntes kommer moderna syntesmetoder att användas. Karakterisering kommer att göras med avancerade analysmetoder såsom kärnmagnetisk spektroskopi, IR och UV. Studier av metallkomplexens fysikaliska egenskaper kommer att genomföras huvudsaklingen inom katalytiska tillämpning såsom reduction av koldioxid och splittning av vatten, respektive, till bränslen.

Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna ingår det även medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden.

https://lu.varbi.com/what:job/jobID:585780/?lang=se

Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid nio institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Ansök nu

Doktorand i hållbarhetsvetenskap

Doktorand
Läs mer Jan 24
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 46 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Centrum för hållbarhetsstudier (The Centre for Sustainability Studies, LUCSUS) bedriver kritisk och lösningsinriktad forskning och utbildning om bland annat biodiversitetsförlust, klimatförändringar, förändrad markanvändning och vattenkonflikter.

Forskarutbildningen i hållbarhetsvetenskap

Forskarutbildningen i hållbarhetsvetenskap utgör fyra års heltidsstudier (240 högskolepoäng) som avslutas med disputation. Den som antas till utbildningen erhåller lön från universitetet under 4 år varunder doktoranden främst ska ägna sig åt sin utbildning. Anställningen som doktorand kan även inbegripa institutionstjänstgöring, framför allt undervisning, med en omfattning av maximalt 20% av en heltidstjänst. Doktorandens anställning kommer då att förlängas med ett motsvarande antal timmar. Villkoren för anställning som doktorand anges i Högskoleförordningen (HF) 5 kap. 1–7 §§.

Forskningsprojektet

Den framgångsrika kandidaten kommer att arbeta inom det 4-åriga forskningsprojektet med titeln ”Environmental Human Rights Defenders – Change Agents at the Crossroads of Climate change, Biodiversity and Cultural Conservation”, finansierat av Vetenskapsrådet för hållbar utveckling (FORMAS). I en samverkande forskningsmiljö kommer deltagande forskare att samarbeta för att producera forskning av hög kvalitet.

För mer information och ansökningsförfarande:

https://lu.varbi.com/what:job/jobID:577514/?lang=se

 

Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Lunds universitet är ett av landets ledande kunskapscentra för forskning och utbildning inom samhälls- och beteendevetenskap. Med verksamhet i både Lund och Helsingborg, över 700 anställda och cirka 5 700 helårsstudenter är fakulteten en av Lunds universitets största. Vi erbjuder en kreativ akademisk miljö med engagerade studenter och medarbetare. Vår huvuduppgift är att utveckla, förmedla och förvalta kunskap om samhälle, människa och organisationer i en miljö som präglas av öppenhet, tolerans och nyfikenhet.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Ansök nu

Studie- o karriärvägledare

Studievägledare
Läs mer Jan 27
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 46 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Arbetsuppgifter

Som studie- o karriärvägledare ska du ge god service och ett kvalificerat stöd till befintliga och presumtiva studenter genom professionella vägledningssamtal rörande studier, karriär och arbetsmarknad.

I uppgifterna ingår också att arbeta rekryteringsfrämjande till exempel genom att medverka vid utbildningsmässor, öppet hus, informationstillfällen samt vid riktade insatser mot presumtiva studentgrupper.

Allmänna studievägledningen arbetar även med fortbildning, olika samverkansprojekt och nätverk för att främja studievägledningen vid Lunds universitet.

Kvalifikationer

-studie- och yrkesvägledarexamen

-väl vitsordad erfarenhet av arbete med studievägledning

- god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska då arbetsuppgifterna innefattar arbetsinsatser som sker på båda språken.

Meriterande

-tidigare dokumenterad erfarenhet av studievägledning från universitet/högskola

-erfarenhet av att utveckla digitala resurser för studievägledning

-erfarenhet av att arbeta i en internationell miljö

-god kunskap om arbetsmarknadsfrågor

Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och söker dig som är initiativtagande och har lätt för att skapa nya relationer och samarbeta med andra, både kollegor och studenter.

I ditt arbete har du studenten i fokus. Du är en kommunikativ person med stort intresse för utbildning-, karriär- och arbetsmarknadsfrågor som tar stort eget ansvar i din yrkesroll och tillsammans med kollegor och ledning hittar möjligheter i utvecklingsarbete, hantering av utmaningar och problem.

Du är även uthållig och med uppdraget i fokus bidrar du till ett strukturerat och systematiskt kvalitetsarbete. Vi lägger även särskild vikt vid förmåga till gott medarbetarskap.

Beskrivning av arbetsplatsen

Allmänna studievägledningen vägleder befintliga och presumtiva studenter som exempelvis är osäkra på sitt val av studier, har frågor om ansökan och antagningsregler, vilka yrkesområden olika utbildningar leder till samt hur man kan nå fram till en gångbar examen via fristående kurser. Gruppen består av fyra personer och ligger i den centrala förvaltningen.

Allmänna studievägledningen har även en viktig roll i det strategiska arbetet för att utveckla studievägledning och information om utbildningar på Lunds universitet.

Vi söker nu dig som vill vara med och utveckla Allmänna studievägledningen för att möta framtidens behov av vägledning på Lunds universitet tillsammans med dina kollegor.

Vi erbjuder 

Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension. Vid denna roll finns möjlighet att teckna överenskommelse om distansarbete på 40 % omfattning. 

Läs mer på universitetets webbplats om att vara anställd vid Lunds universitet, https://www.lu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss

Övrigt

Anställningen är en tillsvidareanställning på 100 % med tillträdesdatum enligt
överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas. 

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan. 

Sektionen Student och utbildning ger service och administrativt stöd inom utbildningsområdet samt verkar för en god studiemiljö. Sektionen ger stöd till studenter i form av studenthälsa, studievägledning, handledning i studieteknik och akademiskt skrivande samt handläggning inför beslut om pedagogiskt stöd till studenter med funktionsnedsättning. I sektionens ansvarsområde ingår antagning, examensutfärdande och studiedokumentation med dess stödsystem. Dessutom arbetar sektionen med att utvärdera och utveckla metoder för kvalitetssäkring av universitetets utbildningar. Sektionen är systemägare för flera studieadministrativa stödsystem bl a Lubas och SUNET Survey. Sektionen har även ett lokalt systemansvar för Ladok, antagningssystemet NyA samt för administration av Högskoleprovet. Sektionen består av ca 90 medarbetare organiserade i avdelningarna Antagning, Examen, Studieadministrativa system, Utbildningsstrategiskt stöd, Studiestöd och vägledning samt Studenthälsan.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Ansök nu

HR-partner/Personalsamordnare vid LTH:s Kansli

HR-specialist/HR-adviser
Läs mer Jan 27
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 46 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Vill du bli en del av vårt engagerade team? Vi är en HR- avdelning som erbjuder en dynamisk miljö med samarbete och utveckling som viktiga ledord.

LTH:s HR-avdelning är placerad vid fakultetens kansli och har 17 medarbetare med olika funktioner och kompetenser. Vi lägger stor vikt vid att dela med oss och lära av varandra. Tillsammans ger vi stöd åt LTH:s chefer och ledning och driver arbetet med HR-frågor framåt. Vi strävar efter att anpassa vårt arbete utifrån verksamhetens behov och just nu befinner vi oss i en förändringsprocess med utveckling av arbetssätt.

Rollen

Som HR-partner vid Lunds universitet är ditt huvudsakliga ansvar att vägleda chefer i HR-frågor kopplat till deras chefsuppdrag. Lunds universitet definierar chefens uppdrag i tre roller: arbetsgivare, ledare och verksamhetsansvarig och du bidrar med ett HR-perspektiv i alla tre rollerna. Inom universitetet har många chefer sitt chefsuppdrag på visstid vilket gör att HR-funktionen tillsammans med ledningen verkar för en kontinuitet i arbetsgivarpolitiska frågor. Lunds universitet är en decentraliserad organisation och universitetets HR-funktioner arbetar på såväl institutions-, fakultets- som universitetsgemensam nivå.

Vi erbjuder

Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension.

Vi har ett flextidsavtal som skapar goda förutsättningar för balans mellan arbete och fritid. Vi tillämpar även Lunds universitets avtal om distansarbete, vilket ger möjlighet att till viss del arbeta på distans.

Läs mer på universitetets webbplats om att vara anställd hos oss https://www.lu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss.

Arbetsuppgifter och ansvarsområden

Som HR-partner/Personalsamordnare vid LTH arbetar du självständigt och brett inom HR-området med bl.a. rekrytering, arbetsrätt, lag- och avtalstolkning, arbetsmiljö, förhandlingar, lönebildningsfrågor, omställning och rehabilitering. Du ger konsultativt och operativt stöd till våra chefer vid institutioner och andra verksamheter och är en naturlig samarbetspartner även till personaladministratörer, andra personalsamordnare, LTHs ledning och universitetets HR-organisation. Du är också med och bidrar till en konstruktiv dialog med de fackliga organisationerna.

Utöver generalistrollen behöver du kunna planera och driva projekt. Det är viktigt att du har ett intresse av att förbättra och utveckla HR-processer, både självständigt gentemot verksamheter men också i projektform eller genom andra samarbeten med kollegor och andra deltagare inom LTH/LU.

Kvalifikationer

Vi söker dig som trivs med att arbeta konsultativt. Du är trygg i din yrkesroll och trivs att i samverkan med kollegor arbeta med att utveckla och implementera processer och rutiner. Rollen kräver att du själv kan organisera och strukturera ditt arbete och driva processer vidare. Det är också viktigt att du har analytisk förmåga, god kommunikativ förmåga och förmåga att bygga nätverk och relationer.

Krav för anställningen är:

- Högskoleutbildning inom personal- och arbetslivsfrågor eller utbildning och/eller erfarenhet som kan anses motsvarande. 
- Erfarenhet av att arbeta konsultativt, operativt och strategiskt inom HR-frågor. 
- Erfarenhet av att arbeta med kompetensbaserad rekrytering. 
- God kunskap inom arbetsrätt.
- Förmåga att ta fram och hålla workshops eller kortare utbildningar för chefer och medarbetare. 
- God erfarenhet av att arbeta i systemstöd för HR. 
- Mycket goda kunskaper i svenska i tal och skrift. 
- Goda kunskaper i engelska i tal och skrift. 

Meriterande för anställningen är:

- God erfarenhet av projektledning
- Erfarenhet av att arbeta med HR-frågor inom offentlig sektor och/eller annan större organisation, gärna i en internationell miljö. 
- Kunskap inom det statliga avtalsområdet. 
- Erfarenhet av arbete med ärendehanteringssystem
- Erfarenhet av att planera- och genomföra kurser/kortare utbildningar
- Erfarenhet av förändringsledning

Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet. Hänsyn kommer att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka det administrativa arbetet inom avdelningen samt bidra till dess framtida utveckling.

Övrigt

Tillsvidareanställning, omfattning 100 %. Provanställning kan komma att tillämpas. 
Din tjänstetitel kommer att bli Personalsamordnare. Inom en snar framtid kommer sannolikt titeln ”Personalsamordnare” bytas mot ”HR-partner”. Utöver tillsvidareanställningen kan eventuellt ett vikariat om ca 12 månaders anställning också bli relevant att anställa utifrån samma kravprofil.

Så här söker du

Ansökan skickas in via vårt rekryteringssystem där du kommer ombes att svara på urvalsfrågor, fylla i uppgifter som rör din meritförteckning samt skriva ett personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt anställningen matchar dina meriter.

Välkommen med din ansökan!

Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Ansök nu

Företagsläkare

Specialistläkare
Läs mer Jan 31
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 46 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Kvalifikationer

Du som söker är legitimerad läkare.

Universitetet är en arbetsplats med stor mångfald och en internationell inriktning vilket kräver god förmåga att kommunicera muntligt och skriftligt på både svenska och engelska.
Vi vill att du är social, kommunikativ, kulturellt medveten och lojal. Du ska känna dig trygg i din roll som läkare och ha förmågan att fatta självständiga beslut. Yrkesrollen och vårt teaminriktade arbete ställer krav på god förmåga att samarbeta och vara lyhörd.
Specialist inom företagshälsovård/arbetsmedicin är meriterande, så även erfarenhet av arbete som företagsläkare och förståelse för universitetsvärlden. Du har ett intresse för arbetsmiljö, stressrelaterad problematik, samt försäkringsmedicin. Stor vikt kommer att fästas vid dina personliga egenskaper.

Arbetsuppgifter

Som företagsläkare arbetar du framför allt med arbetslivsinriktade rehabiliteringsåtgärder, lagstadgade medicinska kontroller, medicinska bedömningar och rådgivning. Du ingår internt i ett team på 13 personer bestående av företagsläkare, företagssköterska/rehabiliteringskoordinator, fysioterapeut/ergonom, psykolog, arbetsmiljöingenjörer, medicinska sekreterare och administratör. Externt inom universitetet samarbetar du med chefer, anställda, personalsamordnare och de fackliga organisationerna.

Vi erbjuder

Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension. Vi har även ett flextidsavtal som skapar goda förutsättningar för balans mellan arbete och fritid.

Läs mer på universitetets webbplats om att vara anställd vid Lunds universitet.

Övrigt

Anställningen är ett vikariat på ca 4 månader.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.

Företagshälsovården vid Lunds universitet kan erbjuda dig ett spännande läkaruppdrag i en stimulerande och mångkulturell miljö.

Vi är en inbyggd företagshälsovård och en professionell oberoende resurs för universitetets främjande, förebyggande och efterhjälpande arbete, vi utgår ifrån Lund. Som inbyggd företagshälsovård har vi en god kunskap om arbetsplatserna och har möjlighet att över tid följa människor och organisationer, se de växa, lyckas och utvecklas. Universitetets stora bredd och variation när det gäller arbetsmiljöer gör vårt arbete både utmanande och intressant. I vår roll samarbetar vi med och stödjer, anställda, medarbetare och chefer vid universitetets verksamheter i Lund, Malmö, Helsingborg och Ljungbyhed

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Ansök nu

Biträdande universitetslektor inom aeronautiska vetenskaper

Universitets- och högskolelektor
Läs mer Nov 30
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 46 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Lunds universitet ledigförklarar härmed en anställning som Biträdande universitetslektor inom aeronautiska vetenskaper med inriktning mot obemannade luftfartygssystem med placering tills vidare vid Trafikflyghögskolan.

Ämne
Aeronautiska vetenskaper med inriktning utveckling och tillämpning av obemannade flygsystem (UAS).

Särskild ämnesbeskrivning
Ämnet innefattar utveckling och tillämpning av hårdvara och/eller mjukvara för obemannade flygsystem (UAS). Ämnet inkluderar forskning, utbildning, samverkan och innovation kring en mängd olika aspekter av UAS; såsom till exempel autonom flygning, människa-maskin-interaktion, flygmaskinteknik, aerodynamik, nya framdrivningssystem och material.

Arbetsuppgifter
Anställning som biträdande lektor är en meriteringsanställning och syftar till att innehavaren ska utveckla sin självständighet som forskare och pedagog. I arbetsuppgifterna ingår huvudsakligen forskning och undervisning. Inom ramen för anställningen ska det ges möjlighet till fem veckors högskolepedagogisk utbildning.

Arbetsuppgifterna innefattar:

- Forskning inom ämnesområdet.
- Undervisning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå.
- Handledning av examensarbetare och doktorander.
- Arbete med att söka extern forskningsfinansiering.
- Samverkan med näringsliv och samhälle.
- Deltagande som expert i nationella och internationella projekt
- Administration kopplat till arbetsuppgifterna ovan.

Behörighet
Behörig att anställas som biträdande universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen eller uppnått motsvarande vetenskaplig kompetens.

Främst bör den komma ifråga som har avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst fem år före ansökningstidens utgång.

Bedömningsgrunder
Vid anställning som biträdande universitetslektor ska följande utgöra grund för bedömning av behörighet:

- God förmåga att utveckla och genomföra forskning av hög kvalitet.
- Pedagogisk förmåga.

Övriga krav

- Bakgrund inom något av fälten maskinteknik (särskilt flygmaskinteknik), reglerteknik eller datavetenskap för tillämpning inom den hårdvarutekniska eller mjukvarutekniska utvecklingen av obemannade flygsystem.
- Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.

Övriga meriter

- Erfarenhet av att utveckla eller operera bemannade eller obemannade flygsystem
- Erfarenhet av annan relevant forskningsmiljö än där man ska verka.
- Tidigare innehav eller innehav av flygcertifikat.
- Avklarad ATP(H)- eller ATP(A)-teori

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka pågående forskning, grundutbildning och innovation inom institutionen samt bidra till dess framtida utveckling.

Villkor
Anställningen är tidsbegränsad till 6 år och avser heltid. Anställningen tidsbegränsas enligt 4 kap 4a § HF.

Instruktioner för ansökan
Ansökan ska skrivas på engelska. Redovisa dina meriter enligt LTHs akademiska meritportfölj, se länk nedan. Ladda upp som PDF-filer i rekryteringssystemet. Läs mer här: http://www.lth.se/jobb/sokalararanstallning/

*****************************************************************

Befordran till universitetslektor i aeronautiska vetenskaper med inriktning utveckling och tillämpning av obemannade flygsystem (UAS)

Den biträdande universitetslektorn kan under anställningsperioden ansöka om att bli befordrad till en fast anställning som universitetslektor. Bedömningen görs mot kraven nedan. Om dessa uppfylls och personen bedöms lämplig ska befordran ske. Ansökan får bara göras en gång.

Behörighet
Behörig att anställas som universitetslektor är den som har:

- Avlagt doktorsexamen eller annan motsvarande kompetens eller någon annan yrkesskicklighet av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.
- Pedagogisk skicklighet.
- Högskolepedagogisk utbildning om minst fem veckor eller på annat sätt inhämtat motsvarande kunskaper.

Bedömningsgrunder
Bedömningsgrunderna specificerar vad som ska beaktas och vilken nivå som ska uppnås, för att behörighetskraven ska anses uppfyllda. Följande bedömnings-grunder ska vara uppfyllda för anställning som universitetslektor:

- God nationell och internationell nivå som forskare, där kravet på internationell meritering ska bedömas med hänsyn till ämnets karaktär och tradition.
- God pedagogisk förmåga, vilket innebär god förmåga att bedriva, utveckla och leda undervisning och annan pedagogisk verksamhet på olika nivåer och med varierande undervisningsmetoder.
- Förmåga att delta i handledning av doktorander i studier till doktorsexamen.
- Förmåga att samverka med det omgivande samhället och att informera om sin verksamhet.
- Förmåga i övrigt att leda och utveckla verksamhet.

Övriga krav

- God samarbetsförmåga, självständighet och driv.
- Progression inom vetenskaplig och pedagogisk skicklighet.
- Förmåga att aktivt, självständigt och framgångsrikt söka extern finansiering inom området obemannade luftfartygssystem.
- Förmåga att bidra till förnyelse av verksamheten.
- Dokumenterad förmåga att publicera sig i vetenskapliga tidskrifter, presentera vid vetenskapliga konferenser och populärvetenskapliga sammanhang.
- Goda kunskaper i svenska i tal och skrift.

Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Ansök nu

Vikarierande universitetslektor

Universitets- och högskolelektor
Läs mer Feb 2
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 46 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Arbetsuppgifter:
Arbetsuppgifterna omfattar undervisning och handledning i samhällsgeografi och samhällsplanering, sa?rskilt inom omra?dena stadens sociala geografi och politisk ekonomi.

Administrativa uppgifter kopplade till grundutbildning i kulturgeografi och ekonomisk geografi utgör ocksa? en del av arbetsuppgifterna. Undervisning och handledning pa? ba?de engelska och svenska förekommer.

Kvalifikationer:
För anställningen krävs avlagd doktorsexamen i kulturgeorafi eller inom ett för anställningen relevant omra?de alternativt att motsvarande kunskaper förvärvats pa? annat sätt i Sverige eller utomlands samt att sökande har annan kompetens som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämne och de arbetsuppgifter som inga?r i anställningen. För anställning som universitetslektor krävs även, om inte särskilda skäl föreligger, högskolepedagogisk utbildning om minst fem veckor eller att man pa? annat sätt inhämtat motsvarande kunskaper.

Anställningen kräver även att den sökande har undervisningserfarenhet framför allt fra?n svenskt universitet eller högskola samt dokumenterad förma?ga att undervisa pa? engelska.

En av de viktigaste bedömningsgrunderna utgörs av förma?gan att snabbt sätta sig in i och utföra undervisningsuppdraget.

Ansökan:
Ansökan ska inneha?lla:
- CV
- Personligt brev
- Förteckning över pedagogiska meriter

Detta är ett vikariat pa? 12 ma?nader, 30%, med start så snart som möjligt. Universitetet tilla?mpar individuell lo?nesa?ttning. Ange ga?rna lo?neanspra?k i din anso?kan.

Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Lunds universitet är ett av landets ledande kunskapscentra för forskning och utbildning inom samhälls- och beteendevetenskap. Med verksamhet i både Lund och Helsingborg, över 700 anställda och cirka 5 700 helårsstudenter är fakulteten en av Lunds universitets största. Vi erbjuder en kreativ akademisk miljö med engagerade studenter och medarbetare. Vår huvuduppgift är att utveckla, förmedla och förvalta kunskap om samhälle, människa och organisationer i en miljö som präglas av öppenhet, tolerans och nyfikenhet.

Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi med c:a 60 anställda, 400 helårsstudenter och ett 20-tal doktorander kombinerar gamla anor med modern och högt internationaliserad forskning och utbildning. Institutionen är en av fakultetens mest forskningsintensiva institutioner med en hög extern finansieringsgrad. Vid de senaste internationella utvärderingarna (RQ 08 och RQ 20) av Lunds universitet bedömdes institutionens forskning inom flera områden som excellent. Denna starka ställning har utvecklats ytterligare och institutionen rankas enligt QS 20 som nummer 23 i världen vilket gör det till ett av Lunds universitets högst rankade vetenskapsområde år 2022.

Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi kombinerar en stark ämnesbärande tradition med modern och internationellt högklassig forskning och utbildning. Institutionen har omfattande internationella samarbeten men också starka nätverk och kontaktytor inom och utanför fakulteten vid LU. Centrala forsknings- och undervisningsområden områden utgörs av ekonomisk geografi, utvecklingsgeografi, urban och social geografi, humanekologi samt GIS.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Ansök nu

Ekonom

Förvaltningsekonom
Läs mer Feb 3
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 46 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Beskrivning av arbetsplatsen
Ekonomi- och personalavdelningen inom Språk- och litteraturcentrum erbjuder kvalificerat stöd till institutionens anställda.

Avdelningen består idag av 9 personer, varav 3 ekonomer, 2 ekonomiadministratörer, 2 personaladministratör, forskningsadministratör och SOL:s administrativa chef.  Vi söker nu en ny ekonom för att förstärka vår grupp.

Vid avdelningen arbetar vi kontinuerligt för att skapa förutsättningar för arbetsglädje, delaktighet och utveckling för alla medarbetare.


Vi erbjuder

Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension. Vi har även ett flextidsavtal som skapar goda förutsättningar för balans mellan arbete och fritid.

Läs mer på universitetets webbplats om att vara anställd hos oss https://www.lu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss

 
Arbetsuppgifter och ansvarsområden
SOL-centrum är organiserat i fem sektioner. En sektion består av flera ämnen och innehåller både utbildningsekonomi och forskningsprojekt. I normalfallet har en och samma ekonom ansvar för ekonomihanteringen inom respektive sektion.

Vi söker nu en erfaren och driven ekonom som har ett flexibelt arbetssätt och som trivs med ekonomiarbetet på institutionsnivå. Du kommer att arbeta självständigt med ekonomiadministrativa frågor och vara stöd till institutionens chefer, studierektorer och forskare. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är:

- budget- samt bokslutsarbete
- stöd till studierektorerna avs bemanning av lärare / forskare
- ekonomisk uppföljning
- projekthantering och projektredovisning
- löpande bokföring och fakturahantering

Även andra administrativa uppgifter kan ingå och en viss förändring av arbetsuppgifter sker kontinuerligt för att anpassas till verksamhetens behov.

 

Kvalifikationer
Krav för anställningen är:

- Ekonomisk utbildning på högskolenivå eller erfarenheter som bedöms som likvärdiga.
- Erfarenhet av kvalificerat ekonomiarbete.
- Erfarenhet och förmåga att arbeta med digitala administrativa system samt goda kunskaper i Excel.
- God kommunikativ och pedagogisk förmåga när du förklarar ekonomi för icke-ekonomer.

 

Meriterande för anställningen är:

- Erfarenhet av Lunds universitets administrativa system, rutiner och regelverk

Hänsyn kommer att tas till hur den sökanden genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka det ekonomiadministrativa arbetet inom avdelningen. Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet. Vi vill att du ska vara serviceinriktad, strukturerad, noggrann samt ha god samarbetsförmåga.

 
Övrigt  

Anställningen är en visstidsanställning på 100 procent med startdatum den 7 mars 2023 eller enligt överenskommelse, dock längst till och med 31 januari 2024. Intervjuer kommer att genomföras i våra lokaler i Lund löpande från vecka 7. För ev frågor om anställningen kontakta Pia Nivala, administrativ chef https://www.sol.lu.se/person/PiaNivala 

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.Så här söker du

Anställningen söks via universitets rekryteringssystem. Ansökan ska innehålla CV och personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställning och på vilket sätt anställningen matchar dina meriter. Ansökan bör även innehålla examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev, etc.)

Om Humanistiska och teologiska fakulteterna

Humanistiska och teologiska fakulteterna har åtta institutioner och bedriver en stor och varierad verksamhet inom forskning och utbildning som i vid mening syftar till att förstå människan som kulturell och samhällelig varelse. Vi har ca 700 anställda och ca 4 000 helårsstudenter.

Språk- och litteraturcentrum (SOL) är Sveriges största institution med inriktning på språk, språkvetenskap, litteraturvetenskap och områdesstudier. SOL erbjuder ett stort antal fristående kurser som kompletteras av ett växande antal programutbildningar på grundnivå och avancerad nivå. Med sina 33 ämnen och ungefär lika många forskarutbildningar bildar SOL en solid enhet med bredd och djup i utbildning och forskning och utmärks av såväl nationell som internationell synlighet. SOL leds av en styrelse där prefekten är ordförande. Därutöver finns två biträdande prefekter med särskilda verksamhetsansvar. SOL har cirka 250 anställda och 3000 studenter, varav ett hundratal är forskarstuderande.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Ansök nu

Vikariat Forskare

Forskarassistent
Läs mer Feb 2
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 46 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.


Institutionen för livsmedelsteknik förnyar och förbättrar såväl produkter som processer i hela livsmedelskedjan. Vår verksamhet har tydlig koppling till Agenda 2030 genom forskningens fokus på hållbar och näringsrik mat för framtiden.

Samarbeten med industri, råvaruproducenter och andra forskargrupper både i och utanför Sverige är en viktig del av vår strategi.

Flera kända innovationer inom livsmedel har sitt ursprung på institutionen, bland annat Oatly och Proviva.Vi erbjuder

Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension.

Läs mer på universitetets webbplats om att vara anställd hos oss Jobba hos oss

 
Arbetsuppgifter och ansvarsområden

Institutionen för livsmedelsteknik handleder och examinerar varje år ett stort antal examensarbete, många i samarbete med industri. Som vikarierande forskare i på vår institution kommer du handleda studenter, examensarbetare och doktorander, med viss tyngdpunkt på laborativt arbete. I många av våra examensarbeten spelar yt- och kolloidkemi en viktig roll så du behöver ha god insikt inom detta område samt även förmågan att lära ut till studenter. Eftersom många examensarbeten görs i samarbete med företag kommer också vidmakthållande av goda kontakter med näringsliv och industri vara en viktig arbetsuppgift för dig.

Som vikarierande forskare kommer du även arbeta i befintliga forskningsprojekt på institutionen och på så sätt frigöra tid för läraranställda vid institutionen att handleda och examinera examensarbeten. Vilka forskningsprojekt du kommer att delta i bestäms i samråd mellan dig, prefekten och respektive projektledare.

Arbetsuppgifterna innefattar (ex.):

- forskning inom ämnesområdet.
- undervisning på grund, avancerad och forskarnivå.
- möjlighet till högskolepedagogisk utbildning.
- handledning av examensarbetare och doktorander på svenska såväl som på engelska.
- samverkan med näringsliv och samhälle.
- administration kopplat till arbetsuppgifterna ovan ingår.

 

Kvalifikationer 

Krav för anställningen är:

- avlagd doktorsexamen i livsmedelsteknik
- mycket goda kunskaper i engelska i tal och skrift
- mycket goda kunskaper i svenska i tal och skrift
- mycket goda kunskaper i yt- och kolloidkemi inom livsmedelsområdet
- självständighet och samarbetsförmåga

Meriterande för anställningen är:

- dokumenterad god erfarenhet av undervisning samt handledning av examensarbetare
- dokumenterad god erfarenhet av att upprätthålla kontakter med industri/näringsliv
- svenskt körkort

Hänsyn kommer att tas till hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka forskningen inom avdelningen/institutionen samt bidra till dess framtida utveckling.

 

Övrigt 

Anställningen är ett vikariat med startdatum 2023-03-01, eller enligt överenskommelse, och slutdatum 2023-09-30

Så här söker du

Ansökan ska skrivas på engelska och bör innehålla CV inkl publikationslista, personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt anställningen matchar dina forskningsmeriter. Ansökan ska även innehålla kopia av doktorsexamen eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc)”.

Välkommen med din ansökan!

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.

Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Ansök nu

vik Universitetsadjunkt

Universitets- och högskoleadjunkt
Läs mer Feb 3
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 46 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Beskrivning av arbetsplatsen
Svenska som främmande språk är en stor verksamhet vid SOL och vänder sig huvudsakligen till tre studentgrupper.

För det första ges nybörjar- och fort­sätt­nings­kurser i svenska för utbytesstudenter vid Lunds universitet. För det andra ges behörighets­givande kurser i svenska för invandrare med akademisk bakgrund bosatta i Sverige. För det tredje ges kurser i svenska för icke-svensktalande anställda vid Lunds universitet. I verksamheten ingår också att genomföra och bedöma det nationella språktestet TISUS. En del av ny­börjar­undervisningen ges inledningsvis på engelska.

Vi erbjuder

Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension.

Läs mer på universitetets webbplats om att vara anställd hos oss https://www.lu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss

 
Arbetsuppgifter och ansvarsområden
Du kommer att undervisa i svenska som främmande språk från nybörjarnivå till motsvarande Europarådets nivåskala B1. Undervisning är förlagd till två kvällar i veckan.  Du kommer att undervisa på följande kurser:

- SFU, Swedish for University Staff, level 1
- SFU, Swedish for University Staff, level 2

 

Kvalifikationer
Krav för anställningen är:

Behörig att anställas som universitetsadjunkt är den som har

- avlagt examen på avancerad nivå eller motsvarande
- annan vetenskaplig kompetens som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämne och de arbetsuppgifter som ingår i anställningen
- gymnasielärarbehörighet med minst 90 hp i svenska som andraspråk eller motsvarande vetenskaplig kompetens
- mycket väl vitsordad erfarenhet av undervisning i svenska som andraspråk eller svenska som främmande språk för vuxna inlärare med god utbildningsbakgrund
- visat pedagogisk skicklighet genom
- gått högskolepedagogisk utbildning om minst fem veckor eller på annat sätt inhämtat motsvarande kunskaper

Grund för bedömningen är goda ämneskunskaper av relevans för anställningens innehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå samt god pedagogisk förmåga inklusive god förmåga att utveckla pedagogisk verksamhet på olika nivåer och med varierande undervisningsmetoder.  För denna visstidsanställning kan undantag från kravet på högskolepedagogisk utbildning övervägas om det kan anses berättigat i ljuset av övrig meritering.Meriterande för anställningen är:


- erfarenhet av att undervisa vuxna med akademisk utbildning
- distansundervisning
- bedömning av TISUS-test eller liknande nationella test
- dokumenterat god administrations- och samarbetsförmåga.

 

Övrigt

Anställningen är ett vikariat på 40 procent med startdatum snarast möjligt eller enligt överenskommelse, dock längst till och med 31 januari 2024. För ev frågor om anställningen kontakta studierektor Lena Larsson, https://www.sol.lu.se/person/LenaLarssonSå här söker du

Anställningen söks via universitetets rekryteringssystem. Ansökan ska innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt anställningen matchar dina meriter. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.

Om Humanistiska och teologiska fakulteterna

Humanistiska och teologiska fakulteterna har åtta institutioner och bedriver en stor och varierad verksamhet inom forskning och utbildning som i vid mening syftar till att förstå människan som kulturell och samhällelig varelse. Vi har ca 700 anställda och ca 4 000 helårsstudenter.

Språk- och litteraturcentrum (SOL) är Sveriges största institution med inriktning på språk, språkvetenskap, litteraturvetenskap och områdesstudier. SOL erbjuder ett stort antal fristående kurser som kompletteras av ett växande antal programutbildningar på grundnivå och avancerad nivå. Med sina 33 ämnen och ungefär lika många forskarutbildningar bildar SOL en solid enhet med bredd och djup i utbildning och forskning och utmärks av såväl nationell som internationell synlighet. SOL leds av en styrelse där prefekten är ordförande. Därutöver finns två biträdande prefekter med särskilda verksamhetsansvar. SOL har cirka 250 anställda och 3000 studenter, varav ett hundratal är forskarstuderande.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Ansök nu

Projektassistent

Forskarassistent
Läs mer Feb 2
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 46 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Beskrivning av arbetsplatsen

Forskargruppen Basala gangliernas patofysiologi vid institutionen för Experimentell Medicinsk vetenskap inom Medicinska fakulteten, bedriver idag forskning om mekanismer och behandlingar gällande Parkinsons sjukdom (PS) och relaterade tillstånd och ligger i framkant inom sitt område.

Forskargruppen arbetar nu i projektet ”ADAPT-PD: adaptive and precise targeting of cortex-basal ganglia circuits in Parkinson´s Disease” som är ett internationellt samarbete koordinerat av Prof. Hartwig Siebner (Köpenhamns Universitetssjukhus Hvidovre, och Danish Research Centre for Magnetic Resonance, https://www.drcmr.dk/ Forskargruppen leds av professor Angela Cenci Nilsson och inkluderar ytterligare 10 medarbetare omfattande medarbetare inom forskning, administration och teknik. Gruppen är internationellt känd för sina prekliniska studier avseende mekanismer och behandlingsprinciper för PS. Information om gruppens inriktning, forskningsoutput och pågående projekt finns att hitta under https://portal.research.lu.se/sv/persons/angela-cenci-nilsson. Som stöd till ADAPT-PD projektet, söker vi nu en driven forskare med erfarenhet av neurovetenskapliga studier på möss. Som arbetsplats värnar vi om en god arbetsmiljö med respekt och omtanke i våra relationer med varandra.

Vi erbjuder

Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension.

Forskargruppen ”Basal gangliernas patofysiologi erbjuder ” en stimulerande arbetsmiljö med tillgång till flera avancerade forskningstekniker och möjligheter till internationellt utbyte. Dessutom ingår forskargruppen i det strategiska forskningsområdet ”MultiPark” (Multidisciplinary research focused on Parkinsons disease), som erbjuder rikliga möjligheter till brett professionellt och socialt utbyte.

Läs mer på universitetets webbplats om att vara anställd hos oss https://www.lu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss

Arbetsuppgifter och ansvarsområden
Du kommer att ha särskilt ansvar för:

-Hållning och genotypning av transgena muskolonier

-Sterotaktiska ingrepp på möss

-Administration av substanser till möss

-Beteendetester på möss (inklusive utvärdering av dyskinetiska rörelsemönster)

-Berednings av vävnadsprover och hjärnsnitt från möss

-Kvantitativ immunohistokemi

-Immunofluorescens med flera primära antikroppar

Du kommer dessutom att delta i samtliga forskargruppens aktiviteter så som ”journal clubs”, projektpresentationer, och gruppmöten.

Kvalifikationer

Krav för anställningen är:

- ”master of science” titel i biomedicinkt ämne (helst med neurovetenskaplig inriktning)

-praktisk erfarenhet av hållning och genotypning av transgena muskolonier

- praktisk erfarenhet av sterotaktiska ingrepp på möss

-praktisk erfarenhet av beteendetester på möss (inklusive utvärdering av dyskinetiska rörelsemönster)

-praktisk erfarenhet av berednings av vävnadsprover och hjärnsnitt från möss

-praktisk erfarenhet av kvantitativ immunohistokemi

- praktisk erfarenhet av immunofluorescens med flera primära antikroppar

Meriterande för anställningen är:

-erfarenhet av neurovetenskaplig forskning med fokus på basala ganglierna och/eller hjärnbarken (t ex genom att ha bedrivit någon form av examensarbete på dessa tema)

-om du har lätt för att kommunicera och komma överens med människor

Övrigt

Anställningen är en visstidsanställning med omfattningen 100 procent med tillträde den 1 April 2023 eller enligt överenskommelse.

Så här söker du


Anställningen söks via universitetets rekryteringssystem. Ansökan ska innehålla ett personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt anställningen matchar dina meriter. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, etc.).

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.

Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Ansök nu

Postdoktor i lungmedicin

Forskarassistent
Läs mer Jan 26
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 46 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Beskrivning av arbetsplatsen

Forskargruppen, som tillhör avdelningen för lungmedicin, leds av forskargruppschef Arne Egesten, och består av två postdoktorala forskare, en doktorand, en forskningsingenjör och en biomedicinsk analytiker.

På BMC B14 bedrivs experimentell medicinsk forskning där ett nätverk av flera interagerande forskargrupper som delar teknikplattformar samt har regelbundna seminarier.

Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension.

Läs mer på universitetets webbplats om att vara anställd vid Lunds universitet Jobba hos oss

Arbetsuppgifter

I projektet studeras hur det medfödda immunförsvaret i luftvägarna reglerar luftvägsinflammation, till exempel vid astma, KOL och lungfibros. Vi använder experimentella sjukdomsmodeller men analyserar också kliniska prover från patienter.

Som postdoktor kommer du att arbeta med både in vitro och in vivo modeller av luftvägsinflammation. Arbetet innefattar design och planering av studier, experimentellt arbete, analys och sammanställning av experimentella data samt författande av manuskript. Handledning av studenter och föredrag i samband med forskningsseminarier kan ingå i arbetsuppgifterna.

 

Kvalifikationer

För anställningen krävs:

- doktorsexamen inom relevant område (t ex medicin, biomedicin, molekylärbiologi eller motsvarande)
- breda kunskaper avseende immunsystemets funktion
- erfarenhet och färdigheter i cellbiologiska (till exempel cellodling och flödescytometri), immunologiska och proteinkemiska metoder (till exempel ELISA, SDS-PAGE och western blot)
- goda muntliga och skriftliga kunskaper i engelska
- god samarbetsförmåga
- förmåga att ta egna initiativ

Meriterande; 

- dokumenterad utbildning inom olika relevanta metoder
- erfarenhet av ”air-liquid interface” odling av luftvägsepitel
- erfarenhet av studier i murina modeller av inflammation, inklusive administration av immunmodulerande substanser som exempelvis LPS, bleomycin och ovalbumin samt hantering av bronkoalveolärt lavage
- erfarenhet och färdigheter avseende immunhistokemi och användning av BioPlex
- erfarenhet och färdigheter avseende modeller av bakteriell luftvägsinfektion och arbete i miljö med säkerhetsnivå P2

Bedömningsgrunder

Detta är en meriteringsanställning främst inriktad på forskning. Anställningen är tänkt som ett inledande steg i karriären och bedömningen av de sökande kommer i första hand att baseras på deras vetenskapliga meriter och potential som forskare. Särskild vikt kommer att fästas vid vetenskaplig förmåga inom ämnesområdet.

Vid anställning av postdoktor ska följande utgöra grund för bedömning:

- god förmåga att utveckla och genomföra forskning av god kvalitet
- pedagogisk förmåga

Behörighet

Behörig att anställas som postdoktor är den som har avlagt doktorsexamen, eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, inom anställningens ämnesområde. Bevis om att behörighetskravet är uppfyllt ska ha inkommit senast vid tidpunkten då anställningsbeslut fattas. Främst kommer den sökande i fråga som avlagt examen högst tre år före sista ansökningsdag. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare.

Villkor

Anställningen är tidsbegränsad till två år med möjlighet till förlängning ett år. Anställningen tidsbegränsas enligt avtal, “Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor”, mellan arbetsmarknadens parter daterat 2022-02-01 (Arbetsgivarverket, OFR:s, Saco-S och SEKO).

Tillträdesdatum är den 1 april2023 eller enligt överenskommelse.

Instruktioner för ansökan

Anställningen söks via universitetets rekryteringssystem. Ansökan ska innehålla ett personligt brev där du beskriver hur du uppfyller kvalifikationskraven samt varför du är intresserad av anställningen. Ansökan ska även innehålla CV, inklusive publikationslista, en generell beskrivning av tidigare forskningsarbete, kopia av doktorsexamen samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av examensbevis, betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.)Institutionen för kliniska vetenskaper i Lund (IKVL) är en av sex institutioner vid medicinska fakulteten. Institutionen har ett brett samarbete, såväl inom fakulteten som inom andra enheter vid universitet. IKVL har även ett väl utvecklat samarbete med Skånes universitetssjukhus (SUS) och Region Skåne samt det omgivande samhället och näringslivet. Detta för att främja klinisk och experimentell translationell forskning, utveckling och utbildning.

Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Ansök nu

Adjungerad universitetsadjunkt i industriell elektroteknik

Universitets- och högskoleadjunkt
Läs mer Feb 1
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 46 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Avdelningen för Industriell Elektroteknik har en tydlig inriktning mot industriellt tillämpad teknik för kraftelektronisk och elektromekanisk energiomvandling, inte minst inom tillämpningar relaterade till eldrivna transporter.

Den snabba industriella omställning som pågår inom elektromobilitetsområdet kräver en nära och aktiv samverkan mellan akademi och näringsliv. Syftet med denna anställning är att stärka det samarbetet. Den aktuella anställningen avser specifikt utvärdering av elvägar (Evolution Road) vari ingår omfattande mätning och analys av elektriska storheter relaterade till elvägens energiöverföring. Arbetet omfattar datainsamling, kvalificering av data, analys av data, publicering av valda delar av aggregerad data i både populärvetenskapliga och vetenskapliga fora. Anställningen som adjungerad universitetsadjunkt är en deltidsanställning avsedd att fungera som brygga mellan industriell verksamhet inom elektromobilitetsområdet och verksamheten vid industriell elektroteknik och automation vid LTH.

Ämnesområdet är avgränsat till teknik och metoder för realisering av full elektrisk framdrift av fordon via fast installerade elvägar samt modellering och mätning av dessa system. Därmed inkluderas laddningsteknik, interaktion med kraftsystem och fordonsautomation med avseende på laddningsteknik.

Personen kommer att ingå i den forskargrupp som leds av professor Mats Alaküla (ca 12 personer).Arbetsuppgifter

- Forskning och projektledning inom ämnesområdet.
- Handledning av examensarbetare och doktorander.
- Arbete med att söka extern forskningsfinansiering.
- Samverkan med näringsliv och samhälle.
- Vetenskaplig publicering av forskningsresultat.
- Administration kopplat till arbetsuppgifterna ovan.
- Högskolepedagogisk utbildning

.

Behörighet

För behörighet som adjungerad universitetsadjunkt krävs:

- Avlagd examen på avancerad nivå eller på annat sätt inhämtat motsvarande kunskaper samt har annan kompetens som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinriktning och de arbetsuppgifter som ingår i anställningen.

 

Övriga krav:

- Avlagd doktorsexamen.
- Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift.
- Expertkunskaper inom tillämpad elektromobilitet.
- Djupa kunskaper i den teknik som är grunden för elektromobilitet parad med en god förståelse för industrins och samhällets behov.

 

Bedömningsgrunder

Tjänsten är på 10% och innefattar inte normal undervisning.

 

Vid anställning som adjungerad universitetsadjunkt ska följande utgöra grund för bedömning:

- Goda ämneskunskaper av relevans för anställningens innehåll och de arbetsuppgifter som ingår.
- Mycket god yrkeserfarenhet eller annan erfarenhet av relevans för anställningen.

 

Övriga meriter:

- Dokumenterad erfarenhet av att initiera och driva forskningsprojekt mellan högskola och industri.
- Industriell förankring inom elektromobilitetsområdet.
- God förmåga att kommunicera och samarbeta med det omliggande samhället.

 

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka institutionen samt bidra till dess framtida utveckling.

 

Instruktioner för ansökan

Ansökan ska skrivas på engelska. Redovisa dina meriter enligt LTHs akademiska meritportfölj, se länk nedan. Ladda upp som PDF-filer i rekryteringssystemet. Läs mer här: http://www.lth.se/jobb/sokalararanstallning/

Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Ansök nu

IT-tekniker vid Biologiska Institutionen

Helpdesktekniker/Supporttekniker
Läs mer Jan 18
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 46 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Vid Biologiska institutionen bedriver vi forskning och utbildning av hög internationell klass.

Cirka 300 anställda täcker tillsammans flera forskningsfält, från hur mikrober kan leva tillsammans till hur dyngbaggar navigerar, och från DNA-analyser av mänskliga kvarlevor till hur temperaturen påverkar strutsar. Institutionen är forskningsintensiv med ett antal stora forskningsprojekt finansierade av externa internationella och nationella anslagsgivare.

Som It-tekniker vid Biologiska institutionen ingår du i en arbetsgrupp om tre personer som servar och stödjer ryggraden i vår IT-miljö. It-gruppen är i sin tur en del av institutionens gemensamma stödfunktion som även innefattar ekonomi, administration, HR, fastighet och kommunikation. Varje dag möter du och dina kollegor  forskare och lärare som brinner för sitt arbete i en internationell och heterogen miljö som präglas av arbetsglädje, nyfikenhet och kollegialitet.

Arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta med IT-support och systemadministration i en miljö som består av både Windows och Macdatorer. Vi är en liten grupp där alla hjälps åt vilket innebär att även andra arbetsuppgifter kan förekomma beroende på kompetenser och intressen. Vi har en central hantering av support via ärendehanteringssystem.

Vanliga uppgifter inkluderar felsökning av datorer, installation av ny hårdvara och att besvara frågor för att öka kompetensen, förståelsen och medvetenheten hos slutanvändare avseende allmän datakunskap. 

Då fokus på IT-säkerhet ökar är hantering av brandväggar och en segmenterad nätstruktur också en del av vardagen.   

Krav för anställningen

- Utbildning inom IT-området eller yrkeserfarenhet som bedöms som likvärdig
- Goda kunskaper om Microsoft Windows och Microsoft Office
- Erfarenhet av användarsupport
- Erfarenhet av arbete i ärendehanteringssystem
- Erfarenhet av systematisk felsökning av hård- och mjukvara
- Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift

Stor vikt kommer att läggas vid nedan personliga egenskaper:

- Vi ser din samarbetsförmåga inom arbetslaget som en självklarhet
- Du är strukturerad, noggrann och trivs med eget ansvar
- Du är serviceinriktad, initiativtagande och lösningsorienterad

Meriterande för anställningen

- Erfarenhet av arbete på universitet eller högskola
- Kännedom om Lunds universitets IT-infrastruktur
- Kunskaper om IT-säkerhet
- Paketering av programvara
- Erfarenhet av konfigurering av nätverk och brandväggar
- Kunskaper om MECM/SCCM och AD
- Erfarenhet av MacOS

Villkor
Anställningen är tillsvidare på heltid. Provanställning kan komma att tillämpas. Tillträde enligt överenskommelse. 

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.

Instruktioner för ansökan
Ansökan bör innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt anställningen matchar dina meriter. Ansökan bör även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.).

Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid nio institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Ansök nu

1-2 amanuenser vid institutionen för handelsrätt

Utbildningsassistent
Läs mer Dec 9
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 46 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.


Ekonomihögskolan vid Lunds universitet är som trippelackrediterad en av världens främsta handelshögskolor. Vi erbjuder högkvalitativ utbildning och ger bland annat fyra utbildningsprogram på grundnivå och 13 magister- och masterprogram. Ekonomihögskolan samverkar med företag och myndigheter i regionen och på fakultetens sex institutioner och fem forskningscentra bedrivs forskning i världsklass. Vi månar om en god, stimulerande arbetsmiljö och arbetar ständigt med att utveckla vår ställning som en attraktiv arbetsgivare.Institutionen för handelsrätt är en del av Ekonomihögskolan, Lunds universitet.

Handelsrätt är ett juridiskt ämne, som handlar om de regler och normer som har betydelse för ekonomisk verksamhet, nationellt såväl som internationellt. Handelsrätten reglerar företagens verksamhet och är alltså den samlande beteckningen på de olika delar av juridiken som är speciellt viktiga för företaget. Inom handelsrätt bedrivs utbildning främst på grundläggande nivå genom campusförlagda kurser. De flesta kurser ges inom ramen av olika programutbildningar, exempelvis ekonomprogrammet och personal- och arbetslivsprogrammet.

Institutionen för handelsrätt söker 1-2 amanuenser (20 %) under 12 månader.

Arbetsuppgifter

Uppdraget som amanuens innebär huvudsakligen att hjälpa till med institutionens kursadministration samt andra administrativa uppgifter som beställningar, administrering av konferenser samt seminarier inom ämnesområdet. Vidare ingår att kunna bistå institutionens forskare och lärare med vissa administrativa uppgifter. Till uppgifterna hör också att hålla ordning på institutionens bibliotek.

Behörighet

Enligt 5 kap 10 § HF kan bara den som är antagen till utbildning på grundnivå eller avancerad nivå anställas som amanuens.                       

Kvalifikationer

Den sökande ska ha intresse för affärsrätt samt med gott resultat ha genomfört kurser i allmän förmögenhetsrätt, associationsrätt samt konkurrensrätt. Den sökande får gärna ha intresse av forskning. Den vi söker ska vara samarbetsinriktad och social.

Sökanden bör vara:

- strukturerad, ansvarstagande och noggrann samt ha förmåga till självständigt arbete.
- en van datoranvändare och bekväm med att använda Officepaketet, Canvas, eller liknande universitetsinterna system.

Den sökande ska vidare ha goda kunskaper i svenska och engelska.

Meriterande för anställning är

- erfarenhet av arbete med webbsidor,
- erfarenhet av arbete som amanuens (eller motsvarande).

Ansökan

Ansökan ska innehålla:

- Personligt brev
- CV

Anställningen so?ks online. Klicka pa? knappen "Sök jobbet" i annonsen. Fo?r mer information, ga? ga?rna in pa? va?ra hemsidor https://www.lu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss samt http://www.lu.se/om- universitetet/jobba-hos-oss/att-soka-en-anstallning.
Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Ansök nu