Lunds Universitet jobb i Lund

Hitta lediga jobb hos Lunds Universitet i Lund. Välj att läsa mer om ett jobb eller gå vidare och ansök jobbet i Lund.

Professor i sociologi med inriktning mot arbetsliv och organisation

Professor
Läs mer Okt 16
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Ämnesbeskrivning

Vid Samhällsvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning om arbetsliv och organisation vid flera institutioner, främst sociologi och psykologi.

Forskningen om arbetsliv och organisation är också en viktig tvärvetenskaplig gränsyta mot andra fakulteter, främst den humanistiska, medicinska och tekniska, samt Ekonomihögskolan. Fakulteten avser förstärka och vidareutveckla såväl forskning som utbildning inom området. Professuren kommer att vara placerad vid Sociologiska institutionen.

Sociologiska institutionen har en lång tradition av framstående och internationellt uppmärksammad forskning inom teoriutveckling och empiriskt förankrade studier https://www.soc.lu.se/. Forskningsmiljön präglas av en självklar och genomtänkt metodologisk nyfikenhet, där olika metoder och metodologiska överväganden utforskas och studeras kritiskt. Institutionen vill tillsammans med fakulteten ytterligare stärka en sådan miljö med en professor i sociologi med inriktning arbetsliv och organisation. Vi söker därför efter en person med mycket god analytisk blick för empiriskt material, samt djupa och breda kunskaper inom området arbetsliv och organisation.

Arbetsuppgifter

I anställningen ingår forskning, undervisning och handledning på grund-, avancerad och forskarnivå inom området sociologi. En professor har ett övergripande ansvar för att leda och organisera forskning och undervisning, samt för ämnets kontinuerliga utveckling. En särskilt viktig uppgift är att utveckla såväl institutionens som fakultetens forskning inom området, bl.a. genom att aktivt bidra till att söka externa forskningsanslag och att aktivt delta i den internationella debatten.
Professorn kommer också aktivt delta i arbetet med vårt nystartade och tvärvetenskapliga Kandidatprogram i Human Resources, samt utvecklingen av ett nytt masterprogram i samma ämne. Här ingår att verka för en tydlig forskningsanknytning av utbildningen.
Anställningen innefattar även administration och i förekommande fall deltagande i olika beredande organ rörande forskning och forskarutbildning, ledningsuppdrag på institutions- och övriga nivåer inom Lunds universitet. Vi förväntar oss att professorn aktivt deltar i institutionens dagliga arbete.

Behörighet/kvalifikationer

Behörig att anställas är den som har doktorsexamen i sociologi eller motsvarande och visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet i sociologi med inriktning mot arbetsliv och organisation i enlighet med kraven för tjänst som professor (Högskoleförordningen 4 kap 3 §). 
Sökande ska tydligt kunna dokumentera aktuella och internationellt framstående akademiska meriter inkluderande forskning såväl som ledning av forskningsprojekt och undervisning inom arbetsliv och organisation. Sökande skall ha dokumenterad erfarenhet av undervisning på grund-, avancerad och forskarnivå. För att vara behörig måste den sökande ha erfarenhet av att handleda minst en doktorand till disputation. 
Den sökande ska ha genomgått minst fem veckors högskolepedagogisk utbildning eller ha motsvarande kunskaper som inhämtats på annat sätt. Sökande som saknar högskolepedagogisk utbildning förväntas genomgå sådan inom ett år från det att anställningen påbörjats. 
För lärare vid Lunds universitet gäller som allmänt behörighetskrav att vara lämplig för och ha den förmåga i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl. Detta omfattar särskilt färdigheter i kommunikation, samarbete och ledarskap. 

Undervisning förekommer på svenska och engelska. En sökande med annat modersmål än svenska (eller annat skandinaviskt språk) som accepterar anställningen förväntas därför inom två år ha förvärvat tillräckliga kunskaper i svenska språket (tal och skrift) för att kunna undervisa på svenska, samt kunna delta aktivt i administrativa och andra relevanta verksamheter som bedrivs på svenska. 

För full utlysning besök: https://lu.varbi.com/se/what:job/jobID:669065/

Ansökan

Ansökan ska vara utformad i enlighet med Samhällsvetenskapliga fakultetens anvisningar som kan hämtas på https://www.sam.lu.se/internt/sites/sam.lu.se.internt/files/anvisningar-ansokan-till-lararanstallning-och-ansokan-om-befordran-sve1.pdf
Den sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med ledigkungörelse och anvisningar samt att allt är inskannat och universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag genom rekryteringsportalen Varbi.

Mer om oss

Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Lunds universitet är ett av landets ledande kunskapscentra för forskning och utbildning inom samhälls- och beteendevetenskap. Med verksamhet i både Lund och Helsingborg, över 700 anställda och cirka 5 700 helårsstudenter är fakulteten en av Lunds universitets största. Vi erbjuder en kreativ akademisk miljö med engagerade studenter och medarbetare. Vår huvuduppgift är att utveckla, förmedla och förvalta kunskap om samhälle, människa och organisationer i en miljö som präglas av öppenhet, tolerans och nyfikenhet.

Sociologiska institutionen i Lund består av två discipliner, sociologi och socialantropologi. Gemensamt för dessa är att de försöker förstå och förklara människan och samhället i deras sociala, kulturella och historiska sammanhang. Institutionens forskning omfattar empiriska studier av centrala samtidsproblem, kritisk samhällsanalys, samt utveckling av samhällsvetenskapliga teorier och metoder.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Ansök nu

Minst två anställningar som doktorand i sociologi

Doktorand
Läs mer Nov 23
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Arbetsuppgifter

Forskarutbildningen omfattar 240 högskolepoäng (motsvarande fyra års heltidsstudier).

Utbildningen avslutas med att doktoranden försvarar sin doktorsavhandling vid en offentlig disputation. Den som anställs som doktorand uppbär lön från universitetet under fyra år och ska huvudsakligen ägna sig åt sin egen forskarutbildning.

Institutionstjänstgöring om upp till 20 procent av heltid kan förekomma, främst i form av undervisning, varvid anställningen förlängs i motsvarande utsträckning. Bestämmelser om anställning av doktorand finns i https://www.riksdagen.se/sv/dokument-och-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/hogskoleforordning-1993100_sfs-1993-100/

Doktoranden ska vara närvarande på institutionen och aktivt delta i forsknings- och undervisningsmiljön. Arbetsspråket i forskarutbildningen är i huvudsak engelska. Icke svenskspråkiga doktorander förväntas dock tillägna sig grundläggande färdigheter i svenska under anställningstiden. Möjlighet att ta del av språkundervisning inom Lunds universitet finns.

Anställningen som doktorand ska tillträdas 2024-09-02. Studieplan och annan information om forskarutbildningen i sociologi finns tillgänglig på: http://www.soc.lu.se/forskning/forskarstudier/handboken

Behörighet

För att bli antagen till forskarutbildning https://www.riksdagen.se/sv/dokument-och-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/hogskoleforordning-1993100_sfs-1993-100/#K5 krävs att den sökande

(1) har grundläggande behörighet och den särskilda behörighet som högskolan kan ha förskrivit, och

(2) bedöms i övrigt ha sådan förmåga som krävs för att tillgodogöra sig forskarutbildning.

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har:

- avlagt examen på avancerad nivå,
- fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå,
- eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Särskild behörighet för tillträde till forskarutbildning i sociologi har den som avlagt examen på avancerad nivå i sociologi eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

För komplett utlysning se:

https://lu.varbi.com/se/what:job/jobID:679421/

Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Lunds universitet är ett av landets ledande kunskapscentra för forskning och utbildning inom samhälls- och beteendevetenskap. Med verksamhet i både Lund och Helsingborg, över 700 anställda och cirka 5 700 helårsstudenter är fakulteten en av Lunds universitets största. Vi erbjuder en kreativ akademisk miljö med engagerade studenter och medarbetare. Vår huvuduppgift är att utveckla, förmedla och förvalta kunskap om samhälle, människa och organisationer i en miljö som präglas av öppenhet, tolerans och nyfikenhet.

Sociologiska institutionen i Lund består av två discipliner, sociologi och socialantropologi. Gemensamt för dessa är att de försöker förstå och förklara människan och samhället i deras sociala, kulturella och historiska sammanhang. Institutionens forskning omfattar empiriska studier av centrala samtidsproblem, kritisk samhällsanalys, samt utveckling av samhällsvetenskapliga teorier och metoder.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Ansök nu

Biträdande universitetslektor i cirkulärt byggande

Universitets- och högskolelektor
Läs mer Nov 30
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
LTH, Lunds universitet, rekryterar en biträdande universitetslektor i cirkulärt byggande.

Se annonsen i sin helhet och ansök här: https://lu.varbi.com/se/what:job/jobID:675816/ 


LTH – Lunds Tekniska Högskola – är den tekniska fakulteten vid Lunds universitet. På LTH utbildar vi människor, bygger kunskap för framtiden och arbetar hårt för att utveckla samhället. Vi skapar utrymme för briljant forskning och inspirerar till kreativ utveckling av teknik, arkitektur och design. Här läser närmare 10 000 studenter. Varje år publicerar våra forskare – varav många verkar inom världsledande profilområden – omkring 100 avhandlingar och 2 000 vetenskapliga rön. En rad forskningsresultat och studentarbeten förädlas till innovationer. Tillsammans utforskar och skapar vi – till nytta för världen.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Ansök nu

Biträdande universitetslektor i humaniora

Universitets- och högskolelektor
Läs mer Dec 1
Nytt
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Notera att detta är en nedkortad version av utlysningstexten.

Du finner den fullständiga versionen på Lunds universitets hemsida eller genom att klicka på "ansök här".
Vi söker en lovande forskare

Anställningen kommer att vara placerad vid HT-fakulteterna på Institutionen för kulturvetenskaper eller vid Språk- och litteraturcentrum.

Lunds universitet, Humaniora och teologi

Vad vi erbjuder dig om du kommer till oss

Du som vill bli framtidens forskningsledare har här ett tillfälle att utveckla banbrytande projekt och forskningsidéer. Som biträdande universitetslektor på Lunds universitet meriterar du dig under 4 år och kan sedan befordras till en tillsvidareanställning som universitetslektor och eventuellt ha möjlighet att anställas som professor.

Du får högskolepedagogisk utbildning och möjlighet att lära dig svenska genom universitetets undervisning för internationella medarbetare. Vi erbjuder dig stöd i flytten till Sverige. Har du familj kommer de att få nya kontakter och stöd genom Lunds https://internationalcitizenhub.com/.

Arbetsuppgifter
Som biträdande universitetslektor har du möjlighet att långsiktigt satsa på de utmanande forskningsfrågor som du väljer och brinner för. Inom anställningen kommer du främst att arbeta med egen forskning i samarbete med HT-fakulteternas starka forskningsmiljöer, forskningsinfrastrukturer och internationella plattformar.

I anställningen ingår också att meritera dig pedagogiskt inför befordran till universitetslektor. Du har gott om tid att utveckla din undervisningskompetens och visa att du är bra på samverkan med det omgivande samhället. Självklart deltar du i institutionens dagliga arbete och utveckling.

Behörighet för anställning som biträdande universitetslektor
Du ska ha avlagt doktorsexamen eller ha motsvarande vetenskaplig kompetens inom digitala kulturer eller något av ämnena vid Språk- och litteraturcentrum (läs mer https://www.sol.lu.se/amnen/ ). I första hand kommer vi att prioritera de sökande som har avlagt doktorsexamen efter 15 februari 2019.  Om det finns dokumenterade särskilda skäl, som exempelvis föräldraledighet, militärtjänstgöring eller sjukdom efter examen som hindrat dig att arbeta som forskare, kan examen i ämnet ha avlagts tidigare.

Krav – vad du måste ha för att kunna utföra arbetsuppgifterna
En av dina första arbetsuppgifter hoppas vi blir att driva ett innovativt grundforskningsprojekt som finansieras av Wallenbergstiftelserna i Sverige. Det är därför vi söker dig som:

- Har en god förmåga att initiera, utveckla och genomföra forskning av hög kvalitet
- Har aktuell erfarenhet från forskning i digitala kulturer eller något av ämnena vid Språk- och Litteraturcentrum (se ovan) utanför Sverige
- Har en projektbeskrivning för ett innovativt projekt inom digitala kulturer eller språk/kognition/kulturer
- Har pedagogisk förmåga
- Har dokumenterat goda ledaregenskaper, till exempel genom förtroendeuppdrag, ledarskapsutbildningar och bedömd ledarskapsförmåga
-  God kommunikativ
- Behärskar engelska i tal och skrift på mycket god nivå
- God motivation och förmåga att lära dig nya språk 

Meriterande – det som vi gärna ser att du också har
Vi vill gärna att du ska trivas hos oss och kunna göra det bästa av din tid vid Lunds universitet och därför ser vi gärna att du också kan visa att:

Se den fullständiga versionen på Lunds universitets hemsida.

Befordran – det som krävs för att du ska kunna befordras till universitetslektor
När du är biträdande universitetslektor får du ansöka om att befordras till en tillsvidareanställning som universitetslektor. Du kommer att gå igenom en särskild prövning för att avgöra om du uppfyller de krav som fakulteten har för att kunna anställas som universitetslektor. Det är viktigt att du vet att du bara kan ansöka om att bli befordrad en gång och att du måste ansöka om befordran minst sex månader innan din anställning som biträdande universitetslektor tar slut.

När du ansöker om befordran kommer du att bedömas utifrån om du har:

- gjort progression inom ditt område under din tid som biträdande universitetslektor
- god nationell och internationell nivå som forskare
- Förmåga att initiera nya forskningsansatser och att planera och starta nya forskningsprojekt
- god pedagogisk förmåga, vilket innebär god förmåga att bedriva, utveckla och leda undervisning och annan pedagogisk verksamhet på olika nivåer och med varierande undervisningsmetoder.
- förmåga att delta i handledning av doktorander i studier till doktorsexamen.
- förmåga att samverka med det omgivande samhället och att informera om sin verksamhet.
- förmåga i övrigt att leda och utveckla verksamhet.

Anställningsform

Tidsbegränsad anställning, 4 år, enligt 4 kap 12a högskoleförordningen, med möjlighet till befordran till en tillsvidareanställning som universitetslektor. Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Anställningen påbörjas tidigast den 16 februari 2025.

Om Humanistiska och teologiska fakulteterna

Humanistiska och teologiska fakulteterna har åtta institutioner och bedriver en stor och varierad verksamhet inom forskning och utbildning. Vi har ca 700 anställda och ca 4 000 helårsstudenter.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Ansök nu

Biträdande universitetslektor i fysik

Universitets- och högskolelektor
Läs mer Nov 20
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Fysiska institutionen vid LTH, Lunds universitet, rekryterar en biträdande universitetslektor i fysik med inriktning mot experimentell ultrasnabb kvantfysik

Se annonsen i sin helhet och ansök här:https://lu.

varbi.com/se/what:job/jobID:651715/

LTH – Lunds Tekniska Högskola – är den tekniska fakulteten vid Lunds universitet. På LTH utbildar vi människor, bygger kunskap för framtiden och arbetar hårt för att utveckla samhället. Vi skapar utrymme för briljant forskning och inspirerar till kreativ utveckling av teknik, arkitektur och design. Här läser närmare 10 000 studenter. Varje år publicerar våra forskare – varav många verkar inom världsledande profilområden – omkring 100 avhandlingar och 2 000 vetenskapliga rön. En rad forskningsresultat och studentarbeten förädlas till innovationer. Tillsammans utforskar och skapar vi – till nytta för världen.

Fysiska institutionen är en av Lunds universitets största institutioner med cirka 350 anställda. Vid institutionen finns sju forskningsavdelningar och ett antal större centrumbildningar. Forskningen vid institutionen täcker ett brett spektrum av modern fysik. www.fysik.lu.se.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Ansök nu

Två universitetslektorer i omvårdnad

Universitets- och högskolelektor
Läs mer Okt 3
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Arbetsuppgifter

I anställningen som universitetslektor kommer du att arbeta med undervisning, egen forskning samt samverkan med samhället.

Som universitetslektor förväntas du etablera, utveckla och bedriva forskning av hög vetenskaplig kvalitet inom hälsovetenskap, kunna attrahera externa medel och vara ett stöd för yngre juniora forskare inom hälsovetenskap. Vidare är insatser i form av kommunikation av forskningsresultat till det omgivande samhället en viktig del av ditt arbete.

Undervisningsinsatserna avser främst grund- och avancerad nivå inom Medicinska fakultetens utbildningsprogram. En viktig del är undervisning i samverkan med andra discipliner inom medicinska och hälsovetenskapliga utbildningar. Du förväntas även medverka i utbildning på forskarnivå, inklusive handledning av doktorander. Andra arbetsuppgifter som normalt ingår i en anställning som universitetslektor förekommer, såsom administrativa uppgifter, samt interna och externa förtroendeuppdrag.

Även andra arbetsuppgifter kan förekomma.

Behörighet

Behörig att anställas som universitetslektor enligt Högskoleförordningen 4 kap 4 § är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen inom för anställningen relevant område.

För anställning som universitetslektor krävs att den sökande har genomgått högskolepedagogisk utbildning motsvarande minst fem veckor eller på annat sätt har inhämtat motsvarande kunskaper. Om särskilda skäl förekommer, kan den anställde genomgå högskolepedagogisk utbildning under de två första åren av anställningen, så att kravet uppnås (se Lunds universitets anställningsordning).

Den sökande ska vara legitimerad sjuksköterska med dokumenterad forskning inom omvårdnad och erfarenhet av undervisning inom relevant område. Specialistexamen liksom klinisk erfarenhet är meriterande.

Bedömningsgrunder

Den sökande ska ha visat vetenskaplig och pedagogisk skicklighet av betydelse för ämnet. Vid bedömningen kommer särskild vikt att tillmätas den vetenskaplig skickligheten.

- Vid bedömning av vetenskaplig skicklighet ska den sökande visa egen aktuell forskning på? hög nivå? inom ämnet samt ha fördjupande kunskaper inom ämnet som helhet. Den sökande ska visa publikationer på? hög nivå?, där sökanden är huvudförfattare samt senior författare. Meriterande är anslag sökta och erhållna i nationell eller internationell konkurrens. Meriterande a?r också docentkompetens samt postdoktorerfarenhet vid annat lärosäte a?n det lärosäte där den sökande disputerade.


- Vid bedömningen av pedagogisk skicklighet kommer den pedagogiska skickligheten inom omvårdnad att tillmätas betydelse. Den sökande ska visa god förmåga att planera, utveckla och genomföra undervisning och handledning på grund-, avancerad- och forskarutbildningsnivå. Meriterande är förmåga att omsätta klinisk kompetens i undervisningsmoment.


- Den sökande ska visa god förmåga till ledarskap, visa god förmåga att samverka i forskningsprojekt och inom utbildningsverksamheten samt ha god förmåga att interagera med det omgivande samhället. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Den som anställs ska behärska det svenska språket eller annat skandinaviskt språk (norska eller danska) för att kunna undervisa på grund- och avancerad nivå samt delta i universitetets administrativa arbete. För lärare vid Lunds universitet gäller som allmänt behörighetskrav att vara lämplig för och ha den förmåga i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Vid anställning av lärare gäller, utöver vad som följer av högskoleförordningen, Lunds universitets anställningsordning samt Medicinska fakultetens allmänna kravprofil och bedömningsgrunder vid anställning som universitetslektor.

I Medicinska fakultetens allmänna kravprofil och bedömningsgrunder vid anställning som universitetslektor anges närmare vilken typ av dokumentation som kan användas för att styrka sökandes kompetens vad avser vetenskaplig skicklighet, pedagogisk skicklighet, akademiskt ledarskap, samverkan samt tillämpning: www.medicin.lu.se/lfn

Övrig information

Ytterligare upplysningar lämnas av:

- dekan Kristina Åkesson, tel: 040-33 23 70, e-post: Kristina.Akesson@med.lu.se,
- prefekt Agneta Malmgren Fänge tel: 046- 222 19 72, e-post: agneta.malmgren_fange@med.lu.se eller
- stf prefekt Pia Lundqvist tel: 046-222 18 28, e-post pia.lundqvist@med.lu.se

Upplysningar om ansökningsförfarande lämnas av HR-specialist Jeffrey Armstrong,
tel 046-222 71 03, e-post jeffrey.armstrong@med.lu.se

Anställningen tillsätts efter förslag från medicinska lärarförslagsnämnden.

Ansökningsförfarande

Anställningen söks elektroniskt via Lunds universitets sökandeportal senast 2024-01-31.

Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.

Vid institutionen för hälsovetenskaper arbetar vi med att öka kunskapen om hur människor kan återfå och bibehålla sin hälsa. Vi utbildar framtidens vård- och rehabiliteringspersonal inom alla kategorier på grund- avancerad- och forskarutbildningsnivå. Vi forskar om det som rör människors hälsa: prevention, behandling, vård, omsorg och rehabilitering. Verksamheten finns både i Malmö och Lund och har en nära anknytning till hälso- och sjukvård inom Skånes universitetssjukhus, primärvården och den kommunala vården.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Ansök nu

Postdoktor i offentlig rätt med inriktning miljörätt och förvaltningsrätt

Forskarassistent
Läs mer Okt 20
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
För full annons, vänligen gå till "ansök här" 


Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna består i huvudsak av forskning men även undervisning upp till 20 procent av arbetstiden samt samverkan med det omgivande samhället ingår.

Fakultetens forskare och lärare förväntas bidra till en levande forskningsmiljö och fakultetens övriga verksamhet och i huvudsak bedriva arbetet på arbetsplatsen.

Inom ramen för anställningen bereds möjlighet till högskolepedagogisk utbildning motsvarande minst tre veckor.

Behörighet
Behörig att anställas som postdoktor är den som har avlagt en juris doktorsexamen eller utländsk examen som bedöms motsvara en juris doktorsexamen. Detta behörighetskrav ska vara uppfyllt senast tre vardagar efter ansökningstidens utgång. För anställning som postdoktor ska främst den komma ifråga som avlagt doktorsexamen för högst tre år sedan före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer, tjänstgöring inom totalförsvaret, eller andra liknande omständigheter eller för ämnesområdet relevant tjänstgöring/uppdrag.

För postdoktor gäller som allmänt behörighetskrav att vara lämplig för och ha den förmåga i övrigt som behövs för att väl fullgöra arbetsuppgifterna i den aktuella anställningen.

Bedömningsgrunder
Bedömningsgrunder vid anställning som postdoktor är god förmåga att utveckla och genomföra forskning av god kvalitet samt pedagogisk förmåga. Vid anställning som postdoktor ska främst beaktas vetenskaplig förmåga.

Vikt kommer att fästas vid åberopad forskningsplan för anställningen. I forskningsplanen ska det finnas en tydlig koppling till hur postdoktorsprojektet knyter an till forskningsprojektet LU4Water och dess juridiska delar.

Ansökningsprocess
Ansökan ska innehålla följande:
• personligt brev
• kortfattad curriculum vitae (CV)
• fullständig publikationslista
• kopia på doktorsexamensbevis
• intyg från andra erfarenheter och kompetenser som är relevanta för anställningen
• plan över forskningsprojekt (inklusive publikationsplan) som sökande önskar arbeta med under tiden som postdoktor (högst fem sidor). Planen ska skrivas på engelska språket eller svenska, danska eller norska språket.
• förteckning över doktorsavhandlingen och de övriga två vetenskapliga arbeten som sökanden önskar åberopa
• de åberopade vetenskapliga arbetena
• kortfattad redogörelse för pedagogiska meriter

Ansökningsprocesserna och grundläggande behörighetskrav för de olika postdoktorsanställningarna kan se olika ut beroende på vilken fakultet och institution som är ansvarig för anställningen.

Vänligen notera att de handlingar som inkommer eller upprättas med anledning av denna ledigförklarade anställning (såsom ansökningar, sakkunnigutlåtanden och protokoll) som huvudregel är allmänna och därmed offentliga. Detta innebär att handlingarna får (med undantag för sekretessbelagda handlingar) läsas av den som så begär det.

Varaktighet
Tidsbegränsad anställning, tre år. Anställningen får förlängas om det finns särskilda skäl.

Villkor
Anställningen regleras av ett kollektivavtal, “Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor”, mellan arbetsmarknadens parter daterat 2021-11-19 (Arbetsgivarverket, OFR:s och Saco-S ).


Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan

Juridiska fakulteten är en av Lunds universitets fyra ursprungliga fakulteter. Vid fakulteten verkar ca 2000 studenter på grundnivå och avancerad nivå och ett 160-tal anställda varav ett 40-tal är doktorander.Mer information om fakulteten finns på vår hemsida www.jur.lu.se

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Ansök nu

Doktorand i aerosolteknologi

Doktorand
Läs mer Nov 20
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Doktorand i aerosolteknologi: Undersökning av utandade partiklar och virus i luft
Beskrivning av arbetsplatsen
Forskningen kring luftburna partiklar och hälsa vid avdelningen för Ergonomi & Aerosolteknologi vid Lunds Tekniska Högskola (LTH) drivs av en dynamisk grupp forskare med tillgång till internationellt ledande laboratorier (https://www.

eat.lth.se/english/research/airborne-particles-and-health/). Avdelningen är central inom AEROSOLS, som är ett av profilområdena vid LTH med totalt drygt 100 forskare, från doktorander till professorer, som forskar kring luftföroreningar, klimat och andra områden där luftburna partiklar spelar en avgörande betydelse (https://www.lth.se/english/research/profile-areas/aerosols/).

Ämnesbeskrivning
Med aerosol menar vi en partikelsuspension i en gas eller en gasblandning. Den vanligaste aerosolen är vår omgivningsluft. Partiklar i vår luftmiljö har stora effekter för vår hälsa. Exempelvis orsakar luftföroreningar 9 miljoner dödsfall globalt varje år. Om rökning och luftburen smittspridning inkluderas blir siffran mer än dubbelt så hög. Samtidigt kan luftburna partiklar användas för goda syften inom bland annat medicinska tillämpningar. Därför är det viktigt att få mer kunskap om vilka effekter olika typer av föroreningar i luften har för vår hälsa. 

Spridning av infektionssjukdomar är ett av mänsklighetens största hälsoproblem, men ändå finns stora luckor i vår kunskap om virus i utandningsluft och hur virus sprids i luft. Syftet med doktorandprojektet är att få djupare kunskap kring dessa frågor. Vilka virus finns i luften? Hur tar de sig dit? Hur länge kan de behålla sin infektionsförmåga? När är det störst risk att sjukdom sprids via luft? Finns samverkan mellan virus och andra luftföroreningar? Vad kan vi göra för att minska luftburen smitta? Hur påverkar klimatet möjligheten för virus att spridas i luft?

Arbetsuppgifter
Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna ingår även medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden.

Doktorandarbetet fokuserar i första hand på spridning av smittsamma virus mellan människor. Som doktorand kommer du att studera mängden aerosolpartiklar som sprids via utandningsluft och hur vanliga luftvägsvirus överlever i luften under olika klimatförhållanden. Du genomför experimentella undersökningar av luftburna virus i laboratorier, men deltar också i luftprovtagning av virus i sjukhusmiljö. En stor del av arbetet sker i samarbete med virologer, mikrobiologer och läkare vid främst medicinska fakulteten på Lunds universitet. Möjlighet finns också att tillbringa några månader av doktorandtiden vid andra universitet.

Arbetsuppgifterna innefattar:

- Mätning av utandade luftburna partiklar och virus från människor.
- Experimentell undersökning av luftburna virus.
- Insamling och analys av virus i sjukhusluft.

Behörighet
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har

- avlagt examen på avancerad nivå eller
- fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå eller
- på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kraven på särskild behörighet för utbildning på forskarnivå inom aerosolteknologi uppfyller den som har:

- minst 50 högskolepoäng med relevans för ämnesområdet, varav minst 25 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
- civilingenjörsexamen, masterexamen eller magisterexamen med relevans för ämnesområdet.

Slutligen krävs att studenten bedöms ha den förmåga som behövs för att klara utbildningen.

Övriga krav:

- Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
- Dokumenterad experimentell erfarenhet från exempelvis kurser med laborativa moment.

Bedömningsgrunder
Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Bedömningen av förmågan sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå. Följande beaktas:

- Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet.
- Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem.
- Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation.
- Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t ex yrkeserfarenhet.
Övriga meriter

- Erfarenhet av driva projekt från exempelvis ideell aktivitet, föreningsverksamhet, idrott eller tidigare arbeten.
- Förmåga och skicklighet i laborativt arbete eller vid fältmätningar.
- Visad förmåga att samverka med forskare från andra relevanta discipliner.
- Andra önskvärda egenskaper är analysförmåga, nyfikenhet, initiativförmåga, uthållighet och kreativitet.
- På grund av ämnets tvärvetenskaplighet ser vi gärna sökande från olika bakgrund inom exempelvis fysik, bioteknik, nanovetenskap, mikrobiologi, virologi, kemi eller medicin.

För mer information: https://lu.varbi.com/se/what:job/jobID:657664/

LTH – Lunds Tekniska Högskola – är den tekniska fakulteten vid Lunds universitet. På LTH utbildar vi människor, bygger kunskap för framtiden och arbetar hårt för att utveckla samhället. Vi skapar utrymme för briljant forskning och inspirerar till kreativ utveckling av teknik, arkitektur och design. Här läser närmare 10 000 studenter. Varje år publicerar våra forskare – varav många verkar inom världsledande profilområden – omkring 100 avhandlingar och 2 000 vetenskapliga rön. En rad forskningsresultat och studentarbeten förädlas till innovationer. Tillsammans utforskar och skapar vi – till nytta för världen.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Ansök nu

Doktorand i aerosolteknologi

Doktorand
Läs mer Nov 29
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Doktorand i aerosolteknologi med fokus på hälsorelevanta arbetsplatsemissioner
Beskrivning av arbetsplatsen
Forskningen inom aerosolteknologi vid Lunds universitet bedrivs av en dynamisk grupp som består av åtta seniora forskare och tolv doktorander, med tillgång till en världsledande laboratoriemiljö https://www.

eat.lth.se/english/research/airborne-particles-and-health/. Arbetet är typiskt tvärvetenskapligt och görs ofta i nära samarbete med flera institutioner så som fysik, kemi och medicin. Aerosolvetenskap, som är ett av LTHs nio profilområden, har som syfte att tillhandahålla lösningar på våra stora samhällsutmaningar relaterat till ren luft, både nationellt och internationellt https://www.lth.se/english/research/profile-areas/aerosols/. Forskningen är även kopplad till det strategiska forskningsområdet NanoLund https://www.nano.lu.se.

Projekt- och ämnesbeskrivning
Luftföroreningar, speciellt luftburna partiklar, är den främsta miljörelaterade dödsorsaken i världen. För att kunna skapa ett säkert och hållbart samhälle behöver vi förstå denna exponering och dess källor. I vår arbetsmiljö är halterna av luftföroreningar oftast speciellt höga och det föreligger också potentiella problem med emissioner av nya typer av partiklar, till exempel från produktion och hantering av tillverkade nanomaterial, eller från återvinning av batterier nödvändiga för den gröna omställningen. Från både ett hälso- och ett lagstiftningsperspektiv är, förutomhalterna av partiklar i vår luft även deras fysiska och kemiska egenskaper (så som storlek, form och kemiskt innehåll) viktiga – egenskaper som avgör hur toxiska partiklarna är. 

Genom en kombination av standardtekniker och nyutvecklade metoder kan vi öka vår förståelse för de partikelegenskaper som är viktiga för att avgöra deras toxiska potential. Målet är att därmed generera kunskap som är avgörande för att förstå potentiella risker med olika industriella procedurer, så vi kan minimera okontrollerade emissioner och exponeringar av toxiska substanser. 

Arbetsuppgifter
Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar deltagande i forskningsprojekt och forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna kan det även ingå medverkan i undervisning och annat institutionsrelaterat arbete, dock max 20 % av arbetstiden.

Området som du ska jobba inom är mätningar och karaktäriseringar av arbetsplatsrelaterade emissioner. Fokus på arbetet kommer huvudsakligen att vara att använda ”state-of-the-art”-instrument och -metoder för att utvärdera hälsorelevanta partikelegenskaper, och även på att samla in luftburna partiklar och använda dessa till toxikologisk (in-vitro) screening.   

Arbetet är huvudsakligen av experimentell karaktär, men även teori och empiriska modeller kan ingå. Du kommer att delta i studier ute på olika arbetsplatser i syfte att mäta och karaktärisera luftburna emissioner. Det ingår även att designa och genomföra analytiska studier av provtagna emissioner i aerosollaboratoriet. 

Ofta används en uppsättning av olika instrument och tekniker för att förstå partiklarnas fysikaliska, kemiska och toxiska egenskaper – från ”state-of-the art” till standardinstrument. I ditt arbete ingår även att använda högupplöst spektroskopi för att undersöka de olika kemiska former av spårmetaller som förekommer i de luftburna partiklarna. Detta inkluderar tekniker som XAS, XPS eller högupplöst XRF för kemisk kartläggning i 2D. 

Behörighet
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har

- avlagt examen på avancerad nivå eller
- fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå eller
- på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kraven på särskild behörighet för Aerosolteknik uppfyller den som har:

- minst 50 högskolepoäng med relevans för ämnesområdet, varav minst 25 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
- civilingenjörsexamen, masterexamen eller magisterexamen med relevans för ämnesområdet.

Övriga krav:

- Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
- Erfarenhet av experimentellt arbete (kan vara genom arbetslivserfarenhet eller från den tidigare utbildningen).

Bedömningsgrunder
Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Bedömningen av förmågan sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå. Följande beaktas:

- Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet.
- Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem.
- Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation.
- Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t ex yrkeserfarenhet.
Övriga meriter:

- en bakgrund som civilingenjör eller en genomförd utbildning på Mastersnivå i fysik, kemi, ekosystem eller riskhantering
- kunskaper i/erfarenheter av relevanta områden så som aerosolteknik, miljöfysik, kemi, statistik, materialvetenskap eller hållbarhet
- dokumenterad förmåga och skicklighet i laborativt arbete eller vid fältmätningar 

För mer information: https://lu.varbi.com/se/what:job/jobID:679985/

LTH – Lunds Tekniska Högskola – är den tekniska fakulteten vid Lunds universitet. På LTH utbildar vi människor, bygger kunskap för framtiden och arbetar hårt för att utveckla samhället. Vi skapar utrymme för briljant forskning och inspirerar till kreativ utveckling av teknik, arkitektur och design. Här läser närmare 10 000 studenter. Varje år publicerar våra forskare – varav många verkar inom världsledande profilområden – omkring 100 avhandlingar och 2 000 vetenskapliga rön. En rad forskningsresultat och studentarbeten förädlas till innovationer. Tillsammans utforskar och skapar vi – till nytta för världen.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Ansök nu

Postdoktor i kolcykelmodelering

Forskarassistent
Läs mer Dec 1
Nytt
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Inversmodelleringsgruppen vid Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap (INES), Lunds universitet, söker en postdoktor för att arbeta med kvantifiering av biogena och antropogena växthusgas-utsläpp genom assimilering av relevanta observationsdata.

Tillsammans med internationella samarbetspartners utvecklar och tillämpar Inversmodelleringsgruppen inversionsmodellering / dataassimileringssystem som använder en rad observationer för att uppskatta flöden av väthusgas-utbyten (främst CO2 och CH4) mellan jordens yta och atmosfären. Dessa system används i stor utsträckning i en mängd olika projekt, särskilt för det EU-finansierade projekten CORSO (https://corso-project.eu) och AVENGERS (som samordnas av Lunds universitet, https://avengers-project.eu).

Arbetsuppgifter

I arbetsuppgifterna som postdoktor ingår främst att bedriva forskning. Undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna, dock högst en femtedel av arbetstiden. Inom ramen för anställningen ska det ges möjlighet till tre veckors högskolepedagogisk utbildning.

Postdoktor ska utföra följande uppgifter:

- Genomföra vidareutveckling, testning och tillämpning av ett dataassimileringssystem för fossila bränslen (FFDAS), antingen fristående eller i ett kopplat kolcykeldataassimileringssystem (CCFFDAS)
- Genomföra vidareutveckling, testning och tillämpning av det regionala systemet för invers modellering av atmosfären (LUMIA).
- Genomföra experiment för att samtidigt studera biogena kolkretslopp och antropogena utsläpp av fossila bränslen med hjälp av atmosfäriska observationer (t.ex. fjärranalyserade koldioxidkoncentrationer, radiokol, samemitterade arter) samt markbaserade aktivitetsdata med fokus på Europa.

Forskningen kommer att utföras vid INES, Lunds universitet med möjlighet till internationella samarbeten med forskningspartners i CORSO/AVENGERS. Deltagande i internationella möten och workshops samt kommunikationsaktiviteter relaterade till forskningsarbetet förväntas.


Behörighet
Behörig att anställas som postdoktor är den som avlagt doktorsexamen, eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, inom anställningens ämnesområde och som avlagts högst tre år före datum för anställningsbeslut. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare (om du är osäker kan du kontakta någon av de kontaktpersoner som anges nedan).

Övriga krav:

- Utmärkta programmeringsfärdigheter i Fortran och Python
- Kompetens inom kolcykeln och kolbalansprocesser för att bestämma de naturliga flödena av koldioxid och metan
- Erfarenhet av inversionsmodellering / dataassimilieringsramverk som tillämpas för att bestämma kolbalansen
- Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.

Bedömningsgrunder
Detta är en meriteringsanställning främst inriktad på forskning. Anställningen är tänkt som ett inledande steg i karriären och bedömningen av de sökande kommer i första hand att baseras på deras vetenskapliga meriter och potential som forskare.

Särskild vikt kommer att fästas vid vetenskaplig förmåga inom ämnesområdet.

Vid anställning av postdoktor ska följande utgöra grund för bedömning:

- God förmåga att utveckla och genomföra forskning av god kvalitet, vilket framgår av t.ex. den sökandes publikationer.
- Pedagogisk förmåga.


Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka pågående forskning inom institutionen samt bidra till dess framtida utveckling.Villkor

Anställningen är tidsbegränsad till max 2 år. Anställningen tidsbegränsas enligt avtal, “Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor”, mellan arbetsmarknadens parter daterat 2022-02-01 (Arbetsgivarverket, OFR:s, och Saco-S).Instruktioner för ansökan

Ansökan ska skrivas på engelska och innehålla:

- Meritförteckning/CV inklusive publikationslista.
- En generell beskrivning av tidigare forskningsarbete och framtida forskningsintressen (max två sidor).
- Kontaktuppgifter till minst två referenser.
- Kopia av examensbevis för doktorsexamen samt ev. andra intyg/betyg som du önskar åberopa

Välkommen med din ansökan!

Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid åtta institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Ansök nu

Universitetslektor i förpackningslogistik med inriktning förpackningsteknik

Universitets- och högskolelektor
Läs mer Nov 13
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Institutionen för Designvetenskaper vid LTH, Lunds universitet rekryterar en universitetslektor i förpackningslogistik med inriktning förpackningsteknik.

Se annonsen i sin helhet och ansök här: https://lu.varbi.com/se/what:job/jobID:664942/

 

 

 


LTH – Lunds Tekniska Högskola – är den tekniska fakulteten vid Lunds universitet. På LTH utbildar vi människor, bygger kunskap för framtiden och arbetar hårt för att utveckla samhället. Vi skapar utrymme för briljant forskning och inspirerar till kreativ utveckling av teknik, arkitektur och design. Här läser närmare 10 000 studenter. Varje år publicerar våra forskare – varav många verkar inom världsledande profilområden – omkring 100 avhandlingar och 2 000 vetenskapliga rön. En rad forskningsresultat och studentarbeten förädlas till innovationer. Tillsammans utforskar och skapar vi – till nytta för världen.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Ansök nu

Doktorand i fysik

Doktorand
Läs mer Dec 1
Nytt
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Avdelningen för synkrotronljusfysik (http://www.

sljus.lu.se) har under de senaste åren varit den snabbast växande delen av fysiska institutionen, med för närvarande mer än 50 anställda. Tyngdpunkten i forskningen är experimentella studier av elektroniska, strukturella och kemiska egenskaper hos material, särskilt på ytor och gränssnitt eller fria molekyler och kluster. Avdelningen har många anknytningar till det nationella MAX IV-laboratoriet (http://www.maxiv.lu.se/) med en fjärde generation synkrotron och till Lund Laser Center (http://www.llc.lu.se) som erbjuder avancerade laserkällor. 

NanoLund (http://www.nano.lu.se) är centret för nanovetenskaperna vid Lunds universitet. Idag utgör NanoLund den största miljön för nanovetenskaperna i Sverige med omkring 270 doktorander och forskare från tre fakulteter (Lunds tekniska högskola samt de naturvetenskapliga och medicinska fakulteterna). Centret stödjer Lund Nano Lab som är ett högklassigt renrum för syntes, bearbetning och karakterisering av nanostrukturer.

Arbetsuppgifter

Projektet fokuserar på studier av dynamiken hos fotoexciterade elektroner ner till atomär längd och tidsskalor. Detta kommer att göras genom excitering med avancerade ljuskällor såsom ultrasnabba lasrar i kombination med fotoelektronmikroskopi/spektroskopi. Ett brett spektrum av nanostrukturer, ytor och anordningar kan undersökas, med fokus på sammanflätning och koherens men även tillämpningar som i nya datorsystem.

Nanostrukturer och ytor av sammansatta halvledare utgör en central provplattform som är unik på grund av sitt breda utbud av mycket reproducerbara, atomärt exakta, komplexa laterala och vertikala heterostrukturer med olika elektriska egenskaper. Dessa kan kombineras med en rad intressanta material såsom molekylära färgämnen eller rena grundämnen som förångats i ultrahögt vakuum. Den framgångsrika kandidaten kommer att arbeta med avbildning genom PhotoEmission Electron Microscopy (PEEM) med hjälp av en mobil installation som kan placeras vid flera specialiserade laserkällor.  Arbetet kan också omfatta materialberedning och studier relaterade till tillämpningar inom databehandling. Detta kommer att korreleras med en detaljerad förståelse av kemi och elektronisk struktur på nm-nivå på samma objekt, med hjälp av till exempel svep probe mikroskopi och synkrotronbaserade metoder.

Arbetet kommer att utföras i samarbete med seniorforskare samt doktorander som tillhandahåller expertis, utrustning och nanomaterial inom fotonik / elektronik, avancerade lasrar, syntes samt karakterisering.

Doktoranden kommer att jobba inom NanoLund (http://www.nano.lu.se), ett världsledande forskningscenter som involverar mer än 270 forskare från olika discipliner inom nanovetenskap och nanoteknik. Det kommer också att involvera forskare och instrument från Lund Laser Center (http://www.llc.lu.se).

Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna kan det även ingå medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden.

För mer information om tjänsten, följ länken: https://lu.varbi.com/se/what:job/jobID:680602/

Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid åtta institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

Fysiska institutionen är en av Lunds universitets största institutioner med cirka 400 anställda. Institutionen är gemensam för naturvetenskaplig och teknisk (LTH) fakultet. Vid institutionen finns sju forskningsavdelningar och ett antal större forskningscentra. Forskningen vid institutionen omfattar ett brett spektrum av modern fysik.

www.fysik.lu.se

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Ansök nu

Postdoktor i klimatmodellering relaterat till aerosol och moln

Forskarassistent
Läs mer Nov 23
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Beskrivning av arbetsplatsen
Postdoktortjänsten är placerad på avdelningen för förbränningsfysik.

Aerosolgruppen vid förbränningsfysik bedriver forskning kring aerosolpartiklars påverkan på klimat och på luftkvalitet. Forskningen involverar arbete med mätningar av aerosolpartiklars egenskaper och halter, satellitmätningar, processmodellering och global modellering. Forskargruppen är en del av det strategiska forsknings området MERGE (https://www.merge.lu.se) som fokuserar på klimatmodellering. Aerosolforsking har bedrivits på Lund Universitet sedan 1970 talet och numera är Aerosoler ett profilområde på LTH (https://www.lth.se/english/research/profile-areas/aerosols/). 

Förbränningsfysik har ca 70 anställda och är lokaliserade i Enoch Thulin-laboratoriet vid Fysiska Institutionen. Avdelningen arbetar aktivt till att ha en god arbetsmiljö med bland annat en trivselgrupp som anordnar spelkvällar, utflykter och andra aktiviteter.
Postdoktortjänsten är en del av ett Horizon Europe Projekt där 19 partners från olika delar av Europa deltar. Projektet är inriktat mot att minska osäkerheterna kring aerosolers påverkan på moln och klimatet. Inom projektet ingår allt från användning av mätdata från fältkampanjer, långtidsmätningar och satelliter, till processmodeller och globala klimatmodeller. Fokus för arbetet på Lunds universitet inom detta projekt är marina aerosolpartiklars påverkan på moln och klimat och hur detta representeras i en klimatmodell.

Särskild ämnesbeskrivning
Ämnesområdet för anställningen är aerosolpartiklar och hur dessa påverkar moln och klimat. 

Arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna som postdoktor ingår främst att bedriva forskning.  Även undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna, dock högst en femtedel av arbetstiden. Inom ramen för anställningen ges det möjlighet till tre veckors högskolepedagogisk utbildning. Syftet med anställningen är att utveckla sin självständighet som forskare samt skapa förutsättningar för vidare meritering.

Du kommer att jobba med att utvärdera och utveckla emissioner från haven i modellen NorESM (Norwegian Earth System Model). Uppgifterna kring detta kommer att innefatta att se över nuvarande parameteriseringar i modellen relaterade till dessa emissioner och att arbeta fram metoder på hur dessa kan förbättras. Detta arbete kommer även att involvera att utvärdera modellens halter av aerosoler med hjälp av olika dataset från mätningar. Detta utvecklingsarbete kommer i ett senare skede i projektet att användas för att ta fram nya uppskattningar av aerosolers påverkan på moln och klimat samt att undersöka återkopplingsmekanismer kopplade till dessa emissioner. Du kommer alltså huvudsakligen att jobba med programmering och simuleringar med NorESM på ett high performance computing (hpc) center i Linköping. I arbetet ingår även att skriva vetenskapliga publikationer relaterade till forskningen. Du förväntas delta i projektmöten inom Horizon projektet och presentera resultat på vetenskapliga konferenser.  

Behörighet
Behörig att anställas som postdoktor är den som har avlagt doktorsexamen, eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, inom anställningens ämnesområde. Bevis om att behörighetskravet är uppfyllt ska ha inkommit senast vid tidpunkten då anställningsbeslut fattas. Främst kommer den sökande i fråga som avlagt examen högst tre år före sista ansökningsdag. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare.

Övriga krav:

- goda kunskaper inom programmering
- mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift
- god kunskap kring aerosolpartiklar och moln

Bedömningsgrunder
Detta är en meriteringsanställning främst inriktad på forskning. Anställningen är tänkt som ett inledande steg i karriären och bedömningen av de sökande kommer i första hand att baseras på deras vetenskapliga meriter och potential som forskare. Särskild vikt kommer att fästas vid vetenskaplig förmåga inom ämnesområdet. 

Vid anställning av postdoktor ska följande utgöra grund för bedömning:

- God förmåga att utveckla och genomföra forskning av god kvalitet.
- Pedagogisk förmåga. 

Övriga meriter:

- tidigare erfarenhet av att utveckla klimatmodeller
- erfarenhet av arbete i Linux baserade operativsystem, arbete på hpc center samt kunskaper inom programmering i Fortran och Python
- erfarenhet av modellering med NorESM
- arbete med aerosolemissioner från hav
- du är självständig, har bra samarbetsförmåga, är initiativtagande och strukturerad.

Hänsyn kommer att tas till hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka forskningen inom avdelningen/institutionen samt bidra till dess framtida utveckling.

Vi erbjuder
Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension.
Läs mer på universitets webbplats om att https://www.lu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss. 

För mer information: https://lu.varbi.com/se/what:job/jobID:673431/

LTH – Lunds Tekniska Högskola – är den tekniska fakulteten vid Lunds universitet. På LTH utbildar vi människor, bygger kunskap för framtiden och arbetar hårt för att utveckla samhället. Vi skapar utrymme för briljant forskning och inspirerar till kreativ utveckling av teknik, arkitektur och design. Här läser närmare 10 000 studenter. Varje år publicerar våra forskare – varav många verkar inom världsledande profilområden – omkring 100 avhandlingar och 2 000 vetenskapliga rön. En rad forskningsresultat och studentarbeten förädlas till innovationer. Tillsammans utforskar och skapar vi – till nytta för världen.

Fysiska institutionen är en av Lunds universitets största institutioner med cirka 350 anställda. Vid institutionen finns sju forskningsavdelningar och ett antal större centrumbildningar. Forskningen vid institutionen täcker ett brett spektrum av modern fysik. www.fysik.lu.se.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Ansök nu

Doktorand i fysik med inriktning mot attosekundsfysik

Doktorand
Läs mer Dec 1
Nytt
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Beskrivning av arbetsplatsen
Forskningen vid avdelningen för atomfysik handlar om olika tillämpningar av optik och lasrar, till exempel atom- och molekylfysik med ultrakorta ljuspulser, högintensiv laserplasmafysik, kvantinformation och biofotonik.

Avdelningen driver en högeffektlaseranläggning, med flera avancerade femtosekundslasersystem. Avdelningen är en del av en stor tvärvetenskaplig forskningsmiljö inom Lunds universitet, Lunds lasercentrum, LLC. Avdelningen är också starkt involverad i grundutbildningen, särskilt inom LTHs fotonikprogram.

Vid högeffektlaseranläggning bedrivs forskning om generering och tillämpning av extremt korta ljuspulser, i attosekund och extrema ultravioletta området. Forskningen sträcker sig från ultrasnabb laserteknologi och extremt icke-linjär optik till studier av elektrondynamik i atomer, molekyler samt mer komplexa system.

Arbetsuppgifter
Tidsupplösta studier av atomer, molekyler och fasta material med användning av ultrakorta intensiva laserpulser i det extremt ultravioletta området och röntgenområdet samt ultrakorta, lasergenererade, elektronpulser. Projektet innefattar utveckling, optimering och karakterisering av en laser-driven källa för generering av attosekundspulser, utveckling och implementation av pump-probmättekniker samt experiment vid övertonslaboratoriet vid Högeffektslaserfaciliteten i Lund och vid internationella frielektronlaserfaciliteter.

Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna kan det även ingå medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden.

Behörighet
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har:

- avlagt examen på avancerad nivå, eller
- fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
- på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kraven på särskild behörighet för forskarutbildningsämnet fysik uppfyller den som har:

- minst 30 högskolepoäng på avancerad nivå med relevans för ämnesområdet, varav ett fördjupningsarbete om minst 15 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
- civilingenjörsexamen inom teknisk fysik eller närliggande ämnesområde, eller masterexamen inom fysik eller närliggande ämnesområde.

Slutligen krävs att studenten bedöms ha den förmåga som behövs för att tillgodogöra sig utbildningen.

Övriga krav

- Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
- Studenten ska ha en bakgrund inom optik/fotonik och/eller atomfysik/kvantmekanik

Bedömningsgrunder
Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Bedömningen av förmågan sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå. Följande beaktas:

- Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet, se Arbetsuppgifter. Dessa kan visas genom bilagda handlingar.
- Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem. Bedömningen kan exempelvis ske utifrån examensarbetet och en diskussion kring detta vid en eventuell intervju.
- Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation.
- Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t.ex. yrkeserfarenhet.
Övriga meriter:

- Femtosekundslasrar och ultrasnabb optik
- Övertonsgenerering och attosekundfysik
- Frielektronlaserexperiment
- Pump-probexperiment
- Experimentella studier av molekyldynamik
- Fotojon-/fotoelektronspektroskopi
- Övriga färdigheter inom exempelvis programmering, dataanalys, vakuumteknik, mekanisk design

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, framåtanda, självständighet och personlig lämplighet, samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.

För komplett annons se Lunds universitets hemsida. 

LTH – Lunds Tekniska Högskola – är den tekniska fakulteten vid Lunds universitet. På LTH utbildar vi människor, bygger kunskap för framtiden och arbetar hårt för att utveckla samhället. Vi skapar utrymme för briljant forskning och inspirerar till kreativ utveckling av teknik, arkitektur och design. Här läser närmare 10 000 studenter. Varje år publicerar våra forskare – varav många verkar inom världsledande profilområden – omkring 100 avhandlingar och 2 000 vetenskapliga rön. En rad forskningsresultat och studentarbeten förädlas till innovationer. Tillsammans utforskar och skapar vi – till nytta för världen.

Fysiska institutionen är en av Lunds universitets största institutioner med cirka 350 anställda. Vid institutionen finns sju forskningsavdelningar och ett antal större centrumbildningar. Forskningen vid institutionen täcker ett brett spektrum av modern fysik. www.fysik.lu.se.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Ansök nu

Postdoktor i Teknisk geologi

Forskarassistent
Läs mer Dec 1
Nytt
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Beskrivning av arbetsplatsen
Vid avdelningen för Teknisk geologi arbetar vi med utbildning och forskning med fokus på metoder för bestämning av egenskaper hos geologiska material, grundvatten och infrastrukturkonstruktioner samt karakterisering och tillståndsbedömning av dessa.

Vi utvecklar och använder metoder för geofysik och oförstörande provning samt provtagning, tester och mätningar på markytan, i vatten och i borrhål. Avdelningen har omfattande utrustning för och erfarenhet av fältundersökning, främst med icke-förstörande provning, olika geofysiska metoder, kärnborrning (den nationella resursen Riksriggen) och hydrauliska tester. En viktig del i verksamheten är signalbehandling av och tolkningsmetoder för mätdata, däribland invers numerisk modellering för bestämning av materialegenskaper och integrerad tolkning av olika typer av data. 

Vi är totalt cirka 20 medarbetare vid avdelningen som är placerad i V-huset, LTH. Ungefär hälften av de anställda är seniora forskare och lärare medan övriga är doktorander, tekniker och administratörer. Forsknings- och utvecklingsverksamhet finansieras främst genom anslag från de stora svenska forskningsråden och stiftelser med koppling till bygg- och anläggningsteknik samt miljö- och energifrågor.

Särskild ämnesbeskrivning
Forskning om hur metodik och instrumentering för DCIP (Direct Current resistivity and time-domain Induced Polarisation) tomografi kan optimeras som en metod för att bestämma den rumsliga fördelningen av egenskaperna för spektral inducerad polarisation (SIP) i marken. Detta kommer att göras genom numerisk modellering och mätförsök i laboratorium och fält för undersökning och övervakning av markens elektriska egenskaper. Infrastruktur och miljötillämpningar kommer att stå i fokus, inklusive övervakning av processer som vätske- och gasrörelser och pyrande eld. Systematiska tester avseende signalstörningar i data och sätt att hantera det ingår.

Arbetsuppgifter
De huvudsakliga uppgifterna i en postdoktorstjänst är att bedriva forskning. Undervisning kan också ingå, dock högst 20 % av arbetstiden. I tjänsten ingår möjlighet till tre veckors utbildning i högskolepedagogik. Syftet med tjänsten är att utveckla självständigheten som forskare och att skapa möjlighet till vidareutveckling.

Tjänsten innebär resor i samband med möten, konferenser och fältarbete där det senare kan kräva arbete utanför normal kontorstid under fysiskt krävande förhållanden.

Arbetsuppgifterna innefattar:

- Forskning inom ämnesområdet.
- Numerisk modellering inklusive inversion av DCIP-tomografi i 2D, 3D och 4D.
- Designa, utföra och utvärdera jämförande mätningar med prototypinstrument för DCIP och SIP i frekvensdomän i laboratoriet.
- Förbereda och följa övervakningsexperiment i laboratorie- och/eller fältskala.
- Genomföra fältundersökningar med prototypinstrument och referensinstrument.
- Analysera och filtrera data för harmoniska och transienta störsignaler.
- Databearbetning, analys, inversion och tolkning av fältdata.
- Presentera resultat vid konferenser och i vetenskapliga artiklar.
- Söka extern forskningsfinansiering.
- Handledning av studenter på kandidat-, magister- och doktorandnivå.
- Samverkan med industrin och samhället i stort.
- Administration kopplat till uppgifterna ovan ingår.

Behörighet
Behörig att anställas som postdoktor är den som har avlagt doktorsexamen, eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, inom anställningens ämnesområde. Bevis om att behörighetskravet är uppfyllt ska ha inkommit senast vid tidpunkten då anställningsbeslut fattas. Främst kommer den sökande i fråga som avlagt examen högst tre år före sista ansökningsdag. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare.

Övriga krav:

- Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift
- Dokumenterad utbildning och erfarenhet av DCIP-metoden under laboratorie- och/eller fältförhållanden.
- Dokumenterade färdigheter i datahantering inklusive att skriva skript/mjukvara för automatisering av det.
- Dokumenterad förmåga att organisera, genomföra och leda fältexperiment.
- Körkort.
- God kommunikations- och organisationsförmåga.
- Dokumenterad förmåga att presentera och publicera resultat vid nationella och internationella konferenser och i vetenskapliga tidskrifter.

För annonsen i sin helhet vänligen se: https://lu.varbi.com/se/what:job/jobID:673798/

LTH – Lunds Tekniska Högskola – är den tekniska fakulteten vid Lunds universitet. På LTH utbildar vi människor, bygger kunskap för framtiden och arbetar hårt för att utveckla samhället. Vi skapar utrymme för briljant forskning och inspirerar till kreativ utveckling av teknik, arkitektur och design. Här läser närmare 10 000 studenter. Varje år publicerar våra forskare – varav många verkar inom världsledande profilområden – omkring 100 avhandlingar och 2 000 vetenskapliga rön. En rad forskningsresultat och studentarbeten förädlas till innovationer. Tillsammans utforskar och skapar vi – till nytta för världen.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Ansök nu

Postdoktor i experimentell partikelfysik

Forskarassistent
Läs mer Nov 30
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
ATLAS-gruppen vid Lunds universitet söker en skicklig och motiverad postdoktor med specialitet inom spårrekonstruktion och partikelidentifiering.

Ämnesbeskrivning
Avdelningen för partikel- och kärnfysik (https://www.particle-nuclear.lu.se/) har 26 seniora forskare och totalt cirka 60 anställda. Forskningen omfattar experimentell partikel- och kärnfysik samt teoretisk fysik. Forskningen bedrivs med ATLAS- och ALICE-experimenten vid CERN, det planerade Light Dark Matter eXperiment (LDMX) vid SLAC National Accelerator Laboratory, samt planerade experiment vid European Spallation Source (ESS). Experimenten är starkt beroende av sina spårdetektorsystems prestanda, så bästa möjliga spårrekonstruktion är högt prioriterat för avdelningens verksamhet. ATLAS-gruppen i Lund har en lång tradition av utveckling av spårdetektorer, har byggt en del av ATLAS Transistion Radiation Tracker (TRT) och deltagit i dess drift. Nu är vi engagerade i uppbyggnaden av den uppgraderade inre spårdetektorn för High Luminosity Large Hadron Collider (HL-LHC). Utveckling av spårrekonstruktion kompletterar engagemanget i utveckling och uppbyggnad av detektorer.

Den som får tjänsten kommer i genomsnitt lägga hälften av sin tid på utveckling av algoritmer för s.k. ”track alignment” inom ramen för ACTS (A Common Tracking Software). Andra hälften av arbetstiden är tillgänglig   för egenvald forskning inom ATLAS.

ATLAS räknar med att migrera all spårrekonstruktion till ACTS-ramverket för att möta utmaningarna från HL-LHC. Postdoktorn kommer att handleda en doktorand som redan arbetar med ACTS Combinatorial Kalman Filter och eventuellt en annan doktorand som arbetar med ACTS grafiska neurala nätverk för alignment. Utöver det finns även möjlighet att handleda master- och kandidatprojekt. Forskningsverksamheten är förlagd till Fysiska institutionen vid Lunds universitet, med regelbundna resor till CERN och ACTS-samarbetets workshops.

ATLAS-gruppen i Lund
ATLAS-gruppen i Lund består för närvarande av sex fakultetsmedlemmar (Vincent Hedberg, Hannah Herde, Else Lytken, Ruth Pöttgen, Oxana Smirnova och Torsten Åkesson) och tre doktorander. Våra aktiva forskningsområden inkluderar analys av fysikdata, rekonstruktion och partikelidentifiering, detektorarbete, instrumentutveckling och högpresterande databehandling.

Arbetsuppgifter
De huvudsakliga uppgifterna är att bedriva forskning. Undervisning kan också ingå, dock högst 20 % av arbetstiden. Tjänsten ger möjlighet till tre veckors utbildning i högskolepedagogik.

- Forskning om spårrekonstruktion: Bedriva forskning inom området spårrekonstruktion för ATLAS-experimentet med hjälp av ACTS-ramverket, med fokus på utveckling och implementering av innovativa algoritmer och tekniker för att noggrant rekonstruera partikelbanor under HL-LHC-betingelser.
- Relaterad forskningslinje: Följa en relaterad ATLAS-forskningslinje som kandidaten själv väljer.
- Samarbete och lagarbete: Arbeta kollaborativt inom internationella forskningsmiljöer.
- Kommunikation: Tydlig och genomtänkt kommunikation, både inom det vetenskapliga sammanhanget och med allmänheten.
- Mentorskap och utbildning: Ge vägledning och mentorskap till yngre forskare och främja en miljö som präglas av samarbete och kunskapsdelning.
- Dokumentation och rapportering: Föra detaljerade register över forskningsverksamheten, förbereda dokumentation för framtida användare och följa ATLAS- och ACTS-kraven för att bidra till dokumentation av algoritmer och analysmetodik som utvecklats under forskningen.
- Möjlighet att söka extern forskningsfinansiering för konferensresor eller små projekt.
- Administration i samband med de arbetsuppgifter som anges ovan.

För annonsen i sin helhet vänligen se: https://lu.varbi.com/se/what:job/jobID:657382/

 

Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid åtta institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

Fysiska institutionen är en av Lunds universitets största institutioner med cirka 400 anställda. Institutionen är gemensam för naturvetenskaplig och teknisk (LTH) fakultet. Vid institutionen finns sju forskningsavdelningar och ett antal större forskningscentra. Forskningen vid institutionen omfattar ett brett spektrum av modern fysik.

www.fysik.lu.se

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Ansök nu

Postdoktor i teknik och samhälle

Forskarassistent
Läs mer Nov 24
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Beskrivning av arbetsplatsen
Institutionen för teknik och samhälle på LTH är en inter- och multidisciplinär forskningsmiljö som främst fokuserar på samhälleliga utmaningar inom hållbarhet.

Tjänsten är placerad på avdelningen Miljö- och energisystem (förkortad IMES) och är en del av det nystartade https://lusem.lu.se/research/centre-for-sustainable-enterprising, ett samarbete mellan LTH och Ekonomihögskolan som finansieras genom en generös donation. IMES har cirka 30 anställda och SSCEN består av fyra doktorander och fyra seniora forskare som leder centret. Du förväntas att tillbringa tid som postdoktor i båda dessa forskningsmiljöer. Du kommer också bli en del av ett större nätverk av forskare som jobbar med plast och hållbarhet på Lunds universitet.

Särskild ämnesbeskrivning
IMES och SSCEN letar efter en postdoktor för att bidra till forskning om vägar mot ett mer hållbart system för produktion och konsumtion av plast. Plast anses alltmer som en utmaning för ekologisk hållbarhet genom de tre planetära kriserna förorening, klimatförändring och förlust av biologisk mångfald. Även om fokus för den tänkta forskningen är att mildra klimatförändringarna, så uppmuntrar vi ett mångsidigt angreppssätt till frågan som kopplar ihop de olika aspekterna på plastkrisen.

Alternativ för att mildra den negativa miljöpåverkan från plast kan vara att minska efterfrågan, förbättra materialets effektivitet, öka plastens cirkularitet samt att eliminera fossila bränslen som används för energi och råmaterial inom plastproduktionen. Detta ger upphov till många potentiella forskningsfrågor, t.ex.:

- Hur kan plast användas mer hållbart i framtiden?
- Går det att definiera inom vilka kontexter användning av plast är nödvändig?
- Vilken roll spelar näringslivet, från lokala firmor till multinationella bolag, beslutsfattare och andra intressenter för att hitta lösningar på plastkrisen?
- Hur ser ett framtida fossilfritt system ut för plasten och hur kan vi nå dit?
- Vilka ansatser behövs inom beslutsfattande och styrning?

Du förväntas presentera dina egna idéer i en kort forskningsplan (1-2 sidor) som inkluderar syfte, angreppssätt och vilken relevans forskningen har för beslutsfattare och/eller andra intressenter.

Arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna som postdoktor ingår främst att bedriva forskning. Även undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna, dock högst en femtedel av arbetstiden. Inom ramen för anställningen ges det möjlighet till tre veckors högskolepedagogisk utbildning. Syftet med anställningen är att utveckla sin självständighet som forskare samt skapa förutsättningar för vidare meritering.

Arbetsuppgifterna innefattar:

- forskning inom ämnesområdet.
- undervisning och handledning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå.
- samverkan med näringsliv och samhälle.
- att rapportera om och aktivt delta aktiviteter inom SSCEN

Behörighet
Behörig att anställas som postdoktor är den som har avlagt doktorsexamen, eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, inom anställningens ämnesområde. Bevis om att behörighetskravet är uppfyllt ska ha inkommit senast vid tidpunkten då anställningsbeslut fattas. Främst kommer den sökande i fråga som avlagt examen högst tre år före sista ansökningsdag. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare.

Övriga krav:

- Du ska ha mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift
- Du ska ha en relevant forskningsbakgrund inom samhällsvetenskap, teknik eller ekonomi och management.
- Du ska ha god samarbetsförmåga och kunna jobba i team.

För annonsen i sin helhet, var vänlig se Lunds Universitets hemsida.

LTH – Lunds Tekniska Högskola – är den tekniska fakulteten vid Lunds universitet. På LTH utbildar vi människor, bygger kunskap för framtiden och arbetar hårt för att utveckla samhället. Vi skapar utrymme för briljant forskning och inspirerar till kreativ utveckling av teknik, arkitektur och design. Här läser närmare 10 000 studenter. Varje år publicerar våra forskare – varav många verkar inom världsledande profilområden – omkring 100 avhandlingar och 2 000 vetenskapliga rön. En rad forskningsresultat och studentarbeten förädlas till innovationer. Tillsammans utforskar och skapar vi – till nytta för världen.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Ansök nu

Tidsbegränsad universitetslektor i handelsrätt – EU-rätt

Universitets- och högskolelektor
Läs mer Nov 29
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.


Ekonomihögskolan vid Lunds universitet är som trippelackrediterad en av världens främsta handelshögskolor. Vi erbjuder högkvalitativ utbildning och ger bland annat fyra utbildningsprogram på grundnivå och 13 magister- och masterprogram. Ekonomihögskolan samverkar med företag och myndigheter i regionen och på fakultetens sex institutioner och fem forskningscentra bedrivs forskning i världsklass. Vi månar om en god, stimulerande arbetsmiljö och arbetar ständigt med att utveckla vår ställning som en attraktiv arbetsgivare.Bakgrund, verksamhetsbeskrivning och villkor för rekryteringen

Ekonomihögskolan är en av åtta fakulteter inom Lunds universitet.

Över 4 000 studenter och cirka 450 forskare, lärare och övrig personal studerar och arbetar här med utbildning och forskning inom ekonomisk historia, företagsekonomi, handelsrätt, informatik, nationalekonomi, statistik och forskningspolitik.

Institutionen för handelsrätt söker nu en tidsbegränsad anställning, vikariat (högst 24 månader) som universitetslektor i handelsrätt, med inriktning EU-rätt och internationell handelsrätt. Tjänstgöringsgrad 50 procent (av heltid).

Rekryteringen är nödvändig för att genomföra det ettåriga mastersprogrammet (Master of European and International Trade and Tax Law) i den del som rör europeisk och internationell handelsrätt samt i övrigt bidra till institutionens kurser i EU-rätt och internationell handelsrätt. Berörda ämnen är i synnerhet EU:s inremarknadsrätt och miljörätt med betoning på hållbarhet samt EU-rättens förhållande till WTO-rätten.

Arbetsbeskrivning för den aktuella anställningen

Arbetsuppgifterna innefattar främst undervisning och omfattar föreläsningar, seminarier, uppsatshandledning och examination. Uppdraget omfattar även administration kopplat till de angivna arbetsuppgifterna. Tjänsten bygger på lektorat enligt gällande arbetstidsavtal.

Högskolepedagogisk vidareutbildning kan komma att erbjudas efter samråd med studierektor och prefekt vid institutionen.

Behörighet

Doktorsexamen jämte annan vetenskaplig meritering inom området samt dokumenterade undervisningsmeriter. Genomgången högskolepedagogisk utbildning omfattande minst fem veckor eller motsvarande kunskaper.  

Övriga krav:

Förmåga att undervisa på svenska och engelska.

Mycket goda kunskaper i såväl svenska som engelska i tal och skrift.

 

Bedömningsgrunder

Ekonomihögskolan eftersträvar en balans mellan forskning och utbildning i alla anställningar.
Vid bedömningen av de sökande kommer därför lika vikt att fästas vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet. Även administrativ förmåga vägs in vid bedömningen.

I den samlade bedömningen av vetenskaplig skicklighet är publicering inom de berörda ämnena meriterande, dvs. EU:s inremarknadsrätt och miljörätt med betoning på hållbarhet samt EU-rättens förhållande till WTO-rätten. Meriterande är också erfarenhet av internationellt samarbete och deltagande i forskningsnätverk.

Vidare beaktas graden av förmåga att dels samverka med det omgivande samhället dels att informera om forskning. Praktisk arbetslivserfarenhet inom det aktuella ämnesområdet är också meriterande.  

I den samlade bedömningen av pedagogiska kvalifikationer ingår högskolepedagogisk utbildning, pedagogisk erfarenhet samt pedagogisk skicklighet. 

Hänsyn kommer att tas till hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens kan bedömas komplettera och stärka utbildning och forskning inom Institutionen för handelsrätt. För ytterligare information om bedömningsgrunder se Allmän kravprofil och bedömningsgrunder vid anställning som universitetslektor vid Ekonomihögskolan http://www.ehl.lu.se/om-ekonomihogskolan/jobba-hos-oss/soka-jobb-som-larare

Institutionen för handelsrätt är en liten institution som är beroende av ett gott samarbete mellan medarbetarna. Hänsyn kommer att tas till god samarbetsförmåga, engagemang och självständighet.

Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper. Den sökande bör vara positiv, förtroendeskapande, strukturerad och självständig.

Villkor

Deltid (50 % anställning) under högst 24 månader.

Ansökningsförfarande

Anställningen söks elektroniskt via Lunds universitets sökandeportal.

Ansökan ska innehålla ett motiverat brev, meritförteckning jämte sammanhängande betygskopior samt övriga handlingar som sökande önskar belysa för aktuell anställning.

För frågor angående anställningen kontakta prefekt Jörgen Hettne, prefekt, 046-2227902, jorgen.hettne@har.lu.se.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Ansök nu

Doktorand i fysik

Doktorand
Läs mer Nov 17
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Avdelningen för synkrotronljusfysik (http://www.

sljus.lu.se), med mer än 50 doktorander och forskare, är en del av fysiska institutionen. Dess forskning omfattar experimentella studier av materialbildning samt materialens strukturella, elektroniska, magnetiska och kemiska egenskaper, inklusive ett brett spektrum av tekniker vid storskaliga anläggningar. 

NanoLund (http://www.nano.lu.se) är ett statligt finansierat strategiskt forskningsområde vid Lunds universitet med cirka 150 doktorander och 250 forskare vid fakulteterna för teknik, naturvetenskap och medicin. Det driver Lund Nano Lab, ett toppmodernt renrum för syntes, bearbetning och karakterisering av sammansatta nanostrukturer av halvledare.

Wallenberg Initiativet Materials Science for Sustainability (WISE, https://wise-materials.org) är den största investeringen någonsin i materialvetenskap i Sverige och kommer att omfatta stora insatser vid sex av Sveriges ledande universitet under (minst) tio år. Syftet är att skapa förutsättningar för ett hållbart samhälle genom att forska om nästa generations miljövänliga material och tillverkningsprocesser. WISE finansieras av Knut och Alice Wallenbergs stiftelse.

Som doktorand i detta projekt kommer du att vara medlem i den nyinrättade gruppen som leds av biträdande universitetslektor Matias Kagias. Huvudfokus för gruppen är att studera sambandet mellan struktur och funktion hos avancerade nanoarkitekterade metamaterial. Som en del av WISE strävar gruppen efter att utnyttja de unika egenskaperna hos nanoarkitekterade metamaterial för utveckling av hållbar teknologi. Gruppen syftar till att utveckla 3D-litografiska metoder för att tillverka komplexa nanostrukturer och karakterisera dem med en kombination av röntgenavbildning och spridningsmetoder under operando-förhållanden.

Arbetsuppgifter

Din huvudsakliga uppgift kommer att vara att initiera och etablera nanotillverkningsaktiviteter relaterade till nanoarkitekterade metamaterial vid NanoLunds renrumsanläggningar. Du kommer att undersöka möjliga tillverkningsvägar baserade på 3D-interferens av ljus, avslöja begränsningar när det gäller det strukturella och morfologiska designutrymmet, och få en djup förståelse av tillverkningsprocessens fysik för att få en hög kontroll över de resulterande materialegenskaperna.

Uppgifter:

- Etablera tillverkningsmetoder för nanoarkitektat material i NanoLunds renrum.

- Utveckling av designramverk för hierarkiska nanostrukturerade material med 3D-litografiska tillvägagångssätt.

- Designa och implementera in situ karakteriseringsexperiment vid MAXIV för att förstå strukturen, morfologin och beteendet hos funktionella nanoarkitekterade material.

Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna kan det även ingå medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden.

För mer information följ länken: https://lu.varbi.com/se/what:job/jobID:674948/

Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid åtta institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

Fysiska institutionen är en av Lunds universitets största institutioner med cirka 400 anställda. Institutionen är gemensam för naturvetenskaplig och teknisk (LTH) fakultet. Vid institutionen finns sju forskningsavdelningar och ett antal större forskningscentra. Forskningen vid institutionen omfattar ett brett spektrum av modern fysik.

www.fysik.lu.se

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Ansök nu

Systemadministratör Integration

Systemadministratör
Läs mer Nov 30
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Vi söker en systemadministratör med flerårig erfarenhet av att jobba med utveckling och drift av integrationer och integrationsplattform.

Beskrivning av arbetsplatsen
Du kommer att ingå i gruppen Applikationsdrift som i dagsläget består av elva medarbetare och ett antal konsulter. Gruppen Applikationsdrift är en av fem grupper inom avdelning Infrastruktur, som jobbar med att leverera all LU-gemensam infrastruktur inom Lunds universitet.

Vi erbjuder
Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension.
Möjlighet till distansarbete finns.
Läs mer på universitetets webbplats om att vara anställd hos oss https://www.lu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss

Arbetsuppgifter och ansvarsområden
Din roll som systemadministratör innebär bl a ett nära samarbete med kollegor. Vi söker någon som kan arbeta självständigt, ta ansvar, vara delaktig i utveckling inom området för att säkerställa en effektiv drift av plattformen och väl fungerande integrationer. Som systemadministratör arbetar du med drift, underhåll, felsökning och optimering.

Kvalifikationer
Du som söker har:
• Erfarenhet av arbete med komplexa systemintegrationslo?sningar
• Erfarenhet av Talend Data Services Platform och Apache Active MQ eller motsvarande
• Flytande svenska i tal och skrift då merparten av intern dokumentation är på svenska
• God förmåga i engelska i tal och skrift då stor del av teknisk dokumentation och externa kontakter kan ske på engelska

Meriterande kunskaper och erfarenheter:
• Erfarenhet av certifikatshantering pa? ba?de Linux och Windows-plattformar
• Erfarenhet av applikationsadministration pa? ba?de Linux- och Windows-plattformar
• Erfarenhet av Apache (Camel, CXF, Karaf, ActiveMQ)
• Erfarenhet av ESB, Enterprise Service Bus
• Har arbetat med , XML, JSON och Java

Personliga egenskaper
Du ska vara proaktiv, ha lätt för att samarbeta med andra, ett strukturerat arbetssätt samt gilla att jobba i en komplex miljö.
Självklart har du ett glatt humör, du inspirerar och bidrar till ett positivt arbetsklimat. Vidare har du lätt för att kunna se helheten och växla mellan olika perspektiv och arbetsuppgifter. Du behöver inte kunna allt men du ska vara nyfiken, flexibel och öppen! Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

LDC är Lunds universitets gemensamma IT-funktion och ska bidra till en hög kvalitet och effektivitet i universitetets digitalisering, genom att leverera tjänster inom drift och utveckling av applikationer och infrastruktur. Lunds universitet har en gemensam IT-organisation, LDC, och IT-organisationer på fakultets- och institutionsnivå som hanterar de mer verksamhetsnära IT-miljöerna. Vid LDC finns fyra operativa avdelningar och en stabsavdelning.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Ansök nu

Postdoktor i miljövetenskap med inriktning naturbaserade lösningar

Forskarassistent
Läs mer Okt 4
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Ämnesbeskrivning

Anställning som postdoktor kommer att vara en del av ett forskningsprojekt där vi kartlägger ekosystemtjänster från naturbaserade lösningar.

Projektet är ett EU Horizon forskningsprojekt som heter Naturescapes med mål att studera hur naturbaserade lösningar kan implementeras för att skapa hållbara samhällen inom klimat, natur och sociala frågor. I projektet ingår partners från universitet och NGO från Europa och Latin Amerika och postdoktorn kommer att ha möjligheter till samarbeten mellan dessa och i fallstudier över hela världen inom projektet.

Vi välkomnar sökanden till en två år postdoktortjänst om naturbaserade lösningar med inriktning mot kartläggning av ekosystemtjänster från naturbaserade lösningar. Tjänsten är placerad på Centrum för miljö och klimatvetenskaper. Postdoktorn kommer att vara del av en interdisciplinär forskningsmiljö med experter inom modellering av ekosystem tjänster, kustskydd samt planering av urbana områden och policy.

Arbetsuppgifter

I arbetsuppgifterna som postdoktor ingår främst att bedriva forskning. Undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna, dock högst en femtedel av arbetstiden. Inom ramen för anställningen ges det möjlighet till tre veckors högskolepedagogisk utbildning.

Arbetsuppgifterna innehåller:

- Forskning om naturbaserade lösningar med fokus på kartläggning, modellering och analys av ekosystemtjänster från naturbaserade lösningar
- Analys av spatial fördelning av NBS i fallstudieområden
- Utvärdera relationer av NBS till biofysiska och socioekonomiska faktorer
- Kartläggning med hjälp av GIS and fjärranalysmetoder
- Sammanfatta metoder för att analysera ekosystemtjänster från NBS
- Analys av rumsligt explicita data
- Modellera ekosystemtjänster av NBS, speciellt vad gäller kustskydd

Behörighet
Behörig att anställas som postdoktor är den som avlagt doktorsexamen, eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, inom anställningens ämnesområde och som avlagts högst tre år före datum för anställningsbeslut. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare.

Krav:

- Doktorsexamen i miljövetenskap, Geografi/Naturgeografi, Ekosystemanalys/Ekologi eller civilingenjör med relevant inriktning, eller annan adekvat forskarutbildning
- Dokumenterad erfarenhet av modellering, GIS baserade metoder och statistik
- Dokumenterat mycket goda muntliga och skriftliga kunskaper i engelska
- En god förmåga att utföra och utveckla forskning

Meriterande:

- Kunskap och erfarenhet om modellering av ekosystemtjänster
- Erfarenhet av programmering i R eller Python
- Erfarenhet av fjärranalys
- Erfarenhet av miljövetenskaplig forskning, urban ekologi och samhällsplanering
- Erfarenhet från forskning i internationella projekt
- Kunskaper i andra språk tex spanska

Bedömningsgrunder
Detta är en meriteringsanställning främst inriktad på forskning. Anställningen är tänkt som ett inledande steg i karriären och bedömningen av de sökande kommer i första hand att baseras på deras vetenskapliga meriter och potential som forskare. Särskild vikt kommer att fästas vid vetenskaplig förmåga inom ämnesområdet.

Vid anställning av postdoktor ska följande utgöra grund för bedömning:

- God förmåga att utveckla och genomföra forskning av god kvalitet
- Krav på behörighet
- Övriga krav och meriter

Övriga meriter:

- Hög kompetens och erfarenhet att arbeta i internationella nätverk
- Erfarenhet reslaterat till de kvalifikationer som behövs

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka pågående forskning inom institutionen samt bidra till dess framtida utveckling.

Villkor

Anställningen är tidsbegränsad till två år och avser heltid. Anställningen tidsbegränsas enligt avtal, “Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor”, mellan arbetsmarknadens parter daterat 2022-02-01 (Arbetsgivarverket, OFR:s, och Saco-S).

Instruktioner för ansökan

Ansökan ska skrivas på engelska och innehålla:

- Meritförteckning/CV inklusive publikationslista
- En generell beskrivning av tidigare forskningsarbete och framtida forskningsintressen (max en sida)
- Kontaktuppgifter till minst två referenser
- Kopia av examensbevis för doktorsexamen samt ev. andra intyg/betyg som du önskar åberopa

Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid åtta institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

Centrum för miljö- och klimatvetenskap, CEC (http://www.cec.lu.se/sv/) bedriver forskning, utbildning och kommunikation om miljövetenskap och klimatforskning vid Lunds universitet.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Ansök nu

Universitetslektor i klinisk psykologi 5,5 månad

Universitets- och högskolelektor
Läs mer Nov 28
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Institutionen för psykologi söker nu en universitetslektor i klinisk psykologi för visstidsanställning under 5 månader.

Arbetsuppgifter
Anställningen innebär undervisning och handledning och examination på grund- och avancerad nivå vid psykologprogrammet och psykoterapeutprogrammet med inriktning mot klinisk psykologi, psykoterapi och kognitiv beteendeterapi. I undervisningen kan även inkluderas uppdrag i form av kursledning, kursutveckling och kursadministration. Undervisning kan även förekomma inom andra ämnesområden t.ex. allmän psykologi och vid fristående kurser. Undervisningen sker på svenska och på engelska.

Merparten av undervisningen och examinationerna kommer att ske på svenska, varför god kunskap i såväl skriven som talad svenska är nödvändig.

Behörighetskrav
Behörig att anställas som universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen inom psykologi, visat pedagogisk skicklighet i undervisningen, genomgått högskolepedagogisk utbildning omfattande tio veckor eller förvärvat motsvarande kunskaper. Om det föreligger särskilda skäl kan del av den högskolepedagogiska utbildningen genomföras under det första anställningsåret. För behörighet krävs dokumenterad förmåga att undervisa på svenska och engelska på universitet- och högskolenivå. För behörighet till den aktuella tjänsten krävs även att den sökande har svensk psykolog- och psykoterapeutlegitimation med inriktning mot kognitiv beteendeterapi samt har handledarkompetens inom psykoterapi med samma inriktning. Erfarenhet av vetenskapligt arbete är meriterande.

Bedömningsgrunder
Erfarenhet avseende handledning och undervisning inom kognitiv beteendeterapi är särskilt meriterande. Vidare ska dokumenterad förmåga att planera, initiera, leda och utveckla undervisning, liksom förmåga att forskningsanknyta undervisningen tillmätas betydelse. Dokumenterad förmåga att bidra till arbete beträffande högskolepedagogisk utveckling och utbildningskvalité ingår i den pedagogiska skickligheten.

Eftersom den aktuella tjänsten innefattar undervisning och examination inom ramen för utbildning inom psykoterapi kommer också de sökandes meriter avseende professionell kompetens och erfarenheter av arbete inom detta område ges vikt vid tillsättningen.

Personliga egenskaper såsom noggrannhet, förmåga till eget ansvarstagande samt förmåga till samarbete anses viktiga för att fullgöra anställningen väl. Personliga förhållanden (t ex föräldraledighet) som vid meritvärderingen kan räknas den sökande till godo bör anges i samband med redogörelsen för meriter och erfarenheter.

Universitetet kommer i denna rekrytering främst att beakta den som efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet anses ha de bästa förutsättningarna att genomföra aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten inom institutionen för psykologi.

Anställningsvillkor
Tidsbegränsad särskild visstidsanställning under 5,5 månad på 32% med start 2024-01-15

Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Lunds universitet är ett av landets ledande kunskapscentra för forskning och utbildning inom samhälls- och beteendevetenskap. Med verksamhet i både Lund och Helsingborg, över 700 anställda och cirka 5 700 helårsstudenter är fakulteten en av Lunds universitets största. Vi erbjuder en kreativ akademisk miljö med engagerade studenter och medarbetare. Vår huvuduppgift är att utveckla, förmedla och förvalta kunskap om samhälle, människa och organisationer i en miljö som präglas av öppenhet, tolerans och nyfikenhet.

Institutionen för psykologi kombinerar utbildning med forskning och har under senare år varit mycket framgångsrik i konkurrensen om externa forskningsmedel. Centrala forskningsområden är bl.a. arbets- och organisationspsykologi, klinisk psykologi, kognition, neuropsykologi, personlighet- och social psykologi samt utvecklingspsykologi.

Många av våra kurser är utvecklade i anslutning till forskningsprojekt och studenterna får möjlighet att ta del av aktuella forskningsrön från lärare som själva är aktiva forskare inom sina respektive områden. Vår utbildningsmiljö är sedan länge starkt internationaliserad.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Ansök nu

Amanuens

Administratör/Administrativ assistent
Läs mer Dec 1
Nytt
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Beskrivning av arbetsplatsen
Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar är ett traditionsarkiv som sedan 1913 har varit knutet till humanistiska fakulteten vid Lunds universitet.

Vårt uppdrag är att vara en infrastruktur för forskning och utbildning. Vi bedriver dokumentation och insamling i egen regi och i samverkan med forskare och studenter och tillgängliggör vårt material för breda grupper av användare. Samlingarna består i huvudsak av kulturhistoriska och etnologiska dokument i form av berättelser, ljudinspelningar och fotografier och andra bilder, som är kunskapskällor om vardagen i både förfluten tid och nutid. En mycket stor mängd av samlingarna är digitaliserade och sökbara via vår hemsida. Vi tillgängliggör samlingarna i olika kanaler, som hemsida och sociala medier, men också genom publikationer och olika former av publik verksamhet. Parallellt med arbete med de befintliga samlingarna satsar vi också på insamling av nytt material och dokumentationer både genom samarbete med forskare och studenter och i egen regi.

För närvarande är vi sex heltidsanställda, som tillsammans fångar vardagen åt morgondagen och vi ser fram emot att välkomna en ny kollega.

Folklivsarkivet finns i moderna lokaler på Arkivcentrum Syd i södra Lund, där flera andra arkivinstitutioner som Riksarkivet, Regionarkivet, Lunds stadsarkiv med flera också bedriver sin verksamhet.

Vi erbjuder
Lunds universitet är en statlig myndighet och erbjuder goda anställningsvillkor.
Med en anställning som amanuens får du som student en möjlighet att förena studier med arbete för att komplettera dina teoretiska kunskaper med praktisk arbetslivserfarenhet inom akademin.

Genom den här anställningen får du inblick i och erfarenhet av databasarbete och registrering av en kulturhistorisk samling. Du får också erfarenhet av arbetsuppgifter som förekommer vid ett kulturhistoriskt arkiv.

Läs mer på universitets webbplats om att https://www.lu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss.

Arbetsuppgifter
Som amanuens kan dina arbetsuppgifter variera, men du måste studera vid den fakultet där arbetet ska bedrivas och arbetsuppgifterna ska ge en inblick i den akademiska världen.

Arbetsuppgifterna för denna anställning innefattar:
- Registreringsarbete
- Du kommer att arbeta med registrering i Folklivsarkivets databaser, något som är en angelägen uppgift i vår strävan att tillgängliggöra samlingarna för allmänhet och forskare
- Även digitalisering av såväl äldre som nyinkommet arkivmaterial förekommer bland arbetsuppgifterna
- Administrativt stöd inom databasarbete och registrering samt digitalisering

Kvalifikationer
Behörig att anställas som amanuens är den som aktivt bedriver studier på grund- eller avancerad nivå vid aktuell fakultet och som ännu inte tagit ut sin examen.

Krav för anställningen är att du:

- läser en utbildning vid HT- fakultet
- har mycket goda kunskaper i svenska i tal och skrift
- är noggrann och har förmåga att arbeta fokuserat med en avgränsad arbetsuppgift

Meriterande för anställningen är att du:

- har erfarenhet av registreringsarbete av kulturhistoriskt material
- har erfarenhet av digitalisering
- har studerat något kulturhistoriskt inriktat ämne
- kan arbeta både självständigt och i samarbete med andra

Övrigt
Anställningen är tidsbegränsad under perioden 2024-01-15 – 2024-06-30  och avser omfattning på 40 % av heltid. 

Anställningen får inte påverka amanuensens studier negativt och får inte kombineras med andra anställningar. Bestämmelser gällande utbildningsanställning som amanuens finns i Högskoleförordningen (SFS 2017:284), 5 kap 8-12 §§. Anställningen omfattas av flextidsavtalet

Så här söker du
Ansökan görs i Lunds universitets rekryteringssystem. Ansökan ska innehålla CV samt personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt anställningen matchar dina meriter. Du behöver även bifoga utdrag från LADOK som intygar din behörighet. Ansökan bör även innehålla övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.).

Välkommen med din ansökan!

Om Humanistiska och teologiska fakulteterna

Humanistiska och teologiska fakulteterna har åtta institutioner och bedriver en stor och varierad verksamhet inom forskning och utbildning. Vi har ca 700 anställda och ca 4 000 helårsstudenter.

Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar som fysiskt är beläget i Arkivcentrum Syd i Lund är det enda traditionsarkivet i landet som är knutet till ett universitet. Kontakten mellan insamling, forskning och undervisning har genom åren visat sig fruktbar för arkivet. Arkivet, vars upptagningsområde innefattar i huvudsak södra Sverige, samlar in och tillhandahåller material för forskningsändamål, undervisning och allmänhet samtidigt som insamlingen anpassas till forskningens frågeställningar. Arkivets material består bland annat av samlingar, intervjuer, frågelistor till meddelare med samarbetsavtal och webbenkäter, inspelningar samt fotografier. En stor del av samlingarna är digitaliserade. En viktig del av verksamheten består i att göra samlingarna tillgängliga för allmänheten. Arkivet kontaktas och besöks av journalister, skolklasser, lärare, lokalhistorier, studenter, forskare och andra intresserade som söker information om ett visst ämnesområde eller till exempel en viss socken.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Ansök nu

HR-administratör

Personaladministratör
Läs mer Nov 23
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Beskrivning av arbetsplatsen
Humanistiska och teologiska fakulteternas kansli är en utvecklande och allsidig arbetsplats med olika yrkeskompetenser som stöttar verksamheten inom flera olika områden.

Här finns drygt 25 medarbetare som arbetar med bland annat ekonomi, kommunikation, HR-frågor, kvalitets- och utvecklingsfrågor samt internationellt utbyte. Dessutom ges stöd till fakultetsstyrelsen, arbetsutskottet och verksamhetsnämnderna med ansvar för grundutbildning, forskarutbildning och forskning. På kansliet arbetar vi kontinuerligt för att skapa förutsättningar för arbetsglädje, utveckling och delaktighet för alla medarbetare.

Vi erbjuder
Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension.

Läs mer på universitetets webbplats om att vara https://www.lu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss

Vi har även ett flextidsavtal som skapar goda förutsättningar för balans mellan arbete och fritid.

Arbetsuppgifter och ansvarsområden
- Hantering av utlägg och reseräkningar
- Hantering av arvoden
- Handlägga vissa rekryterings- och anställningsärenden, främst vad gäller anställning som amanuens
- Hantera varsel i samband med doktorandanställningars upphörande, samt anmäla till Trygghetsstiftelsen
- Övrigt förekommande personaladministrativa arbetsuppgifter

Du kommer att arbeta inom fakultetskansliets HR-grupp och även ha kontakt med medarbetare vid fakulteternas institutioner och enheter. Anställningen innebär en hög servicenivå och flexibilitet där det krävs att du kan ta eget ansvar för dina arbetsuppgifter, även tillkommande sådana. Periodvis kan hög arbetsbelastning förekomma.

Kvalifikationer

Krav för anställningen är:
- utbildning inom HR-området motsvarande minst kandidatnivå eller arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig
- erfarenhet av personaladministration
- erfarenhet av att arbeta i administrativa personalsystem
- mycket god förmåga att kommunicera i tal och skrift på både svenska och engelska

 Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper såsom god kommunikativ förmåga, flexibilitet och ett prestigelöst förhållningssätt. Det är centralt att du uppskattar administrativa uppgifter, är noggrann och systematisk i ditt arbete men samtidigt serviceinriktad och kan arbeta självständigt.

Meriterande för anställningen är:
- erfarenhet av att ge verksamhetsstöd och service
- kännedom om universitets- och högskolesektorn

Övrigt
Anställningen är ett vikariat på ca 1 år med omfattning 75%, med tillträde den 22 januari 2024 eller enligt överenskommelse. Intervjuer planeras genomföras med start i vecka 2.

Så här söker du
Anställningen söks via universitetets rekryteringssystem. Ansökan ska innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt anställningen matchar dina meriter. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.

Om Humanistiska och teologiska fakulteterna

Humanistiska och teologiska fakulteterna har åtta institutioner och bedriver en stor och varierad verksamhet inom forskning och utbildning. Vi har ca 700 anställda och ca 4 000 helårsstudenter.

Kansliet ger service till HT-fakulteternas gemensamma ledningsorgan och universitetets centrala ledning. En viktig uppgift är vidare att stödja och samordna fakulteternas institutioner i den decentraliserade administrationsstruktur som finns vid Lunds universitet. Kansliet fungerar också som en kunskapsbank och en rådgivande konsultinstans ifråga om relevanta lagar, förordningar och regelsystem.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Ansök nu

Amanuens

Administratör/Administrativ assistent
Läs mer Nov 29
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Beskrivning av arbetsplatsen
Anställningen är placerad vid avdelningen för historia på Historiska institutionen.

Institutionen har ungefär 90 anställda uppdelade på tre avdelningar: historia, mänskliga rättigheter och CÖS.

Projektets namn: Cultivating identities and capitalism: Scandinavians and the Siamese royal elite in-between empires. Tre forskare utgör projektgruppen som leds av Fil. Dr. Karin Zackari. Övriga anställda är Fil.Dr. Preedee Hongsaton (Lunds universitet, Linnéuniversitetet) och Fil.Dr. Søren Ivarsson (Lunds universitet, Chiang Mai University). Som anställd i projektet kommer du arbeta närmast Karin Zackari och Preedee Hongsaton. Arbetet kan utföras på distans med regelbundna möten digitalt eller på plats vid Lunds universitet.

Vi erbjuder

Lunds universitet är en statlig myndighet och erbjuder goda anställningsvillkor.
Med en anställning som amanuens får du som student en möjlighet att förena studier med arbete för att komplettera dina teoretiska kunskaper med praktisk arbetslivserfarenhet inom akademin. Läs mer på universitets webbplats om att https://www.lu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss

Arbetsuppgifter
Som amanuens kan dina arbetsuppgifter variera, men du måste studera vid den fakultet där arbetet ska bedrivas och arbetsuppgifterna ska ge en inblick i den akademiska världen.

- Organisera redan insamlat thailändskt digitaliserat arkivmaterial.
- Läsa och sammanfatta thailändska källor på engelska samt skapa underlag till en databas (i lämpligt digitalt verktyg).
- Arbeta med nätverksanalys utifrån det thailändska arkivmaterialet.
- Assistera forskarna med projektets blogg.

Vi lägger stor vikt vid att du som söker är noggrann, kommunicerar väl och kan arbeta i grupp.

Kvalifikationer
Behörig att anställas som amanuens är den som aktivt bedriver studier på grund- eller avancerad nivå vid aktuell fakultet och som ännu inte tagit ut sin examen.

Krav för anställningen är att du:
- Läser en utbildning vid Humanistisk-Teologisk fakultet kan thailändska (modersmål eller avancerad), engelska (avancerad)
- Är student på masternivå med kandidatexamen inom humaniora eller samhällsvetenskap
- Har tidigare erfarenhet av forskningsassistans.
- Ska ha erfarenhet av att skriva rapporter.

Meriterande för anställningen är att du:

- Har tidigare erfarenhet av att översätta till och från thailändska.
- Kunskap i kinesiska är också meriterande har erfarenhet av att syntetisera stora mängder information för forskning- och rapportskrivande

Övrigt
Anställningen är tidsbegränsad under perioden 2024-01-01-2024-06-30 och avser omfattning på 20% av heltid. Anställningen får inte påverka amanuensens studier negativt och får inte kombineras med andra anställningar. Bestämmelser gällande utbildningsanställning som amanuens finns i Högskoleförordningen (SFS 2017:284), 5 kap 8-12 §§. Anställningen omfattas av flextidsavtalet.

Så här söker du
Ansökan görs i Lunds universitets rekryteringssystem. Ansökan ska innehålla CV samt personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt anställningen matchar dina meriter. Du behöver även bifoga utdrag från LADOK som intygar din behörighet. Ansökan bör även innehålla övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.).Välkommen med din ansökan!

Om Humanistiska och teologiska fakulteterna

Humanistiska och teologiska fakulteterna har åtta institutioner och bedriver en stor och varierad verksamhet inom forskning och utbildning. Vi har ca 700 anställda och ca 4 000 helårsstudenter.

Historiska institutionen utgör en av åtta institutioner vid Humanistiska och teologiska fakulteterna. Den är en stor institution med tre avdelningar: avdelningen för historia, avdelningen för mänskliga rättigheter och Centrum för Öst- och Sydöstasienstudier. Här finns runt 80 lärare och forskare. Inom institutionen bedrivs undervisning företrädesvis inom ramen för kandidatprogram i historia respektive mänskliga rättigheter, masterprogram i historia samt internationella masterprogram i mänskliga rättigheter respektive Asienstudier. Institutionen har också en stor forskarutbildning med doktorander i historia, mänskliga rättigheter och öst- och sydöstasienstudier bland annat genom en forskarskola i historiska studier.Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Ansök nu

Amanuens

Administratör/Administrativ assistent
Läs mer Nov 29
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Beskrivning av arbetsplatsen
Projektets namn: Cultivating identities and capitalism: Scandinavians and the Siamese royal elite in-between empires.

Tre forskare utgör projektgruppen som leds av Fil. Dr. Karin Zackari. Övriga anställda är Fil.Dr. Preedee Hongsaton (Lunds universitet, Linnéuniversitetet) och Fil.Dr. Søren Ivarsson (Lunds universitet, Chiang Mai University). Som anställd i projektet kommer du arbeta närmast Karin Zackari och Preedee Hongsaton. Arbetet kan utföras på distans med regelbundna möten digitalt eller på plats vid Lunds universitet.

Anställningen är placerad vid avdelningen för historia på Historiska institutionen. Institutionen har ungefär 90 anställda uppdelade på tre avdelningar: historia, mänskliga rättigheter och CÖS. Institutionen har en vital forsknings- och utbildningsmiljö. Vi månar om en god arbetsmiljö där vi alla tillsammans bidrar till verksamhetens bästa. Vi har återkommande gemensamma personalmöten, gemensamma fikor och årlig psykosocial enkät.

Vi erbjuder

Lunds universitet är en statlig myndighet och erbjuder goda anställningsvillkor.
Med en anställning som amanuens får du som student en möjlighet att förena studier med arbete för att komplettera dina teoretiska kunskaper med praktisk arbetslivserfarenhet inom akademin. Läs mer på universitets webbplats om att https://www.lu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss.

Arbetsuppgifter
Som amanuens kan dina arbetsuppgifter variera, men du måste studera vid den fakultet där arbetet ska bedrivas och arbetsuppgifterna ska ge en inblick i den akademiska världen.

Arbetsuppgifterna för denna anställning innefattar:
- Organisera svenskt och danskt digitaliserat arkivmaterial,
- Arbeta med digitala verktyg för att skapa databaser och visualiseringar av forskningsdata.
- Assistera forskarna med projektets blogg.

Vi lägger stor vikt vid att du som söker är noggrann, kommunicerar väl och kan arbeta i grupp.

Kvalifikationer
Behörig att anställas som amanuens är den som aktivt bedriver studier på grund- eller avancerad nivå vid aktuell fakultet och som ännu inte tagit ut sin examen.

Krav för anställningen är att du:


- Läser en utbildning vid Humanistisk-Teologisk fakultet
- Språkliga krav: Engelska (avancerad), svenska. Dokumenterad god förmåga att uttrycka sig i skrift på svenska och engelska.
- Dokumenterad kunskap i Excel.

Meriterande för anställningen är att du:
- Kan läsa danska
- Har erfarenhet av att vara forskningsassistent
- Har erfarenhet av rapportskrivande eller att göra forskningspresentationer
- Tidigare erfarenhet som forskningsassistent eller som praktikant i liknande forskningsprojekt.
- Erfarenhet av kodning i Excel för nätverksanalyser.

Övrigt
Anställningen är tidsbegränsad under perioden Antingen 2024-03-01–2024-04-30 eller enligt överenskommelse och avser omfattning på 20% av heltid. 

Anställningen får inte påverka amanuensens studier negativt och får inte kombineras med andra anställningar. Bestämmelser gällande utbildningsanställning som amanuens finns i Högskoleförordningen (SFS 2017:284), 5 kap 8-12 §§.

Anställningen omfattas av flextidsavtalet.

Så här söker du
Ansökan görs i Lunds universitets rekryteringssystem. Ansökan ska innehålla CV samt personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt anställningen matchar dina meriter. Du behöver även bifoga utdrag från LADOK som intygar din behörighet. Ansökan bör även innehålla övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.).Välkommen med din ansökan!

Om Humanistiska och teologiska fakulteterna

Humanistiska och teologiska fakulteterna har åtta institutioner och bedriver en stor och varierad verksamhet inom forskning och utbildning. Vi har ca 700 anställda och ca 4 000 helårsstudenter.

Historiska institutionen utgör en av åtta institutioner vid Humanistiska och teologiska fakulteterna. Den är en stor institution med tre avdelningar: avdelningen för historia, avdelningen för mänskliga rättigheter och Centrum för Öst- och Sydöstasienstudier. Här finns runt 80 lärare och forskare. Inom institutionen bedrivs undervisning företrädesvis inom ramen för kandidatprogram i historia respektive mänskliga rättigheter, masterprogram i historia samt internationella masterprogram i mänskliga rättigheter respektive Asienstudier. Institutionen har också en stor forskarutbildning med doktorander i historia, mänskliga rättigheter och öst- och sydöstasienstudier bland annat genom en forskarskola i historiska studier.Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Ansök nu

Systemförvaltare Nät

Systemförvaltare
Läs mer Nov 29
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Vi söker en systemförvaltare med flerårig erfarenhet av att jobba inom nätverksområdet.

Beskrivning av arbetsplatsen
Du kommer att ingå i gruppen Nätinfrastruktur som i dagsläget består av sex medarbetare och ett antal konsulter. Gruppen Nätinfrastruktur är en av fem grupper inom avdelning Infrastruktur, som jobbar med att leverera all LU-gemensam infrastruktur inom Lunds universitet.

Vi erbjuder
Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension.
Möjlighet till distansarbete finns.
Läs mer på universitetets webbplats om att vara anställd hos oss https://www.lu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss

Arbetsuppgifter och ansvarsområden
Din roll som systemförvaltare innebär bl a ett nära samarbete med kollegor. Vi söker någon som kan arbeta självständigt, ta ansvar, samt driva utveckling inom området nät.

Du som söker har:
• Erfarenhet av stora och komplexa nätinfrastrukturer
• Erfarenhet av att jobba enligt förvaltningsmodell
• Erfarenhet av att jobba med projektledning och koordinering
• Erfarenhet av att jobba med, samt förändra processer
• Flytande svenska i tal och skrift då merparten av intern dokumentation är på svenska
• God förmåga i engelska i tal och skrift då stor del av teknisk dokumentation och externa kontakter kan ske på engelska

Meriterande kunskaper och erfarenheter:
• Erfarenhet av att ha jobbat med förändringsarbete inom IT-infrastruktur,
• Erfarenhet av att jobbat med IT i större organisationer
• Erfarenhet av att ha jobbat vid någon statlig myndighet

Personliga egenskaper
Du ska vara proaktiv, ha lätt för att samarbeta med andra, ett strukturerat arbetssätt samt gilla att jobba i en komplex miljö.

Självklart har du ett glatt humör, du inspirerar och bidrar till ett positivt arbetsklimat. Vidare har du lätt för att kunna se helheten och växla mellan olika perspektiv och arbetsuppgifter. Du behöver inte kunna allt men du ska vara nyfiken, flexibel och öppen! Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.


Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.
 

LDC är Lunds universitets gemensamma IT-funktion och ska bidra till en hög kvalitet och effektivitet i universitetets digitalisering, genom att leverera tjänster inom drift och utveckling av applikationer och infrastruktur. Lunds universitet har en gemensam IT-organisation, LDC, och IT-organisationer på fakultets- och institutionsnivå som hanterar de mer verksamhetsnära IT-miljöerna. Vid LDC finns fyra operativa avdelningar och en stabsavdelning.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Ansök nu

Doktorand i arbets-och miljömedicin

Doktorand
Läs mer Nov 24
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Beskrivning av arbetsplatsen
Avdelningen för Arbets- och miljömedicin är en del av institutionen för laboratoriemedicin vid Medicinska fakulteten Lunds universitet.

Vår forskning bidrar till att identifiera hälsorisker i arbets- och omgivningsmiljön, eliminera dessa risker, förebygga ohälsa och främja hälsa. I vår forskning kombineras bland annat medicinsk, epidemiologisk, teknisk, analytisk och fältmässig kompetens. Fokus ligger på forskningsområdena Arbetsmiljön, Omgivningsmiljön, Planetär hälsa och Livsstilsfaktorer.

Vi erbjuder
Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension.
Läs mer på universitetets webbplats om att vara anställd hos osshttps://www.lu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss.

Arbetsuppgifter och ansvarsområden
Anställningen avser arbete och forskarstudier som doktorand för licentiatexamen under två år. Vi söker en medarbetare som vill delta i forskningsprojektet ”Samskapande för hållbar arbetslivsutveckling inom hälso- och sjukvården”, vars syfte är att tillsammans med verksamheter med pågående interventionsmodeller identifiera, analysera, tillvarata och utveckla åtgärder för friskt och hållbart arbetsliv inom hälso- och sjukvården. Du kan läsa mer om projektet här.
https://www.skane.se/om-region-skane/nyheter/forskning-ska-gora-varden-till-en-mer-attraktiv-arbetsplats/
Inom projektet kommer du som doktorand att arbeta med kvantitativa och kvalitativa data i en multidisciplinär grupp tillsammans med andra forskare och i nära samverkan med praktiken inom hälso- och sjukvården.
En licentiatexamen omfattar 120 högskolepoäng och i dessa ingår dels en kursdel och dels en licentiatuppsats. Licentiatuppsatsen ska innehålla minst ett vetenskapligt manuskript i publicerbart skick författat av licentiaten som första författare samt en kort ramberättelse. Den engelska benämningen är "Licentiate of Medical Science"

Kvalifikationer
För tjänsten tillämpas följande bedömningsgrunder: mål- och resultatinriktad, tidigare studieresultat, förmåga till självständighet, teoretisk medvetenhet, förmåga att tillägna sig handledning, analytisk förmåga, personlig mognad, flexibilitet, självgående, uthållig, relationsskapande, problemlösande, god språklig förmåga för att kunna kommunicera muntligt och skriftligt på svenska och engelska, samt kvaliteten i tidigare självständiga arbeten.
Stor vikt läggs vid förmåga till självständigt arbete, samarbete med andra, stresstålighet och att kunna hålla deadlines.

Krav för anställningen är:

- God förmåga att kommunicera och interagera med olika grupper och avnämare, såsom hälso- och sjukvårdspersonal, chefer, HR och myndigheter.
- Kunskap om kvalitativ och kvantitativ metod
- God datorvana och erfarenhet av programvaror för datahantering och kvantitativ analys (SPSS) och kvalitativ analys (NVivo).

Meriterande för anställningen är:

- Tidigare erfarenhet av att arbeta i forsknings- och utvecklingsprojekt, liksom erfarenhet av kvantitativ och kvalitativ dataanalys.
- Tidigare erfarenheter av att leda gruppdiskussioner, fokusgrupper, forskningscirklar.
- Erfarenhet av vård-, folkhälso-, beteende- eller arbetsvetenskapligt arbete.
- Att själv ha arbetat inom hälsa-, vård- och omsorgsorganisation.

Behörighet
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå för denna tjänst har den som har: avlagt examen på avancerad nivå eller fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå i relevant ämne inom det tvärvetenskapliga området medicinsk vetenskap eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Bedömningsgrund
Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i högskoleförordningen (1993:100).
Bara den som antas eller redan har antagits till en utbildning på forskarnivå vid en högskola får anställas som doktorand. Vid tillsättning skall avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. 

Villkor
Tidsbegränsad anställning på heltid i två år enligt HF 5 kap 7§ med start 2024-01-01 eller enligt överenskommelse.

Så här söker du
Anställningen söks via universitetets rekryteringssystem. Ansökan ska innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt anställningen matchar dina meriter. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.)

 

Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.

Institutionen för laboratoriemedicin (ILM) är en av sex institutioner vid Medicinska fakulteten. Vi bedriver ledande forskning inom det laboratoriemedicinska fältet med fokus på hur sjukdomar uppkommer och hur vi kan förbättra patienters diagnostik och behandling. Några av våra starkaste områden med forskning i världsklass, handlar om cancer-, genetik- och blodforskning.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Ansök nu

Utbildningsadministratör

Utbildningsadministratör/Studieadministratör
Läs mer Nov 24
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Beskrivning av arbetsplatsen
Institutionen för utbildningsvetenskap är en institution inom de humanistiska och teologiska fakulteterna vid Lunds universitet.

Som utbildningsadministratör kommer du att arbeta i en dynamisk miljö med administration inom institutionens olika verksamheter.

Vi erbjuder
Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension. Vi har även ett flextidsavtal som skapar goda förutsättningar för balans mellan arbete och fritid.

Läs mer på universitetets webbplats om att vara https://www.lu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss

 Arbetsuppgifter och ansvarsområden              
- Institutionsadministration (t ex katalogadministration, arkivering, lokalbokning för AHU och ÄLU, fikabeställningar, planering av resor)
- Kurs- och utbildningsadministration (t ex LADOK, inrapportering av resultat i Primula, administration Canvas för AHU-kursfakturering av kursavgifter samt inköp av kurslitteratur till AHU-kurser, ansökningsblanketter, deltagarlistor, kursintyg, statistik över kurserna inom AHU).
- Forskningsadministration av institutionens doktorander
- Administration av workshops, konferenser, besök, internat kopplade till utbildningsverksamhet, forskning och samverkan

Kvalifikationer
Krav för anställningen är:

- Du har eftergymnasial utbildning med relevant inriktning för arbetsuppgiften eller motsvarande kompetens som vi bedömer som likvärdig.
- Du har hög administrativ förmåga och god kunskap om administrativa rutiner och regelverk.
- Du har mycket god datorvana samt erfarenhet av att arbeta i olika administrativa system.
- Du är utåtriktad, kan arbeta självständigt och ta egna initiativ.
- Du är effektiv, noggrann, har ett strukturerat arbetssätt och förmåga att hantera många uppgifter samtidigt.
- Du har lätt för att samarbeta och förmåga att hantera medarbetare med olika bakgrund och du kan prioritera löpande, även under stress.
- Flytande i svenska språket samt goda kunskaper i engelska i både tal och skrift.

Meriterande för anställningen är:

- Erfarenhet av arbete som utbildningsadministration vid universitet och/eller högskola
- Erfarenhet av att jobba i något/några av följande administrativa system; LUCAT, Ladok, Lubas, LUP, NyA, TimeEdit, Canvas, W3D3, Ouriginal
- Kännedom om lagar och regelverk som styr statliga myndigheter och särskilt utbildningssektorn.

Övrigt
Anställningen är tills vidare med omfattningen 100 procent med tillträde 2024-01-22 eller efter överenskommelse. Intervjuer påbörjas i vecka 2. Provanställning kan komma att tillämpas.

Så här söker du
Anställningen söks via universitetets rekryteringssystem. Ansökan ska/bör innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt anställningen matchar dina meriter. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.)

Om Humanistiska och teologiska fakulteterna

Humanistiska och teologiska fakulteterna har åtta institutioner och bedriver en stor och varierad verksamhet inom forskning och utbildning. Vi har ca 700 anställda och ca 4 000 helårsstudenter.

Vid institutionen för utbildningsvetenskap bedrivs utbildningsvetenskaplig forskning med en rad olika inriktningar, exempelvis ämnesdidaktisk, skol- och utbildningshistorisk samt skol- och utbildningssociologisk forskning och forskning om högre utbildning. Institutionen för utbildningsvetenskap är den centrala noden i det omfattande nätverk som utgör ämneslärarutbildningen vid Lunds universitet och ansvarar för undervisningen inom ämneslärarutbildningens utbildningsvetenskapliga kärnkurser (UVK), för den kompletterande pedagogiska utbildningen (KPU) för blivande ämneslärare, samordningen av den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) samt studieadministration, studievägledning och arbete med information till lärarstudenterna. Vid institutionen finns också Avdelningen för högskolepedagogisk utveckling (AHU) som bedriver kursverksamhet för Lunds universitets lärare, högskolepedagogisk utvecklingsverksamhet samt forskning om högre utbildning.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Ansök nu

Vik. universitetslektor statsvetenskap, inriktning Mellanösterstudier

Universitets- och högskolelektor
Läs mer Nov 27
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Vi söker dig som har en god förmåga att utveckla, leda och genomföra utbildning och forskning av hög kvalitet.

Du ska också ha god samarbetsförmåga samt ett analytiskt tänkande.

Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna består av undervisning på kurser som behandlar den politiska och sociala utvecklingen i Mellanöstern. Det innefattar undervisning kring bland annat statssystemets framväxt, orsaker till auktoritära styrelseskick, ideologiska motsättningar mellan islamister och sekularister, samt etniska och sekteristiska identiteter. Undervisningen utgörs av föreläsningar, seminarier, handledning och examination.  Den som anställs kommer att ersätta ordinarie personal på redan planerade kurser i vårt ordinarie kursutbud, bl.a. kursen "Minoriteter och etnisk-sekteristisk konflikt i Mellanöstern". Undervisningen sker på engelska. Till arbetsuppgifter i undervisning hör även kursadministration, pedagogiskt utvecklingsarbete och att samarbeta såväl inom som mellan kurser.

Behörighet
Behörighet för anställning som lektor finns angivna i 4 kap 4 § http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19930100.HTM samt i https://www.medarbetarwebben.lu.se/sites/medarbetarwebben.lu.se/files/2022-10/lunds-universtets-anstallningsordning.pdf

Behörig att anställas som universitetslektor är den som avlagt doktorsexamen i statsvetenskap eller i annat ämne, företrädesvis samhällsvetenskapligt, med tydlig relevans för utlysningen. Den behöriga sökanden har också visat pedagogisk skicklighet samt har de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl.

Bedömningsgrunder
Vid bedömning av de sökande kommer lika vikt att fästas vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet. Vikt fästs också vid administrativ och annan skicklighet som är av betydelse för anställningens ämnesinnehåll och arbetsuppgifter. 

Som bedömningsgrund vid anställning av en universitetslektor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställningen gälla. 

Krav för anställningen är:

- Doktorsexamen i statsvetenskap.
- Tidigare erfarenhet av undervisning på kursen "Minoriteter och etnisk-sekteristisk konflikt i Mellanöstern".
- Tidigare erfarenhet av forskning om samhällskonsekvenser av klimatstress, särskilt relationen mellan klimat, marksystem, samhälle och konflikt i Syrien.
- Internationell publicering inom ovan angivna område.
- Mycket goda kunskaper i engelska.

Övrigt
Anställningen är ett vikariat på 35 procent under perioden 1 januari till den 20 december 2024. Anställningen är placerad vid https://www.svet.lu.se/ För information om anställningen kontakta https://www.svet.lu.se/jakob-gustavsson, biträdande prefekt. 

Vi erbjuder
Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension. Läs mer på universitetets webbplats om att vara anställd hos oss https://www.lu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss.

Så här söker du
Anställningen söks via universitetets rekryteringssystem. Din ansökan ska kompletteras med en enkel meritförteckning (utan bilagor), publikationsförteckning samt förteckning över undervisade kurser. Namn och kontaktuppgifter på två referenspersoner samt kopia på doktorsexamen.

Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Lunds universitet är ett av landets ledande kunskapscentra för forskning och utbildning inom samhälls- och beteendevetenskap. Med verksamhet i både Lund och Helsingborg, över 700 anställda och cirka 5 700 helårsstudenter är fakulteten en av Lunds universitets största. Vi erbjuder en kreativ akademisk miljö med engagerade studenter och medarbetare. Vår huvuduppgift är att utveckla, förmedla och förvalta kunskap om samhälle, människa och organisationer i en miljö som präglas av öppenhet, tolerans och nyfikenhet.

Statsvetenskapliga institutionen kombinerar gamla anor med modern forskning och utbildning. Institutionen värnar ämnesbredd och metodologisk mångfald och har under lång tid varit framgångsrik i konkurrensen om externa forskningsmedel. Centrala forskningsområden är bl.a. demokrati och demokratisering, makt och förvaltning, diplomati, fred och konflikt, underrättelseanalys, politisk psykologi, genus, miljöpolitik samt välfärd. Statsvetenskapliga institutionens starka forskningsprofil avspeglas i undervisningen. Utbildningsmiljön är sedan länge starkt internationaliserad.Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Ansök nu

Vikarierande universitetsadjunkt i etnologi och digitala kulturer

Universitets- och högskoleadjunkt
Läs mer Dec 1
Nytt
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Arbetsplatsen

Anställningen är placerad vid Avdelningen för etnologi som är en del av Institutionen för kulturvetenskaper.

Vid avdelningen kan studenter läsa till kandidatexamen. Avdelningen ger ett flertal enstaka kurser. Det ges ett masterprogram i Applied Cultural Analysis som syftar till att utveckla och fo?rdjupa den studerandes kunskaper och fa?rdigheter i kulturanalys med sa?rskild inriktning pa? anva?ndandet av kulturanalytiska insikter och arbetsformer i samha?lle och arbetsliv. Programmet ges på engelska och för tilltra?de kra?vs kandidatexamen i humaniora eller samha?llsvetenskap eller motsvarande kunskaper.

Arbetsuppgifter

Undervisning inom etnologi pa? grund- och avancerad niva?, samt digitala kulturer på grundnivå, främst inom kurser med fokus pa? bera?ttande, populärkultur, metod och materialinsamling. Undervisningen ges i form av föreläsningar, seminarier, workshops och handledning pa? följande kurser: ETNA22, DIKA22 samt på Masterprogram i tilla?mpad kulturanalys. Även undervisning i andra ämnen kan förekomma.

Kvalifikationer

Masterexamen eller motsvarande i etnologi eller annat relevant humanistiskt ämne.

Tidigare erfarenhet av undervisning, handledning och examination i etnologi och digitala kulturer.

Förmågan att kunna undervisa pa? svenska, vid anställningens första dag. Det samma gäller för engelska.

 

Sa?rskilt meriterande:

- Erfarenhet av undervisning och forskning pa? universitetsniva? inom det folkloristiska/etnologiska a?mnesfa?ltet berättande och folklore
- Erfarenhet av undervisning i kulturanalytisk metod
- Erfarenhet av uppsatshandledning och examination pa? avancerad niva?
- Erfarenhet av undervisning pa? engelska
- Genomfo?rd högskolepedagogisk utbildning
- Erfarenhet av kursansvar
- Erfarenhet av arbete i la?rarlag

Övrigt


Vikariat som universitetsadjunkt i etnologi och digitala kulturer, 70 %, från 1 februari till 31 juli 2024.

Anställningen söks via universitetets rekryteringssystem.

I ansökan till tjänsten ska följande ingå:

- Kort presentation (max 2 sidor) av den sökande med fokus på de egenskaper som anges som meriterande
- Meritförteckning
- Referenser som vittnar om god samarbetsförmåga och ämneskunskap

 

Villkor

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan

Om Humanistiska och teologiska fakulteterna

Humanistiska och teologiska fakulteterna har åtta institutioner och bedriver en stor och varierad verksamhet inom forskning och utbildning. Vi har ca 700 anställda och ca 4 000 helårsstudenter.

Institutionen fo?r kulturvetenskaper vid Lunds universitet a?r en a?mnesma?ssigt ma?ngfacetterad miljo? fo?r forskning och ho?gre utbildning, med ett hundratal ansta?llda och ca 1700 studenter a?rligen. Vid institutionen finns ett flertal forskningsomra?den och utbildningar pa? grund-, avancerad och forskarutbildningsniva?, fo?rdelade pa? nio avdelningar och tva? centrumbildningar.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Ansök nu

Universitetslektor ukrainska

Universitets- och högskolelektor
Läs mer Dec 1
Nytt
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Beskrivning av arbetsplatsen
Ämnet ukrainska är placerat vid Språk- och litteraturcentrum och här bedrivs undervisning i de slaviska språken polska, ukrainska och ryska.

Ukrainska är ett ämne under uppbyggnad och kommer initialt att ges från nybörjarnivå till fortsättningsnivå. Vårt mål är att inrätta ukrainska som en inriktning på kandidatprogrammet i översättning. Forskarstudier i slaviska språk kan vara inriktade på ukrainska.Vi erbjuder

Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension. Vi arbetar för att skapa goda förutsättningar för balans mellan arbete och fritid.
Läs mer på universitetets webbplats om att vara anställd hos oss https://www.lu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss

Arbetsuppgifter och ansvarsområden
Arbetsuppgifterna inom anställningen består av kursutveckling, planering, undervisning och examination på kursen om ukrainsk litteratur, film och dramatik , samt egen forskning (minst 20% av anställningen).Kvalifikationer
Krav för anställningen är:

Du är behörig att anställas som universitetslektor i ukrainska om du har:

- avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens
- visat pedagogisk skicklighet
- genomgått högskolepedagogisk utbildning om minst fem veckor eller på annat sätt inhämtat motsvarande kunskaper.
- Förmåga att kunna undervisa på engelska från anställningens första dag.

För denna visstidsanställning kan undantag från kravet på högskolepedagogisk utbildning övervägas om det kan anses berättigat i ljuset av övrig meritering.

I anställningen ingår undervisning (70 %), forskning/kompetensutveckling (20 %) och övrig tid (10 %).

Meriterande för anställningen är:

- Erfarenhet av undervisning på kurser på universitetsnivå i ämnet ukrainsk litteratur
- God samarbetsförmåga.
- Erfarenhet av distansundervisning och att utveckla digitala metoder i undervisning och examination. 

Övrigt

Anställningen är ett vikariat på 15 % med startdatum den 8 januari 2024 eller enligt överenskommelse, dock längst till och med 7 juni 2024. För information om anställningen kontakta sektionsföreståndare Johanna Lindbladh, https://www.sol.lu.se/person/JohannaLindbladh eller studierektor Marina Andersson, https://www.sol.lu.se/person/MarinaAndersson.


Så här söker du

Anställningen söks via universitetets rekryteringssystem. Ansökan ska kompletteras med en enkel meritförteckning (utan bilagor), eventuell publikationsförteckning samt eventuell förteckning över undervisade kurser. Det ska framgå när undervisningen ägt rum samt tjänsternas omfattning. Namn och kontaktuppgifter på två referenspersoner ska anges.

Om Humanistiska och teologiska fakulteterna

Humanistiska och teologiska fakulteterna har åtta institutioner och bedriver en stor och varierad verksamhet inom forskning och utbildning. Vi har ca 700 anställda och ca 4 000 helårsstudenter.

Språk- och litteraturcentrum (SOL) är Sveriges största institution med inriktning på språk, språkvetenskap, litteraturvetenskap och områdesstudier. SOL erbjuder ett stort antal fristående kurser som kompletteras av ett växande antal programutbildningar på grundnivå och avancerad nivå. Med sina 33 ämnen och ungefär lika många forskarutbildningar bildar SOL en solid enhet med bredd och djup i utbildning och forskning och utmärks av såväl nationell som internationell synlighet. SOL leds av en styrelse där prefekten är ordförande. Därutöver finns två biträdande prefekter med särskilda verksamhetsansvar. SOL har cirka 250 anställda och 3000 studenter, varav ett hundratal är forskarstuderande.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Ansök nu

Anslagsadministratör till neuroinflammation

Administratör/Administrativ assistent
Läs mer Dec 1
Nytt
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Beskrivning av arbetsplatsen

Arbetet kommer att utföras i en öppen och inkluderande miljö på institutionen för experimentell medicinsk vetenskap som är en institution på medicinska fakulteten med ca 300 medarbetare fördelat på över 70 forskargrupper som framförallt utför kliniskt orienterad grundforskning.

Arbete kommer även att göras på laboratoriet för Experimentell Neuroinflammation som har ca 10 medarbetare, från grundutbildningsstudenter, doktorander, postdocs, tekniker och forskare där framförallt forskning om Alzheimers sjukdom bedrivs.  

Båda arbetsplatserna värnar om en kreativ, inkluderande och god arbetsmiljö med stort mått av flexibilitet och eget ansvar. Regelbundna frukostar, fika och möten är en del av arbetet.

Vi erbjuder

Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension. Vi har även ett flextidsavtal som skapar goda förutsättningar för balans mellan arbete och fritid. 

Anställningen har flexibel arbetstid då arbetsinsatsen varierar över tid.

Läs mer på universitetets webbplats om att vara anställd hos osshttps://www.lu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss

Arbetsuppgifter och ansvarsområden

Arbetsuppgifterna inkluderar, men är inte begränsade till:

- Särskilt ansvar för att planera, boka och administrera prefektens och forskargruppsledarens arbete
- Mötes/lokal/resebokningar
- Handläggning av ärenden
- Hantera ansökningsförfarande av anslag

Kvalifikationer  

Krav för anställningen är:

- Du skall ha erfarenhet av undervisning, forskarutbildning och anslagsadministration
- Du skall ha god erfarenhet av administrativt arbete inom högskola/universitet
- Fytande i svenska och engelska i både tal och skrift
- Masterutbildning inom pedagogik
- God kunskap inom Proceedo, Raindance, Sunet Survey, Lucat, Primula, Canvas, Time edit, Ez publish (Dupral), LU box
- Lätt för att lära nya system
- Dokumenterad erfarenhet för kommunikation genom sociala media (X, LinkedIn, Facebook)
- Erfarenhet av av att utveckla hemsidor
- Personliga egenskaper som eftersöks är att vara serviceinriktad, ha god samarbetsförmåga, självständighet och problemlösande förmåga

Meriterande för anställningen är:

- Erfarenhet av högskola/universitet 
- Körkort för bil
- Språkkunnighet i tyska
- Erfarenhet av att lägga och följa budget
- Utskick och författande av informationsbrev

Övrigt

Anställning planeras att påbörjas den 1 januari 2024 på 20%. Provanställning kan kommas att tillämpas.


Så här söker du
Anställningen söks via universitetets rekryteringssystem. Ansökan ska innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt anställningen matchar dina meriter. Ansökan ska även innehålla CV, samt övriga dokument som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.)

Mer om medicinska fakulteten

Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Ansök nu

Projektassistent till projekt inom psykologi, IKBT, språk och AI

Forskarassistent
Läs mer Nov 18
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Institutionen för psykologi söker en projektassistent under 12 månader (20%) inom forskningsprojektet "AI4CBT -- Explainable, Human-Centric, Psychology-Grounded Fine-Grained Assessment and Planning for Cognitive Behavioral Therapy”.

Projektet arbetar med hur internetbaserad kognitiv beteende terapi (I-KBT) kan förbättras med AI metoder (naturlig språkteknologi och maskininlärning). I projektet svarar patienter skriftligt på öppna frågor om sin mentala hälsa. Svaren analyseras med AI och används för att anpassa och välja KBT moduler, samt för att mäta förbättring i mental ohälsa. Målsättningen är att skapa en AI stödd I-KBT.

Vi erbjuder
Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension. Läs mer på universitetets webbplats om att vara anställd vid Lunds universitet, https://www.lu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/formaner-anstallda

Arbetsuppgifter och ansvarsområden
I arbetsuppgifterna ingår insamling och analys av data, samt skrivande av vetenskapliga texter.

Kvalifikationer
Sökande ska ha en grundutbildning i psykologi. Psykologexamen är meriterande. Sökande ska kunna påvisa hög förmåga till vetenskapligt skrivande. Sökande bör ha hög kompetens i kvantitativa metoder, med en förmåga att kunna lära sig nya metoder inom naturligt språkteknologi.

Ansökan
Anställningen söks genom universitetets rekryteringssystem. Till ansökan bifogas examensbevis, kurslista och CV. Bifoga vetenskapliga arbeten, samt en kort beskrivning (max 1 sida) som beskriver tidigare erfarenheter av forskning, kunskaper i kvantitativa metoder och förmåga till vetenskaplig kommunikation

Övrigt
Anställningen är en särskild visstidsanställning på 20% under 1 år med start under början av 2024.

Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Lunds universitet är ett av landets ledande kunskapscentra för forskning och utbildning inom samhälls- och beteendevetenskap. Med verksamhet i både Lund och Helsingborg, över 700 anställda och cirka 5 700 helårsstudenter är fakulteten en av Lunds universitets största. Vi erbjuder en kreativ akademisk miljö med engagerade studenter och medarbetare. Vår huvuduppgift är att utveckla, förmedla och förvalta kunskap om samhälle, människa och organisationer i en miljö som präglas av öppenhet, tolerans och nyfikenhet.

Institutionen för psykologi kombinerar utbildning med forskning och har under senare år varit mycket framgångsrik i konkurrensen om externa forskningsmedel. Centrala forskningsområden är bl.a. arbets- och organisationspsykologi, klinisk psykologi, kognition, neuropsykologi, personlighet- och social psykologi samt utvecklingspsykologi.

Många av våra kurser är utvecklade i anslutning till forskningsprojekt och studenterna får möjlighet att ta del av aktuella forskningsrön från lärare som själva är aktiva forskare inom sina respektive områden. Vår utbildningsmiljö är sedan länge starkt internationaliserad.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Ansök nu

Postdoktor i elektroteknik

Forskarassistent
Läs mer Dec 1
Nytt
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Beskrivning av arbetsplatsen
Forskningen vid Avdelningen för integrerade elektroniksystem (IES) på Institutionen för elektro- och informationsteknik (EIT) kombinerar systemdesign med kiselbaserad kretsdesign på hög nivå.

Vår styrka är designen av integrerade kretsar (”integrated circuits”, ICs, på engelska) i avancerad så kallad nanometer CMOS-processer; sådana kretsar inkluderar digitala signalprocessorer, radiofrekvens- och millimetervågsmoduler, dataomvandlare samt större system som bearbetar både analoga och digitala signaler. På IES återfinns också forskningscentret ”Multidisciplinary Research Centre for Semiconductor System Design” (classIC), finansierat av Stiftelsen för Strategisk Forskning (SSF), som stödjer design av halvledarsystem.

Tjänsten är knuten till classIC-centret, där forskningen bedrivs i en konkurrenskraftig multidisciplinär miljö. Expertis inom integrerad kretsdesign samt implementering av ändamålsenlig hårdvara för högpresterande trådlös kommunikation kommer att vara tillgänglig inom classIC, vilket utgör den bästa förutsättningen till dess vidareutveckling. Ett viktigt applikationsområde vi kommer att fokusera på är den så kallade ”extended reality”, som fordrar bland annat extremt avancerade trådlösa system.

Vårt team inkluderar lärare, forskare och administrativ personal, vilket främjar en rik intellektuell miljö för samarbete; vi erbjuder dessutom en arbetsmiljö som främjar balans mellan professionell tillväxt och privatliv. Vi uppmuntrar nyanställda att engagera sig i både spetsforskning, utbildningsinitiativ och branschsamarbete och därigenom bidra till att utveckla integrerade kretsar och system.

Särskild ämnesbeskrivning
Ämnet för postdoktoranställningen är elektroteknik med specifik inriktning mot integrerad krets- och systemdesign, där teoretiska studier av systemkrav samt kretsdesign och verifiering av avancerade arkitekturer ingår. Avancerade implementeringar av integrerade kretsar, som kombinerar hög prestanda med energieffektivitet, blir allt viktigare inom de flesta applikationsområden, vilket betyder att forskningsinsatserna kommer att ligga vid de yttersta forskningsgränserna, både när det gäller teoretiska och tillämpningsmässiga ändamål.

Arbetsuppgifter
Syftet med anställningen är att utveckla postdoktorns självständighet som forskare samt skapa förutsättningar för vidare karriär inom akademin eller industrin. Postdoktorns främsta arbetsuppgift är således att bedriva högkvalitativ forskning, undervisning kan också ingå i arbetsuppgifterna, dock högst en femtedel av arbetstiden. Inom ramen för anställningen ges det möjlighet till tre veckors högskolepedagogisk utbildning.

Arbetsuppgifterna innefattar:

- Forskning inom ämnesområdet.
- Undervisning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå.
- Handledning av examensarbetare och doktorander.
- Arbete med att söka extern forskningsfinansiering.
- Samverkan med näringsliv och samhälle.
- Administration kopplad till arbetsuppgifterna ovan.

Behörighet
Behörig att anställas som postdoktor är den som har avlagt doktorsexamen, eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, inom det efterlysta ämnesområdet. Bevis om att behörighetskravet är uppfyllt ska ha inkommit senast vid tidpunkten då anställningsbeslut fattas. Främst kommer de sökande i fråga som avlagt examen högst tre år före sista ansökningsdag. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare.

Övriga krav:

- Mycket goda kunskaper i engelska, i både tal och skrift.
- Erfarenhet av teoretiska och praktiska aspekter av integrerade kretsar och systemdesign för trådlös anslutning.
- Kunskaper om olika implementeringsmetoder av konfigurerbara radiomottagare och radiosändare för avancerade trådlösa applikationer.

Bedömningsgrunder
Detta är en meriteringsanställning främst inriktad på forskning. Anställningen är tänkt som ett inledande steg i karriären och bedömningen av de sökande kommer i första hand att baseras på deras vetenskapliga meriter och potential som forskare. Särskild vikt kommer att fästas vid vetenskaplig förmåga inom ämnesområdet.

Vid anställning av postdoktor ska följande utgöra grund för bedömning:

- God förmåga att utveckla och genomföra forskning av hög kvalitet.
- Pedagogisk förmåga.

Övriga meriter:

- Kunskaper inom det allmänna området trådlös kommunikation och i synnerhet kretsar och
system avsedda att användas i MIMO-arkitekturer.
- Erfarenhet av implementering och verifiering av integrerade kretsar i avancerade CMOS-processer, inklusive kravutveckling på systemnivå.
- Erfarenhet av avancerade CAD-verktyg för design och implementering av integrerade kretsar.
- Erfarenhet av att arbeta med moderna mätinstrument för kretskarakterisering och verifiering vid radiofrekvenser och millimetervågsfrekvenser.

För mer information: https://lu.varbi.com/se/what:job/jobID:679316/

LTH – Lunds Tekniska Högskola – är den tekniska fakulteten vid Lunds universitet. På LTH utbildar vi människor, bygger kunskap för framtiden och arbetar hårt för att utveckla samhället. Vi skapar utrymme för briljant forskning och inspirerar till kreativ utveckling av teknik, arkitektur och design. Här läser närmare 10 000 studenter. Varje år publicerar våra forskare – varav många verkar inom världsledande profilområden – omkring 100 avhandlingar och 2 000 vetenskapliga rön. En rad forskningsresultat och studentarbeten förädlas till innovationer. Tillsammans utforskar och skapar vi – till nytta för världen.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Ansök nu

Amanuens

Administratör/Administrativ assistent
Läs mer Nov 24
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Beskrivning av arbetsplatsen
Arbetet utförs inom det Vetenskapsrådsfinansierade forskningsprojektet ’Nya prinsar’ som leds av Liesbeth Geevers.

Anställningen är placerad vid avdelningen för historia på Historiska institutionen.

Vi erbjuder
Lunds universitet är en statlig myndighet och erbjuder goda anställningsvillkor.
Med en anställning som amanuens får du som student en möjlighet att förena studier med arbete för att komplettera dina teoretiska kunskaper med praktisk arbetslivserfarenhet inom akademin. Läs mer på universitets webbplats om att https://www.lu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss.

Arbetsuppgifter
Som amanuens kan dina arbetsuppgifter variera, men du måste studera vid den fakultet där arbetet ska bedrivas och arbetsuppgifterna ska ge en inblick i den akademiska världen.

Amanuensens arbetsuppgifter består i att:
- Tillgängliggöra ett digitaliserat källmaterial
- Genomsöka dagböckerna t ex genom att skapa en transkription eller genom att använda mjukvaror som kan tolka 1600-tals italiensk handstil – vad som är bästa sättet att göra materialet tillgängligt diskuteras med amanuensen.

Arbetsuppgifterna kräver inte att amanuensen är flytande på italienska, men någon kunskap om språket eller ett annat romanskt språk (t ex franska eller spanska) är en fördel för att kunna säkra sökmaskinens effektivitet, alternativt transkriptionens kvalitet. Handstilen är relativt lätt att tolka. Erfarenhet med gamla handstilar är en fördel men inget hårt krav.

Kvalifikationer
Behörig att anställas som amanuens är den som aktivt bedriver studier på grund- eller avancerad nivå vid aktuell fakultet och som ännu inte tagit ut sin examen.

Krav för anställningen är att du:
- Läser en utbildning vid Humanistisk-Teologisk fakultet
- Har läst minst 60 hp i historia
- Har mycket goda kunskaper i svenska, i tal och skrift

Meriterande för anställningen är att du:
- Kan italienska (eller annat romanskt språk)
- Kan läsa handskrift från äldre tid
- Har erfarenhet av Transkribus

 

Övrigt
Anställningen är tidsbegränsad under perioden 2024-02-01-2024-03-31 och avser omfattning på 20% av heltid. Anställningen får inte påverka amanuensens studier negativt och får inte kombineras med andra anställningar. Bestämmelser gällande utbildningsanställning som amanuens finns i Högskoleförordningen (SFS 2017:284), 5 kap 8-12 §§. Anställningen omfattas av flextidsavtalet.

 
Så här söker du
Ansökan görs i Lunds universitets rekryteringssystem. Ansökan ska innehålla CV samt personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt anställningen matchar dina meriter. Du behöver även bifoga utdrag från LADOK som intygar din behörighet. Ansökan bör även innehålla övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.).Välkommen med din ansökan!

Om Humanistiska och teologiska fakulteterna

Humanistiska och teologiska fakulteterna har åtta institutioner och bedriver en stor och varierad verksamhet inom forskning och utbildning. Vi har ca 700 anställda och ca 4 000 helårsstudenter.

Historiska institutionen utgör en av åtta institutioner vid Humanistiska och teologiska fakulteterna. Den är en stor institution med tre avdelningar: avdelningen för historia, avdelningen för mänskliga rättigheter och Centrum för Öst- och Sydöstasienstudier. Här finns runt 80 lärare och forskare. Inom institutionen bedrivs undervisning företrädesvis inom ramen för kandidatprogram i historia respektive mänskliga rättigheter, masterprogram i historia samt internationella masterprogram i mänskliga rättigheter respektive Asienstudier. Institutionen har också en stor forskarutbildning med doktorander i historia, mänskliga rättigheter och öst- och sydöstasienstudier bland annat genom en forskarskola i historiska studier.Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Ansök nu

Vikarierande universitetslektor i biblioteks- och informationsvetenskap

Universitets- och högskolelektor
Läs mer Nov 29
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Vikarierande universitetslektor biblioteks- och informationsvetenskap.

Avdelningen för ABM-DIKA-FBM –100%, 2024-04-01 - 2024-07-31

Placering

 Anställningen är placerad vid avdelningen för ABM, Digitala Kulturer (DIKA) och Förlags- och Bokmarknadskunskap (FBM) som är en del av institutionen för kulturvetenskaper. Vid avdelningen bedrivs: utbildning i arkivvetenskap, biblioteks- och informationsvetenskap och museologi på grundnivå upp till mastersnivå; ett kandidatprogram i digitala kulturer, utbildning i förlags- och bokmarknadskunskap till och med kandidatnivå. Avdelningen erbjuder forskarutbildning i biblioteks- och informationsvetenskap. Vid Lunds universitet har biblioteks- och informationsvetenskap en kulturvetenskaplig prägel med en humanvetenskaplig förståelse av samtidsfenomen där information och digitalisering ges särskild betydelse.

Forskningen på avdelningen är mångsidig och genomsyras av en kritisk analys av digitaliseringen av kultur och samhälle. Den inkluderar exempelvis forskning som rör informationens infrastruktur, kulturarvsinstitutioner, kulturpolitik, konsumtion och digitalt vardagsliv, förändrade litteraciteter, materiell kultur, förlags- och bokmarknadsfrågor, estetiska och konstnärliga uttrycksformer. Forskningen bedrivs bland annat med etnografiska, digitala, visuella liksom mer explorativa metoder.

Arbetsuppgifter

De huvudsakliga arbetsuppgifterna är undervisning inom spåret för biblioteks- och informationsvetenskap på avdelningens masterutbildning i arkivvetenskap, biblioteks- och informationsvetenskap samt museologi (”ABM-mastern”) och på kandidatprogrammet i Digitala Kulturer. Undervisningen är förlagd till campus Lund. Lärarlagsmöten och personalmöten äger som regel rum på plats, undantag kan förekomma. Undervisningen innebär föreläsningar, studiebesök, seminarier, workshops och examinationer på ABM-mastern samt handledning av uppsatser på kandidatprogrammet i Digitala Kulturer. Till undervisning räknas kursansvar och kursadministration. Den anställde förväntas organisera undervisningen med hjälp av olika administrativa verktyg såsom TimeEdit och kursplattformen Canvas och vid behov distansverktyg som Zoom. De kurser lektorn specifikt skall ansvara för, undervisa i samt examinera på är: ABMM03 Pedagogiska aspekter på ABM-verksamheter, ABMM52 BoI- Informationssökning och förmedling; ABMM55: BoI-Kunskapsorganisation i bibliotek. Handledning av ett antal studenter ingår på kursen DIKK60 Digitala Kulturer-Examensarbete. Lektorn förväntas aktivt deltaga i alla delar av avdelningens och institutionens verksamhet. För dessa aktiviteter finns tid som ingår i så kallad övrig tid (10% av heltid). Den tilldelade forskningstiden (20% av heltid) ska ägnas åt egen forskning, men även sådan forskning och/eller forskningsansökningar som gagnar något av avdelningens forskningsämnens utveckling.

Kvalifikationer

• avlagd doktorsexamen i biblioteks- och informationsvetenskap
• dokumenterad erfarenhet av kursadministration och uppsatshandledning på kandidatnivå
• god förmåga att undervisa och samarbeta i arbetslag med flera lärare
• kunna undervisa på svenska, alternativt danska eller norska, samt engelska, vid anställningens första dag

Särskilt meriterande:

• erfarenhet av undervisning i biblioteks-och informationsvetenskap i en ABM-kontext
• erfarenhet av undervisning på ABM-utbildningar inom projektledning och MIK.


Övrigt
Vikarierande universitetslektor 100 % under perioden 2024-04-01 till 2024-07-31.

Så här söker du
Anställningen söks via universitetets rekryteringssystem.

I ansökan till tjänsten ska följande ingå:

- Kort CV

- Kort beskrivning som motiverar den sökandes meriter i relation till utlysningen (1-2 sidor)

- Publikationsförteckning

- Referenser som vittnar om god samarbetsförmåga

Villkor

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan

Om Humanistiska och teologiska fakulteterna

Humanistiska och teologiska fakulteterna har åtta institutioner och bedriver en stor och varierad verksamhet inom forskning och utbildning. Vi har ca 700 anställda och ca 4 000 helårsstudenter.

Institutionen fo?r kulturvetenskaper vid Lunds universitet a?r en a?mnesma?ssigt ma?ngfacetterad miljo? fo?r forskning och ho?gre utbildning, med ett hundratal ansta?llda och ca 1700 studenter a?rligen. Vid institutionen finns ett flertal forskningsomra?den och utbildningar pa? grund-, avancerad och forskarutbildningsniva?, fo?rdelade pa? nio avdelningar och tva? centrumbildningar.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Ansök nu

Forskningsingenjör vid avdelningen för infektionsmedicin

Forskningsingenjör, kemi
Läs mer Nov 30
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Beskrivning av arbetsplatsen
Avdelningen för infektionsmedicin är en modern forskningsmiljö vid Biomedicinskt centrum och omfattar cirka 45 heltidsanställda som arbetar i 8 fristående grupper.

Dessutom är ett 40-tal forskare med anställning inom Region Skåne knutna till avdelningen. Forskningen har ett gemensamt tema; studier av interaktioner mellan värd och bakterier – kliniska, molekylära och cellulära aspekter. De vetenskapliga frågorna angrips med kompetenser inom olika områden; klinisk medicin, mikrobiologi, biokemi, molekylärbiologi och immunologi .

Projektet är ett samarbete mellan Mattias Collins grupp Infektion och immunmodulering, Karin Holm, överläkare och docent i Infektionsmedicin.

De viktigaste frågorna som kommer att tas upp i projektet är:

Att undersöka om antikroppar modifieras vid bakteremi. Att undersöka om graden av antikroppsmodifiering korrelerar med klinisk svårighetsgrad vid bakteremi. Att identifiera och karakterisera nya antikroppsmodifierande enzymer från sjukdomsframkallande bakterier. Att undersöka om antikroppsmodifiering är av betydelse för risk för vissa recidiverande infektioner.

Vi erbjuder
Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension. Vi har även ett flextidsavtal som skapar goda förutsättningar för balans mellan arbete och fritid. Läs mer på universitetets webbplats om att vara anställd vid Lunds universitet https://www.lu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss

Arbetsuppgifter och ansvarsområden
Forskningsingenjören kommer huvudsakligen att använda metoder relaterade till molekylärbiologi, mikrobiologi, och proteinkemi. Blodprover kommer att samlas in från patienter och mikrober kommer att isoleras, odlas, och karaktäriseras. Specifikt kommer antikroppar att analyseras med avseende på proteolys och glykanhydrolys och bakterieisolat kommer undersökas för förekomst av antikroppsmodifierande enzymer.

Kvalifikationer
Krav för anställningen är:

- Examen på avancerad nivå (master eller motsvarande) eller motsvarande 240 hp i relevant ämne såsom biomedicin, bioteknologi, molekylärbiologi, infektionsbiologi eller mikrobiologi.
- Erfarenhet av arbete med sjukdomsframkallande bakterier från miljön eller kliniska prover.
- Mycket goda kunskaper inom det engelska språket, i såväl tal som skrift.
- Färdighet att dokumentera forskning på ett strukturerat vis.
- God samarbetsförmåga
- Som person behöver du vara nyfiken och ha ett stort engagemang för ditt arbete.

Meriterande för anställningen är:

- Praktisk erfarenhet av rekombinant-uttryck av proteiner.
- Praktisk erfarenhet av proteinrening.
- Praktisk erfarenhet av arbete med biosäkerhetsklassade mikroorganismer.

Övrigt
Anställningen är en särskild visstidsanställning (SÄVA) på heltid under 6 månader.
Önskat startdatum är den 1 januari 2024, eller enligt överenskommelse.

Så här söker du
Anställningen söks via universitetets rekryteringssystem. Ansökan ska innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt anställningen matchar dina meriter. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.)

Varmt välkommen med din ansökan!

Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Ansök nu

Amanuens vid Institutionen för Fysik med inriktning mot Fysik & lasershow

Fysiker
Läs mer Nov 30
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Beskrivning av arbetsplatsen

Fysiska institutionen har en lång tradition med att jobba med utåtriktad och populariserande verksamhet.

Fysik & lasershow är den mest framstående av dessa verksamheter som genomsnittligt möter mellan 15- 20 000 personer varje år. Fysik & lasershow är en föreställning som blandar vetenskap med humor, bestående av olika fysikdemonstrationer vilka på ett lekfullt sätt påvisar hur spännande och rolig fysik och vetenskap är. Föreställningen avslutas med en 15 min lång lasershow. Generellt så består arbetslaget som jobbar med föreställningarna av ca 10 personer, senior personal, doktorander och studenter, men fler personer kan vara engagerade runt projektet. Fysik & lasershows bas är vid Fysiska institutionen i Lund.

Vi erbjuder

Lunds universitet är en statlig myndighet som erbjuder goda anställningsvillkor.

Läs mer på universitets webbplats om att Jobba hos oss.

Med en anställning som amanuens kan du som student förena studier med arbete och komplettera dina teoretiska kunskaper med praktisk arbetslivserfarenhet. Att lära sig att popularisera vetenskap och på ett lekfullt och fantasifullt sätt framställa vetenskap och forskning blir allt viktigare. Här får du jobba med en av världens mest framgångsrika projekt för utåtriktad verksamhet. Fysik & lasershow har under åren visats för över en halv miljon besökare både i Sverige och utomlands.Arbetsuppgifter

Arbete sker i kortare intensiva perioder, ofta omkring en vecka långa. De flesta föreställningar sker i Lund, men resor kan förekomma bland annat till olika vetenskapsfestivaler både i Sverige och utomlands. Arbetet består både av praktiskt förberedelsearbete och att framställa experiment och agera på scen. Förberedelserna kan bestå i att plocka upp och testa experiment, utveckla experiment eller bygga upp och testa lasershowutrustning. Vid showtillfällen kommer du att agera på scen och demonstrera experiment, men även medverka och agera och/eller styra lasershowen som operatör. Arbete kan även ske på kvällar och helger, särskilt i samband med förberedelser.

Arbetsuppgifterna för denna anställning innefattar:

- Förevisa experiment för skolor och allmänhet
- Utveckla och genomföra lasershower
- Förberedelser inför förställningar
- underhållsarbete av utrustning

Behörighet
Behörig att anställas som amanuens är den som är antagen till utbildning på grund- eller avancerad nivå vid fakulteten (eller närliggande ämne för de gemensamma institutionerna). Examen får ej vara uttagen.

Kvalifikationer
Krav för anställningen är:

- antagen till en Fysikutbildning vid Lunds universitet eller motsvarande utbildning som arbetsgivaren bedömer relevant
- Du ska ha läst minst 30 hp fysik på universitetsnivå motsvarande FYSA12, FYSA13 och FYSA14.
- mycket goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift
- god samarbetsförmåga
- kunna jobba självständigt
- utåtriktad

Meriterande för anställningen är:

- Det är meriterande om du har erfarenhet av scenarbete i synnerhet vetenskapsshower men även såsom teater, dans eller musikuppträdande.
- Det är även meriterande med erfarenhet från barn/ungdomsverksamhet då majoriteten av de personer som vi möter är barn och ungdomar upp till gymnasieåldern.
- undervisningserfarenhet är meriterande
- Engagemang i kår/nation eller ideell verksamhet kan också vara meriterande

Övrigt

Anställningen är tidsbegränsad under perioden 2024-01-01 till 2024-06-30 och avser omfattning 10%.  
Anställningen får inte påverka amanuensens studier negativt. Bestämmelser gällande utbildningsanställning som amanuens finns i Högskoleförordningen (SFS 2017:284), 5 kap 8-12 §§.

Så här söker du

Ansökan ska innehålla CV och personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt anställningen matchar dina meriter. Vi ber dig bifoga utdrag från LADOK som intygar din behörighet. Ansökan bör även innehålla övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.).

Välkommen med din ansökan!

Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid åtta institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

Fysiska institutionen är en av Lunds universitets största institutioner med cirka 400 anställda. Institutionen är gemensam för naturvetenskaplig och teknisk (LTH) fakultet. Vid institutionen finns sju forskningsavdelningar och ett antal större forskningscentra. Forskningen vid institutionen omfattar ett brett spektrum av modern fysik.

www.fysik.lu.se

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Ansök nu

HR-partner (vikariat) vid Institutionen för hälsovetenskaper

HR-konsult/PA-konsult
Läs mer Nov 17
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Beskrivning av arbetsplatsen

Anställningen som HR-partner är placerad på institutionskansliet vid Institutionen för hälsovetenskaper.

Kansliet är en spännande och allsidig arbetsplats med olika yrkeskompetenser som stöttar verksamheten inom olika områden. På kansliet arbetar idag tio personer, varav två arbetar med HR-frågor.

Kansliet har som ansvar att ge administrativt stöd gällande ekonomi, HR-frågor, personaladministration, kommunikation samt stöd till uppdragsutbildningen.

På kansliet verkar vi för en god arbetsmiljö, där vi respekterar och hjälper varandra. Det är viktigt för oss att skapa en utvecklande och stimulerande arbetsplats vilket bidrar till att alla trivs på jobbet. En öppen dialog skapar förståelse och bidrar till ett positivt arbetsklimat.

Vi erbjuder

En anställning vid Lunds universitet innebär förmånliga arbetsvillkor såsom generös semester, flextidsavtal samt förmånlig tjänstepension. Vi strävar efter att erbjuda en attraktiv arbetsplats med fokus på välbefinnande och balans mellan arbete och fritid för våra anställda. Universitetet arbetar kontinuerligt för att skapa en mångfaldig och inkluderande arbetsplats där alla känner sig välkomna och respekterade oavsett bakgrund eller identitet.

Läs mer på universitetets webbplats om att vara anställd vid Lunds universitet.

Arbetsuppgifter och ansvarsområden

HR-partners roll på Lunds universitet är omfattande och involverar både operativa och strategiska aspekter av personalhantering;

- Vara involverad i hela processen med att anställa och avveckla personal.
- Introducera nya medarbetare och se till att de känner sig välkomna och har nödvändig information.
- Hantera lönerevision.
- Stödja medarbetare vid rehabiliteringsfrågor.
- Vara involverad i förhandlingar med fackföreningar.
- Handlägga frågor som rör både fysisk och psykosocial arbetsmiljö.
- Verka för en hållbar arbetsmiljö för alla medarbetare.
- Stöd till chefer och medarbetare avseende arbetsrättsliga frågor
- Utföra löpande personaladministration.
- Tillhör institutionens ledningsgrupp.

Även andra arbetsuppgifter inom HR och annan administration kan förekomma.

Rollen som HR-partner är nära knuten till verksamheten och hen arbetar i nära samarbete med forskargruppscheferna, vilket involverar att ge stöd och råd i personalfrågor på både övergripande och individuell nivå. En betydande del av arbetsuppgifterna är att ge service och stöd till chefer och anställda. Det innefattar allt från enklare löpande administration till att gradvis förbättra och utveckla hela den personaladministrativa verksamheten.

Vi använder personalsystemet Primula, rehabiliteringssystemet Adato, samt person-katalogen Lucat i vårt arbete.

Kvalifikationer- Akademisk utbildning inom HR.
- Mycket goda kunskaper i svenska och engelska i både tal och skrift
- Du ska vara väl förtrogen med Office-paketet.


Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Personen vi söker ska vara trygg i sin yrkesroll med hög personlig mognad. Förmåga att arbeta självständigt och strukturerat krävs, samtidigt som samarbetsförmåga och vilja att arbeta serviceinriktat är lika viktigt. Du ska vara intresserad av att bygga och vårda relationer både internt och externt. Vidare krävs ett analytiskt och problemlösande förhållningssätt, god kommunikationsförmåga och kompetens att anpassa sig till olika arbetssituationer då arbetet är mycket varierande.

Meriterande för anställningen:

- Kunskap om och erfarenhet av att arbeta med arbetsrättsliga frågor.
- Erfarenhet från offentlig verksamhet.Övrigt

Anställningen är ett vikariat på heltid. Tillträdesdatum enligt överenskommelse men om möjligt från 5 februari 2024. Anställningen löper till augusti 2025.

Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.

Vid institutionen för hälsovetenskaper arbetar vi med att öka kunskapen om hur människor kan återfå och bibehålla sin hälsa. Vi utbildar framtidens vård- och rehabiliteringspersonal inom alla kategorier på grund- avancerad- och forskarutbildningsnivå. Vi forskar om det som rör människors hälsa: prevention, behandling, vård, omsorg och rehabilitering. Verksamheten finns både i Malmö och Lund och har en nära anknytning till hälso- och sjukvård inom Skånes universitetssjukhus, primärvården och den kommunala vården.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Ansök nu

Doktorand i medicinsk strålningsfysik inom experimentell röntgen

Doktorand
Läs mer Nov 23
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Ämnesbeskrivning
Metoder för röntgenmikroskopi och mikrotomografi har utvecklats snabbt genom de senaste decennierna, och nya detektorer möjliggör energiupplöst spektral tomografi.

Genom att utnyttja röntgenljusets fysikaliska egenskaper och dess växelverkan med materia, arbetar vi med nya mikroskopimetoder inom biomedicinsk avbildning.

Vanliga histologiska metoder inom klinisk forskning involverar snittning av vävnaden i tunna skivor för avbildning med synligt ljus; en bra metod som tyvärr är begränsad till 2-dimensinella snitt. För komplett beskrivning av vävnaden, som tex beskrivning av mikrovaskulärt nätverk och avbildning av morfologiska strukturer med bla fokus på storleksförhållandet mellan luftväg och tillhörande kärl för att kartlägga bilddiagnostiska landmärken på submillimeternivå är det nödvändigt med volumetriska avbildningsmetoder. Med s.k. ”Photon Counting” detektorer kan vi göra energiupplöst mikro-tomografi i labbet och ”Photon Counting -CT” (PCCT) i kliniken.

Huvudfokus för gruppen för experimental röntgen är att utveckla metoder och tillämpningar för röntgenmikroskopi och mikrotomografi av biologisk vävnad. I gruppen råder vi över två laboratorier utrustat för metodutveckling inom mikro- och nano-fokus röntgentomografi. Dessutom reser vi ofta till synkrotronljusanläggningar utomlands för röntgenexperiment.

Uppgifter
Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I uppgifterna kan det även ingå medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden.
Den huvudsakliga uppgiften blir att använda s.k. ”Photon Counting” detektorer för energiupplöst mikro-tomografiskanning (µCT) i labbet på medicinsk strålningsfysik i Lund, och ”Photon Counting-CT” (PCCT) i kliniken på Skånes Universitetssjukhus. Både µCT och PCCT kommer utföras på vävnadsprov av klinisk relevans, för att identifiera och kartlägga förhållandet av vad bilddiagnostiken faktiskt visualiserar med PCCT på submillimeternivå i förhållande till underliggande anatomi och eventuell patologi i µCT. En av målsättningarna är att säkerställa bilddiagnostiska landmärken.
Som doktorand i gruppen för experimental röntgen kommer du spela en aktiv roll i utvecklingen av ny och bättre röntgen-mikrotomografi av mjukvävnad. Med särskild fokus på röntgendetektorer med energiupplösning kommer ditt arbete att flytta gränserna för spektral mikro-CT.

Inom ramarna för doktorandutbildningen kommer du även få möjlighet att bistå i handledning av master-studenter i gruppen.
Behörighet
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har

- avlagt examen på avancerad nivå eller
- fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, med innehåll som är relevant för forskarutbildningen eller
- på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kraven på särskild behörighet för Medicinsk strålningsfysik uppfyller den som har:

- avlagt sjukhusfysikerexamen, alternativt motsvarande utländsk examen eller
- fullgjort annan högskoleutbildning för grundläggande behörighet (240 högskolepoäng) och inom denna utbildning har genomgått kurser som till minst 60 högskolepoäng har direkt relevans för doktorandens utbildning på? forskarnivå? och genomfört ett examensarbete om minst 30 högskolepoäng, företrädesvis inom experimentell fysik eller liknande.

Övriga krav:

- Goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
- Grundläggande utbildning inom experimentell fysik eller motsvarande.
- Goda kunskaper i programmering (Python) 

Bedömningsgrunder
Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Bedömningen av förmågan sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå. Följande beaktas:

- Kunskaper och färdigheter relevanta för forskarutbildning inom forskningsområdet såsom en bred och grundlig bas i grundläggarende fysik. Detta kan dokumenteras genom bifogade dokument.
- Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem.
- Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation på engelska.
- Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, såsom undervisningserfarenhet och kommunikation med samhället.
- Sökande ska vara intresserad av att arbeta i en internationell miljö, eftersom en hel del av doktorandarbetet kommer att vara i samarbete med internationella forskargrupper.
Övriga bedömningsgrunder:

- Erfarenhet av arbete inom röntgenavbildningsområdet, eller med andra avbildningsmetoder, till exempel, genom att ha ett genomfört ett examensarbete i ämnet, är meriterande.
- Tidigare arbete med PCCT och/eller spektral µCT är meriterande.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen. God samarbetsförmåga, engagemang och självständig arbetsförmåga anses som positiva personliga egenskaper.
Instruktioner för ansökan
Ansökan ska skrivas på engelska. Ansökan ska innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt forskningsprojektet matchar dina intressen och din utbildningsbakgrund. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.).

Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid åtta institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Ansök nu

Postdoktor i Biomedicinsk teknik med delvis placering på MAX IV

Forskarassistent
Läs mer Nov 1
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Beskrivning av arbetsplatsen
Forskargruppen inom biomekanik tillhör institutionen för biomedicinsk teknik.

Den tvärvetenskapliga forskningen fokuserar på att förstå sambanden mellan rörelseapparatens mekanik och biologi. Experimentella metoder kombineras med mekanisk modellering. Forskningen appliceras på kliniska problem inom ortopedin för att öka förståelsen och förbättra behandling av sjukdomar relaterade till rörelseapparatens vävnader.  Gruppen inkluderar 10-12 forskare (doktorander, post-doktorer och forskare) och finns på Biomedicinskt center i Lund. Expertisen inkluderar beräknings- och experimentell mekanik av biologiska vävnader, där en stor del av experimenten sker med synkrotronljus. Gruppen strävar efter att skapa en inkluderande miljö baserad på samarbete och tillit med stort stöd för personlig utveckling mot att bli en oberoende forskare. Mer information finns på forskargruppens webbplats:  https://bme.lth.se/research-pages/biomechanics/biomechanics.

MAX IV är ett nationellt forskningslaboratorium som drivs av Lunds universitet. Den förser svenska och internationella forskare med toppmodern instrumentering för forskning inom teknik, fysik, strukturbiologi, kemi och nanoteknik, och genomför banbrytande experiment inom material och biovetenskap med hjälp av synkrotronljus. NanoMAX är för närvarande det enda hårda röntgen strålröret vid MAX IV, designat för avbildnings- och spridningsexperiment som kan använda en fokuserad koherent stråle för att uppnå hög upplösning, såsom t.ex. ptykografi och koherent diffraktionsavbildning, eller skanningsdiffraktion med röntgenfluorescens (XRF). Den nya avbildningsstationen tillåter dessutom 3D avbildning på nanoskala med XRF, vilket gör den till en perfekt kandidat för elementär undersökning av mineraliserade vävnader med (sub-)cellulär upplösning.

Särskild ämnes och projektbeskrivning
Mjuka vävnader i knäleden förbinder och överför kroppens krafter under rörelse. Artros är en ledsjukdom där vävnaden bryts ner, vilket påverkar dess sammansättning, struktur och möjlighet att motstå belastning. Den utlysta tjänsten är placerad inom ett större projekt som strävar efter att utveckla prediktiva verktyg för att förstå hur artros uppkommer och utvecklas i knäleden till följd av belastning.  Projektet undersöker rollen av det subkondrala benet och gränssnittet mellan den mjuka och mineraliserade vävnaden. 

Postdoktorns arbete vid strålröret kommer specifikt att ägnas åt XRF, med syftet att utveckla kalibreringsstrategier för 3D XRF-mätningar. Självabsorption är ett återkommande problem i 3D XRF så många av strålrörets användare skulle dra nytta av bättre korrigeringstekniker. Denna utveckling kommer att genomföras med de vetenskapliga målen direkt kopplade till forskningsfrågorna som behandlats ovan med fokus på att förstå gränssnittet mellan mjuka och mineraliserade vävnader och hur mineraliseringen sker under artros. Särskild tonvikt ligger på att belysa rollen av olika spårämnens samt hur det kopplar till inflammation.

Anställningen är på Institutionen för Biomedicinsk teknik, men med hälften av tiden placerad på MAX IV-laboratoriet, närmare bestämt strålröret NanoMAX.

Arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna som postdoktor ingår främst att bedriva forskning. För denna tjänst innebär det att bedriva forskning och att undersöka och etablera 3D XRF för medicinsk forskning vid NanoMAX. Inom ramen för anställningen ges det möjlighet till tre veckors högskolepedagogisk utbildning. Syftet med anställningen är att utveckla sin självständighet som forskare samt skapa förutsättningar för vidare meritering.

Arbetsuppgifterna innefattar:

- Du kommer att ansvara för att utveckla en pipeline för kalibrering och dataanalys för 3D XRF-data på NanoMAX, tillägnad life science-användare.
- Du kommer att ansvara för att driva forskningsprojektet kopplat till mineralisering i subkondralt ben med hjälp av XRF.
- Vid intresse kan du också kombinera XRF-avbildningstekniker med andra metoder tillgängliga vid strålröret (t.ex. vidvinkelröntgenspridning, nano-diffraktion, ptykografi och transmissionsröntgenmikroskopi).
- Du förväntas bistå med användarstöd för relevanta experiment, inklusive experimentförberedelser och dataanalys.
- Du förväntas vara aktiv i workshops, föreläsningar och uppsökande insatser mot life science användare.
- Möjlighet att även handleda studentarbeten och att bistå gruppen när man söker externa forskningsmedel.

Behörighet
Behörig att anställas som postdoktor är den som har avlagt doktorsexamen, eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, inom anställningens ämnesområde. Bevis om att behörighetskravet är uppfyllt ska ha inkommit senast vid tidpunkten då anställningsbeslut fattas. Främst kommer den sökande i fråga som avlagt examen högst tre år före sista ansökningsdag. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare.

Övriga krav:

För annonsen i sin helhet se vidare: https://lu.varbi.com/se/what:job/jobID:644918/ 

LTH – Lunds Tekniska Högskola – är den tekniska fakulteten vid Lunds universitet. På LTH utbildar vi människor, bygger kunskap för framtiden och arbetar hårt för att utveckla samhället. Vi skapar utrymme för briljant forskning och inspirerar till kreativ utveckling av teknik, arkitektur och design. Här läser närmare 10 000 studenter. Varje år publicerar våra forskare – varav många verkar inom världsledande profilområden – omkring 100 avhandlingar och 2 000 vetenskapliga rön. En rad forskningsresultat och studentarbeten förädlas till innovationer. Tillsammans utforskar och skapar vi – till nytta för världen.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Ansök nu

Doktorand i Geobiosfärsvetenskap

Doktorand
Läs mer Nov 22
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Arbetsuppgifter

Det EU-finansierade ERC-projektet PERENNIAL undersöker hur en förändring från odling av ettåriga till fleråriga grödor kan minska klimatpåverkan från jordbruket och även ha andra positiva miljöeffekter.

Odling av ettåriga växter stör agro-ekologiska processer varje år, vilket resulterar i jorderosion, näringsförluster och utsläpp av växthusgaser. De kostsamma metoderna för att hantera ettåriga växter, inklusive ett starkt beroende av herbicider och mineralgödsel, förklarar delvis den låga ekonomiska avkastningen inom jordbruket. En övergång från ettåriga till fleråriga grödor förväntas medföra stora förändringar. PERENNIAL koordineras från LUCSUS (LU) och inkluderar deltagare, utöver INES, från Sveriges Lantbruksuniversitet, Frankrike och USA.

Behörighet


Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har

- avlagt examen på avancerad nivå,
- fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå,
- eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kraven på särskild behörighet för Geobiosfärsvetenskap uppfyller den som har:

- MSc i Naturgeografi eller motsvarande

Övriga krav:

- Goda kunskaper om de processer som styr utbytet av kol, vatten, energi och näringsämnen mellan mark, vegetation och atmosfär.
- Erfarenhet av dynamiska vegetationsmodeller/markkolsmodeller
- Erfarenhet av programmering.
- Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.

 

Bedömningsgrund

Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Bedömningen av förmågan sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå. Följande beaktas:

- Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet.
- Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem.
- Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation.
- Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t ex yrkeserfarenhet.


Övriga meriter:

- God förmåga att hantera stora datamängder
- Erfarenhet av operativsystemet LINUX att arbete med HPC (s.k. high performance computing) kluster.
- Kunskaper inom ekosystemvetenskap, växtfysiologi, marklära och växtekologi.Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.

Villkor
Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§.

Instruktioner för ansökan
Ansökan bör skrivas på engelska. Ansökan ska innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt forskningsprojektet matchar dina intressen och din utbildningsbakgrund. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till minst två personliga referenser, rekommendationsbrev etc.).

Ansökan ska innehålla en maximalt 2 sidor lång forskningsplan med sökandes idéer om hur projektet ska utformas och genomföras. Denna plan ska huvudsakligen basera sig på nedanstående dokument:

- https://portal.research.lu.se/files/147921676/Pages_from_Pages_from_Proposal_SEP_210859518_1.pdf
- https://portal.research.lu.se/files/164963235/FORMAS_Capture_Carbon.pdf

Välkommen med din ansökan!

 

Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid åtta institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Ansök nu

Vik. studievägledare

Studievägledare
Läs mer Nov 23
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Beskrivning av arbetsplatsen
Institutionen för utbildningsvetenskap är en institution inom de humanistiska och teologiska fakulteterna vid Lunds universitet.

Som studievägledare kommer du att arbeta tillsammans med olika funktioner inom ämneslärarutbildningen vid Lunds universitet. Viss administration med koppling till ämneslärarutbildning förekommer också.

Vi erbjuder
Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension. Vi har även ett flextidsavtal som skapar goda förutsättningar för balans mellan arbete och fritid.

Läs mer på universitetets webbplats om att vara https://www.lu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss

 Arbetsuppgifter och ansvarsområden
- Studievägledning inom den sammanhållna ämneslärarutbildningen och den kompletterande pedagogiska utbildningen.
- Information till studenter om utbildningarnas olika delar, om behörighetsfrågor, urval, tillgodoräknande, internationaliseringsfrågor, karriärvägledning och arbetslivskontakter.
- Fortlöpande uppföljning av programstudenternas resultat.
- Ansvar för att studenter med beslut om pedagogiskt stöd får kontakt med mentorer och för frågan om beslut om anpassning vid tentamen.
- Ansvar för upprättande och uppdatering av individuella studieplaner för studenter som inte följer den ordinarie studievägen.
- Information till och samtal med studenterna inför val av ytterligare ämnen som ska ingå i deras ämneslärarexamen
- Rekrytering av studenter i samband med inspirationsdagar och öppna hus.
- Ansvar för information till presumtiva och befintliga studenter i form av vägledningssamtal och informationsmöten.
- Deltagande i studievägledarnätverket på HT-fakulteten samt ansvar för kontakten med studievägledarna i de olika ämnena som ämneslärarutbildningen samarbetar med.
- I arbetet ingår information och arbete kring introduktion av nya studenter samt avslutningsceremoni för de som tar examen.
- Ingå i team som gör bedömningar av ansökningar under antagningsperioden för den kompletterande pedagogiska utbildningen (KPU). Arbetet förutsätter ett kontinuerligt och nära samarbete med de administrativa funktionerna knutna till den sammanhållna ämneslärarutbildningen samt KPU :n.

Kvalifikationer
Krav för anställningen är:
- Studievägledarutbildning
- Flytande i svenska språket
- Kunna arbeta självständighet, dokumenterad god samarbetsförmåga

Meriterande för anställningen är:
erfarenhet av arbete som studievägledare vid universitet och/eller högskola, erfarenhet av arbete som studievägledare inom lärarutbildning samt kunskap om/erfarenhet av ämneslärarutbildning inom Lunds universitet.

Övrigt
Anställningen är ett vikariat med omfattningen 100 procent med tillträde 2024-01-01 eller efter överenskommelse tom 2024-12-31

Så här söker du
Anställningen söks via universitetets rekryteringssystem. Ansökan ska/bör innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt anställningen matchar dina meriter. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.)

Om Humanistiska och teologiska fakulteterna

Humanistiska och teologiska fakulteterna har åtta institutioner och bedriver en stor och varierad verksamhet inom forskning och utbildning. Vi har ca 700 anställda och ca 4 000 helårsstudenter.

Vid institutionen för utbildningsvetenskap bedrivs utbildningsvetenskaplig forskning med en rad olika inriktningar, exempelvis ämnesdidaktisk, skol- och utbildningshistorisk samt skol- och utbildningssociologisk forskning och forskning om högre utbildning. Institutionen för utbildningsvetenskap är den centrala noden i det omfattande nätverk som utgör ämneslärarutbildningen vid Lunds universitet och ansvarar för undervisningen inom ämneslärarutbildningens utbildningsvetenskapliga kärnkurser (UVK), för den kompletterande pedagogiska utbildningen (KPU) för blivande ämneslärare, samordningen av den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) samt studieadministration, studievägledning och arbete med information till lärarstudenterna. Vid institutionen finns också Avdelningen för högskolepedagogisk utveckling (AHU) som bedriver kursverksamhet för Lunds universitets lärare, högskolepedagogisk utvecklingsverksamhet samt forskning om högre utbildning.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Ansök nu

Amanuens vid Avdelningen Byggnadsmaterial

Forskarassistent
Läs mer Nov 29
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Lunds universitet söker 1-2 amanuenser för placering vid Lunds Tekniska Högskola, Institutionen för Bygg- och miljöteknologi, Avdelningen för byggnadsmaterial.

Beskrivning av arbetsplatsen
Anställningen är placerad vid Lunds universitet, Lunds Tekniska Högskola, Institutionen för bygg- och miljöteknologi, Avdelningen för Byggnadsmaterial. Avdelningen bedriver undervisning och forskning kring byggnadsmaterial. Vid avdelningen arbetar cirka fjorton personer uppdelade på kategorierna lärare/forskare, doktorander, teknisk-administrativ personal. Amanuenser utför arbetsuppgifter inom grundutbildning, forskning samt administration. Arbetsplatsen är belägen i V-huset, på LTH:s campus i Lund.

Vi erbjuder
Lunds universitet är en statlig myndighet som erbjuder goda anställningsvillkor.

Läs mer på universitets webbplats om att https://www.lu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss.

Med en anställning som amanuens kan du som student förena studier med arbete och komplettera dina teoretiska kunskaper med praktisk arbetslivserfarenhet. Medverkan i grundutbildningen utvecklar dina pedagogiska och kommunikativa förmågor, vilket är värdefullt inom arbetslivet.

Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna för en amanuens kan avse undervisning, medverkan i forskning eller administration och ska ha en tydlig koppling till pågående studier.

Arbetsuppgifterna för denna anställning innefattar:

- Laborationshandledare och övningsledare inom kursen VBMA30
- Laborationshandledare och övningsledare inom kursen VBMA05

Behörighet

Behörig att anställas som amanuens är den som bedriver heltidsstudier på högskolenivå, har fullgjort godkända studier motsvarande lägst 60 högskolepoäng samt inte har påbörjat forskarutbildning.

Kvalifikationer
Krav för anställningen är:

- Pågående heltidsstudier inom V-utbildning eller motsvarande utbildning som arbetsgivaren bedömer relevant
- Mycket goda kunskaper i svenska, i tal och skrift
- Goda kunskaper i engelska, i tal och skrift
- Godkänd på någon av kurserna VBMA30, VBMA25 eller motsvarande kurser på utbildning som arbetsgivaren bedömer relevant

Meriterande för anställningen är:

- Kunskaper inom byggnadsmaterial, byggnadsfysik eller konstruktionsteknik, i form av höga kursbetyg
- Studieinriktning mot husbyggnadsteknik, konstruktion samt anläggningsteknik eller genom val av relevanta alternativobligatoriska eller valfria kurser inom ämnesområdet byggnadsmaterial
- Tidigare undervisningserfarenhet på högskolenivå
- Förmåga att utrycka sig tydligt
- God förmåga att samarbeta
- Självständighet och initiativförmåga

Övrigt
Anställningen gäller 1-2 tjänster som är tidsbegränsas under perioden 2024-01-15 till 2024-04-15 och avser vardera en omfattning på 5-15% av en heltid.

Du arbetar enligt ett schema som fastställs i överenskommelse med dig.
Bestämmelser gällande anställning som amanuens finns i ”Avtal om tidsbegränsad anställning som amanuens”.

Så här söker du
Ansökan ska innehålla CV och personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt anställningen matchar dina meriter. Vi ber dig bifoga utdrag från LADOK som intygar din behörighet. Ansökan bör även innehålla övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.).Välkommen med din ansökan!

LTH – Lunds Tekniska Högskola – är den tekniska fakulteten vid Lunds universitet. På LTH utbildar vi människor, bygger kunskap för framtiden och arbetar hårt för att utveckla samhället. Vi skapar utrymme för briljant forskning och inspirerar till kreativ utveckling av teknik, arkitektur och design. Här läser närmare 10 000 studenter. Varje år publicerar våra forskare – varav många verkar inom världsledande profilområden – omkring 100 avhandlingar och 2 000 vetenskapliga rön. En rad forskningsresultat och studentarbeten förädlas till innovationer. Tillsammans utforskar och skapar vi – till nytta för världen.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Ansök nu

Universitetslektor i socialt arbete, tidsbegränsad

Universitets- och högskolelektor
Läs mer Nov 30
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna ingår undervisning och examination på både grundnivå och avancerad nivå inom socionomprogrammet.

De undervisningsbehov den aktuella tidsbegränsade anställningen avser att täcka omfattar bland annat undervisning kopplad till den verksamhetsförlagda delen av utbildningen, undervisning i internationellt socialt arbete, samhällsvetenskaplig teori och metod samt uppsatshandledning. I arbetsuppgifterna ingår även att medverka i utvecklingsarbete, kursansvar och kursadministration, att samarbeta såväl inom som mellan kurser på socionomprogrammet samt att vara aktiv inom forskning i socialt arbete. Undervisning sker i både Lund och Helsingborg.

Kvalifikationer
Behörighet för anställning som lektor finns angivna i 4 kap 4 § Högskoleförordningen (https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/ hogskoleforordning-1993100_sfs-1993-100
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/ hogskoleforordning-1993100_sfs-1993-100) samt i Lunds universitets anställningsordning (https://www.medarbetarwebben.lu.se/sites/medarbetarwebben.lu.se/files/2022-10/lunds-universtets-anstallningsordning.pdf). Behörighetskrav är socionomexamen och avlagd doktorsexamen i socialt arbete, dokumenterad vetenskaplig och pedagogisk skicklighet samt dokumenterad samarbetsförmåga.

Vid bedömning av de sökande kommer lika vikt att fästas vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet. Vikt fästs också vid administrativ och annan skicklighet som är av betydelse för anställningens ämnesinnehåll och arbetsuppgifter. Vi söker dig som har en god förmåga att utveckla, leda och genomföra utbildning och forskning av hög kvalitet. Du ska också ha en väl utvecklad förmåga att uttrycka dig i tal och skrift, god samarbetsförmåga samt ett analytiskt tänkande. Du har bred erfarenhet av undervisning inom det sociala arbetets områden och forskning relaterad till centrala frågor för socialt arbete och socialpolitik.

Som bedömningsgrund vid anställning av en universitetslektor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställningen gälla. För tjänsten krävs goda ämneskunskaper av relevans för den undervisning som ska genomföras. För anställningen krävs också erfarenhet av praktiskt arbete inom det sociala området.Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.

Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Lunds universitet är ett av landets ledande kunskapscentra för forskning och utbildning inom samhälls- och beteendevetenskap. Med verksamhet i både Lund och Helsingborg, över 700 anställda och cirka 5 700 helårsstudenter är fakulteten en av Lunds universitets största. Vi erbjuder en kreativ akademisk miljö med engagerade studenter och medarbetare. Vår huvuduppgift är att utveckla, förmedla och förvalta kunskap om samhälle, människa och organisationer i en miljö som präglas av öppenhet, tolerans och nyfikenhet.

Vid Socialhögskolan finns socionomprogrammet, hälso- och sjukvårdskuratorsprogrammet, grundläggande psykoterapiutbildning, fristående kurser, masterutbildning och en välutvecklad forskning inom det sociala arbetets centrala forskningsområden (se www.soch.lu.se). Socialhögskolan bedriver verksamhet i både Lund och Helsingborg.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Ansök nu

Forskningsingenjör i epidemiologi

Forskarassistent
Läs mer Nov 29
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Beskrivning av arbetsplatsen
Forskargruppen för epidemiologi vid Avdelningen för arbets- och miljömedicin undersöker hur vår hälsa påverkas av den yttre miljön.

Vår forskning kombinerar ofta data från nationella befolkningsregister med datainsamling i fält. Ett särskilt fokusområde är hur hög exponering för miljöföroreningen PFAS tidigt i livet påverkar hälsan hos barn och här bedriver vi forskning i internationell framkant. Mer information om forskargruppen hittar du här https://portal.research.lu.se/sv/organisations/epidemiology.

Vi erbjuder
Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension. Vi har även ett flextidsavtal som skapar goda förutsättningar för balans mellan arbete och fritid.
Läs mer på universitetets webbplats om att vara anställd hos oss https://www.lu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss.

Arbetsuppgifter och ansvarsområden
Din huvudsakliga arbetsuppgift kommer att vara att bedriva forskning inom ramen för befintliga forskningsprojekt som handlar om immunologisk påverkan av hög PFAS-exponering tidigt i livet. Du kommer att hantera stora datamängder, utföra statistiska analyser och skriva vetenskapliga publikationer. Du kommer även att bli involverad i datainsamlingen i Ronneby mor-barnkohort, vilket innebär kontakt med forskningspersoner.

Krav för anställningen är

- Forskarutbildning (PhD) inom epidemiologi, miljömedicin eller liknande
- Stor erfarenhet av arbete i statistisk progamvara såsom SAS, R eller Stata
- Förmåga att kommunicera obehindrat på svenska

Meriterande för anställningen är

- Erfarenhet av hantering och statistisk analys av stora datamängder
- Tidigare arbete med PFAS-relaterad forskning

Övrigt
Anställningen är en särskild visstidsanställning (SÄVA) med omfattning 100 %.
Anställningsperioden sträcker sig från och med 2024-02-01 till och med 2024-06-30.

Så här söker du
Anställningen söks via universitetets rekryteringssystem.
Ansökan ska innehålla ett personligt brev där du beskriver hur du uppfyller kvalifikationskraven samt varför du är intresserad av anställningen. Ansökan ska även innehålla CV, samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av examensbevis, betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.)

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.

Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.

Institutionen för laboratoriemedicin (ILM) är en av sex institutioner vid Medicinska fakulteten. Vi bedriver ledande forskning inom det laboratoriemedicinska fältet med fokus på hur sjukdomar uppkommer och hur vi kan förbättra patienters diagnostik och behandling. Några av våra starkaste områden med forskning i världsklass, handlar om cancer-, genetik- och blodforskning.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Ansök nu

Postdoktor i masspektrometri-baserad proteomik

Forskarassistent
Läs mer Nov 28
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Beskrivning av arbetsplatsen
Postdoktoranställningen är kopplad till forskargruppen i klinisk proteinvetenskap vid avdelningen för Biomedicinsk teknik, LTH, som arbetar i nära samarbete med en forskargrupp vid Institutionen för experimentell medicinsk vetenskap, Medicinska fakulteten.

Fokus för postdoktorns verksamhet är att generera inducerade pluripotenta stamcellsmodeller (iPSC) och deras analys med multi-omisk tekniker för att fastställa skadliga cellulära och molekylära mekanismer involverade i olika neurologiska störningar. Det primära syftet med forskningsarbetet är att utforska de proteomiska förändringarna relaterade till Parkinsons sjukdom i patientspecifika iPSC-härledda hjärnceller med stöd av ett nyligen beviljat anslag från Michael J. Fox Foundation. Verksamheten bedrivs i institutionens välutrustade laboratorier vid Biomedicinskt centrum (BMC) vid Lunds universitet.

Särskild ämnesbeskrivning
Forskningens huvudinriktning är att undersöka proteomiska förändringar i patientspecifika iPSC-härledda hjärnceller hos olika grupper av patienter med Parkinsons sjukdom. Forskningsarbetet inkluderar utveckling av metoder för provberedning, datainsamling och analys, med särskild uppmärksamhet på multi-omisk dataintegrering och analys.

Arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna som postdoktor ingår främst att bedriva forskning. Även undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna, dock högst en femtedel av arbetstiden. Inom ramen för anställningen ges det möjlighet till tre veckors högskolepedagogisk utbildning. Syftet med anställningen är att utveckla sin självständighet som forskare samt skapa förutsättningar för vidare meritering.
Arbetsuppgifterna inkluderar att planera och utföra nödvändiga experiment, cellodling, hantera masspektrometrar (MS), samt fullständig dataanalys, rapportering och vetenskapligt skrivande. Handledning av studenter på grund- och doktorandnivå, stödja andra pågående projekt och aktivt sökande av externa forskningsmedel ingår också, liksom administrativa uppgifter kopplade till tjänsten.

Behörighet
Behörig att anställas som postdoktor är den som har avlagt doktorsexamen, eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, inom anställningens ämnesområde. Bevis om att behörighetskravet är uppfyllt ska ha inkommit senast vid tidpunkten då anställningsbeslut fattas. Främst kommer den sökande i fråga som avlagt examen högst tre år före sista ansökningsdag. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare.

Övriga krav:

- Goda kunskaper i odling och differentiering av inducerade pluripotenta stamceller, inklusive 3D-cellkulturer.
- Omfattande kunskap inom området neurodegenerativa sjukdomar.
- Dokumenterad erfarenhet av biologisk masspektrometri och MS-baserad proteomik.
- Praktisk erfarenhet av att driva och underhålla LC-MS system.
- Goda kunskaper inom bioinformatik, såsom analys och tolkning av MS-baserad proteomisk data.
- Mycket goda muntliga och skriftliga kunskaper i engelska.

Bedömningsgrunder
Detta är en meriteringsanställning främst inriktad på forskning. Anställningen är tänkt som ett inledande steg i karriären och bedömningen av de sökande kommer i första hand att baseras på deras vetenskapliga meriter och potential som forskare. Särskild vikt kommer att fästas vid vetenskaplig förmåga inom ämnesområdet. 

Vid anställning av postdoktor ska följande utgöra grund för bedömning:

- God förmåga att utveckla och bedriva forskning av hög kvalitet.
- Pedagogisk förmåga

Övriga meriter:

- Förmåga att kommunicera.
- Samarbetsförmåga.
- Grundläggande kunskaper i att etablera, underhålla iPSC och differentiera till neurala celler, inklusive 3D-kulturer.
- Arbetslivserfarenhet inom området neurodegenerativa sjukdomar.
- Praktisk erfarenhet av provberedning av biologiska prover för proteomisk analys.
- Erfarenhet av prestandautvärdering och underhåll av nLC-MS/MS-system. 
- Erfarenhet av PTM-analys, såsom fosforylering, glykosylering.
- Fördjupad kunskap och erfarenhet av statistisk och bioinformatisk analys av proteomdata.
- Erfarenhet av programmering t.ex. i R, Phyton, eller motsvarande
- Erfarenhet av att handleda studenter och handleda master- och kandidatuppsatser

Du bör vara mycket motiverad att självständigt bedriva proteomisk analys av mänskliga stamcellsbaserade modeller, inklusive bioinformatisk analys, inom en internationell och interaktiv forskargrupp, samt stödja andra pågående projekt inom gruppen. 

För fullständig beskrivning se vidare: https://lu.varbi.com/se/what:job/jobID:674780/ 

LTH – Lunds Tekniska Högskola – är den tekniska fakulteten vid Lunds universitet. På LTH utbildar vi människor, bygger kunskap för framtiden och arbetar hårt för att utveckla samhället. Vi skapar utrymme för briljant forskning och inspirerar till kreativ utveckling av teknik, arkitektur och design. Här läser närmare 10 000 studenter. Varje år publicerar våra forskare – varav många verkar inom världsledande profilområden – omkring 100 avhandlingar och 2 000 vetenskapliga rön. En rad forskningsresultat och studentarbeten förädlas till innovationer. Tillsammans utforskar och skapar vi – till nytta för världen.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Ansök nu

Forskare i Naturgeografi och ekosystemvetenskap

Forskarassistent
Läs mer Nov 28
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Arbetsuppgifter

Forskaren ska leda och bidra till forskning relaterad till utveckling av dynamiska globala vegetations- och markkolmodeller och tillämpning av dessa på relevanta forskningsfrågor.

Under de första två åren kommer detta att fokusera på två kärnämnen:

- Utveckla, tillämpa och utvärdera integrerad vegetation - markkolmodeller för prediktion, förståelse och kvantifiering av kolflöden och växthusgasbalanser i perenna jordbrukssystem med särskild tonvikt på djupare jordlager (ned till 2 m). Dessa aktiviteter är inom ramen för ett ERC-projekt och ett FORMAS-projekt relaterat till kvantifiering och förståelse av markens kolbindningsdynamik vid odling av perenna jordbruksgrödor.
- Utveckla och implementera nya maskininlärningsbaserade algoritmer inom vegetationsmodellen LPJ-GUESS. Detta inkluderar planering av modellutveckling, träning av lämpliga algoritmer och deras koppling till LPJ-GUESS, design av experimentella protokoll, genomförande av relaterade simuleringar och analys. Exakta ämnen och arbetsplaner kommer att komma överens i diskussion med forskargruppen, men det kommer att vara fokus på träddödlighet och medarbetaren förväntas bidra väsentligt till den intellektuella utvecklingen av arbetet. Dessa aktiviteter ska i första hand genomföras inom ramen för Horizon Europe-projektet AI4PEX.
Forskaren ska skriva peer-reviewed artikler baserat på resultaten. På längre sikt kommer den som erhåller tjänsten att behöva delta i andra relevanta projekt relaterade till utveckling och tillämpning av ekosystemmodeller och förväntas bidra till eller leda ansökningar om extern finansiering. Deltagande i nationella och internationella möten och workshops relaterade till aktiviteter förväntas, liksom att utföra relaterade administrations- och kommunikationsaktiviteter. Biträdande handledning av en doktorand kan ingå.

Krav för anställningen

- Utbildning: Doktorsexamen i miljövetenskap med inriktning mot ekosystemmodellering.
- Mycket god muntlig och skriftlig förmåga i engelska.
- Betydande tidigare erfarenhet av att utveckla och tillämpa dynamiska globala vegetationsmodeller, inklusive modellering av organiskt kol i marken, med särskild hänvisning till LPJ-GUESS.
- Avancerade färdigheter i C++ och Python-programmering.
- Minst 6 månaders års erfarenhet av utbildning och tillämpning av maskininlärningsmodeller.
- Dokumenterad framgång med att leda och bidra till högkvalitativa vetenskapliga publikationer.

Meriterande för anställningen

- Specialkunskaper inom växtekofysiologi, markens koldynamik och ekologisk teori.
- Erfarenhet av att arbeta med högpresterande datorkluster.
- Starka organisatoriska färdigheter, inklusive förmåga och vilja att bidra till samhällsaktiviteter.
- Tonvikten kommer att läggas på akademiska prestationer som bevis på framväxande självständighet som forskare och förmåga att kommunicera i vetenskapliga sammanhang och gentemot samhället i övrigt.

Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet. Hänsyn ska också tas till möjligheten att utveckla en självständig forskarkarriär i framtiden, samarbetsförmåga, hur den sökandes erfarenhet och kompetens kompletterar och stärker det administrativa arbetet inom enheten/avdelningen samt bidrar till dess framtida utveckling.

Anställningsvillkor

Tillsvidareanställning på 100% heltid. Föredraget startdatum, 1 februari 2024. För ytterligare information kontakta: thomas.pugh@nateko.lu.se, jonas.ardo@nateko.lu.se.

Instruktioner för ansökan

Ansökan ska skrivas på engelska och sammanställas till en PDF-fil som innehåller:

- ett ansökningsbrev som beskriver din motivation för denna tjänst, en allmän beskrivning av tidigare forskningsarbete och framtida forskningsintressen (högst en sida),
- meritförteckning/CV, inklusive en lista över publikationer,
- kontaktinformation för minst två referenser,
- kopia av intyg/betyg som du vill komma ifråga.

Välkommen med din ansökan!

Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid åtta institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Ansök nu

Doktorand i biologi

Doktorand
Läs mer Nov 21
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
OBS för full annonstext, vänlig besök LU:s hemsida (länk till höger på denna sida).

Arbetsuppgifter

Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna kan det även ingå medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20% av arbetstiden.

Målet med doktorandprojektet är att undersöka luktsinnet hos den australiensiska Bogong-fjärilen Agrotis infusa, en anmärkningsvärd långväga nattaktiv migrant. På våren använder denna nattfjäril stjärnhimlen och jordens magnetfält som kompasser för att styra sin långa resa från sina parnings områden runt sydöstra Australien mot svala grottor i de australiska alperna (där den tillbringar 3-4 månader i dvala). Dessa kompasser används också för att migrera tillbaka till parningsområden på hösten. Preliminära data visar att Bogong-fjärilar känner av en specifik grottdoft för att lokalisera sina destinationsgrottor under den sista fasen av sin resa på våren, vilket tyder på ett mycket multimodalt navigationssystem.

Projektet kommer att använda flera sofistikerade metoder för att undersöka Bogong-fjärilens luktsinne och hur grottdofter och könsferomoner uppfattas, bl.a. gaskromatografi för att karakterisera dessa dofter, beteendemetoder (Y-labyrinter, vindtunnlar och flygarenor) för att testa dofternas attraktionskraft för Bogong-fjärilar, neuroanatomiska metoder för att kartlägga luktsinnet i antennerna och hjärnan, elektrofysiologiska metoder (EAG, single sensillum mätningar, Xenopus-oocyt analyser och kalciumavbildning i hjärnan) för att undersöka det perifera och centrala neuronala svaret på grottdofter och könsferomoner, samt genomiska och transkriptomiska metoder för att identifiera de underliggande doftreceptorerna som är ansvariga för luktsinnet.

Projektet kommer att omfatta insamling och beteendestudier i Australien (8-12 veckor per år). Sammantaget är detta ett projekt väl lämpat för kandidater med en bakgrund i och ett intresse för neurobiologi, sinnesekologi, genomik och beteende.

Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har

- avlagt examen på avancerad nivå eller
- fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, med innehåll som är relevant för forskarutbildningen eller
- på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kraven på särskild behörighet för biologi uppfyller den som har avklarat ett självständigt arbete (till exempel examensarbete) i relevant ämne omfattande minst 30 högskolepoäng, samt har goda kunskaper i det engelska språket, såväl skriftligt som muntligt.

Övriga krav

- En MSc i sinnesbiologi/neurobiologi/molekylärbiologi eller ett närliggande område.
- Utmärkta kunskaper i engelska, både i la?sfo?rsta?else och skrift.
- B-körkort.
- Visad förmåga till kreativt, strukturerat, proaktivt och självständigt arbete.
- Praktisk erfarenhet av beteendestudier i fält.

Det är meriterande om kandidaten har:

- Erfarenhet av datahantering, statistik och Matlabprogrammering.
- Kunskap om sinnessystem hos ryggradslösa djur samt om insekters beteende
- Erfarenhet av att arbeta med insekter i fält
- Erfarenhet av molekylära metoder (t.ex. transkriptomik, bioinformatik)
- Erfarenhet av elektrofysiologiska metoder
- Erfarenhet av 3-D rekonstruering i Amira (eller motsvarande).
- Erfarenhet av (eller fallenhet för) att finnas i vildmarksområden under ett antal dagar

Bedömningsgrunder

Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Bedömningen av förmågan sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå. Följande beaktas:

- Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet.
- Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem.
- Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation.
- Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, till exempel yrkeserfarenhet.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.

Villkor

Endast den som är antagen till forskarutbildning får anställas som doktorand. Forskarutbildningen är fyra år vid heltidsstudier. Vid undervisning och annat institutionsarbete förlängs anställningen i motsvarande grad, dock längst till 5 år (det vill säga max 20%). Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1–7 §§.

Instruktioner för ansökan

Ansökan ska skrivas på engelska. Ansökan ska innehålla ett personligt brev med motivering till varför du är intresserad av doktorandutbildningen och på vilket sätt forskningsprojektet matchar dina intressen och din utbildningsbakgrund. Brevet ska även innehålla kontaktuppgifter till två personer som kan ge referenser. Ansökan ska även innehålla CV (inklusive en lista över relevanta publikationer om tillämpligt), examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa.

Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid åtta institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Ansök nu